Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izrael – naród wybrany Dąbrowa Górnicza, 26 lutego 2004 r. Wojciech Apel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izrael – naród wybrany Dąbrowa Górnicza, 26 lutego 2004 r. Wojciech Apel"— Zapis prezentacji:

1 Izrael – naród wybrany Dąbrowa Górnicza, 26 lutego 2004 r. Wojciech Apel

2 Plan prezentacji Wstęp 1.Co znaczy naród wybrany? 2.Boża strategia zbawienia 3.Przez historię 4.Biblia 5.Współczesność – państwo Izrael 6.Przyszłość – chrześcijańska eschatologia 7.Czas na pytania

3 O mnie... (zawodowo)

4 O mnie... (mniej zawodowo) 1.Urodzony w Bytomiu, mieszka w Gliwicach. 2.Absolwent Politechniki Śląskiej. 3.Lat prawie Mąż jednej żony. 5.Filozof.

5 Jeszcze na wstępie zTrudności z pracą nad tym tematem ydużo emocji związanych ze stosunkami polsko-żydowskimi ydużo emocji związanych ze stosunkami Kościół-Żydzi yduchowość tego zagadnienia zWarto, bo jest obietnica błogosławieństwa (obietnica Boga: Księga Rodzaju 12:1nn)

6 1. Co oznaczanaród wybrany?

7 Naród... a co to jest? Naród to grupa ludzi posiadająca wspólne cechy. Jakie? Wspólny przodek, wspólne pochodzenie, to samo plemię. (kryterium rasowe) Wspólną kulturę: religię, język, historię, sposób życia, zachowania, ubiór,... (kryterium kulturowe) Wspólne terytorium: ziemia, kraj, miejsce. (kryterium terytorialne) Ziemia Obiecana (Erec Israel) !

8 Żydzi jako naród zPochodzą od Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów tworzących 12 rodów (12 pokoleń Izraela). zŻydzi używają języka hebrajskiego, (choć używają też innych języków, np. idisz), mają spójną kulturę (sposób zachowywania się, jedzenia, ubioru) i religie. zZwiązani są ze swoją ziemią, daną im przez Boga, zwaną ziemią obiecaną albo ziemią Izraela (Erec Israel).

9 ... wybrany Wybór to wskazanie jednego spośród wielu !

10 Wybrany?! Ale przez kogo? Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (...) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. (...) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Księga Rodzaju 12.1, 17.1nn Bóg zwrócił się do Abrama, aby wyszedł z ziemi Ur i udał się do ziemi Kanaan obiecując, że uczyni z niego wielki naród. Abram to uczynił W ziemi Kanaan Bóg zawarł z Abramem przymierze, potwierdzając obietnice i zmieniając Abramowi imię na Abraham.

11 Wybrany?!... i do czego? Wy jesteście moimi świadkami (...) i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja (1) zapowiedziałem, (2) wyzwoliłem i (3) obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi (...) że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam? Księga Izajasza Bóg potwierdza wybór: Wy jesteście ci których wybrałem. Bóg określa cel tego wyboru: abyście mogli poznać, uwierzyć, zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Bóg mówi jak go mają sprawdzać: To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem, obwieściłem... a Wy jesteście świadkami tego. Bóg określa się tu jako wszechmocny.

12 Pamiętaj #1 Żydzi to potomkowie Abrahama, tworzący przez wieki naród, cechujący się własną rasą, kulturą (religią i językiem) i związany z własną ziemią (ziemią obiecaną, ziemią Izraela). Żydzi zostali wybrani przez Boga, aby być na ziemi Jego świadkami (świadkami Boga). Relacja Boga z jego ludem stała się podstawą Judaizmu (religii Żydów) a później, po przyjściu żydowskiego Mesjasza – Jezusa, rozszerzona na inne narody (pogan) i przerodziła się w chrześcijaństwo. !

13 2. Boża strategia zbawienia

14 (Meta)historia wszechświata stworzenie Ogród Eden upadek Świat zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo Mesjasz zniszczenie Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział:zbawienie bierze początek od Żydów. Ewangelia Jana 4.22 Dzieło zbawienia Bóg realizuje poprzez naród żydowski

15 stworzenie Ogród Eden upadek Świat zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo

16 Pamiętaj #2 Do przyjścia Jezusa relacje człowieka z Bogiem realizowane były poprzez naród żydowski (przykłady: Rut, Samarytanka, prozelici). Jezus, jego rodzice, apostołowie oraz pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Poprzez naród żydowski Bóg przygotowywał świat do przyjęcia zbawienia, które jest teraz dostępne dla wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów. !

17 3. Przez historię

18 Historia Izraela Powszechna historia świata Odkrycie Ameryki Napoleon Juliusz Cezar Św. Augustyn Arystoteles i Platon Starożytny EgiptEuropaRzymUSA Asyria Babilon Persja Polska Św. Tomasz z Akwinu Starożytność Średniowiecze Nowożytność

19 Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela Starożytność Nowożytność Średniowiecze #6 TK #5 WU

20 Historia Kościoła Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata Abraham Mojżesz Jezus Dawid #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela #6 TK #5 WU Wyjście i wejście Sędziowie Królestwa Niewola Patriarchowie Czasy Helleńskie Majmonides Herzl

21 #1 Prehistoria Izraela zGranice okresu: yOd stworzenia (4000 p.n.e) yDo powołania Mojżesza (około 1500 p.n.e) zCiekawe wydarzenia: yStworzenie yUpadek człowieka yWygnanie z Raju yPotop i ocalenie Noego yZmiany na ziemi, rozwój ludzkości po potopowej yWybór Abrama i jego przybycie do Kanaanu yIzrael w Egipcie ( p.n.e) yUkształtowanie się narodu żydowskiego

22 Dygresja: co to jest naród? zKryteria: ykryterium rasowe i plemienne; ykryterium kulturowe (język, historia, zwyczaje, religia, państwowość); ykryterium geograficzne (ziemia, terytorium, państwo). zDefinicja: Naród to grupa ludzi posiadająca wspólne cechy jednocześnie w tych 3 kryteriach. zLemat: Wyjście z Egiptu ukształtowało naród żydowski i od tej chwili możemy mówić już o historii Izraela.

23 #2 Państwowość zGranice okresu yod Mojżesza (1450 p.n.e.) ydo Bar-Korby (135 n.e) zZ wyjątkiem krótkiego okresu przed i po czasach opisywanych przez Nowy Testament okres dość dobrze udokumentowany w Biblii.

24 #2 Państwowość i jej dodatkowy podział (#2.1-#2.2) z#2.1 Czasy sędziów ( p.n.e czyli 400 lat) yOpis w Księdze Jozuego i Księdze Sędziów yCiekawe postacie: Jozue, Samson, Gedeon, prorok Samuel z#2.2 Czasy królestwa (1040 – 587 p.n.e) yOpis w Księgach Samuela, Królewskich, Kronikach i niektórych księgach prorockich yCiekawe postacie: xKrólowie: Saul, Dawid, Salomon, Achab xProrocy: Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Ozeasz xInni: Królowa Saba, Izabel,

25 #2 Państwowość i jej dodatkowy podział (#2.3-#2.4) z#2.3 Niewola babilońska (587 – 516 p.n.e czyli 70 lat) yOpis w księdze Jeremiasza, Daniela, Psalmach yCiekawe postacie: prorok Daniel, król Cyrus, król Dariusz, Habuchodonozor, z#2.4 Czasy helleńskie i rzymskie (500 p.n.e – 130 n.e) yOpisy w Biblii: Księgi Ezdrasza, Nechemiasza, Ageusza, Malachiasz yOpisy poza biblią: Księgi Machabejskie, dzieła Flawiusza yCiekawe postacie: prorok Ezdrasz i Nehemiasz, Herod Wielki, Jezus, Apostołowie, Józef Flawiusz, Bar-Korba)

26 #3 Rozproszenie (1/2) zGranice okresu yPoczątek okresu to upadek Jerozolimy w 70r. lub klęska powstania Bar-Korby w 135r. yKoniec: początek Syjonizmu i gromadzenie się Żydów w Izraelu. zObszary powstawiania i zamierania subkultur żydowskich yDiaspora w Cesarstwie yŻydzi w świecie Islamu – kultura Orientalna i Sefardyjska yŻydzi w Europie xKultura Aszkenazyjska xJęzyk Idisz (język Żydowski) zCiekawe postacie yMajmonides, Einstein, Rodszild, Jasza Hajfretz, nobliści

27 #3 Rozproszenie (2/2) zProblem pogromów zPolska wobec pogromów – Polim – tu mieszka Bóg zDzień smutku – 9 Aw (okolice przełomu lipiec/sierpień) zHolokaust

28 Proroctwo o zagładzie Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Pana, Boga swego, Pan nadzwyczajnymi plagami dotknie ciebie i twoje potomstwo, plagami ogromnymi i nieustępliwymi: ciężkimi i długotrwałymi chorobami. Sprawi, że przylgną do ciebie wszystkie zarazy Egiptu: drżałeś przed nimi, a one spadną na ciebie. Także wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w księdze tego Prawa, ześle Pan na ciebie, aż cię wytępi. Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego. Jak podobało się Panu dobrze czynić wam, rozmnażając was, tak będzie się Panu podobało zniszczyć i wytępić was, i usunąć z powierzchni ziemi, którą idziecie posiąść. Pan cię rozproszy pomiędzy wszystkie narody, od krańca do krańca ziemi, tam będziesz służył obcym bogom drewnianym i kamiennym, których nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie. Nie zaznasz pokoju u tych narodów ani stopa twej nogi tam nie odpocznie. Da ci tam Pan serce drżące ze strachu, oczy wypłakane z tęsknoty i duszę utrapioną. Życie twe będzie u ciebie jakby w zawieszeniu: będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Rano powiesz: Któż sprawi, by nadszedł wieczór, a wieczorem: Któż sprawi, by nadszedł poranek - a to ze strachu, który twe serce będzie odczuwać na widok, jaki stanie przed twymi oczami. Pan cię odprowadzi okrętami i drogą do Egiptu, o którym ci powiedziałem: Nie będziesz go już oglądać. A kiedy zostaniesz sprzedany twoim wrogom jako niewolnik i niewolnica, nikt cię nie wykupi. (Piąta Księga Mojżeszowa )

29 #4 Historia wsp ó łczesna: Syjonizm zPoczątek: y Artykuł Teodora Herzla pt. Państwo Żydowskie. y1897 – Kongres Syjonistyczny w Bazylei. zOkresy: ypierwsza emigracja ywalka o państwo ytworzenie państwa ymała stabilizacja yposzukiwanie pokoju O tym za chwilę !

30 #5 i #6 Przyszłość Izraela wg premillenialisty zPochwycenie Kościoła, a więc koniec epoki Kościoła. zOdbudowa Świątyni Jerozolimskiej. zAntychryst na ziemi (a wesele Baranka w niebie). zPrześladowania Izraela - Wielki Ucisk. zPowtórne przyjście Mesjasza. zTysiącletnie Królestwo. zOstatni bunt ludzkości i ostatni sąd. zTHE END.

31 Historia Kościoła Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata Abraham Mojżesz Jezus Dawid #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela #6 TK #5 WU Wyjście i wejście Sędziowie Królestwa Niewola Patriarchowie Czasy Helleńskie Majmonides Herzl stworzenie Ogród Eden upadek Świat zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo

32 Kościół Historia Żydów i historia zbawienia Izrael Abraham Mojżesz Jezus Dawid Bóg Jahwe Prorocy Jezus Mesjasz Pierwsze przyjście Święci Duch Święty Mesjasz Drugie przyjście w chwale stworzenie Ogród Eden upadek Świat zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo

33 Pamiętaj #3 Historia Żydów to historia 4000 lat! Prawie tyle (w zasadzie pokrywa się) co znana i udokumentowana historia powszechna. W czasie historii Bóg ingeruje na ziemi poprzez... swoją bezpośrednią obecność (np. wyprowadzenie Żydów z Egiptu) Proroków przemawiających w jego imieniu osobistą wizytę na ziemi w osobie Jezusa z Nazaretu poprzez Ducha Świętego Historia działania Boga, historia Żydów (narodu wybranego), opis wizyty Jezusa na ziemi oraz powstania Kościoła zapisany jest w Biblii. !

34 4. Biblia

35 Biblia na tle historii Historia Izraela Biblia Historia biblijna Kronika Proroctwo Okresy opisywane przez Biblię Okresy, w których pisano Biblię Abraham Mojżesz Jezus Dawid

36 Patrzenie na proroctwa przez pryzmat historii - weryfikacja Boga Biblia Kronika Proroctwo My

37 Patrzenie na historię przez pryzmat Biblii - weryfikacja ludzi Biblia Historia biblijna Kronika My

38 Pamiętaj #4.1 Biblia to zbiór ksiąg opisujących relacje ludzi z Bogiem. W Biblii znajdziemy księgi historyczne, kroniki i proroctwa. Zapisy najczęściej realizowane są prozą, ale znajdziemy też poezję, przysłowia i księgi mądrości. Biblia została spisana b. dawno temu.... ale do dziś zachowała się bardzo wielu bardzo starych, ale dokładnych manuskryptach (odpisach). O Żydach często mówi się, iż są Narodem Księgi, gdyż ich historia, kultura, język i religia bardzo ściśle związane są z Biblią. !

39 Pamiętaj #4.2 Biblia jest jedyną z wielkich religijnych ksiąg będącą jednocześnie księgą proroczą. Nie ma elementów proroctwa ani w Koranie, w BG, w Talmudzie, ani u Konfucjusza. Izrael jest narodem, poprzez który Bóg wskazuje światu na siebie i na swój plan zbawienia względem ludzi. Poprzez wypełnianie proroctw Bóg uwiarygodnia swoje słowo – więcej, nawet zachęca nas do wystawiania go na próbę. !

40 5. Współczesność – państwo Izrael

41 Okresy w historii współczesnej Izraela Walka o niepodległość 2. Tworzenie państwa 3. Rozwój i stabilizacja 4. Postmodernizm 5. ??? I Wojna Św. TurcyAnglicy II Wojna Św. Holokaust Palestyńczycy Intyfada

42 Presyjonizm zCiągła, Żydowska obecność z Palestynie ydwa żydowskie światy – Żydzi europejscy i Żydzi orientalni yZa rok w Jeruzalem zWyprawy Krzyżowe.

43 Syjonizm (1/2) zPodstawy: y Artykuł Teodora Herzla pt. Państwo Żydowskie. y Kongres Syjonistyczny w Bazylei. y Prawo powrotu - pierwsza ustawa Knesetu. zFale powrotów: ypierwsza alija: – Miłośnicy Syjonu i problem baron Rodszilda; ydruga alija: socyjalizm pionierów; ytrzecia alija: – powtórka z drugiej; yczwarta alija: – klasa średnia ze wschodu i środka Europy ypiąta alija: – uciekający przez prześladowaniami w Niemczech i Polsce; kadra techniczna, inteligencja yszósta alija: ocaleni z zagłady.

44 Syjonizm (2/2) zNapięcia w społeczności żydowskiej yorientalni - napływowi yaszkenazyjscy - sefardyjscy yidisz - hebrajski - arabski ykomunizm - socjalizm - klasa średnia - posiadacze yreligijni - zeświedczenie zNapięcia w kraju yŻydzi - Brytyjczycy yŻydzi - Arabowie zRola języka hebrajskiego - Eliezer ben Jehuda zRola instytucji kibucu i moszawu

45 Proroctwa o powrocie (1/2) Owego dnia to się stanie: Pan podniesie po raz drugi rękę, aby wykupić Resztę swego ludu, która ocaleje, z Asyrii i z Egiptu, z Patros i z Kusz, z Elamu i Szinearu, z Chamat i z wysp na morzu. Podniesie znak dla pogan i zgromadzi wygnańców Izraela; pozbiera rozproszonych z Judy z czterech stron świata. (Księga proroka Izajasza 11:11-12) Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. ( Księga proroka Ezechiela 36:24) Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: Oddaj! i Południowi: Nie zatrzymuj! Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. (Księga proroka Izajasza )

46 Proroctwa o powrocie (2/2) To bowiem mówi Pan: Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela! Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą - nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, głoście na dalekich wyspach, mówiąc: Ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana: zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Życie ich będzie podobne do zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie. (Prorok Jeremiasz )

47 Inne proroctwa zPaństwowość Izraela: Iz 66:7n; Za 12:3-60 zUrodzaj w kraju Izraela: Iż 35:1-7; Jl 2:21nn; Ez 36:35 zJerozolima: Łk 21:24 zPotęga wojskowa Izraela: Za 12:6

48 Wojny Bliskowschodnie z1948 – Wojna Obronna z1956 – Kampania Synajska z1967 – Wojna 6-dniowa z1975 – Wojna Jom Kippur z1982 – Wojna w Libanie

49 Państwo Izrael zPowierzchnia 27 tys. km 2 (12 razy mniej niż Polska) z6mln mieszkańców (Polska około 40 mln) zStolica: Jerozolima zRóżne klimaty zRóżne ciekawostki: yWykopaliska yCiepłe morza i... y... słone morza yNarty zGraniczy z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem 60km 500km

50 Jerozolima Jezus powiedział: A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. (Ewangelia Łukasza 21:24b) 7 czerwca 1967 – zajęcie wschodniej, historycznej części Jerozolimy przez wojska Izraelskie. Po prawie 2000 lat Żydzi mają władzę nad Ścianą Płaczu. ?

51 Konflikt bliskowschodni 1 Styl życia

52 Konflikt bliskowschodni 2... krew

53 Konflikt bliskowschodni 3 Tania krew

54 Konflikt bliskowschodni 4 proroctwo o Ismaelitach Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła (...) I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, (...) A będzie to człowiek dziki jak onager (dziki, pustynny osioł): będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców. Księga Rodzaju 16:7-12

55 Konflikt bliskowschodni 5 Manipulacja Regarding your picture on page A5 of the Israeli soldier and the Palestinian on the Temple Mount -- that Palestinian is actually my son, Tuvia Grossman, a Jewish student from Chicago. He, and two of his friends, were pulled from their taxicab while traveling in Jerusalem, by a mob of Palestinian Arabs, and were severely beaten and stabbed. That picture could not have been taken on the Temple Mount because there are no gas stations on the Temple Mount and certainly none with Hebrew lettering, like the one clearly seen behind the Israeli soldier attempting to protect my son from the mob.

56 WassUp !

57 Widoczki: Natania, wieczór na rynku

58 Widoczki: Mizpe Ramon - miasto na pustyni

59 Widoczki: Obóz Beduinów na pustyni Negeb

60 Widoczki: wykopaliska w Ber-Szean

61 Widoczki: Panorama Jerozolimy

62 Pamiętaj #5 Państwo Izrael jest państwem utworzonym w XXw. przez powracających z całego świata żydowskich imigrantów. W Biblii jest wiele proroctw mówiących o ponownym zgromadzeniu Żydów w ziemi obiecanej. Obecnie możemy był świadkami wykonania się tych proroctw. (Jer , Iz 11.11n, Ez 36.26, Iz 43.5n, Łk 21.24) Nauczanie Kościoła Katolickiego o Żydach znajdziemy w deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra aetate a szczególnie w rozdziale 4. !

63 6. Przyszłość – chrześcijańska eschatologia

64 Przyszłość 1.Żydzi to jedyny naród, który zna swoją przyszłość! Przyszłość ta jest ona opisana w proroctwach biblijnych i jak dotychczas jest dokładnie przez Boga realizowana. 2.Czeka nas powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w co wierzymy wypowiadając co niedziela słowa Credo...i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 3.Dobrą rzeczą jest studiowanie proroctw Pisma Świętego.

65 Święty Paweł o Izraelu w liście do Kościoła Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (List do Rzymian 11:25-26)

66 Pamiętaj #6 Jezus powróci..... Jezus powróci i Żydzi masowo uznają w nim swojego Mesjasza zbawiciela. Biblia mówi, żeujrzą tego, którego przebodli. (Zach 12.10) Opis przyszłych wydarzeń znajdziemy w Biblii w księgach prorockich, głównie w Apokalipsie świętego Jana. !

67 Pewna osobista refleksja Historia Izraela to historia relacji ludzi z Bogiem z której warto się uczyć, warto wyciągać wnioski. Moje wnioski: Bóg wie co robi bo ma plan dla tego świata. Ma go dla każdego z nas a plan ten jest pełen miłości i dobrych zamiarów. Myślę, że warto go przyjąć. Historia Izraela jest tego potwierdzeniem. Dla mnie potwierdzeniem drugim.

68 Błogosławieństwo Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Księga Rodzaju 12.1nn Wnioski: Bóg jest wiarygodny i warto z nim robić interesy. Skoro obiecał to można się załapać na błogosławieństwo! Lepiej być ostrożnym i z Bogiem nie zadzierać.... skoro ostrzegł!

69 7. Czas na pytania Prezentacja: Pytania: ?

70 Izrael – naród wybrany Wojciech Apel Koniec


Pobierz ppt "Izrael – naród wybrany Dąbrowa Górnicza, 26 lutego 2004 r. Wojciech Apel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google