Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Projektowanie systemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Projektowanie systemów."— Zapis prezentacji:

1 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Marcin.Hajdul@wsl.com.pl Projektowanie systemów transportowych Wykład 5: Metody oceny systemów transportowych

2 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Transport własny czy obcy Ocena funkcjonowania systemów transportowych analiza środków transportowych analiza infrastruktury transportowej analiza kadry pracowniczej analiza systemu organizacji transportu 2

3 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Kontroling operacyjny ODBODBIORCYIORCYODBODBIORCYIORCY DOSTAWCY Zaopatrzenie magazyn materiałow y ProdukcjaMagazynwyrobów Dystrybucja Dystrybucja transpor t magazynregionalny zakupydostawy Obsługa klienta Mapowanie celów organizacji na cele działań operacyjnych w łańcuchu dostaw System wspomagania zarządzania operacyjnego – produktem, procesami, zasobami Koordynacja procesów planowania, kontroli i sterowania Analiza wartości - powiązanie decyzji operacyjnych i wyników ekonomicznych - 45% poszukiwanie i porządkowanie danych - 10% analizę - 16% sprawozdawczość - 29% zarządzanie MISJA KONTROLINGU OPERACYJNEGO % czasu (ze wspomaganiem kontrolingu) na: Wyniki badań ILiM i WSL Badania przeprowadzono metodą audytu w 21 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu i sondażu wśród menedżerów 150 przedsiębiorstw Wyniki badań wskazują, że menedżerowie przeznaczają % czasu (bez wspomagania kontrolingu) na: - 8% poszukiwanie i porządkowanie danych - 7% analizę - 7% sprawozdawczość - 78% zarządzanie Trudno być skutecznym przy braku czasu na zarządzanie Źródło: B. Śliwczyński, Modelowanie i procesów i systemów logistycznych, Sopot 2008 3

4 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Kontroling operacyjny Źródło: B. Śliwczyński, Modelowanie i procesów i systemów logistycznych, Sopot 2008 czas, liczba działań, ilość zużytych zasobów Ponoszone koszty Zaopatrzenie Logistyka produkcji Dystrybucja Koszty działań i zasobów logistyki Logistyka zwrotów wartość materiałów Wartość produktu dostarczonego klientowi Koszty operacyjne Koszty finansowe MPK 054 Magazyn 400 Amortyzacja 401 Zużycie materiałów i energia 402 Usługi transportowe 403 Usługi remontowe 404 Usługi pozostałe 405 Wynagrodzenia ……. Działania w łańcuchu procesów przedsiębiorstwa Ponoszon e koszty Zaopatrzenie Logistyka produkcji Dystrybucja Największy udział kosztów materiałów Największy udział kosztów logistyki produkcji Największy udział kosztów dystrybucji Przedsiębiorstwo Dostawcy Odbiorcy Kooperanci - podwykonawc y Operatorzy – usługodawcy logistyczni Zakupy, zamawianie import, obsługa celna Zarządzanie zapasami Gospodarka materiałowa Transport Obsługa przyjęć Kontrola dostaw Planowanie potrzeb materiałowych Analizy materiałowe Kwalifikacja dostawców Planowanie tras, ładunku, środków transportu) Transport Koordynacja współpracy Synchronizacja planów Monitorowanie obsługi i realizacji zamówienia Zarządzanie dystrybucją Koordynacja logistyczna, handling materiałowy Zarządzanie flotą Przyjęcie z produkcji Kompletacja Zarządzani e wysyłką Zaopatrzenie Magazynowanie Transport Produkcja Magazynowanie Dystrybucja Transport Obsługa zamówienia Wydanie Przyjęcie/zwrot materiałów Koordynacja i synchronizacja produkcji Analiza, koordynacja współpraca Koordynacj a dostaw Zarządzani e zapasami Koordynacja wydań Specyfikacja ładunkowa Analizy zlecenia Zarządzani e dostawami Przyjęcie zamówienia Monitorowanie poziomu obsługi Procesowa agregacja i kalkulacja kosztów Analiza wrażliwości i elastyczności kosztów Analiza dynamiki kosztów i wartości Analiza miejsc koncentracji kosztów 4

5 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Ocena efektywności wykorzystania taboru prędkość eksploatacyjna i techniczna wielkość pracy przewozowej współczynnik gotowości technicznej współczynnik wykorzystania pojazdu efektywność pojazdu koszty eksploatacji (wozo lub tonokilometra) współczynnik wykorzystania pracy przewozowej 5

6 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Prędkość eksploatacyjna 6

7 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Prędkość techniczna 7

8 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Wielkość pracy przewozowej 8

9 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Wykorzystanie pracy przewozowej 9

10 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Efektywność pojazdu 10

11 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Koszt wozokilometra 11

12 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Koszt tonokilometra 12

13 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Gotowość techniczna 13

14 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Wykorzystanie pojazdu 14

15 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Benchmarking Benchmarking jest ciągłym procesem pomiaru bieżącej działalności operacyjnej firmy i porównywania jej z poziomem wzorcowym dla danej klasy firm. Wykorzystanie wiedzy uzyskanej w wyniku badań benchmarkingowych stwarza podstawy konstrukcji planów operacyjnych określających sposoby osiągania wzorców najlepszego praktycznego działania oraz przekraczania tych wzorców. (AT  T Benchmarking Group) Angielskie „Benchmark”:  miara, kryterium  znak wysokościowy  baza (w statystyce) Benchmarking 15

16 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Benchmarking 16

17 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych benchmarking konkurencyjny benchmarking konkurencyjny – polega na pomiarze wyników działania danej firmy i zestawienia ich z wynikami konkurencji benchmarking kolaboracyjny benchmarking kolaboracyjny – charakteryzuje się konsolidacją działań grupy firm w celu wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń benchmarking wewnętrzny benchmarking wewnętrzny – stosowany w dużych, wielowydziałowych przedsiębiorstwach Benchmarking 17

18 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 18 Etapy realizacji  Etap pierwszy – PRZYGOTOWANIE:  Budowa grupy roboczej  Określenie oczekiwań członków grupy  Określenie wspólnego celu badań i oczekiwanych rezultatów  Opracowanie harmonogramu badań  Etap drugi – PLANOWANIE:  Określenie zakresu, obszaru badań  Określenie metodyki badań – zestaw analizowanych mierników  Identyfikacja potencjalnych źródeł danych i wybór najlepszych metod ich zbierania  Etap trzeci – ZBIERANIE DANYCH Benchmarking

19 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 19 Etapy realizacji  Etap czwarty – ANALIZA:  Obróbka, w tym „czyszczenie” danych  Weryfikacja i uzupełnienie danych  Wyznaczenie wartości mierników  Weryfikacja wartości mierników  Opracowanie raportu  Etap piąty – INTEGRACJA:  Przekazanie wyników analiz benchmarkingowych  Wspólna dyskusja wyników  Wnioski na przyszłość  Etap szósty – WDROŻENIE Benchmarking

20 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Wskaźnik precyzji fakturowania Wskaźnik precyzji fakturowania = liczba prawidłowo wystawionych faktur liczba wszystkich faktur Koszty transportu na litr/kg/paletę/km Koszty transportu na litr/kg/paletę/km = koszty transportu liczba przewiezionych litrów/przejechany km Benchmarking 20

21 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Wskaźnik poprawności zadysponowanego taboru Wskaźnik poprawności zadysponowanego taboru = liczba zleceń zrealizowanych przez przewoźnika zewnętrznego liczba wszystkich zleceń Customer Perfect Order Rate Customer Perfect Order Rate = liczba zamówień dostarczonych na czas i we właściwej ilości liczba wszystkich zamówień Benchmarking 21

22 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Procentowy udział reklamacjiw zamówieniach Procentowy udział reklamacji w zamówieniach= liczba reklamacji liczba zamówień Z podziałem na reklamacje:  z powodu nieterminowości dostaw,  z powodu uszkodzenia przesyłki,  z powodu niezgodności z zamówieniem,  z powodu niekompletności dostaw. Benchmarking 22

23 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych Mierniki w transporcie – czas trwania kursu, prędkość eksploatacyjne, itp. Benchmarking 23

24 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 24 Zalety  Prowadzi do doskonalenia procesów realizowanych w firmie  Pomaga wyeliminować opór wobec zmian inspirowanych przez otoczenie firmy  Pozwala określić pozycję konkurencyjną firmy  Przekształca brak decyzyjności w pilną potrzebę wprowadzania zmian  Pomaga w wyznaczaniu osiągalnych, choć wyzywających celów  Pozwala na wyznaczanie przyszłych trendów rozwoju  Poprawia relacje pomiędzy partnerami działań benchmarkingowych  Dobry sposób poprawy satysfakcji klientów Wady  Szpiegostwo, wywiad gospodarczy  Naśladownictwo ograniczające kreatywność  Zewnętrzne pomysły, idee – wewnętrzny opór firmy, „my jesteśmy inni” Benchmarking

25 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 25 Współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej

26 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 26 Wypełnienie przestrzeni ładunkowej Jak?

27 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 27 Wypełnienie przestrzeni ładunkowej Model wahadłowy – charakteryzuje się tym, że dany środek transportowy regularnie kursuje, dostarczając towar, pomiędzy punktem załadunku i wyładunku. Przykładem takiego modelu może być np. codzienna dostawa pieczywa lub prasy do sklepu, gdzie dany pojazd dostarcza towar i wraca pusty do bazy.

28 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 28 Wypełnienie przestrzeni ładunkowej Model wahadłowy-ciągły – działa na podobnych zasadach, jak model wahadłowy, z tą różnicą, że dany środek transportowy nie czeka na załadunek czy rozładunek, a jedynie dostarcza pełne oraz puste przyczepy/naczepy/kontenery/nadwozia wymienne pomiędzy punktami za- i wyładunku. Po zabraniu pełnej przyczepy lub innej jednostki ładunkowej z punktu załadunku jest ona dostarczana do punktu wyładunku. Tam następuje odłączenie przyczepy pełnej, a następnie podłączenie przyczepy pustej i dostarczenie jej do punktu załadunku. W punkcie załadunku następuje odłączenie pustej przyczepy, a podłączenie pełnej.

29 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 29 Wypełnienie przestrzeni ładunkowej Model wahadłowy-ciągły –Model ten charakteryzuje się tym, że występują w nim przynajmniej trzy jednostki ładunkowe. Przykładem takiego modelu mogą być dostawy części samochodowych od podwykonawców do fabryki, gdzie w celu ochrony wyprodukowanych elementów często dostarcza się je w specjalnych kontenerach. Producent danego elementu dostarcza go do fabryki samochodów w specjalnym pojemniku. Następnie zostawia pełny pojemnik (np. kontener), a zabiera pusty, który dostarcza do miejsca załadunku.

30 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 30 Wypełnienie przestrzeni ładunkowej Model promienisty – polega na dostarczaniu ładunków z miejsca załadunku do wielu różnych miejsc wyładunku. Dany środek transportu po dostarczeniu ładunku do punktu docelowego, wraca do miejsca załadunku. Przykładem takiego modelu mogą być do­stawy produktów z magazynu centralnego lub fabryki danego producenta do magazynów regionalnych, skąd prowadzona będzie dalsza dystrybucja towarów. Dalsza dystrybucja może być prowadzona również w oparciu o model promienisty, ale także i przy wy­korzystaniu modelu obwodowego.

31 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 31 Zasady łączenia dostaw

32 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 32 Model sztafetowy – zwany także modelem cross-dockingowym. W modelu tym istnieje szereg punktów przeładunkowych, gdzie towary przeładowywane są z dużych samochodów na mniejsze w celu dalszej dystrybucji. Najczęściej spotykanym roz­wiązaniem jest wariant z jedynym punktem przeładunku, do którego towary dostar­czane są dużymi pojazdami (np. 33-paletowymi) lub całymi pociągami czy też stat­kami, a następnie towar jest przeładowywany na mniejsze środki transportu i do­starczany do klienta. Model ten stosuje się w celu zmniejszenia kosztów oraz skróce­nia czasu dostawy towaru do odbiorcy ostatecznego. Łączenie dostaw

33 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 33 Model obwodowy – charakteryzuje się tym, że dany pojazd zabiera z punktu załadunku towar, który następnie jest dostarczany do kilku punktów wyładunku. Model ten jest najczęściej stosowany przez firmy dystrybucyjne czy też kurierskie, gdzie podczas jednej trasy, dany pojazd dostarcza towar do wielu klientów. Model ten wykorzystuje się w celu zmniejszenia łącznych kosztów transportu. Łączenie dostaw

34 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 34 Łączenie dostaw Pojazd: 24000 kg Pojazd: 2000 kg Pojazd: 5000 kg 190 km 200 km 210 km wlk. ład [kg] km stawka [PLN] wynik średni koszt 1 kg [PLN] 150001902,54750,032 45002101,53150,07 20002001 0,10 9900,0672 Pojazd: 24000 kg 35 km 20 km Łączna długość połączonej trasy: 35 km+20 km + 190 km = 245 km

35 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 35 Łączenie dostaw wlk. ład [kg] km stawka [PLN] wynik średni koszt 1 kg [PLN] 150001902,54750,032 45002101,53150,07 20002001 0,10 9900,0672 Trzy pojazdy Jeden pojazd wlk ład [kg] km stawka [PLN] wynik koszty doładunku [PLN] suma średni koszt 1 kg [PLN] 215002452,5612,5200812,50,0378

36 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 36 Łączenie dostaw

37 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 37 Producent / Dystrybutor Dostawca Odbiorca 1 Odbiorca 2 Użytkownicy dróg Władze Sprzedaż, zyski Kupować, obniżyć koszty, małe i częste dostawy Szybka i bezpieczna podróż Redukcja kongestii & emisji, bezpieczeństwo, rozwój regionu W jaki sposób pogodzić potrzeby wszystkich podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w łańcuch transportowy?

38 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 38 Łączenie dostaw

39 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 39 Łączenie dostaw Klasyczny sposób organizacji procesów transportowych Nadawca Liczba palet Współpraca z operatorem logistycznym – rozliczenie od ilości wywiezionych palet Wynajęcie dedykowanego pojazdu – rozliczenie od ilości przejechanych km danym typem pojazdy Liczba wykorzystanych pojazdów Łączny koszt transportu [PLN] Koszt transportu 1 palety [PLN] Łączny koszt transportu [PLN] Koszt transportu 1 palety [PLN] Producent 1189185176042 3 Producent 254909835671 Producent 3107107150050 Koordynacja procesów transportowych w oparciu o koncepcję zrównoważonego rozwoju P1+P2+P3 18+5+10 =33 -- 400 km*2,9=1160 35 1

40 Logistyka w biznesie międzynarodowym 2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych 40 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2 WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI Projektowanie systemów transportowych mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Projektowanie systemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google