Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie wykonane na zlecenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie wykonane na zlecenie"— Zapis prezentacji:

1 Badanie wykonane na zlecenie
Raport z badania Postawy młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych Badanie wykonane na zlecenie Starostwa Powiatu Grodziskiego przez PBS Spółka z o.o. Sopot, grudzień 2005 roku

2 Spis treści Opis badania Prezentacja wyników
1. Charakterystyka badania 2. Cele badania 3. Charakterystyka próby Prezentacja wyników 1. Najważniejsze wyniki badania 2. Oceny i samoocena uczniów 3. Sytuacja rodzinna 4. Aktywność w czasie wolnym 5. Sytuacja szkolna 6. Wsparcie i pomoc 7. Substancje uzależniające 8. Papierosy 9. Alkohol 10. Narkotyki 11. Marihuana 12. Amfetamina

3 Opis badania

4 1. Charakterystyka badania
Projekt badawczy: Badanie postaw młodzieży wobec uzależnień i zagrożeń społecznych Klient: Starostwo Powiatu Grodziskiego Wykonawca: PBS Spółka z o.o. Termin realizacji prac terenowych: 14 – 18 listopada 2005 roku Metodologia: badanie ilościowe w formie ankiety audytoryjnej (z zapewnieniem anonimowości) Długość wywiadu: 45 minut Próba: uczniowie klas 2 szkół ponadgimnazjalnych w Grodzisku Mazowieckim i Milanówku Liczba badanych osób: 495 uczniów: 108 uczniów klas 2 Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 145 uczniów klas 2 Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 140 uczniów klas 2 Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku 102 uczniów klas 2 Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku Liczba badanych klas: 24 klasy Prace terenowe: przeszkoleni ankieterzy PBS Spółka z o.o. Analizy statystyczne: SPSS, Excel

5 Cel główny 2. Cele badania Cele szczegółowe Oceny i samoocenę uczniów;
Przeprowadzone badanie służyło przede wszystkim zebraniu informacji na temat postaw uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych w Grodzisku Mazowieckim i w Milanówku wobec środków uzależniających – papierosów, alkoholu i narkotyków. Cele szczegółowe Problematyka badania objęła następujące obszary: Oceny i samoocenę uczniów; Sytuację rodzinną; Aktywność w czasie wolnym; Sytuację szkolną, w tym zagadnienie przemocy w szkole; Spostrzegane możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych; Postawy wobec papierosów, alkoholu i narkotyków, a w szczególności: spostrzeganą dostępność substancji uzależniających, ocenę ich szkodliwości dla zdrowia, wiek inicjacji dla poszczególnych środków, częstotliwość zażywania poszczególnych substancji.

6 liczba badanych uczniów procent wszystkich badanych
3. Charakterystyka próby Rozkład próby w klasach Przy doborze próby wykorzystano listę wszystkich klas drugich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Do badania wylosowano 7 klas z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, po 6 klas z Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim i z Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku oraz 5 klas z Zespołu Szkół Nr w Milanówku. Szczegółowe liczebności uczniów poszczególnych klas, którzy wzięli udział w badaniu prezentuje tabela. klasa i szkoła liczba badanych uczniów procent wszystkich badanych Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 108 22% Zespól Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 145 29% Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku 140 28% Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku 102 21% łącznie: 495 100% Wszystkie wyniki prezentowane są dla ogółu badanych uczniów oraz w rozbiciu na uczniów poszczególnych zespołów szkolnych: Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim (ZS 1 Grodzisk), Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Nr w Grodzisku Mazowieckim (ZS 2 Grodzisk), Zespołu Szkół Nr 1 w Milanówku (ZS 1 Milanówek) i Zespołu Szkół Nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku (ZS 2 Milanówek).

7 liczebności rzeczywiste w próbie liczebności ważone w próbie
3. Charakterystyka próby Ważenie zbioru Aby dostosować rozkład uczniów z poszczególnych zespołów szkolnych otrzymany w wylosowanej próbie do rozkładu rzeczywistego (w całej populacji) należy dokonać ważenia zbioru. Polega to na nałożeniu na poszczególne grupy uczniów wskaźników – wag, większych lub mniejszych od 1. W ten sposób odpowiedzi części uczniów (tych którzy są w próbie niedoreprezentowani w stosunku do populacji) są „nadwartościowane” a pozostałych (tych, którzy są nadreprezentowani) „zmniejszane”. Poniższa tabela prezentuje liczebności uczniów poszczególnych zespołów szkolnych: rzeczywiście występujące w próbie i ważone. klasa i szkoła liczebności rzeczywiste w próbie liczebności ważone w próbie Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 108 117 Zespól Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 145 136 Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku 140 130 Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. J. Bema w Milanówku 102 112 łącznie: 495 Prezentowane w raporcie wyniki dotyczą zbioru ważonego, natomiast podawane liczebności poszczególnych grup (n=) pochodzą z danych nieważonych (rzeczywistych).

8 3. Charakterystyka próby Płeć badanych uczniów
Ze względu na płeć, wśród badanych uczniów przeważali chłopcy – stanowili oni 56% wszystkich ankietowanych. W rozbiciu na poszczególne zespoły szkolne w ZS 1 w Grodzisku i ZS 1 w Milanówku proporcje dziewcząt i chłopców były zbliżone do siebie i wynosiły około 1:1, w ZS w Grodzisku większość badanych stanowili chłopcy (84%), a w ZS 2 w Milanówku większość to dziewczęta (68%).

9 Prezentacja wyników

10 1. Najważniejsze wyniki badania

11 1. Najważniejsze wyniki badania
Ponad trzy czwarte pytanych uczniów (77%) co najmniej raz paliło papierosy. Średnio co czwarta z tych osób (27%) zapaliła pierwszego papierosa jako 11-latek lub wcześniej. Ponad dwie trzecie badanych (68%) zgadza się ze stwierdzeniem, że nawet sporadyczne palenie papierosów szkodzi zdrowiu (połączone odpowiedzi ‘bardzo szkodzi’ i ‘raczej szkodzi’). Zdecydowana większość pytanych uczniów (89%) przynajmniej raz piła alkohol. 17% uczniów upiło się alkoholem. 40% badanych uważa, że picie alkoholu szkodzi zdrowiu (połączone odpowiedzi ‘bardzo szkodzi’ i ‘raczej szkodzi’). Ponad połowa (60%) – że upijanie się jest szkodliwe dla zdrowia (połączone odpowiedzi ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’). Najczęściej wskazywanymi przez badanych osobami i miejscami, w których można zdobyć substancje odurzające są: handlarze (wskazało ich 44% pytanych), koledzy (35%) i szkoła (34%). 40% badanych osób przyznało się do spróbowania narkotyków. Dla większości osób, które próbowały narkotyków (68%) pierwszym zażytym środkiem odurzającym była marihuana. Ponad dwie trzecie pytanych (68%) uważa, że nawet sporadyczne zażywanie marihuany jest szkodliwe dla zdrowia (połączone odpowiedzi ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’). W przypadku amfetaminy zgadza się z tym twierdzeniem 80% uczniów, a dla „twardych” narkotyków – 88% badanych. W grupie uczniów, którzy próbowali narkotyków 81% osób przynajmniej raz paliło marihuanę. Wśród osób, które próbowały narkotyków ponad jedna trzecia (38%) brała amfetaminę.

12 2. Oceny i samoocena uczniów

13 2. Oceny i samoocena uczniów Ocena siebie jako ucznia
Uczniowie proszeni o ocenę siebie w tej roli najczęściej odpowiadali, że są uczniami średnimi (61%). O połowę mniejsza grupa (28%) uważa się za uczniów raczej dobrych a 7% pytanych za bardzo dobrych. Nikt nie odpowiedział, że jest uczniem bardzo złym a 4% pytanych uważa się za uczniów raczej złych. Oceny siebie jako ucznia są zbliżone wśród osób z poszczególnych zespołów szkolnych. W ZS 1 w Grodzisku, ZS 1 w Milanówku i ZS 2 w Milanówku co najmniej 90% pytanych ocenia siebie jako średnich lub raczej dobrych uczniów. W ZS 2 w Grodzisku odsetek ten jest mniejszy i wynosi 81%, uczniowie tej szkoły znacznie częściej niż osoby uczące się w pozostałych placówkach wybierali odpowiedzi skrajne – ‘bardzo dobry’ (11%) i ‘raczej zły’ (8%).

14 2. Oceny i samoocena uczniów Ocena relacji z rówieśnikami
Oceny własnych relacji z koleżankami i kolegami są wyższe niż siebie w roli ucznia. We wszystkich szkołach największy odsetek uczniów uważa, że są lubiani przez rówieśników – w grupie wszystkich uczniów sądzi tak 43%. W dalszej kolejności pojawiały się odpowiedzi: ‘tak’ (30%) i ‘różnie bywa’ (25%). 2% pytanych uważa, że koledzy i koleżanki ich raczej nie lubią a o połowę mniejsza grupa uczniów (1%) jest przekonana, że nie są lubiani. Największy odsetek uczniów oceniających pozytywnie swoje relacje z rówieśnikami jest w ZS 2 w Milanówku (80% wybrało odpowiedzi: ‘raczej tak’ lub ‘tak’), w ZS w Grodzisku odpowiadało tak trzy czwarte pytanych (76%), w ZS 2 w Milanówku 69% oraz 66% osób z ZS 1 w Grodzisku.

15 2. Oceny i samoocena uczniów Średnie ocen szkolnych
Największy odsetek wśród pytanych uczniów (32%) deklaruje, że średnia ich ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego mieściła się w przedziale pomiędzy 3,0 a 3,5, dwie kolejne dość liczne grupy to uczniowie, którzy uzyskali średnią między 3,5 a 4,0 (23%) lub między 2,5 a 3,0 (21%). Odsetki uczniów osiągających najwyższe (powyżej 5,0) oraz najniższe (poniżej 2,0) średnie ocen są niewielkie i wynoszą po 1%. Przy porównywaniu poszczególnych zespołów szkolnych, najwyższe oceny uzyskiwali uczniowie ZS 1 w Grodzisku, najsłabiej wypadły osoby z ZS 2 w Grodzisku, obie szkoły z Milanówka plasują się pomiędzy nimi.

16 2. Oceny i samoocena uczniów Oceny z zachowania
Prawie połowa pytanych uczniów (49%) na koniec ubiegłego roku szkolnego uzyskała dobrą ocenę z zachowania, co czwarty uczeń (24%) miał ocenę poprawną, co piąty (20%) – wzorową, a 7% nieodpowiednią. Nauczyciele najwyżej oceniali zachowanie uczniów w ZS 1 w Milanówku – oceny wzorowe lub dobre uzyskało 81% uczniów pytanych w tej szkole. W ZS 2 w Milanówku takie osoby stanowiły 73% pytanych, w ZS 1 w Grodzisku 67% pytanych a w ZS w Grodzisku 57%.

17 2. Oceny i samoocena uczniów Zadowolenie z życia
37% uczniów proszonych o ocenę zadowolenia ze swojego życia odpowiedziało, że różnie bywa – czasem są, czasem nie są zadowoleni, taki sam odsetek (37%) uważa się za raczej zadowolonych z życia. 18% uczniów odpowiedziało, że są bardzo zadowoleni, a 8% osób, że są niezadowoleni (odpowiedzi ‘raczej niezadowolony’ i ‘bardzo niezadowolony’). Uczniowie odpowiadali na to pytanie podobnie, niezależnie od szkoły, w której się uczą: odsetki uczniów mniej lub bardziej niezadowolonych wynoszą od 7% do 11% a uczniów bardzo zadowolonych – od 16% do 20%. Pozostali uczniowie dzielą się na dwie podobne wielkością grupy: raczej zadowolonych (od 33% do 40%) i oceniających zadowolenie ze swojego życia jako średnie (od 34% do 41%).

18 2. Oceny i samoocena uczniów Ocena swojego życia
Dwie trzecie pytanych uczniów (65%) ocenia swoje życie jako równie szczęśliwe, jak życie ich kolegów i koleżanek, średnio co piąty uczeń (22%) uważa, że jego życie jest mniej szczęśliwe niż rówieśników a 13%, że bardziej szczęśliwe. Najmniejszy odsetek negatywnych ocen odnotowano w ZS 1 w Milanówku – 12% pytanych uczniów tej szkoły uważa, że ich życie jest mniej szczęśliwe niż życie rówieśników, 14% jest przeciwnego zdania. Największe odsetki osób niezadowolonych są w ZS 1 w Grodzisku i ZS 2 w Grodzisku – 27% pytanych uczniów sądzi, że ich życie jest mniej szczęśliwe od życia rówieśników, przeciwnego zdania jest odpowiednio 11% i 12% uczniów. W ZS 2 w Milanówku odnotowano natomiast największy wśród badanych szkół odsetek uczniów oceniających swoje życie jako bardziej szczęśliwe niż życie koleżanek i kolegów – uważa tak 17% pytanych uczniów tej szkoły, przeciwnego zdania jest co piąty (20%).

19 3. Sytuacja rodzinna

20 3. Sytuacja rodzinna Wykształcenie rodziców
Wśród rodziców ponad połowy uczniów (53%) przynajmniej jedno ma wykształcenie średnie, w jednej trzecie przypadków (30%) choć jedno z rodziców ma wykształcenie wyższe a w 17% oboje rodzice mają wykształcenie zawodowe lub podstawowe. Najlepiej wykształceni są rodzice uczniów z ZS 1 w Milanówku – w przypadku 42% uczniów przynajmniej jedno z rodziców ukończyło studia wyższe a u co dziesiątego ucznia (11%) oboje rodzice mają wykształcenie zawodowe lub podstawowe – jest to najniższy odsetek w badanych szkołach. Najwyższy odsetek uczniów, których oboje rodzice ukończyli edukację w szkole podstawowej lub zawodowej odnotowano w ZS 2 w Grodzisku – sytuacja taka dotyczy średnio co czwartego ucznia tej szkoły (26%).

21 3. Sytuacja rodzinna Zatrudnienie rodziców
Wśród pytanych uczniów największą grupę stanowią osoby, których oboje rodzice mają pracę (65%), w przypadku 28% pracuje jedno z rodziców a w 7% oboje rodzice nie pracują. Oceniając sytuację uczniów ze względu na zatrudnienie ich rodziców, najlepszą mają uczniowie z ZS 1 w Milanówku – w przypadku trzech czwartych osób (78%) pracują oboje rodzice a u co piątego ucznia (21%) – jedno z rodziców. Sytuacja uczniów z ZS w Grodzisku i ZS 2 w Milanówku jest do siebie zbliżona – w przypadku prawie dwóch trzecich uczniów (odpowiednio 64% i 63%) zatrudnienie mają oboje rodzice, u średnio co trzeciego ucznia (28% i 31%) – pracuje jedno z rodziców. W ZS 2 w Grodzisku oboje rodzice pracują w przypadku 56% uczniów, jedno z rodziców w przypadku co trzeciego ucznia (33%), W tej szkole odnotowano najwyższy odsetek osób, których oboje rodzice nie pracują – 11%.

22 3. Sytuacja rodzinna Posiadanie rodzeństwa
85% pytanych uczniów ma rodzeństwo – ponad połowa (53%) tylko brata albo siostrę, średnio co trzeci uczeń (32%) – dwoje lub więcej rodzeństwa. 15% uczniów to jedynacy. Największy odsetek rodzin, w których jest troje lub więcej dzieci odnotowano wśród uczniów ZS 1 w Grodzisku – 37%, w ZS 2 w Milanówku sytuacja taka dotyczy 35% uczniów a w ZS 2 w Grodzisku 34%. Najniższy odsetek uczniów mających dwoje lub więcej rodzeństwa jest w ZS 1 w Milanówku – 21%, w tej szkole odnotowano również najwyższy odsetek osób, które nie mają rodzeństwa – 17%.

23 3. Sytuacja rodzinna Ocena atmosfery rodzinnej
Na pytanie o częstotliwość kłótni z rodziną uczniowie odpowiadali najczęściej, że zdarza się to czasami – 42% wszystkich odpowiedzi. Średnio co trzeci uczeń (34%) deklaruje, że kłótnie takie zdarzają się rzadko, a w przypadku 4% uczniów – nigdy. Taki sam odsetek uczniów (4%) deklaruje, że zawsze kłóci się z najbliższymi a 17%, że zdarza się to często. Odsetki osób, które często lub zawsze kłócą się z rodziną są we wszystkich szkołach zbliżone i wynoszą od 19% (ZS w Grodzisku) do 22% (ZS w Milanówku). Nieco więcej rozbieżności jest, gdy weźmiemy pod uwagę uczniów, którzy deklarują, że rzadko lub wcale nie kłócą się z najbliższymi. Najwięcej takich osób uczy się w ZS w Milanówku – 42%, podobnie jest w ZS 2 w Grodzisku – 40% i w ZS 1 w Milanówku – 39%, najmniejszy odsetek uczniów z tej grupy zanotowano w ZS 1 w Grodzisku – 30%.

24 3. Sytuacja rodzinna Ocena atmosfery rodzinnej
Uczniowie dobrze oceniają atmosferę panującą w ich domach – 41% pytanych uważa, że jest ona raczej dobra, 31%, że bardzo dobra a 23% twierdzi, że bywa różnie: raz lepiej raz gorzej. Odsetki osób twierdzących, że atmosfera panująca w ich domach jest zła lub raczej zła są niewielkie i wynoszą odpowiednio 2% i 3%. Odpowiedzi uczniów z poszczególnych zespołów szkolnych są do siebie bardzo zbliżone – we wszystkich największe odsetki stanowią uczniowie oceniający atmosferę domową raczej dobrze – od 39% (w ZS 2 w Grodzisku) do 47% (w ZS 2 w Milanówku). W dalszej kolejności znajdują się osoby, które oceniają atmosferę domową jako bardzo dobrą (od 29% w szkołach w Milanówku do 33% w ZS 2 w Grodzisku) i średnią (17% uczniów ZS 2 w Milanówku, 24% uczniów ZS 1 w Grodzisku, 25% uczniów ZS w Grodzisku i 26% uczniów ZS 1 w Milanówku). Odsetki uczniów, którzy negatywnie oceniają atmosferę w swoim domu wynoszą od 4% (ZS 1 i ZS 2 w Grodzisku) do 8% (ZS 2 w Milanówku).

25 3. Sytuacja rodzinna Relacje z rodzicami
O dość dobrych relacjach z najbliższymi świadczy również fakt, że dwie trzecie pytanych uczniów (66%) nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ich rodzice widzą w nich więcej wad niż mają w rzeczywiście. Największy odsetek osób, uważających, że rodzice nie oceniają ich zbyt surowo odnotowano w ZS 2 w Milanówku – wynosi on 70%. W ZS 1 w Grodzisku i ZS w Milanówku średnio dwie trzecie uczniów (odpowiednio 67% i 66%) sądzi, że ich rodzice nie widzą w nich więcej wad, niż mają w rzeczywistości. Podobnego zdania jest 60% uczniów ZS 2 w Grodzisku.

26 3. Sytuacja rodzinna Warunki materialne rodziny
Większość uczniów ocenia, że warunki materialne ich rodziny są dobre (38%) lub przeciętne (37%). Odsetki te są najwyższe we wszystkich badanych szkołach. 12% wszystkich pytanych uważa, że warunki materialne ich rodziny są bardzo dobre a 4% uczniów sądzi, że są bardzo złe. Najwyżej warunki materialne swojej rodziny oceniają uczniowie z Milanówka – 14% osób z ZS 2 i 12% z ZS 1 uważa, że są one bardzo dobre a odpowiednio 41% i 44% sądzi, że są dobre. Najniższe oceny warunków materialnych swojej rodziny wystawiły osoby uczące się w ZS 2 w Grodzisku – średnio co dziesiąty uczeń tej szkoły (11%) uważa, że są one raczej złe, a 8% ocenia je jako bardzo złe.

27 4. Aktywność w czasie wolnym

28 4. Aktywność w czasie wolnym Formy aktywności w czasie wolnym
Badani uczniowie pytani o sposoby spędzania wolnego czasu odpowiadali najczęściej, że przynajmniej raz w tygodniu czynnie uprawiają sport (52% uczniów) lub wychodzą wieczorem z przyjaciółmi (52%). W dalszej kolejności uczniowie realizują własne hobby (46%) i jeżdżą na rowerze (42% uczniów). Uczniowie ZS 1 w Grodzisku częściej niż pozostali wybierają w wolnym czasie aktywność sportową (58% uczniów) oraz realizację hobby (50%). Uczniowie ZS w Grodzisku najczęściej uprawiają sport (53%), wychodzą z przyjaciółmi (53%) oraz jeżdżą na rowerze (51%). Osoby uczące się w ZS 1 w Milanówku najchętniej w wolnym czasie uprawiają sport (52%), realizują hobby (51%) oraz spotykają się z przyjaciółmi (48%) a uczniowie ZS 2 w Milanówku: wychodzą ze znajomymi (54%), zajmują się hobby (48%) oraz uprawianiem sportu (44%). Zaznaczono te formy aktywności, które są podejmowane przez uczniów co najmniej raz w tygodniu. Uczniowie mogli wybrać kilka odpowiedzi.

29 4. Aktywność w czasie wolnym Czas spędzany przed telewizorem
Najczęściej pytani uczniowie spędzają na oglądaniu telewizji jedną (19% uczniów), dwie (20% uczniów) lub trzy (17% uczniów) godziny dziennie. 12 % wszystkich pytanych nie wie ile czasu każdego dnia poświęca na oglądanie telewizji. Najmniej czasu na oglądaniu telewizji spędzają osoby uczące się w ZS 1 w Milanówku: co czwarty uczeń tej szkoły (25%) ogląda telewizję nie dłużej niż pół godziny dziennie (połączone odpowiedzi ‘wcale’ i ‘do pół godziny’), co dziesiąty (10%) robi to co najmniej przez 4 godziny każdego dnia. Najdłużej telewizję oglądają uczniowie ZS 1 w Grodzisku – co dziesiąta osoba (10%) spędza przed telewizorem nie więcej niż pół godziny dziennie, jednocześnie średnio co czwarty uczeń (24%) poświęca na to przynajmniej 4 godziny.

30 4. Aktywność w czasie wolnym Czas spędzany przed komputerem
Pytani uczniowie spędzają przy komputerze nieco mniejszą ilość czasu niż przed telewizorem. Największa grupa osób poświęca temu zajęciu: pół godziny (16%), jedną (17%) lub dwie (17%) godziny dziennie. Najmniej czasu przy komputerze spędzają uczniowie ZS 2 w Milanówku – prawie co piąty (19%) nie robi tego wcale a 16% poświęca na to do pół godziny. Jednocześnie 14% uczniów tej szkoły deklaruje, że spędza przy komputerze co najmniej 4 godziny każdego dnia. Odsetki osób spędzających 4 lub więcej godzin przy komputerze są w pozostałych szkołach zbliżone i wynoszą: 20% (w ZS 1 w Grodzisku) oraz 21% (w ZS 2 w Grodzisku i w ZS 1 w Milanówku). Natomiast czas krótszy niż godzinę dziennie poświęca zajęciom przy komputerze od 22% (w ZS 1 w Milanówku) do 33% (w ZS 1 w Grodzisku) uczniów.

31 5. Sytuacja szkolna

32 5. Sytuacja szkolna Ocena atmosfery szkolnej
Na pytanie o ocenę atmosfery panującej w ich szkole 44% uczniów odpowiedziało, że jest ona raczej dobra, nieco mniej – średnio co trzeci uczeń (34%) uważa ją za różną: czasem dobrą, czasem złą a 16% pytanych za bardzo dobrą. Zaledwie 7% osób uważa, że atmosfera w ich szkole jest zła (3%) lub raczej zła (4%). Najwyższej atmosferę w swojej szkole oceniają uczniowie ZS 2 w Milanówku – 18% twierdzi, że jest ona bardzo dobra a tylko 2% ocenia ją negatywnie (‘zła’ lub ‘raczej zła’). Najniżej oceniają atmosferę szkolną osoby uczące się w ZS 1 w Grodzisku – średnio co dziesiąty uczeń (11%) uważa ją za bardzo dobrą a niewiele mniejszy odsetek (9%) za złą lub raczej złą.

33 5. Sytuacja szkolna Plany kontynuowania nauki
Zdecydowana większość uczniów (89%) planuje kontynuację nauki po zakończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. 7% pytanych uczniów nie ma jeszcze sprecyzowanych planów edukacyjnych a 4% nie planuje dalszej nauki (odpowiedzi ‘raczej nie’ i ‘nie’). Największy odsetek osób planujących dalsze kształcenie się odnotowano w ZS w Milanówku – 97% pytanych uczniów, w ZS 1 w Grodzisku i ZS 2 w Milanówku dalszą edukację planuje odpowiednio 94% i 91%. Najmniej osób przekonanych o dalszym kształceniu się jest w ZS 2 w Grodzisku – trzy czwarte uczniów tej szkoły (77%) chce dalej się uczyć.

34 5. Sytuacja szkolna Plany kontynuowania nauki poza miejscem zamieszkania
Wśród uczniów, którzy mniej lub bardziej zdecydowanie planują dalszą edukację, trzy czwarte (77%) chce w tym celu wyjechać do innego miasta. Tylko 3% uczniów jest zdecydowanych na kontynuowanie nauki w miejscu swojego zamieszkania. Odsetek osób planujących wyjazd jest najwyższy wśród uczniów ZS 1 w Milanówku – plany takie ma dziewięć na dziesięć osób (90%) planujących dalsze kształcenie się. Nieco mniejsze odsetki takich uczniów odnotowano w ZS 2 w Milanówku – 83% i w ZS 1 w Grodzisku – 74%. Najmniej planów wyjazdowych mają uczniowie z ZS 2 w Grodzisku – na wyjazd zdecydowanych jest 60% uczniów, którzy chcą się dalej uczyć. n=412 n=107 n=90 n=120 n=94

35 5. Sytuacja szkolna Spostrzegana powszechność używek w szkole
Poprosiliśmy uczniów o ocenę liczby osób w ich szkole, które mają kontakt z różnymi substancjami uzależniającymi. Wyniki pokazują, że najbardziej popularną używką jest alkohol – w ocenie 72% wszystkich pytanych pije go większość (39%) lub prawie wszyscy (33%) w ich szkole. O tym, że podobna liczba uczniów (‘prawie wszyscy’ lub ‘większość’) upija się alkoholem przekonanych jest 40% pytanych. W dalszej kolejności pojawiają się papierosy – 46% uczniów sądzi, że pali większość ich kolegów szkolnych, 21%, że prawie wszyscy. Prawie co piąty uczeń (19%) jest przekonany, że większość lub prawie wszyscy w jego szkole próbowali narkotyków a 7% uważa, że taka grupa kolegów szkolnych regularnie zażywa narkotyki. Opinię, że w ich szkole nikt nie próbował narkotyków wyraziło 16% uczniów, 39% jest przekonanych, że wśród ich kolegów szkolnych nie ma osób regularnie biorących narkotyki.

36 5. Sytuacja szkolna Powszechność używek w szkole według uczniów ZS 1 w Grodzisku
W ocenie 60% uczniów ZS 1 w Grodzisku większość uczniów z ich szkoły pali papierosy, 16% pytanych jest przekonana, że palą prawie wszyscy w ich szkole. Trzy czwarte osób uważa, że większość (44% odpowiedzi) lub prawie wszystkie (32% odpowiedzi) osoby w ich szkole piją alkohol, a 42% sądzi, że taka grupa uczniów z ich szkoły upija się alkoholem (odpowiedzi ‘większość’ i ‘prawie wszyscy’). Przy pytaniu o narkotyki 7% uczniów ZS 1 w Grodzisku uważa, że próbowali ich prawie wszyscy w ich szkole, o połowę mniejszy odsetek (4%) szacuje, że prawie wszyscy koledzy regularnie zażywają narkotyki. 17% pytanych uważa, że w ich szkole nikt lub prawie nikt nie spróbował narkotyków a 39% uczniów twierdzi, że nikt lub prawie nikt z ich szkoły nie bierze narkotyków regularnie.

37 5. Sytuacja szkolna Powszechność używek w szkole według uczniów ZS 2 w Grodzisku
W ocenie uczniów z ZS 2 w Grodzisku najbardziej powszechną używką wśród ich kolegów szkolnych są papierosy – średnio co trzeci pytany (30%) uważa, że palą prawie wszyscy a 43%, że większość. Średnio co czwarty uczeń ZS 2 w Grodzisku (24%) ocenia, że prawie wszyscy w szkole piją alkohol, 36% sądzi, że pije większość ich kolegów szkolnych. Grupa osób przekonanych o podobnej powszechności upijania się jest o jedną trzecią mniejsza – 17% pytanych uważa, że wszyscy z jego szkoły upijają się, 23% twierdzi, że robi to większość. Prawie co trzeci uczeń ZS 2 w Grodzisku ocenia, że prawie wszyscy (12% odpowiedzi) lub większość (17% odpowiedzi) uczniów z jego szkoły spróbowało narkotyków. O tym, że taka grupa regularnie używa narkotyków jest przekonanych odpowiednio 6% i 5% uczniów. 23% pytanych uważa, że nikt lub prawie nikt z ich szkoły nie próbował narkotyków a ponad jedna trzecia (39%) twierdzi, że nikt lub prawie nikt nie bierze regularnie narkotyków.

38 5. Sytuacja szkolna Powszechność używek w szkole według uczniów ZS 1 w Milanówku
Uczniowie ZS 1 w Milanówku oceniają, że papierosy są dość mało popularne wśród ich kolegów szkolnych – o tym, że palą je prawie wszyscy jest przekonany średnio co dziesiąty uczeń (9%), że większość – średnio co trzeci (34%). W ocenie 41% pytanych uczniów prawie wszyscy w szkole piją alkohol, podobny odsetek (40%) uważa, że robi to większość. Znacznie mniej powszechne jest jednak upijanie się alkoholem – prawie co trzeci uczeń (29%) uważa, że upija się większość jego kolegów szkolnych a tylko 7%, że robią to prawie wszyscy. Średnio co dziesiąty uczeń ZS 1 w Milanówku (11%) uważa, że większość osób z jego szkoły spróbowało narkotyków a 4% szacuje, że próbowali prawie wszyscy. Odsetki osób, przekonanych o podobnej powszechności regularnego brania narkotyków wynoszą odpowiednio: 2% (‘większość’) i 4% (‘prawie wszyscy’).

39 5. Sytuacja szkolna Powszechność używek w szkole według uczniów ZS 2 w Milanówku
Prawie połowa uczniów ZS 2 w Milanówku (48%) ocenia, że większość ich kolegów szkolnych pali papierosy a 27% uważa, że palą prawie wszyscy. Nieco bardziej powszechnym zjawiskiem jest picie alkoholu – w ocenie ponad jednej trzeciej pytanych (35%) pije większość uczniów, a nieco większa grupa (37%) sądzi, że wszystkie osoby uczące się w ich szkole piją alkohol. O połowę mniejsza grupa jest przekonana o dużej powszechności upijania się alkoholem – 28% uczniów twierdzi, że robi to większość, średnio co dziesiąty uczeń (9%), że prawie wszyscy. Średnio co piąty pytany (19%) szacuje, że większość uczniów w jego szkole spróbowało narkotyków a 5% uważa, że próbowali ich prawie wszyscy. Po 3% uczniów uważa, że prawie wszyscy lub większość regularnie zażywa narkotyki. Co dziesiąty uczeń ZS w Milanówku (10%) uważa, że w jego szkole nich lub prawie nikt nie próbował narkotyków a prawie co trzeci (29%) – że prawie nie ma w szkole osób, które regularnie biorą narkotyki.

40 5. Sytuacja szkolna Przemoc w szkole
Ponad połowa pytanych uczniów (59%) deklaruje, że nie przydarzyły im się na terenie szkoły lub w jej pobliżu sytuacje mające znamiona przemocy. Pozostali najczęściej byli ofiarami agresji słownej (29% pytanych uczniów). Trzykrotnie rzadziej zdarzały się sytuacje kradzieży wartościowych przedmiotów (12%) lub pieniędzy (10%). Uczniowie ZS 1 w Grodzisku częściej niż większość stawali się ofiarami przemocy – najczęściej była to agresja słowna (31%) lub kradzież (po 15%). Osoby uczące się w ZS 2 w Grodzisku częściej niż pozostałe deklarują, że padły ofiarą pobicia (13%). Uczniowie ZS 1 w Milanówku najczęściej stykają się z agresją słowną (35%) a osoby z ZS 2 w Milanówku znacznie częściej niż pozostałe były prześladowane jako pierwszoklasiści (18%).

41 6. Wsparcie i pomoc

42 6. Wsparcie i pomoc Wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przemocy w szkole
Ponad dwie trzecie wszystkich pytanych uczniów (68%) deklaruje, że wie, gdzie może uzyskać pomoc osoba, która padła ofiarą przemocy w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Wiedzę taką ma po 71% uczniów z ZS 1 w Grodzisku i ZS 2 w Milanówku, dwie trzecie (66%) uczniów z ZS 1 w Milanówku oraz 64% osób uczących się w ZS 2 w Grodzisku.

43 6. Wsparcie i pomoc Spostrzegana dostępność pomocy dla ofiar przemocy w szkole
43% uczniów uważa, że uzyskanie pomocy przez osoby będące ofiarami przemocy w szkole jest dość łatwe (odpowiedzi ‘bardzo łatwe’, ‘łatwe’ oraz ‘raczej łatwe’) a nieco mniejsza grupa (39%), że jest to dość trudne (odpowiedzi ‘bardzo trudne’, ‘trudne’ oraz ‘raczej trudne’). Jako najbardziej dostępną oceniają pomoc uczniowie z ZS 2 w Milanówku – ponad połowa z nich (53%) uważa, że jej uzyskanie jest w mniejszym lub większym stopniu łatwe. Podobną opinię wyraża 45% uczniów z ZS 2 w Grodzisku, 41% uczniów z ZS 1 w Milanówku oraz 36% uczniów ZS 1 w Grodzisku.

44 6. Wsparcie i pomoc Korzystanie z pomocy dla ofiar przemocy w szkole
7% pytanych uczniów zadeklarowało, że przynajmniej raz korzystało z pomocy w związku z przemocą w szkole. W tej grupie największy odsetek – 24% stanowią osoby, które są raczej zadowolone z uzyskanej pomocy, kolejne 17% jest z pomocy zadowolone. Średnio co trzeci korzystający z pomocy uczeń (30%) ocenia ją zdecydowanie negatywnie a 13% raczej negatywnie.

45 6. Wsparcie i pomoc Korzystanie z pomocy dla ofiar przemocy w szkole przez uczniów z Grodziska
Z pomocy w sprawie przemocy na terenie szkoły korzystało 6 uczniów ZS 1 w Grodzisku, co stanowi 6% badanych uczniów tej szkoły. Większość tych osób nie jest zadowolona z uzyskanej pomocy. W ZS 2 w Grodzisku z pomocy korzystało 8 osób – 7% badanych uczniów z tej szkoły. Większość z nich ocenia uzyskaną pomoc negatywnie.

46 6. Wsparcie i pomoc Korzystanie z pomocy dla ofiar przemocy w szkole przez uczniów z Milanówka
W ZS 1 w Milanówku 8 uczniów przyznało, że korzystało z pomocy związanej z przemocą na terenie szkoły, stanowią oni 7% pytanych osób. Grupa ta ocenia uzyskaną pomoc bardzo różnorodnie – takie same odsetki osób są z niej zadowolone i niezadowolone. Liczba uczniów ZS 2 w Milanówku korzystających z pomocy wynosi 7, co stanowi 6% badanych w tej szkole osób. Uczniowie ci są raczej zadowoleni z uzyskanej pomocy.

47 6. Wsparcie i pomoc Korzystanie z Telefonu Zaufania
Korzystanie z Telefonów Zaufania jest rzadsze niż z innych form pomocy – zadeklarowało je 3% badanych uczniów. Najwyższe odsetki takich osób są w ZS 2 w Grodzisku i w ZS 1 w Milanówku – wynoszą po 5%. W ZS 1 w Grodzisku z Telefonu Zaufania korzystało 3% uczniów a w ZS w Milanówku – 1%.

48 6. Wsparcie i pomoc Osoby zaufane
Ponad połowa pytanych uczniów (57%) deklaruje, że w trudnej sytuacji życiowej szukałaby pomocy u matki. W dalszej kolejności uczniowie zwróciliby się do kolegów lub koleżanek (38%), do ojca (30%) lub do rodzeństwa (25%). Uczniowie ZS 1 w Grodzisku częściej niż pozostali szukaliby pomocy u rodzeństwa (50%) i kolegów (50%). Osoby z ZS 2 w Grodzisku częściej niż inni wskazywali na księdza (22%) jako na osobę zaufaną. Uczniowie z ZS 1 w Milanówku w znacznej większości (78%) zwróciliby się do matki. Osoby uczące się w ZS 2 w Milanówku znacznie częściej niż pozostali szukaliby pomocy u dalszej rodziny (50%) i u kolegów (50%).

49 6. Wsparcie i pomoc Stosunek do wiary i religii
Ponad dwie trzecie pytanych uczniów (68%) uważa się za osoby wierzące. Wśród pozostałych przeważają osoby religijnie obojętne – 14% oraz poszukujące – 12%. Średnio co dwudziesty uczeń (6%) deklaruje, że jest niewierzący. Odsetki osób wierzących w poszczególnych szkołach wahają się od 64% (w obu szkołach w Milanówku) do 74% w ZS 2 w Grodzisku a osób niewierzących od 3% (w ZS 1 w Grodzisku) do 11% (w ZS 1 w Milanówku). Od 9% (w ZS 2 w Grodzisku) do 14% (w ZS 1 w Milanówku) uczniów uważa się za religijnie poszukujących a od 11% (w ZS 1 w Milanówku) do 21% (w ZS 2 w Milanówku) to osoby religijnie obojętne.

50 7. Substancje uzależniające

51 7. Substancje uzależniające Spostrzegana dostępność substancji uzależniających
Średnie ocen na skali od 1-niemożliwe do 5-bardzo łatwe.

52 7. Substancje uzależniające Spostrzegana dostępność substancji uzależniających
Uczniowie zostali poproszeni o ocenę, jak łatwe byłoby dla nich zdobycie substancji uzależniających, oceny były wyrażone na skali od 1-niemożliwe do 5-bardzo łatwe. W ocenie pytanych najłatwiejszą do zdobycia substancją uzależniającą są papierosy – średnia ocena łatwości ich uzyskania wynosi 4,5. Dość łatwo jest także uczniom uzyskać dostęp do napoi alkoholowych – przede wszystkim do piwa (średnia ocena to 4,29) i wina (średnia 4,2), ale również do wódki (średnia 4,06). Zdecydowanie trudniej jest zdobyć narkotyki – średnie oceny dla poszczególnych substancji z tej grupy są niższe niż 4 (‘łatwe’). Najbardziej powszechny jest dostęp do środków uspokajających (średnia 3,63) oraz marihuany (średnia 3,54). W dalszej kolejności pojawiają się środki wziewne (średnia 3,35), sterydy anaboliczne (średnia 3,23), amfetamina (średnia 3,18) oraz LSD (średnia 3,05). Według pytanych osób najtrudniej byłoby im uzyskać dostęp do heroiny (średnia 2,92). Wyniki prezentowane w rozbiciu na uczniów poszczególnych zespołów szkolnych pokazują, że uczniowie ZS 2 w Milanówku oceniali wszystkie wymienione substancje jako łatwiejsze do uzyskania, niż w ocenie pozostałych osób. Osoby uczące się w ZS 2 w Grodzisku oceniały szanse zdobycia kilku substancji jako wyraźnie niższe niż pozostałe pytane osoby – dotyczy to szczególnie środków najbardziej popularnych: papierosów, piwa, wina i wódki oraz środków uspokajających. Średnie odpowiedzi osób uczących się w ZS 1 w Grodzisku oraz ZS 1 w Milanówku były bardzo zbliżone do średnich odpowiedzi wszystkich pytanych.

53 7. Substancje uzależniające Spostrzegana szkodliwość substancji uzależniających
Średnie ocen na skali od 1-bardzo szkodliwe do 5-zupełnie nieszkodliwe.

54 7. Substancje uzależniające Spostrzegana szkodliwość substancji uzależniających
Uczniowie oceniali przy pomocy skali 5-cio stopniowej (od 1-bardzo szkodliwe do 5-zupełnie nieszkodliwe), jak szkodliwe dla osób w ich wieku jest nawet sporadyczne używanie różnych substancji uzależniających. Pytane osoby uważają, że nawet sporadyczne zażywanie takich środków jest szkodliwe dla zdrowia – średnie oceny szkodliwości lokują się poniżej 3 (‘trudno powiedzieć’). Jako najmniej szkodliwy spostrzegają pytani alkohol – zarówno jego spożywanie w umiarkowanych ilościach (średnia ocena szkodliwości to 2,9) jak i upijanie się nim (średnia 2,42). W dalszej kolejności pojawiają się papierosy – średnia ocena ich szkodliwości to 2,17 oraz, spostrzegana jako niewiele mniej szkodząca zdrowiu, marihuana (średnia 2,13). Za najbardziej szkodzące uważane są: amfetamina (średnia 1,73) oraz „twarde” narkotyki (średnia 1,53). Uczniowie ZS 2 w Grodzisku oceniają przyjmowanie niektórych substancji jako mniej szkodliwe niż w ocenie większości uczniów – średnia ich ocen szkodliwości upijania się wynosi 2,55 (w ocenie wszystkich uczniów jest to 2,42), dla marihuany 2,3 (dla wszystkich uczniów 2,13), dla amfetaminy 2,02 (dla wszystkich uczniów 1,73) oraz dla „twardych” narkotyków 1,83 (dla wszystkich uczniów 1,53). Uczniowie ZS 1 w Milanówku oceniają picie alkoholu jako mniej szkodzące zdrowiu niż w ocenie pozostałych osób – średnia ocen uczniów z ZS 1 wynosi 3,14, średnia dla wszystkich uczniów – 2,9.

55 8. Papierosy

56 8. Papierosy Próbowanie papierosów
Do palenia papierosów przynajmniej raz w życiu przyznaje się aż 77% badanych uczniów. Największy odsetek tych, którzy mają za sobą pierwszego wypalonego papierosa jest w ZS 2 w Grodzisku – 83% uczniów. W ZS 2 w Milanówku deklarację taką złożyło 77%, w ZS 1 w Grodzisku – 76%, a w ZS 1 w Milanówku 73% badanych uczniów.

57 8. Papierosy Wiek inicjacji nikotynowej
Spośród tych uczniów, którzy zadeklarowali przynajmniej jednorazowe zapalenie tytoniu, relatywnie dużą grupę (27%) stanowią uczniowie, którzy po raz pierwszy zapalili wieku 11 lat lub wcześniej. Tak młody wiek inicjacji tytoniowej deklaruje najwięcej uczniów ZS 1 w Grodzisku (36%). Zaraz za nią plasuje się ZS 2 w Grodzisku – 32% badanych uczniów zapaliło pierwszego papierosa tak wcześnie. Blisko co czwarty (24%) uczeń ZS 1 w Milanówku zapalił swojego pierwszego papierosa w wieku 11 lat lub wcześniej. Tak młody wiek inicjacji nikotynowej deklaruje 14% uczniów ZS 2 w Milanówku. W szkołach w Milanówku stosunkowo większe są grupy uczniów, którzy później zapalili swojego pierwszego papierosa, niż w szkołach w Grodzisku. Różnice widoczne są w grupach: 14 lat, 15 lat , 16 lat oraz 18 lat. n=388 n=84 n=123 n=102 n=79

58 8. Papierosy Częstotliwość palenia papierosów
W przypadku wielu badanych kontakt z tytoniem nie skończył się na jednokrotnym eksperymentowaniu. Do wielokrotnego palenia papierosów (ponad 19 razy) w ciągu życia przyznaje się 59% badanych uczniów, którzy przynajmniej raz zapalili. Przynajmniej dwudziestokrotne palenie papierosów w ciągu ostatniego roku, deklaruje nieco mniej ankietowanych – 46%. Natomiast w grupie osób najbardziej zagrożonych nałogiem – tych, którzy deklarowali, że w ciągu ostatniego miesiąca palili ponad 19 razy, znalazło się ponad jedna trzecia (37%) uczniów.

59 8. Papierosy Częstotliwość palenia papierosów – Grodzisk
Do wielokrotnego (ponad 19 razy) palenia tytoniu w ciągu życia przyznają się częściej uczniowie ZS 2 (65%) niż ZS 1 (54%), natomiast uczniowie ZS 1 częściej (17%) niż z ZS 2 (10%) deklarowali, że palili sporadycznie (1-2 razy) w życiu. Do palenia wielokrotnego w ostatnim roku przyznaje się 53% uczniów ZS 2 i 44% uczniów ZS 1. Uczniowie ZS 1 częściej (25%) niż ZS 2 (21%) deklarują, że nie palili ani razu w tym okresie. W grupie największego zagrożenia nałogiem – tych uczniów, którzy deklarowali, że palili wielokrotnie w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie – znalazło się 46% uczniów ZS 2 oraz 38% uczniów ZS 1. Uczniowie ZS 1 natomiast częściej (38%) niż uczniowie ZS 2 (29%) deklarowali, że nie palili ani razu w tym okresie. n=84 n=123 n=84 n=123 n=84 n=123 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu

60 8. Papierosy Częstotliwość palenia papierosów - Milanówek
Odsetek uczniów ZS 2 w Milanówku, którzy palili ponad 19 razy w życiu wynosi 63%, w porównaniu do 54% uczniów ZS 1, którzy złożyli taką deklarację. Natomiast uczniowie ZS 1 częściej niż z ZS 2 deklarowali, że palili od 6 do 19 razy (20%) oraz, że palili sporadycznie: 1-2 razy (13%). Do wielokrotnego (ponad 19 razy) palenia w ciągu ostatniego roku przyznaje się 52% uczniów ZS 2 oraz 34% uczniów ZS 1, jednakże uczniowie ZS 1 częściej (18%) w porównaniu z uczniami ZS 2 (6%) palili od 6 do 19 razy w tym czasie. W ciągu 30 dni poprzedzających badanie, ponad 19 razy paliło 39% uczniów ZS 2 i blisko co czwarty (24%) uczeń ZS 1. Natomiast więcej uczniów ZS 1 (49%) niż z ZS 2 (41%) nie paliło ani razu w tym okresie. n=102 n=79 n=102 n=79 n=102 n=79 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu

61 8. Papierosy Postrzeganie szkodliwości palenia papierosów
Mimo, iż 77% badanych przyznaje, że przynajmniej raz paliło papierosy, większość zdaje sobie sprawę, że nawet sporadyczne palenie jest szkodliwe dla zdrowia – uważa tak 68% badanych uczniów (zsumowane odpowiedzi ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’). Średnio co dziesiąty uczeń (13%) twierdzi, że palenie nie szkodzi zdrowiu (łącznie odpowiedzi: ‘raczej nieszkodliwe’ i ‘zupełnie nieszkodliwe’), natomiast prawie co piąty (19%) nie ma zdania co do szkodliwości papierosów. Odpowiedzi uczniów z poszczególnych zespołów szkolnych nie różnią się znacząco między sobą.

62 9. Alkohol

63 9. Alkohol Próbowanie alkoholu i upijanie się
Bardzo duża grupa uczniów – 89% przynajmniej raz w życiu spróbowała alkoholu, natomiast aż 72% badanych uczniów upiło się przynajmniej raz w ciągu życia. Jedynie 8% uczniów nigdy nie próbowało alkoholu. Pod względem spożycia alkoholu (próbowania i upicia się) wyniki porównywalne są dla ZS 1 w Grodzisku i ZS 1 w Milanówku oraz odpowiednio dla ZS 2 w Grodzisku i ZS 2 w Milanówku. W pierwszej parze szkół do próbowania alkoholu i upicia się nim przyznaje się podobna grupa uczniów. Taka sama jest też liczba tych, którzy nie próbowali (8%). W drugiej parze szkół większe zróżnicowanie widać w przypadku tych, którzy nigdy nie próbowali, próbowali oraz tych, którzy nie udzielili odpowiedzi na to pytanie.

64 9. Alkohol Wiek inicjacji alkoholowej
W szkołach w Grodzisku relatywnie większe niż w szkołach w Milanówku są grupy uczniów, którzy spróbowali alkoholu w wieku 11 lat lub wcześniej. W ZS 2 W Grodzisku aż jedna czwarta (25%) uczniów spróbowała alkoholu po raz pierwszy mając 11 lub mniej lat. Natomiast w Milanówku inicjacja alkoholowa częściej przebiega w późniejszym wieku (16 – 17 lat) niż w szkołach w Grodzisku. Najwięcej uczniów, którzy względnie późno pierwszy raz pili alkohol, jest w ZS 2 w Milanówku. 45% badanych uczniów z tej szkoły po raz pierwszy spróbowało alkohol w wieku 15 lat lub później (połączone odpowiedzi: 15 lat, 16 lat, 17 lat i 18 lat). n=454 n=99 n=131 n=128 n=96

65 9. Alkohol Wiek pierwszego upicia się alkoholem
Wśród badanych uczniów najwięcej jest tych, którzy pierwszy raz upili się alkoholem w wieku 15 lat (25%) oraz 16 lat (20%). Podobnie jak w przypadku pierwszego kontaktu z alkoholem, tak i w przypadku pierwszego upicia się nim widoczne są różnice między szkołami w Grodzisku, a szkołami w Milanówku. W pierwszej parze szkół większe są grupy uczniów, którzy swoje pierwsze upojenie alkoholowe przeżyli w wieku bardzo młodym wieku (11 lat lub wcześniej). W szkołach w Milanówku natomiast wyraźniej zarysowane są grupy tych uczniów, którzy pierwszy raz upili się w wieku 15 lat lub później. Najbardziej wyraźne różnice widać pomiędzy ZS 2 w Grodzisku, a ZS 2 w Milanówku. W pierwszej z nich aż co dziesiąty uczeń (10%) upił się mając 11 lub mniej lat. W drugiej natomiast aż dwie trzecie (66%) uczniów upiło się mając 15 lat lub więcej (połączone odpowiedzi: 15 lat, 16 lat, 17 lat oraz 18 lat). n=370 n=75 n=115 n=98 n=82

66 9. Alkohol Częstotliwość picia alkoholu
Spośród tych uczniów, którzy zadeklarowali, że przynajmniej raz w życiu pili alkohol, blisko dwie trzecie (65%) piło wielokrotnie (19 i więcej razy), a jedna piąta (20%) twierdzi, że piła od 6 do 19 razy. Prawie co dziesiąty uczeń (8%) deklaruje, że pił kilka razy (3-5 razy). Do sporadycznego picia alkoholu w czasie życia (1-2 razy) przyznaje się 5% uczniów. W ciągu ostatniego roku 38% badanych piło ponad 19 razy. Nieco mniej (32%) przyznaje się, że piło od 6 do 19 razy. Kilka razy (3-5 razy) piło 14% uczniów. Do sporadycznego picia alkoholu (1-2 razy) przyznaje się średnio co dziesiąty uczeń (9%). Odsetek uczniów, którzy w tym czasie w ogóle nie pili wynosi 4%. Do wielokrotnego picia alkoholu – 19 i więcej razy – w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem przyznaje się prawie co dziesiąty uczeń (9%). Pozostałe grupy uczniów (ci, którzy pili 6-19 razy, 3-5 razy, 1-2 razy oraz ci, którzy nie pili ani razu w tym okresie są prawie równoliczne – wahają się w granicach od 20 do 23%).

67 9. Alkohol Częstotliwość picia alkoholu przez uczniów w Grodzisku
Prawie równoliczne grupy uczniów z Grodziska piły alkohol ponad 19 razy w życiu – w obu szkołach odpowiedziało tak około dwie trzecie uczniów. Nieco więcej uczniów z ZS 1 (24%) niż z ZS 2 (18%) piło alkohol od 6 do 19 razy w życiu. 3% uczniów z ZS 2 piło lecz nie podało ile razy. Kilka procent więcej uczniów z ZS 2 (41%) niż z ZS 1 (37%) piło alkohol wielokrotnie (ponad 19 razy) w ciągu ostatniego roku, natomiast nieco więcej uczniów z ZS 1 (35%) niż z ZS 2 (32%) piło alkohol od 6 do 19 razy w tym czasie. Większa grupa uczniów z ZS 2 (15%) niż z ZS 1 piła alkohol wielokrotnie (ponad 19 razy) w ciągu 30 dni przed badaniem, natomiast więcej uczniów z ZS 1 (25%) niż z ZS 2 (21%) piło sporadycznie (1-2 razy). Więcej uczniów z ZS 1 (21%) niż z ZS 2 nie piło ani razu w tym okresie. n=99 n=131 n=99 n=131 n=99 n=131 w życiu w ciągu roku w ciągu miesiąca

68 9. Alkohol Częstotliwość picia alkoholu przez uczniów w Milanówku
Podobnie jak w przypadku Grodziska, w Milanówku równoliczne są grupy uczniów, którzy pili alkohol wielokrotnie w ciągu życia – 66%. Nieco więcej uczniów ZS 1 (22%) niż z ZS 2 (16%) piło alkohol od 6 do 19 razy w tym okresie. W pierwszej ze szkół większy jest także odsetek tych którzy pili sporadycznie: 1-2 razy (8%). Po 37% uczniów w obu szkołach zadeklarowało, że pili wielokrotnie (ponad 19 razy) w ciągu ostatniego roku. Nieco więcej uczniów ZS 1 (32%) niż z ZS 2 (28%) piło od 6 do 19 razy w tym okresie. Największe zróżnicowanie widoczne jest, jeśli chodzi o okres 30 dni poprzedzających badanie. Zdecydowanie więcej uczniów ZS 2 (13%) niż z ZS 1 (1%) piło wielokrotnie (ponad 19 razy) w tym czasie. Także więcej uczniów ZS 2 (22%) niż z ZS 1 (16%) piło od 6 do 19 razy. Natomiast uczniowie ZS 1 częściej (26%) niż z ZS 2 (18%) pili kilkakrotnie (3-5 razy). Także częściej uczniowie ZS 1 (30%) niż uczniowie z ZS 2 (16%) pili sporadycznie (1-2 razy) w ciągu miesiąca przed badaniem. n=129 n=97 n=129 n=97 n=129 n=97 w życiu w ciągu roku w ciągu miesiąca

69 9. Alkohol Częstotliwość upijania się
Spośród uczniów, którzy zadeklarowali, że przynajmniej raz w życiu upili się alkoholem, względnie najliczniejsze są grupy uczniów, którzy upijali się ponad 19 razy (28%) oraz 6-19 razy (25%) w ciągu życia. Średnio co piąty badany (22%) upijał się kilkakrotnie (3-5 razy), natomiast nieco mniej – 18% uczniów zadeklarowało, że upili się 1-2 razy. Blisko co trzeci badany uczeń (32%) deklaruje, iż w ciągu ostatniego roku upił się 1-2 razy. Równoliczne są grupy uczniów (13%), którzy deklarowali, że pili ponad 19 razy w ciągu ostatniego roku oraz tych, którzy stwierdzili, że nie upili się ani razu w tym okresie. 16% badanych stwierdziło, że upijało się kilkakrotnie (3-5 razy). Prawie połowa uczniów (47%) twierdzi, że w ciągu miesiąca przed badaniem, ani razu się nie upiła. Nieco więcej niż co czwarty uczeń (27%) upił się 1-2 razy. Co dziesiąty uczeń (10%) deklaruje, że upijał się kilkakrotnie (3-5 razy) w tym okresie. Nieco mniej – 7% upiło się od 6 do 19 razy. Jedynie 4% uczniów upiło się ponad 19 razy w okresie miesiąca przed badaniem.

70 9. Alkohol Częstotliwość upijania się przez uczniów w Grodzisku
Uczniowie ZS 2 w Grodzisku częściej (35%) niż z ZS 1 (28%) upijali się wielokrotnie (ponad 19 razy) w ciągu życia, natomiast uczniowie ZS 1 częściej (23%) niż z ZS 2 (12%) upijali się sporadycznie (1-2 razy). Uczniowie ZS 2 częściej (18%) niż z ZS 1 (13%) deklarowali kilkakrotne (3-5 razy) upijanie się w ciągu ostatniego roku, natomiast nieco większy odsetek uczniów ZS 1 (29%) niż z ZS 2 (26%) upijało się sporadycznie (1-2 razy) w tym okresie. Grupa uczniów, którzy deklarowali upijanie się częstsze niż 6 razy w ciągu miesiąca przed badaniem (połączone odpowiedzi: ‘6-19 razy’ i ‘ponad 19 razy’) jest nieco większa w ZS 2 w Grodzisku (17%) niż w ZS 1 (12%). Także więcej uczniów ZS 2 (26%) niż z ZS 1 (21%) upijało się sporadycznie (1-2 razy) w tym czasie. Natomiast trzy razy więcej uczniów ZS 1 (15%) niż z ZS 2 (5%) upijało się kilkakrotnie (3-5 razy). n=75 n=115 n=75 n=115 n=75 n=115 w życiu w ciągu roku w ciągu miesiąca

71 9. Alkohol Częstotliwość upijania się przez uczniów w Milanówku
Do upijania się alkoholem ponad 6 razy (połączone odpowiedzi: ‘od 6 do 19 razy’ i ‘ponad 19 razy’) w ciągu życia przyznaje się nieco więcej uczniów ZS 1 (53%) niż ZS 2 (47%) w Milanówku. Natomiast w ZS 2 (46%) większa niż w ZS 1 (42%) jest grupa uczniów, którzy deklarowali że upijają się relatywnie rzadko (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ i ‘3-5-razy’). Uczniowie ZS 2 częściej (35%) niż uczniowie ZS 1 (27%) deklarowali upijanie się ponad 6 razy w ciągu ostatniego roku, natomiast uczniowie ZS 1 częściej (15%) niż z ZS 2 (10%) deklarowali, że nie pili w tym czasie ani razu. Uczniowie ZS 2 także częściej (11%) niż uczniowie ZS 1 (4%) deklarowali, że upijali się ponad 6 razy w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. Także częściej ZS 2 (15%) niż z ZS 1(7%) upijali się kilkakrotnie (3-5 razy) w tym czasie. Natomiast uczniowie ZS 1 częściej (33%) niż uczniowie ZS 2 (28%) deklarowali, że upijali się sporadycznie (1-2 razy). Ani razu nie upiło się w tym okresie 52% uczniów ZS 1 i 42% uczniów ZS 2. n=98 n=82 n=98 n=82 n=98 n=82 w życiu w ciągu roku w ciągu miesiąca

72 9. Alkohol Miejsca spożywania alkoholu
Badani uczniowie najczęściej piją alkohol ‘w domu u kogoś’, ‘na ulicy, w parku’ oraz ‘w barze lub pubie’ – takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio: 67%, 53% oraz 51% badanych. Popularne jest także picie w dyskotece – dotyczy ono 43% badanych. Nieco mniej – 39% uczniów pije ‘u siebie w domu’. W dalszej kolejności, jako miejsca spożywania alkoholu, uczniowie wymieniają inne, niesprecyzowane miejsce (odpowiedź ‘gdzieś indziej’) – 37%, wycieczkę szkolną – 30%, oraz restaurację – 16% uczniów.

73 9. Alkohol Miejsca spożywania alkoholu
Picie alkoholu u kogoś w domu jest najbardziej popularne wśród uczniów ZS 1 w Grodzisku oraz ZS 1 w Milanówku (odpowiednio: 76% i 72%). Natomiast na ulicy, w parku piją równie często uczniowie ZS 1 i ZS 2 w Grodzisku oraz ZS 1 w Milanówku (około 55%). Na ‘świeżym powietrzu’ pije nieco mniej uczniów z ZS 2 w Milanówku. W dyskotece najczęściej piją uczniowie ZS 1 w Grodzisku (54%), a najrzadziej uczniowie ZS 1 w Milanówku (34%). Uczniowie ZS 1 w Grodzisku spośród uczniów innych szkół piją u siebie w domu (44%), natomiast najrzadziej u siebie w domu piją uczniowie ZS 2 w Milanówku. Na wycieczce szkolnej najczęściej natomiast piją uczniowie ZS 1 w Milanówku, a najrzadziej uczniowie ZS 2 w Milanówku. Restaurację, jako miejsce picia alkoholu najczęściej podają uczniowie ZS 1 w Grodzisku. Odpowiedzi ‘gdzieś indziej’ najczęściej udzielali uczniowie ZS 2 w Grodzisku.

74 9. Alkohol Źródła zaopatrywania się w alkohol
Najczęściej uczniowie zaopatrują się w alkohol od pełnoletnich kolegów (58%) lub po prostu kupują go w sklepie (48%). Inne sposoby to: kupno w sklepie samoobsługowym (14%), kupno od nielegalnych handlarzy (12%), wzięcie go z domu bez wiedzy rodziców (11%), kupno na bazarze (8%), lub Z innych źródeł, niż wymienione w ankiecie zaopatruje się 11% badanych uczniów. Odpowiedzi ‘nie wiem’ udzielił co dziesiąty (10%) uczeń.

75 9. Alkohol Źródła zaopatrywania się w alkohol
Alkohol od pełnoletnich kolegów najczęściej zdobywają uczniowie ZS 2 w Milanówku (73%) , a najrzadziej uczniowie ZS 2 w Grodzisku. W sklepie zaopatrują się w niego najczęściej uczniowie ZS 1 w Milanówku (59%). W inny sposób, nie podany w ankiecie zdobywają alkohol uczniowie ZS 1 w Grodzisku (16%). W sklepie samoobsługowym najchętniej kupują uczniowie ZS 2 w Grodzisku (17%). Od nielegalnych handlarzy zaopatrują się najczęściej uczniowie ZS 2 w Grodzisku. Z bazaru przy zaopatrywaniu się w alkohol częściej korzystają uczniowie szkół w Grodzisku niż w Milanówku (odpowiednio: 11% - ZS 1 Grodzisk, 13% - ZS 2 Grodzisk, 3% - ZS 1 Milanówek oraz 5% - ZS 2 Milanówek), natomiast uczniowie z Milanówka częściej niż ich koleżanki i koledzy z Grodziska biorą alkohol z domu, bez wiedzy rodziców.

76 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu piwa
W ciągu ostatniego roku ponad połowa (51%) uczniów przynajmniej 5 razy próbowało kupić piwo (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’). Średnio co czwarty (26%) badany uczeń próbował kupić 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Aż 60% uczniów, którzy próbowali kupić alkohol nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży piwa ze względu na swój młody wiek. n=372

77 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu piwa
W ciągu ostatniego roku 51% uczniów ZS 1 w Grodzisku przynajmniej 5 razy próbowało kupić piwo (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a prawie co czwarty (24%) uczeń próbował 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbowało kupić piwo 60% uczniów ZS 2 w Grodzisku, a 27% próbowało 1-4 razy. Wśród uczniów, którzy próbowali kupić piwo prawie dwie trzecie (63%) uczniów ZS 1 oraz ponad połowa (55%) uczniów ZS 2 nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=75 n=123

78 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu piwa
W ciągu ostatniego roku prawie połowa (49%) uczniów ZS 1 w Milanówku przynajmniej 5 razy próbowała kupić piwo (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a średnio co czwarty (26%) uczeń próbował 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbowało kupić piwo 43% uczniów ZS 2 w Milanówku, a 30% próbowało 1-4 razy. Połowa uczniów ZS 1 oraz aż 74% uczniów ZS 2, którzy próbowali kupić piwo nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=102 n=72

79 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wina
W ciągu ostatniego roku 16% uczniów przynajmniej 5 razy próbowało kupić wino (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’). 28% badanych próbowało 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Połowa uczniów próbujących kupić wino nigdy nie spotkała się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=212

80 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wina
W ciągu ostatniego roku 12% uczniów ZS 1 w Grodzisku przynajmniej 5 razy próbowało kupić wino (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a średnio co czwarty (26%) uczeń próbował 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbowało kupić wino 24% uczniów ZS 2 w Grodzisku, a 31% próbowało 1-4 razy. W grupie osób, które próbowały kupiś wino ponad połowa (54%) uczniów ZS 1 oraz 42% uczniów ZS 2 nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=39 n=77

81 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wina
W ciągu ostatniego roku 13% uczniów ZS 1 w Milanówku przynajmniej 5 razy próbowało kupić wino (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a jedna trzecia (33%) uczniów próbowała 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbowało kupić wino 16% uczniów ZS 2 w Milanówku, a blisko co piąty (19%) uczeń próbował 1-4 razy. Ponad połowa (51%) uczniów ZS 1 oraz blisko dwie trzecie (64%) uczniów ZS 2 próbujących kupić wino nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=63 n=33

82 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wódki
W ciągu ostatniego roku ponad jedna czwarta (28%) uczniów przynajmniej 5 razy próbowało kupić wódkę (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’). Średnio co trzeci (32%) badany uczeń próbował kupić 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Ponad połowa (52%) uczniów, którzy próbowali kupić wódkę nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=286

83 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wódki
W ciągu ostatniego roku 30% uczniów ZS 1 w Grodzisku przynajmniej 5 razy próbowało kupić wódkę (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a prawie co trzeci (32%) uczeń próbował 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbowało kupić wódkę 38% uczniów ZS 2 w Grodzisku, a średnio co trzeci (34%) próbowało 1-4 razy. Ponad połowa (57%) uczniów ZS 1 oraz blisko połowa (49%) uczniów ZS 2 próbujących kupić wódkę nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=63 n=101

84 9. Alkohol Próby i efektywność zakupu wódki
W ciągu ostatniego roku 23% uczniów ZS 1 w Milanówku przynajmniej 5 razy próbowało kupić wódkę (połączone odpowiedzi: ‘5-6-razy i ‘7 lub więcej razy’), a co trzeci (33%) uczeń próbował 1-4 razy (połączone odpowiedzi: ‘1-2 razy’ oraz ‘3-4 razy’). Przynajmniej 5 razy próbował kupić wódkę co piąty (20%) uczeń ZS 2 w Milanówku, a 29% próbowało 1-4 razy. W grupie osób próbujących kupić wódkę 41% uczniów ZS 1 oraz dwie trzecie (67%) uczniów ZS 2 nigdy nie spotkało się z odmową sprzedaży ze względu na swój młody wiek. n=76 n=46

85 9. Alkohol Spostrzegana szkodliwość picia alkoholu i upijania się
Badani uczniowie są świadomi, że picie, a zwłaszcza upijanie się alkoholem jest szkodliwe dla zdrowia. 40% badanych uczniów uznało sporadyczne picie alkoholu za szkodliwe (połączone odpowiedzi ‘bardzo szkodliwe’ i raczej szkodliwe’), a 60% uczniów twierdzi, że zdrowiu szkodzi sporadyczne upijanie się (łączne odpowiedzi ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’).

86 9. Alkohol Spostrzegana szkodliwość picia alkoholu i upijania się w opinii uczniów z Grodziska
Uczniowie ZS 2 częściej niż uczniowie ZS 1 uważają picie i upijanie się za bardzo szkodliwe. Natomiast uczniowie ZS1 częściej niż uczniowie ZS twierdzą, że picie i upijanie się są ‘raczej szkodliwe’, choć nie widać znaczących różnic między szkołami, jeśli chodzi o liczbę uczniów twierdzących, że picie i upijanie się są szkodliwe w ogóle (połączone odpowiedzi: ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’). Z drugiej jednak odsetek uczniów ZS 2, którzy uważają picie i upijanie się za nieszkodliwe (odpowiedzi: ‘raczej nieszkodliwe’ i ‘zupełnie nieszkodliwe’) jest większy niż w ZS 1. ZS 1 Grodzisk ZS 2 Grodzisk

87 9. Alkohol Spostrzegana szkodliwość picia alkoholu i upijania się w opinii uczniów z Milanówka
Uczniowie ZS 2 częściej (43%) niż z ZS 1 (31%) są przekonani o szkodliwości picia (połączone odpowiedzi: ‘bardzo szkodliwe’ i ‘raczej szkodliwe’). Natomiast uczniowie ZS 1 zdecydowanie częściej (45%) niż z ZS 2 (28%) twierdzą, że picie jest nieszkodliwe (połączone odpowiedzi: ‘raczej nieszkodliwe’ i zupełnie nieszkodliwe’). O szkodliwości upijania się alkoholem przekonanych jest jednak nieco więcej uczniów ZS 1 (66%) niż z ZS 2 (62%), choć w tej drugiej szkole więcej uczniów uważa upijanie się za ‘bardzo szkodliwe’ (30% - ZS 2, 23% ZS 1). ZS 1 Milanówek ZS 2 Milanówek

88 9. Alkohol Opinie związane z piciem alkoholu
Ankietowani zostali zapytani o opinie na temat alkoholu. 82% badanych uczniów wyraziło opinię, że picie zbyt często ma zły wpływa na życie rodzinne, a 81%, stwierdziło, że niektóre skutki picia są okropne. Pogląd, że picie zbyt często prowadzi do groźnych wypadków wyraziło 78% badanych uczniów, a 75% stwierdziło, że picie szkodzi zdrowiu. Niemalże tyle samo uczniów (74%) uważa, że trudno jest przestać pić, jeśli wpadnie się w nałóg. Odsetek uczniów, którzy nie piją z powodów religijnych, wynosi 27%, 29% pytanych uważa, że picie jest wbrew ich zasadom. Zaznaczono odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco.

89 9. Alkohol Opinie uczniów z Grodziska związane z piciem alkoholu
Uczniowie ZS 1 w Grodzisku częściej niż ich koleżanki i koledzy z ZS 2 uważają, że: ‘picie zbyt często ma zły wpływ na życie rodzinne’, ‘niektóre skutki picia są okropne’, ‘picie zbyt często prowadzi do groźnych wypadków’, ‘szkodzi zdrowiu’, ‘ludzie którzy piją, tracą panowanie nad sobą’, ‘trudno przestać pić, gdy wpadnie się w nałóg’, ‘picie zbyt często prowadzi do przestępstw i przemocy’, ‘picie zbyt dużo kosztuje’, ‘zniszczyło kogoś, kogo dobrze znam’ oraz ‘alkohol ma wstrętny smak’. Uczniowie ZS 2 natomiast częściej niż z ZS 1 twierdzą, że: ich rodzice mają złą opinię o ludziach, którzy piją, ‘od picia się tyje’, picie jest wbrew ich zasadom oraz, że nie piją z powodów religijnych. Zaznaczono odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco.

90 9. Alkohol Opinie uczniów z Milanówka związane z piciem alkoholu
Uczniowie ZS 2 w Milanówku częściej niż uczniowie ZS 1 zgadzali się z opiniami, że: ‘picie zbyt dużo kosztuje’, ‘szkodzi zdrowiu’, ‘zbyt często prowadzi do przestępstw i przemocy’, ‘picie zniszczyło kogoś, kogo dobrze znam’, ‘od picia się tyje’, ‘alkohol ma wstrętny smak’, ‘picie jest wbrew moim zasadom’, ‘nie piję z powodów religijnych’, ‘ludzie, którzy piją tracą panowanie nad sobą’ oraz ‘moi rodzice mają złą opinię o ludziach, którzy piją’. Zaznaczono odsetki osób, które odpowiedziały twierdząco.

91 9. Alkohol Spostrzegane konsekwencje picia alkoholu
Badanych uczniów zapytano o prawdopodobieństwo wydarzenia się im różnych sytuacji, gdy będą pod wpływem alkoholu. Średnie wyniki zostały przedstawione na stopniowej skali od 5, które oznacza, że dana sytuacja wydaje się badanym wysoce prawdopodobna do 1 – zupełnie niemożliwa. Spośród zjawisk wywołanych piciem alkoholu najbardziej możliwe badanym wydają się ‘pozytywne’ skutki, z wyjątkiem cierpienia z powodu kaca (średnia: 2,94). Najczęściej wymieniają to, że poczują się odprężeni (średnia: 3,25), będą się świetnie bawić (średnia: 3,17). W następnej kolejności badani uważają, że pod wpływem będą bardziej towarzyscy (średnia: 3,04), zapomną o swoich problemach (średnia: 2,9) oraz, że poczują się szczęśliwi (średnia: 2,84). ‘Negatywne skutki’ picia wydają się nieco mniej prawdopodobne. Badani uczniowie wymieniają najczęściej, że zaszkodzi to ich zdrowiu (średnia: 2,75), zrobi się im niedobrze (średnia: 2,59), będą mieli kłopoty z policją (średnia: 2,44) oraz zrobią coś, czego będą żałować (średnia: 2,43).Najmniej prawdopodobne uczniom wydaje się, że nie będą w stanie przestać pić (średnia: 1,97). Średnie ocen na skali od 1-bardzo prawdopodobne do 5-zupełnie nieprawdopodobne.

92 9. Alkohol Spostrzegane przez uczniów z Grodziska konsekwencje picia alkoholu
Uczniom ZS 1 bardziej prawdopodobne wydaje się, że poczują się odprężeni, będą bardziej towarzyscy, będą mieli kaca oraz, że zaszkodzi to ich zdrowiu. Uczniowie ZS 2 natomiast częściej uważają, że będą mieli kłopoty z policją, zrobią coś, czego będą żałować oraz, że nie będą w stanie przestać pić. Średnie ocen na skali od 1-bardzo prawdopodobne do 5-zupełnie nieprawdopodobne.

93 9. Alkohol Spostrzegane przez uczniów z Milanówka konsekwencje picia alkoholu
Odpowiedzi uczniów szkół w Milanówku są nieco mniej zróżnicowane, jeśli chodzi o spostrzeganie następstw i konsekwencji picia alkoholu. Jednak uczniom ZS 2 w Milanówku bardziej prawdopodobne wydają się sytuacje, w których będą się świetnie bawić, będą mieli kaca, alkohol zaszkodzi ich zdrowiu, zrobi się im niedobrze, zrobią coś, czego będą żałować oraz, że nie będą w stanie przestać pić. Średnie ocen na skali od 1-bardzo prawdopodobne do 5-zupełnie nieprawdopodobne.

94 9. Alkohol Rzeczywiste konsekwencje picia alkoholu
Uczniów, którzy deklarowali przynajmniej jednokrotne picie alkoholu zapytano o to, czy mieli w związku z tym jakieś problemy. Najczęściej wymieniano kłótnię lub sprzeczkę – wskazało na nią 43% badanych, problemy z rodzicami (39%), kłopoty z policją (34%) zniszczenie rzeczy lub ubrania (34%). W następnej kolejności wymieniano: przepychankę lub bójkę (32%), problemy z przyjaciółmi (29%), a także wypadek lub uszkodzenie ciała oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – po 24%. Procent uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco.

95 9. Alkohol Rzeczywiste konsekwencje picia alkoholu według uczniów z Grodziska
Uczniowie ZS 2 w Grodzisku znacznie częściej niż uczniowie ZS 1 deklarowali, że mieli problemy po wypiciu alkoholu. Jedynie wypadek lub uszkodzenie ciała przydarzył się podobnej grupie uczniów z obu grodziskich szkół. Procent uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco.

96 9. Alkohol Rzeczywiste konsekwencje picia alkoholu według uczniów z Milanówka
Mniej zróżnicowanych odpowiedzi udzielali uczniowie w Milanówku, choć w niektórych przypadkach różnice między szkołami sięgały kilku procent. Uczniowie ZS 1 w Milanówku częściej niż uczniowie ZS 2 deklarowali na przykład problemy z rodzicami, kłótnię lub sprzeczkę, zniszczenie rzeczy lub ubrania, czy problemy z przyjaciółmi. Uczniom z ZS 2 w Milanówku częściej zdarzały się: utrata pieniędzy lub wartościowych przedmiotów, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz kontakty seksualne bez środków antykoncepcyjnych. Procent uczniów, którzy odpowiedzieli twierdząco.

97 10. Narkotyki

98 10. Narkotyki Znajomość środków odurzających
Do najbardziej znanych środków odurzających należą: marihuana, amfetamina, heroina, sterydy i anaboliki oraz leki uspokajające i nasenne – słyszało o nich co najmniej 80% pytanych uczniów. O wszystkich z wymienionych substancji słyszał średnio przynajmniej co drugi uczeń. Największą znajomością środków odurzających wykazali się uczniowie ZS 1 oraz ZS 2 w Milanówku. Poszczególne substancje najsłabiej znały osoby z ZS 2 w Grodzisku – dysproporcja ta jest największa w przypadku najlepiej znanych narkotyków.

99 10. Narkotyki Źródła dostępności narkotyków
Uczniowie pytani o miejsca i osoby, u których można uzyskać narkotyki wymieniali najczęściej handlarzy (44%), kolegów (35%) i szkołę (31%). Te trzy „źródła” dostępu do środków odurzających były wymieniane przez największe odsetki uczniów, bez względu na szkołę, do której chodzą. Wyniki pokazują, że uczniowie z ZS1 w Grodzisku i ZS 2 w Milanówku wymieniali więcej osób i miejsc dostępu do narkotyków niż pozostali. W zależności od szkoły od 33% do 49% pytanych uczniów nie wie, gdzie w swojej okolicy może zdobyć środki odurzające.

100 10. Narkotyki Próbowanie narkotyków
Wśród pytanych uczniów 40% przyznało się, że przynajmniej raz spróbowało substancji odurzającej, nieco ponad połowa (53%) nigdy nie próbowała narkotyków. Odsetki osób po inicjacji narkotykowej różnią się w poszczególnych szkołach. Największy zanotowano w ZS 2 w Grodzisku – narkotyków próbował prawie co drugi uczeń tej szkoły (46%), nieco mniejsze w ZS 1 i ZS 2 w Milanówku – odpowiednio 39% i 40%. Najniższy odsetek osób, które próbowały narkotyków jest w ZS 1 w Grodzisku – wynosi 36%, jednak w tej szkole 12% uczniów nie odpowiedziało na pytanie o kontakt z substancjami odurzającymi.

101 10. Narkotyki Środek inicjujący
Dla dwóch trzecich uczniów, którzy spróbowali narkotyków (68%) pierwszym zażytym środkiem była marihuana, w dalszej kolejności pojawiają się środki uspokajające i nasenne brane bez zalecenia lekarza – zaczynało od nich 8% uczniów. Wśród uczniów ZS 1 w Grodzisku i ZS 1 w Milanówku trzecim co do popularności środkiem inicjacja narkotykowej jest amfetamina (jako pierwszą brało ją 5%-6% uczniów próbujących narkotyków). W ZS 2 w Milanówku po 5% uczniów, którzy próbowali narkotyków deklaruje, że pierwszym środkiem była amfetamina lub tzw. „kompot”. Uczniowie ZS 2 w Grodzisku najczęściej, jako pierwszy zażyty narkotyk wymieniali: marihuanę (62%), LSD i narkotyki wziewne (po 8%) oraz heroinę i kokainę (6%). Średnio co dwudziesty uczeń (5%) nie wie, jaki środek zażył jako pierwszy. n=232 n=52 n=72 n=58 n=50

102 10. Narkotyki Pochodzenie pierwszego zażytego narkotyku
Najczęstszym „źródłem” uzyskania pierwszego zażytego narkotyku są koledzy. Co piąty uczeń, który próbował substancji odurzających (22%) brał je po raz pierwszy wspólnie z przyjaciółmi, 15% dostało pierwszy narkotyk od rówieśników a kolejne 13% od starszych kolegów, średnio co dziesiąty uczeń (9%) kupił pierwszy zażyty środek od kolegi. W poszczególnych zespołach szkolnych różne są odsetki osób wskazujących kolejne opcje uzyskania pierwszego przyjętego narkotyku, ale we wszystkich koledzy są najczęstszym wymienianym „źródłem”. n=232 n=52 n=72 n=58 n=50

103 10. Narkotyki Spostrzegana szkodliwość narkotyków
Pytane osoby w różny sposób oceniają stopień szkodliwości różnych substancji: o dużej szkodliwości palenia marihuany przekonane jest nieco poniżej połowy uczniów (45%), w przypadku zażywania amfetaminy jest to 55% pytanych, a przy narkotykach „twardych” 69%. Stosunkowo niewielkie odsetki uczniów uważają narkotyki za zupełnie nieszkodliwe – w przypadku marihuany uważa tak 8% a – amfetaminy i „twardych” narkotyków po 3% pytanych osób.

104 10. Narkotyki Spostrzegana szkodliwość narkotyków
Uczniowie ZS 1 w Grodzisku są w większym stopniu przekonani o szkodliwości zażywania narkotyków niż ich rówieśnicy z ZS 2. W obu grupach marihuana jest spostrzegana jako mniej szkodliwa (jako bardzo szkodliwą ocenia ją 45% uczniów ZS 1 i 40% uczniów ZS 2) niż amfetamina (odsetki odpowiedzi ‘bardzo szkodliwa’ w wynoszą odpowiednio 52% i 48%) i „twarde” narkotyki (74% i 55%). Od 10% do 4% pytanych uczniów jest przekonanych o zupełnej nieszkodliwości poszczególnych substancji. ZS 1 Grodzisk ZS 2 Grodzisk

105 10. Narkotyki Spostrzegana szkodliwość narkotyków
Uczniowie ZS 1 w Milanówku oceniają zażywanie narkotyków jako bardziej szkodliwe niż uczniowie ZS 2 – trzy czwarte pytanych uczniów z ZS 1 (74%) uważa palenie marihuany za szkodliwe (połączone odpowiedzi ‘raczej szkodliwe’ i ‘bardzo szkodliwe’), 88% spostrzega tak zażywanie amfetaminy a 91% „twardych narkotyków”. Odpowiednie odsetki wśród uczniów ZS 2 w Milanówku wynoszą: 69%, 82% i 86%. Odsetki osób przekonanych o nieszkodliwości narkotyków wynoszą w obu szkołach odpowiednio: dla marihuany 5% i 9%, dla amfetaminy 1% i 2% oraz dla „twardych” narkotyków po 1%. ZS 1 Milanówek ZS 2 Milanówek

106 11. Marihuana

107 11. Marihuana Ilość uczniów, którzy spróbowali marihuanę
W grupie uczniów, którzy przynajmniej raz spróbowali narkotyków: 81% próbowało marihuany, 8% deklaruje, że tego nie robiło a co dziesiąty uczeń (11%) nie odpowiedział na to pytanie. We wszystkich badanych placówkach ponad trzy czwarte uczniów, którzy próbowali środków odurzających próbowało marihuany. Odsetek takich osób jest największy w ZS 2 w Grodzisku i wynosi 87%, w ZS 2 w Milanówku wynosi 80%, w ZS 1 w Milanówku wynosi 79% a w ZS 1 w Grodzisku 77%.

108 11. Marihuana Wiek pierwszego zażycia marihuany
Co czwarty uczeń próbujący marihuany (26%) swój pierwszy kontakt z tym narkotykiem miał w wieku 16 lat, 18% spróbowało tego narkotyku mając 15 lat, 14% w wieku 14 lat a średnio co dziesiąty uczeń (11%) jako 17-latek. W ZS 1 w Grodzisku oraz w ZS 1 i ZS 2 w Milanówku największy odsetek stanowią uczniowie, którzy pierwszy raz brali marihuanę w wieku 16 lat (w poszczególnych placówkach odsetki te wynoszą odpowiednio 22%, 31% i 33%), kolejną pozycję zajmuje grupa, która próbowała marihuany mając 15 lat (ZS 1 w Grodzisku – 14%, ZS w Milanówku – 26% i ZS 2 w Milanówku – 17%). W ZS 2 w Grodzisku co piąty uczeń próbujący narkotyków (22%) zażywał marihuanę po raz pierwszy jako 14-latek a niewiele mniejszy odsetek (21%) w wieku 16 lat. n=214 n=49 n=68 n=51 n=46

109 11. Marihuana Częstotliwość zażywania marihuany
Wśród uczniów, którzy próbowali marihuany co piąty (21%) brał narkotyk jeden lub dwa razy w życiu, 16% odpowiedziało, że robili to od 3 do 5 razy. Największy odsetek (25%) stanowią uczniowie, którzy zażyli marihuanę od 6 do 19 razy a niewiele mniejsza grupa (23%) to osoby, które przyjmowały marihuanę ponad 19 razy w ciągu życia. Co czwarty uczeń próbujący marihuany (23%) nie palił jej w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, wśród pozostałych największy odsetek stanowią osoby, które w tym czasie robiły to raz lub dwa (23%) i ponad 19 razy (17%). Prawie połowa uczniów, którzy próbowali marihuany (47%) nie brała jej w ciągu 30 dni poprzedzających badanie. Wśród osób, które zażywały tę substancję w ciągu miesiąca przed badaniem największy odsetek (16% osób, które próbowały marihuany) robił to jeden lub dwa razy.

110 11. Marihuana Częstotliwość zażywania marihuany przez uczniów z Grodziska
Uczniowie ZS 2 w Grodzisku zażywali marihuanę częściej niż ich rówieśnicy z ZS 1 w Grodzisku – dotyczy to zarówno całego życia badanych jak i roku i miesiąca przed badaniem. Przede wszystkim w ZS 2 w Grodzisku większe niż w ZS 1 w Grodzisku są odsetki uczniów, którzy brali marihuanę najczęściej od 6 do 19 razy i ponad 19 razy w danym okresie czasu. Natomiast uczniowie ZS 1 w Grodzisku częściej niż uczniowie ZS 2 w Grodzisku poprzestawali na jedno- lub dwukrotnym kontakcie z narkotykiem w danym okresie czasu. Wśród osób, które próbowały marihuany 14% uczniów z ZS 1 w Grodzisku i 21% uczniów ZS 2 w Grodzisku nie paliło jej w ciągu roku przed badaniem a prawie połowa – 43% w ZS 1 i 41% w ZS 2 – w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie. n=49 n=68 n=49 n=68 n=49 n=68 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu

111 11. Marihuana Częstotliwość zażywania marihuany przez uczniów z Milanówka
W Milanówku różnice w częstotliwości zażywania marihuany pomiędzy uczniami obu zespołów szkolnych nie są tak wyraźne i jednoznaczne jak w Grodzisku. Odsetki uczniów, którzy przyjmowali narkotyk najczęściej – ponad 19 razy w danym okresie czasu w ZS 1 i ZS 2 są zbliżone do siebie i wynoszą odpowiednio: 20% i 22% dla całego życia pytanych, 16% i 15% dla roku przed badaniem oraz po 2% dla miesiąca przed badaniem. Natomiast różnice w odsetkach osób z obu szkół zażywających marihuanę rzadziej niż 19 razy są odmienne, w zależności od okresu czasu, o który pytano. Wśród uczniów obu zespołów szkolnych, którzy próbowali marihuany co czwarta osoba z ZS 1 (24%) i co trzecia z ZS 2 nie paliła jej w ciągu roku przed badaniem a prawie dwie trzecie uczniów z ZS 1 (63%) i 46% z ZS 2 nie zażywało marihuany w okresie miesiąca poprzedzającego badanie. n=51 n=46 n=51 n=46 n=51 n=46 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu

112 12. Amfetamina

113 12. Amfetamina Ilość uczniów, którzy spróbowali amfetaminę
W grupie uczniów, którzy przynajmniej raz spróbowali narkotyków co trzeci (38%) przyznał się do próbowania amfetaminy, połowa (48%) deklaruje, że nie brała tego narkotyku a 14% nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o zażywanie amfetaminy. Odsetki osób, które wśród narkotyków próbowały również amfetaminy są odmienne w różnych szkołach – Najwyższy odnotowano w ZS 2 w Grodzisku – co drugi uczeń tej szkoły próbujący narkotyków (52%) zażywał amfetaminę. W ZS 2 w Milanówku osoby, które brały amfetaminę stanowią 40% wszystkich uczniów próbujących narkotyków, w ZS 1 w Grodzisku średnio co trzeci uczeń próbujący środków odurzających (31%) próbował amfetaminy a w ZS 1 w Milanówku robił to średnio co piąty (22%).

114 12. Amfetamina Wiek pierwszego zażycia amfetaminy
Wśród uczniów, którzy próbowali amfetaminy największe odsetki osób (po 17%) robiły to po raz pierwszy w wieku 15 lub 16 lat, czyli na przełomie szkoły gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Wyniki podobne do ogólnych uzyskano w ZS 1 w Milanówku – co czwarty próbujący amfetaminy uczeń (24%) robił to po raz pierwszy jako 15-latek, a co piąty (19%) jako 16-latek, w ZS 2 w Milanówku wiek inicjacji amfetaminowej większości uczniów był nieco wyższy – 31% próbujących amfetaminy zaczęło w wieku lat 16, a o połowę mniejsza grupa (14%) w wieku 15 lat. Próbujący amfetaminy uczniowie ZS 1 w Grodzisku najczęściej zaczynali mając 15 lat (16%) lub 17 lat (16%). Najbardziej rozproszone wyniki dotyczą osób z ZS 2 w Grodzisku – 18% próbujących amfetaminy zaczynało jako 15-latkowie, 13% poniżej 12 roku życia a po około 10% mieści się w pozostałych grupach wiekowych. n=120 n=25 n=45 n=21 n=29

115 12. Amfetamina Częstotliwość zażywania amfetaminy
Wśród uczniów, którzy próbowali amfetaminy co trzeci (33%) nie odpowiedział na pytanie, jak często brał ten narkotyk w ciągu swojego życia a co czwarty – na pytanie o okres roku (25%) i miesiąca (26%) przed badaniem. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że odsetki osób zażywających amfetaminę kilkakrotnie w ciągu życia są do siebie zbliżone – 19% robiło to ponad 19 razy, 18% brało amfetaminę od 6 do 19 razy w życiu a 17% od 3 do 5 razy. Najmniejszy odsetek stanowią uczniowie, którzy mieli jedno- lub dwukrotny kontakt z narkotykiem – 13%. Średnio co czwarty uczeń, który spróbował amfetaminy (24%) nie brał jej w ciągu ostatniego roku przed badaniem a 38% w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie.

116 12. Amfetamina Częstotliwość zażywania amfetaminy przez uczniów z Grodziska
Pomiędzy uczniami ZS 1 w Grodzisku i ZS 2 w Grodzisku istnieje duża dysproporcja w ilości odpowiedzi na pytanie o częstotliwość brania amfetaminy – w ZS 2 odpowiedzi udzieliło około 90% uczniów, którzy próbowali amfetaminy, w ZS 1 około 60% takich uczniów. Uzyskane wyniki pokazują, że osoby uczące się w ZS 2 w Grodzisku zażywały amfetaminę częściej w poszczególnych okresach czasu niż ich rówieśnicy z ZS 1. Przede wszystkim w przypadku ZS 2 znacznie większe niż w ZS 1 są odsetki osób biorących narkotyk często – od 6 do 19 razy w danym okresie czasu i bardzo często – ponad 19 razy w danym okresie czasu. W obu szkołach zbliżone są odsetki uczniów, którzy spróbowali amfetaminy, ale nie brali jej w ciągu roku przed badaniem (16% w ZS 1 i 18% w ZS 2) oraz w ciągu miesiąca przed badaniem (36% w ZS 1 i 33% w ZS 2). n=25 n=45 n=25 n=45 n=25 n=45 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu

117 12. Amfetamina Częstotliwość zażywania amfetaminy przez uczniów z Milanówka
W grupie uczniów z Milanówka, którzy próbowali amfetaminy średnio co drugi nie odpowiedział na pytanie, jak często przyjmował narkotyk w ciągu swojego życia a co trzeci na pytanie o zażywanie amfetaminy w okresie roku i miesiąca przed badaniem. Jeśli weźmiemy po uwagę okres całego życia pytanych, to wśród uczniów ZS 1 odsetek biorącym amfetaminę ponad 19 razy jest 2,5-krotnie wyższy niż w grupie osób z ZS 2, mniejsze natomiast są odsetki uczniów, którzy zażyli amfetaminę mniej niż 20 razy w życiu. Różnice te nie utrzymują się w podanych przez uczniów częstotliwościach przyjmowania amfetaminy w ciągu roku i miesiąca poprzedzającego badanie. Warto zauważyć, że wśród uczniów, którzy brali amfetaminę co czwarta osoba z ZS 1 (24%) i co trzecia ZS 2 (38%) nie robiła tego w okresie roku przed badaniem. Prawie połowa z tych uczniów nie zażywała amfetaminy w ciągu miesiąca przed badaniem – odsetki wynoszą odpowiednio 33% w ZS 1 i 31% w ZS 2 w Milanówku. n=21 n=29 n=21 n=29 n=21 n=29 w życiu w ostatnim roku w ostatnim miesiącu


Pobierz ppt "Badanie wykonane na zlecenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google