Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno SZTUCZNA INTELIGENCJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno SZTUCZNA INTELIGENCJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno SZTUCZNA INTELIGENCJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE WYKŁAD 8 METODY ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ KROSNO

2 2 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ W SYSTEMACH KLASYFIKACJI I ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW Atrybut – składowa wektora opisująca badany obiekt. Klasa – zbiór obiektów mających taką samą wartość atrybutu decyzyjnego. KNN – metoda K – tego najbliższego sąsiada (ang. K – Nearest Neighbor). LLM – algorytm uczącej się maszyny (ang. Linear Learning Machine). Macierz odległości – macierz o rozmiarach n n, której elementami są wartości odległości pomiędzy obiektami, należącymi do badanego zbioru. MLC – moduł systemu SCANKEE, jego skrót pochodzi od słów: Multistrategy Learning Classifier, czyli Podsystem Uczenia Komputera wykorzystujący w tym celu algorytmy rozpoznawania obrazów.

3 3 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Zbiór testowy – stanowi plik zawierający nowe, nie znane obiekty służące do sprawdzania poprawności procesu uczenia się komputera. Zbiór treningowy – zbiór przykładów stanowiących bazę danych wykorzystywanych w procesie uczenia się komputera. Obraz – zbiór wartości cech opisujących jeden obiekt. Obiekt – badany element zbioru, związek, materiał (wyrób), któremu przypisuje się cechy (właściwości, atrybuty). WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ W SYSTEMACH KLASYFIKACJI I ROZPOZNAWANIA OBRAZÓW c.d.

4 4 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Metody rozpoznawania obrazów Ogólnie, celem rozpoznawania obrazów jest pogrupowanie obiektów do poszczególnych klas, na podstawie zaobserwowanych danych. W związku z tym proces rozpoznawania obrazów (ang. pattern recognition) musi obejmować: wykrycie, percepcję i rozpoznawanie prawidłowości w zbiorze parametrów, opisujących obiekt lub zdarzenie. Nazwa systemy uczące się rozpoznawania obrazów, obejmuje grupę systemów informatycznych wykorzystujących metodę rozpoznawania obrazów, i pochodzi ona od wzrastającej zdolności poprawnej klasyfikacji obiektów w miarę wzrostu doświadczenia systemu. Sposób działania oparty jest o tzw. uczenie nadzorowane, w którym badaniu podlega wewnętrzna struktura zbioru zdefiniowanych danych, która może być wykorzystana w procesie klasyfikacji. Systemy rozpoznawania obrazów składają się z trzech współzależnych bloków, są to: przetwornik, procesor i klasyfikator.

5 5 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Klasyfikator Dane wyjściowe Procesor Przetwornik Dane wejściowe Ogólny schemat systemu rozpoznawania obrazów

6 6 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Przetwornik – przekształca źródłowe dane w postać czytelną dla komputera, najczęściej jest to n – elementowy wektor obrazu, gdzie n oznacza liczbę cech opisujących dany przedmiot lub zjawisko. Procesor – przygotowuje wektory obrazu do klasyfikacji. Klasyfikator – klasyfikuje przetworzone obiekty. Klasyfikacja odbywa się za pomocą funkcji decyzyjnej F(X), wyznaczonej na podstawie zbioru uczącego, zawierającego przetworzone wektory obrazów. Funkcja ta musi spełnić dwa warunki: F(X) > 0 dla X będących elementami klasy 1, F(X) 0 dla X będących elementami klasy 2. Wyznaczanie funkcji decyzyjnej to tzw. proces uczenia się.

7 7 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Obiekty dzieli się na dwie klasy (klasę (+) i klasę (–)) wyznaczając, tzw. liniową funkcję rozdzielającą, zwaną też funkcją wagową. Oblicza się iloczyn skalarny wektora wagowego i wektora obrazu: S = w 1 x 1 + w 2 x 2 +... + w d x d Binarne klasyfikatory obrazów LLM (Linear Learning Machine)

8 8 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Zasada klasyfikacji dwójkowej: Wektor obrazu charakteryzujący obiekt Klasyfikator dwójkowy Decyzja, do której klasy należy obiekt Schemat algorytmu uczenia i oceny klasyfikatora binarnego Zbiór obrazów o znanej przynależności do klas Zbiór uczącyZbiór testujący Klasa 1Klasa 2Klasa 1Klasa 2 Klasyfikator S = w * x = w * x * cos( ) Ocena klasyfikatora polegająca na określeniu jego zdolności przewidywania (procentu poprawnie sklasyfikowanych obrazów zbioru testującego) UczenieOcena

9 9 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno INDEKSY OCENY KALSYFIKATORA N – liczba klasyfikowanych obiektów N 1 – liczba obiektów należących do klasy 1 N 2 – liczba obiektów należących do klasy 2 Poprawna klasyfikacja: N 1 cN 1 – liczba obiektów należących do klasy 1 i zakwalifikowanych do klasy 1 N 2 cN 2 – liczba obiektów należących do klasy 2 i zakwalifikowanych do klasy 2 Błędna klasyfikacja: N 1 cN 2 – liczba obiektów należących do klasy 1 i zakwalifikowanych do klasy 2 N 2 cN 1 – liczba obiektów należących do klasy 2 i zakwalifikowanych do klasy 1 GQ (Global Quality) – ogólny (globalny) indeks poprawnej klasyfikacji ERC (Error Classifier) – ogólny indeks błędnej klasyfikacji QI (Quality Index) – indeks poprawności

10 10 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno INDEKSY OCENY KALSYFIKATORA c.d. (Zachodzi: GQ + ERC = 100%)

11 11 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno W procesie uczenia wektor wagowy poddawany jest korekcji: Od wartości iloczynu skalarnego S wektora wagowego W i wektora X obrazu zależy klasyfikacja obiektu: Jeżeli S > 0 to X należy do klasy 1. Jeżeli S 0 to X należy do klasy 2.

12 12 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Liniowy podział z martwą strefą Gdy nie można dokonać jednoznacznego podziału zbioru na dwie klasy, wyznacza się tzw. wartość progową t. Jeśli: S > t to X należy do klasy 1, S - t to X należy do klasy 2, - t< S < t to X należy do tzw. obszaru martwego i nie podlega klasyfikacji.

13 13 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno KLASYFIKACJA METODĄ POMIARU ODLEGŁOŚCI OD ŚRODKA CIĘŻKOŚCI Jeżeli punkty odpowiadające obrazom pewnej klasy tworzą zwarte skupienia w przestrzeni obrazów, to klasę tę można przedstawić za pomocą obliczonego środka ciężkości c (c 1 i c 2 ). Nieznany obiekt x zalicza się do tej klasy, która ma najbliżej położony środek ciężkości.

14 14 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno KLASYFIKACJA METODĄ KNN (K-Nearest Neighbour) Algorytm KNN (k-tego najbliższego sąsiada) jest metodą w której wyszukuje się K – przykładów (obiektów) należących do zbioru treningowego (K – jest zawsze nieparzyste), a obiektowi badanemu przypisuje się tę klasę, którą wykazuje ważona większość odszukanych, najbliżej położonych przykładów treningowych, zwanych często najbliższymi sąsiadami – jest tzw. metoda głosowania. Podstawową rolę w algorytmie najbliższego sąsiada odgrywa miara odległości pomiędzy obiektem nieznanym, a przykładami zbioru treningowego (uczącego).

15 15 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Niech X (x 1,x 2,x 3, …,x d ), Z (z 1, z 2, z 3, …,z d ) i U (u 1, u 2,u 3, …, u d ) będą punktami w d – wymiarowej przestrzeni przykładów. KLASYFIKACJA METODĄ KNN (K-Nearest Neighbour) c.d. Dowolna funkcja D (X, Z) spełniająca następujące warunki: jest funkcją odległości.

16 16 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Miara odległości w d-wymiarowej przestrzeni obrazów wyraża się wzorem Minkowskiego: dla k = 2, wzór przedstawia, tzw. odległość Euklidesową,

17 17 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno dla k = 1 otrzymujemy, tzw. odległość City – Block (inaczej Manhatan): jeśli Xi oraz Zi są kodowane binarnie (0 lub 1), mamy odległość Hamminga: gdzie: XOR – to operacja logiczna, której wynikiem jest zero, jeśli x i = z i a jeden jeśli x i z i

18 18 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno znormalizowana odległość Hamminga (zwana odległością Tanimoto), używana wtedy, gdy jedynie niewielka liczba współrzędnych wektorów x, z przyjmuje wartość jeden: gdzie: AND – koniunkcja cech x i, z i, OR – alternatywa cech x i, z i,

19 19 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Moduł MLC systemu SCANKEE Zaimplementowano dwa algorytmy : LLM oraz KNN Reprezentacja wiedzy jest tutaj przedstawiona za pomocą formalizmu zwanego: asocjacją wiedzy. Powstał on z myślą rozwiązywania problemów klasyfikacji, w których można dokonać się logicznego podziału składowych opisujących obiekt na trzy rozłączne zbiory A, B i C: Przyczyna APrzyczyna BRezultat C Potrzeby i doświadczenie badacza określają, które atrybuty (składowe wektora opisującego pojedynczy przykład) należy umieścić w zbiorach A, B i C. Gdy podział atrybutów na zbiory A i B nie odgrywa wyraźnej roli, można trójelementową asocjację uprościć do dwuelementowej: Przyczyna A i Przyczyna B Rezultat C daje

20 20 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Stosowanie trójelementowej asocjacji może być jednak w szczególności ważne dla przypadków w których, np. gdy zmieniają się wartości atrybutów w zbiorze B (podczas gdy wartości atrybutów w zbiorze A są stałe) w efekcie otrzymujemy różny rezultat C: Przyczyna B Przyczyna APrzyczyna BRezultat C Moduł MLC umożliwia budowanie baz i przetwarzanie wiedzy zgromadzonej w bazach danych analitycznych. Bazy te opisują parametry badanego procesu i mogą być z łatwością aktualizowane i rozszerzane (MLC ma własny edytor).

21 21 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno W procesie przetwarzania danych, zarówno algorytm LLM jak i KNN wykorzystuje specjalnie tworzone dla jego potrzeb kopie danych zwane zbiorami roboczymi, które zawierają skompresowane i skompilowane dane pobrane z bazy wiedzy. Podczas tworzenia zbioru roboczego obliczane są dodatkowo parametry statystyczne oraz wyszukiwane są korelacje pomiędzy poszczególnymi atrybutami, w efekcie czego mogą być usuwane atrybuty lub przykłady Ważną cechą procesu przetwarzania wiedzy w module KNN jest możliwość wędrowania (termin ang.: walk) w obu kierunkach: od lewej do prawej (klasyfikacja) lub z prawej do lewej (predykcja), stąd też wywodzi się nazwa omawianego algorytmu patrz – w – przód – i – wstecz – KNN. Algorytm ten wywodzi się z klasycznej metody jednego sąsiada. Przyjęty formalizm wiedzy umożliwia prowadzenie badań w dwóch kierunkach: 1.w przód – czyli odpowiedź na pytanie: do jakiej klasy będzie należał nieznany obiekt (przykład), 2.wstecz – czyli odpowiedź na pytanie: jakie powinny być wartości atrybutów opisujących nieznany obiekt (przykład), by warunkowały klasę do której powinien należeć.

22 22 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Algorytm ten może mieć szczególne znaczenie w rozwiązywaniu zagadnień klasyfikacji, dla których nie poznano modelu matematycznego, lub – gdy opracowanie takiego modelu jest zbyt skomplikowane. Wnioskowanie, oparte na logice asocjacyjnej, ma szczególne znaczenie w technologii materiałowej, jak: metalurgia, przemysł szkła, ceramiki, przemysł gumowy, czy technologia tworzyw sztucznych – tam, gdzie poszukuje się związków pomiędzy składem mieszaniny i parametrami procesu technologicznego, a właściwościami wyrobów.

23 23 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Algorytmy przetwarzające dane w module MLC: 1.klasyfikacja metodą LLM, 2.klasyfikacja metodą KNN, 3.obsługa bazy danych, 4.kreowanie zbioru roboczego, 5.obsługa zbioru roboczego utworzonego dla metody LLM, 6.obsługa zbioru roboczego utworzonego dla metody KNN.

24 24 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno

25 25 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno

26 26 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Zakładanie nowej bazy danych wymaga w pierwszej kolejności zdefiniowania cech typu A, B oraz C lub tylko cech A i C.

27 27 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Należy również dokładnie zdefiniować każdą z cech:

28 28 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Każdy z obiektów wprowadzany jest oddzielnie przez podanie wartości atrybutów definiujących wektory danych typu A, B oraz C:

29 29 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno W ten sposób definiowane są kolejne asocjacje bazy danych: Utworzony zbiór przykładów stanowi tzw. bazę źródłową.

30 30 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Na jej podstawie kreowane są zbiory robocze odrębne dla metody LLM oraz KNN na których przeprowadza się uczenie komputera. Mogą być automatyczne weryfikowane metodami statystycznymi umożliwiającymi krytyczną ocenę danych, wykrycie błędów, redundantnych parametrów oraz zbędnych danych.

31 31 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno

32 32 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno

33 33 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno

34 34 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Wybrane z okna podmenu klasyfikacji powoduje wyświetlenie danych klasyfikowanego wektora. Trzeba zadać liczbę najbliższych sąsiadów badanego obiektu.

35 35 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Zbiorcze wyniki klasyfikacji w postaci listy najbliższych sąsiadów:

36 36 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Szczegółowe wyniki klasyfikacji - właściwości produktu obliczone jako średnia ważona, wyznaczona na podstawie listy najbliższych sąsiadów:

37 37 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno Można również zobaczyć położenie klasyfikowanego obiektu na tle zbioru treningowego (uczącego):

38 38 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno W procesie predykcji zadaje się oczekiwane wartości cech produktu, czyli współrzędne wektora typu C:

39 39 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno W rezultacie otrzymuje się przedziały zmienności cech określających wartości współrzędnych wektorów typu A i B, czyli np. proponowany skład mieszaniny surowców i parametry procesu produkcji:

40 40 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno


Pobierz ppt "1 Wykład 8 SZTUCZNA INTELIGENCJA Sieciowe Systemy Informatyczne Dr hab. inż. Barbara Dębska, prof. PWSZ Krosno SZTUCZNA INTELIGENCJA ARTIFICIAL INTELLIGENCE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google