Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji. Czasy przed nasz ą er ą : - pismo klinowe (4 tys. lat p.n.e- Sumerowie), - hieroglify (3 tys. Lat p.n.e- Egipcjanie), - pierwsze alfabety.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji. Czasy przed nasz ą er ą : - pismo klinowe (4 tys. lat p.n.e- Sumerowie), - hieroglify (3 tys. Lat p.n.e- Egipcjanie), - pierwsze alfabety."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji

2 Czasy przed nasz ą er ą : - pismo klinowe (4 tys. lat p.n.e- Sumerowie), - hieroglify (3 tys. Lat p.n.e- Egipcjanie), - pierwsze alfabety (1.5 tys. Lat p.n.e- Fenicjanie, Rzymianie), - znaki dymne, - znaki d ź wi ę kowe, - go ń cy.

3 Pismo: Najstarsza na ś wiecie odmiana pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat przed nasz ą er ą. Pierwotnie było zło ż one z przedstawie ń rysunkowych, które wyobra ż ały przedmioty albo jeden charakterystyczny ich element, a przy bardziej abstrakcyjnych poj ę ciach – kompozycje symboliczne. Na pocz ą tku system był całkowicie ideograficzny (obrazkowy). Ka ż dy znak miał znaczenie podstawowe, do którego dochodziły znaczenia poboczne. Nazwa pochodzi od kształtu znaków odciskanych na glinianych tabliczkach za pomoc ą kawałka trzciny. Jego powstanie, w IV tysi ą cleciu p.n.e., zwi ą zane było z administracyjnymi i gospodarczymi potrzebami rozwijaj ą cej si ę coraz bardziej cywilizacji. Do najwi ę kszego rozkwitu doszło w XIV-XIII w. p.n.e. z uwagi na wag ę j ę zyka akadyjskiego na Bliskim Wschodzie, w którym było zapisywane. Pismo klinowe u ż ywane było a ż do okresu panowania na Bliskim Wschodzie hellenistycznej dynastii Seleucydów w II w. p.n.e.

4 Hieroglify: Najwcze ś niejszy rodzaj pisma staro ż ytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodzi si ę (podobnie jak nazwa władcy – faraona) z greki i oznacza ś wi ę te znaki. Poniewa ż Hellenowie nie mogli ich zrozumie ć, nie przypuszczali ż e słu żą do pisania.

5 Czasy naszej ery: - listy, - telegraf, - radia, - telefony, - internet.

6 Telegraf: Urz ą dzenie do przekazywania informacji, przewa ż nie tekstowych, na odległo ść. Telegraf igiełkowy skonstruowali w 1833 roku w Getyndze uczeni niemieccy Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazc ę, Sir Charlesa Wheatstone'a oraz Sir Williama Fothergilla Cooke'a. Telegraf ten wykorzystywał pi ęć przewodów do kierowania wskazówk ą w odbiorniku, która wskazywała ró ż ne litery alfabetu. W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracował pierwszy ameryka ń ski telegraf, który był oparty (w przeciwie ń stwie do wynalazku Wheatstone'a) na du ż o prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse'a, przesyłanym tylko przez jedn ą par ę przewodów. Dzi ę ki prostocie budowy linii telegraficznych i niezawodno ś ci działania system Morse'a został w ko ń cu uznany za standard.

7 Radio: Za wynalazc ę radia uwa ż a si ę powszechnie Guglielmo Marconiego. Syn włoskiego kupca z Lombardii rozpocz ą ł do ś wiadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal radiowych w roku 1894. Pracuj ą c w amatorskich warunkach – i cz ęś ciowo w tajemnicy przed ojcem – uzyskał we wrze ś niu 1895 roku ł ą czno ść radiow ą na odległo ść 1 kilometra. Nie widz ą c zainteresowania swoim wynalazkiem we Włoszech, wyjechał w lutym 1896 do Anglii. Z pomoc ą krewnych (matka Guglielma, Annie była Irlandk ą ) trafił do naczelnego in ż yniera Poczty Brytyjskiej. 27 lipca 1896 roku zainstalowano sprz ę t nadawczy na dachu Poczty Głównej w Londynie. Odbiornik z drukark ą Morse'a umieszczono na dachu odległego o kilometr budynku. Sam Guglielmo operował kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce mogli odczyta ć przekazywany tekst. Zdarzenie to uznane zostało za pierwsz ą publiczn ą prób ę radia. Nast ę pnie, w roku 1899 odbyła si ę próba przekazu sygnału przez kanał La Manche. Jeszcze pó ź niej, w roku 1901 przekazano wiadomo ść przez Ocean Atlantycki z Kanady do Anglii. Pierwszym sygnałem, który przesłano przez Atlantyk była litera "S" alfabetu Morse'a.

8 Telefon: Ju ż w XVII w. ludzie zacz ę li zdawa ć sobie spraw ę z mo ż liwo ś ci przesyłania głosu za po ś rednictwem metalowego przewodu. Mo ż na tego dowie ść w prosty sposób, za pomoc ą dwóch metalowych naczy ń poł ą czonych drutem. Za wynalazc ę telefonu uwa ż a si ę Aleksandra Bella, który pierwszy opatentował ten wynalazek, lecz koncepcja narodziła si ę wcze ś niej. Jedno z pierwszych urz ą dze ń skonstruował Antonio Meucci. Kiedy jego ż ona zachorowała, Meucci skonstruował telefon, dzi ę ki któremu kobieta mogła z domu porozumiewa ć si ę z warsztatem. Pó ź niej Włoch zmodernizował wynalazek tak, by mo ż na było si ę nim porozumiewa ć na znaczn ą odległo ść. Nie było go jednak sta ć na opłacenie patentu. Podobnych prób dokonywał tak ż e Niemiec Philipp Reis.

9 Internet: Pocz ą tki Internetu wi ążą si ę z powstaniem sieci rozległej ARPANET i si ę gaj ą ko ń ca lat 60. XX wieku, gdy ameryka ń ska organizacja badawcza RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad mo ż liwo ś ciami dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie uzyskanych raportów podj ę to prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mog ą cej funkcjonowa ć mimo jej cz ęś ciowego zniszczenia.


Pobierz ppt "Metody komunikacji. Czasy przed nasz ą er ą : - pismo klinowe (4 tys. lat p.n.e- Sumerowie), - hieroglify (3 tys. Lat p.n.e- Egipcjanie), - pierwsze alfabety."

Podobne prezentacje


Reklamy Google