Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Petycja Twoje Prawo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Petycja Twoje Prawo."— Zapis prezentacji:

1 Petycja Twoje Prawo

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 63
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 63. Prawo do składania petycji, wniosków i skarg Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

3 Cel Ustawy Ustawa o petycjach wypełnia obowiązek ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, o którym mówi art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z nim każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Nadmienić należy, że ustawa jest też łatwiejszym narzędziem do wykorzystania niż obywatelska inicjatywa ustawodawcza czy referendum. Ustawa to zatem szansa na większą partycypację społeczną w decyzjach podejmowanych przez władze publiczne każdego szczebla.

4 Petycja - Co to takiego? Petycje to wnioski lub propozycje zawierające postulat podjęcia określonej decyzji albo zmiany obowiązującego prawa. Oprócz tego w petycji można domagać się podjęcia, rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji adresata petycji.

5 Dlaczego Warto złożyć petycję?
Petycja to jeden z nielicznych mechanizmów umożliwiających obywatelom bezpośredni wpływ na proces sprawowania władzy oraz bezpośrednie reprezentowanie interesu: Publicznego czyli wszystkich obywateli Swojego własnego Innej osoby czyli sąsiada znajomego, ale za jego pisemną zgodą

6 Czego Petycja może dotyczyć ?
Przedmiotem Petycji może być żądanie w szczególności: Propozycja zmiany przepisów prawa Podjęcie działania dotyczącego życia zbiorowego Ochrona wartości szczególnie istotnych dla społeczeństwa

7 Kto może złożyć petycję
Prawo do składania petycji do władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej może złożyć każdy obywatel lub grupa obywateli, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje oraz przedsiębiorcy.

8 Władza Publiczna Przygotowane wcześniej petycje można składać m.in. do: Sejmu/Senatu Premiera Ministra Rady Gminy lub Rady Powiatu Burmistrza lub Marszałka Województwa Organizacji lub instytucji społecznej wykonującej zadania publiczne

9 O czym należy Pamiętać O tym czy pismo jest petycją decyduje jego treść a nie forma Nie podejmuje się pracy nad petycjami już rozpatrzonymi Petycja musi być podpisana Złożenie i rozpatrzenie petycji jest wolne od opłat Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia a jej adresat ma obowiązek poinformować autora o sposobie jej rozpatrzenia Dodatkowo adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej jej skan, datę złożenia oraz – po wyrażeniu zgody- imię i nazwisko lub nazwę autora petycji Art. 17 Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

10 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Petycja Twoje Prawo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google