Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do utrzymywana wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do utrzymywana wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji."— Zapis prezentacji:

1

2 Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do utrzymywana wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji.

3

4 Strefa leżąca nad powierzchnią Ziemi, najcieńsza, ale też najgęstsza z wszystkich warstw, skupiająca ponad 50 % ogółu powietrza atmosferycznego. Jej wysokość uzależniona jest od maksymalnej wysokości do jakiej dociera konwekcja (nad zimnymi biegunami do 8 km, nad gorącym równikiem do 18 km). Ciśnienie atmosferyczne i gęstość powietrza spadają tutaj wraz z wysokością najszybciej.

5 Na wysokości ok. 11 km panuje już temperatura -50°C, podczas gdy przy powierzchni może utrzymywać się 15°C. W troposferze zachodzą wszystkie zjawiska pogodowe oraz cały obieg wody w przyrodzie. Występuje w niej cała para wodna, która skraplając się tworzy chmury.

6 Wraz ze wzrostem wysokości powietrze się wyraźnie rozrzedza a jego ciśnienie szybko maleje. Temperatura powietrza zaczyna tutaj wzrastać do 20°C, gdyż powietrze na tej wysokości intensywnie pochłania promieniowanie ultrafioletowe słońca. Związane jest z tym jonizowanie tlenu i tworzenie cząsteczek ozonu, którego najwięcej znajduje się na wysokości 15-40 km w tzw. warstwie ozonowej.

7 Pionowe ruchy powietrza w tej strefie nie występują, natomiast wieją tutaj bardzo szybkie prądy strumieniowe – poziome wiatry o globalnym zasięgu, odpowiedzialne za przemieszczanie układów barycznych. Pary wodnej praktycznie w stratosferze już nie ma.

8 Następuje tutaj wyraźny spadek temperatury od 0 do -70°C. Ciśnienie atmosferyczne i gęstość powietrza spadają do śladowych wartości. Skład chemiczny atmosfery pozostaje jednak cały czas stały. Większość cząstek gazów atmosferycznych jest w stanie zjonizowanym.

9 W silnie rozrzedzonym powietrzu przestają rozchodzić się fale dźwiękowe. Zaczyna zmieniać się, stały dotąd, skład chemiczny atmosfery.

10 Wysokoenergetyczne cząstki wiatru słonecznego zaczynają zderzać się z cząstkami gazów atmosferycznych, pobudzając je do świecenia i tworząc zjawisko zorzy polarnej. Z powodu ekspozycji na promieniowanie kosmiczne następuje tutaj gwałtowny wzrost temperatury.

11 W tej strefie zaczynają zanikać ostatnie ślady obecności powietrza. Odległości pomiędzy cząsteczkami są tak duże, iż właściwie panuje tutaj bardzo wysoka próżnia.

12 Nazwa ta oznacza strefę jonów i jest wspólna dla termosfery i egzosfery. Nazwa ta wiąże się z obecnością praktycznie wyłącznie zjonizowanych cząstek gazów atmosferycznych, które są nieustannie wystawione na kontakt z promieniowaniem kosmicznym.

13 Strefa oddziaływania pola magnetycznego Ziemi. Wykracza daleko poza atmosferę ziemską i odgrywa ważną rolę w kształtowaniu warunków fizycznych na naszej planecie.

14 Teoretyczny, regularny układ linii pola magnetycznego zaburzany jest przez wiatr słoneczny, który powoduje, że część magnetosfery zwrócona w stronę Słońca jest ściśnięta, natomiast część magnetosfery po drugiej stronie jest silnie rozciągnięta w warkocz.

15 W magnetosferze znajdują się dwa koncentryczne pierścienie o podwyższonej gęstości cząstek naładowanych elektrycznie tzw. pasy Van Allena..

16 Składniki główne (99,997 %): azot (N 2 ) – 78,09 %, tlen (O 2 ) – 20,95 %, argon (Ar) – 0,93 %, dwutlenek węgla (CO 2 ) – 0,03 %.

17 Składniki drugorzędne (~ 0,003 %) neon (Ne), hel (He), metan (CH 4 ), krypton (Kr), podtlenek azotu (N2O), wodór (H2), ozon (O3).

18 Domieszki: para wodna (H 2 O), ksenon (Xe), radon (Rn), dwutlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), amoniak (NH 3 ), jod (J 2 ), aerozole atmosferyczne (pyły, mikroorganizmy, zanieczyszczenia).

19 Zanieczyszczenia powietrza – substancje stałe, ciekłe i gazowe występujące w ilościach uciążliwych dla człowieka lub wywierające ujemny wpływ na jego zdrowie, a także szkodliwe dla zwierząt i roślin.

20 Podział ze względu na stan skupienia: pyły – zanieczyszczenia stałe, gazy – zanieczyszczenia lotne, mgły – zanieczyszczenia 2-składnikowe: ciekło- gazowe, dymy – zanieczyszczenia 2-składnikowe: pyłowo- gazowe, smog – zanieczyszczenia 3-składnikowe: stało- ciekło-gazowe; powstaje w warunkach inwersji termicznej.

21 Podział ze względu na pochodzenie: pierwotne – bezpośrednio uwalniane do atmosfery przez źródła emisji, wtórne – powstają z zanieczyszczeń pierwotnych w wyniku procesów fizycznych i chemicznych.

22 toksyczne – pyły metali ciężkich (Pb, Cd, As, Cu, Zn), fluorki, nawozy sztuczne, szkodliwe – pyły krzemianowe i glinokrzemianowe, w tym azbest, pyły drzewne, neutralne – pyły Ca, Mg, Fe, gipsu, itp.

23 toksyczne – SO 2, SO 3, NO x, CO, F, Cl, O 3 i in., zapachowe – węglowodory, siarkowodór, merkaptany, cieplarniane – CO 2, CH 4, N 2 O, freony, halony, O 3 troposferyczny, powodujące dziurę ozonową – freony, halony, NO x.

24 Ilość zanieczyszczeń wydzielona do atmosfery z danego źródła (emitera) w jednostce czasu. Jednostki: kg/h, t/rok, % produkcji, kg/t

25 Ilość zanieczyszczeń wydzielona do atmosfery z danego źródła (emitera) w jednostce objętości. Jednostki: mg/m 3, ng/m 3, ppm, ppb i in.

26 erupcje wulkaniczne (pyły, SO 2, H 2 S, CO 2, CO), mokradła (CH 4, H 2 S, NH 3, N 2 O, CO 2 ), wyładowania elektryczne – burze (NO x ), martwe szczątki roślin i zwierząt (węglowodory, w tym CH 4, H 2 S, NO x, NH 3, CO 2 ), erozja wietrzna (pyły), wietrzenie skał i minerałów (pyły), pyły kosmiczne, pożary lasów i stepów (CO 2, CO, sadza, pyły).

27 źródła powierzchniowe (rozproszone, obszarowe) – paleniska domowe, kotłownie lokalne, zakłady rzemieślnicze, źródła punktowe – energetyka i przemysł, źródła liniowe (pasmowe) – transport.

28 kwaśny deszcz – opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym, zawierające kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: SO 2, NO x, H 2 S, HCl, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz produkcji przemysłowej,

29

30

31 smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru,

32

33 dziura ozonowa – zjawisko zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej, wskutek emisji do atmosfery gazów niszczących ozon, takich jak: freony, halony i NO x ; tempo globalnego spadku ozonu stratosferycznego wynosi 3 % na rok nad Antarktydą, 0,4-0,8% na rok w północnych, umiarkowanych szerokościach geograficznych i mniej niż 0,2 % w tropikach,

34

35

36 efekt cieplarniany – zjawisko wzrostu temperatury powierzchni ziemi, wywołane obecnością w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych, absorbujących promieniowanie cieplne z powierzchni ziemi i dolnych warstw atmosfery.

37

38


Pobierz ppt "Atmosfera – gazowa powłoka otaczająca planetę posiadającą masę wystarczającą do utrzymywana wokół siebie warstwy gazów, w wyniku działania grawitacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google