Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie ryzkiem Dr Maria Błoszczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie ryzkiem Dr Maria Błoszczyńska."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie ryzkiem Dr Maria Błoszczyńska

2 Bibiografia: Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Ujęcie interdyscyplinarne, Difin Warszawa2005 r. Wiliams A., Smith M., Young P, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 Hull J., Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN Warszawa 2011 dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

3 Ryzyko Pojęcie interdyscyplinarne
Potocznie: niebezpieczeństwo, niepewność, co do wystąpienia określonego zdarzenia (wypadku) Zagrożenie stratą Ryzyko a niepewność dr Maria Błoszczyńska;

4 Definicje ryzyka: Definicje związane z kategorią podejmowania decyzji – niepewność Związane ze źródłem powstania ryzyka – np. niepełność informacji Związane z przejawami ryzyka – odchylenie od założonego celu Wg miar probabilistycznych / statystycznych – prawdopodobieństwo Wg teorii rozpoznawania obrazów – dostosowywanie do wzorca Wg teorii niezawodności - zdolność obiektu do spełniania swojej roli dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

5 Elementy ryzyka: Niebezpieczeństwo Hazard fizyczny moralny motywacyjny
dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

6 Ryzyko: jako PROCES SKUTKI akt FAKTORY: Niebezpieczeństwo:
Hazard: Fizyczny Moralny Motywacyjny ubezpieczenie Kumulacja zagrożeń SKUTKI Wartość wyrażona w pieniądzu akt Realizacja ryzyka dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

7 Klasyfikacja ryzyk - ogólna
subiektywne / obiektywne finansowe / niefinansowe statyczne / dynamiczne fundamentalne / partykularne spekulatywne / czyste dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

8 Klasyfikacja ryzyk - przedsiębiorstwo
specyficzne /niespecyficzne wewnętrzne / zewnętrzne operacyjne / strategiczne Marginalne / znaczące dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

9 Strategie postępowania z ryzykiem
Monitoring Zarządzanie Akceptacja (zatrzymanie) Eliminacja (unikanie) Redukcja (kontrola) Przesunięcie (transfer) dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

10 Ryzyko w ubezpieczeniach:
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, zdarzenie powodujące zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego (w sensie pozytywnym i negatywnym), zbiór ubezpieczonych obiektów, różnica pomiędzy przewidywanym a faktycznym rozkładem zdarzeń. dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

11 Warunki ubezpieczalności ryzyka
Istnienie odpowiednio licznej grupy jednostek narażonych na działanie niebezpieczeństwa, Definiowalność i mierzalność straty (wymiar finansowy), Następstwa ryzyka musza mieć charakter (co najmniej) nadzwyczajny lub przypadkowy, Zakres strat nie może mieć charakteru globalnego, dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

12 Zdarzenie losowe wykazuje statystyczną prawidłowość (ich występowanie daje się określić metodami matematycznymi), ma charakter masowy, cechuje się nadzwyczajnością (ich nastąpienie zakłóca normalny bieg rzeczy), Jest losowe w tym znaczeniu, że wiele jednostek zagrożonych jest jego wystąpieniem a zdarzenia ,,dotykają” tylko niektórych; przy czym a priori nie wiadomo, w stosunku do których podmiotów zdarzenia losowe zrealizują się w przyszłości dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

13 Wady i zalety ubezpieczeniowej metody postępowania z ryzykiem
wypracowane metody dywersyfikacji i dystrybucji środków finansowych, powszechność i dostępność, szybkość i pewność kompensacji, nieograniczona możliwość podaży, niski koszt, WADY nieubezpieczalność niektórych ryzyk, ograniczona pojemność finansowa ubezpieczyciela, warunkowa kompensata, ograniczenia kompensaty strat,

14 Ubezpieczenie to instrument finansowy (zobowiązanie prawno-finansowe) zapewniający zagrożonym podmiotom w zamian za składkę, ochronę zwaną ochroną ubezpieczeniową, polegającą na: zapewnieniu warunków do świadczenia na wypadek zaistnienia określonego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, oraz spełnieniu tego świadczenia w razie jego zajścia.

15 Ubezpieczenia – podział ogólny
Społeczne Gospodarcze: Na życie Pozostałe osobowe i majątkowe dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

16 Umowa ubezpieczenia Nazwana Konsensualna Odpłatna
Dwustronnie zobowiązująca Najwyższej dobrej wiary Adhezyjna Stałej współpracy kontraktowej Subiektywnie losowa Kauzalna dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

17 Ubezpieczenie na cudzy rachunek (art. 808)
KODEKS CYWILNY Ubezpieczenie na cudzy rachunek (art. 808) Obowiązek wydana dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia (art. 809) Kontroferta ubezpieczyciela (art. 811) Odstąpienie / wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (art. 812) Wygaśnięcie umowy a składka (art. 813 ) Początek odpowiedzialność ubezpieczyciela a niezapłacenie składki (art. 814) Informacyjne obowiązki ubezpieczającego (art.815) Okoliczności zmieniające istotę ryzyka (art. 816) Terminy wypłaty świadczenia (art. 817) Obowiązki informacyjne względem ubezpieczyciela (art. 818) Przedawnienie roszczeń (art. 819) Regres ubezpieczeniowy (art. 828) dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

18 ubezpieczyciel/ ubezpieczający ubezpieczony/uprawniony
Podstawowe definicje ubezpieczyciel/ ubezpieczający ubezpieczony/uprawniony suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna składka franszyzy/udział własny świadczenie (odszkodowanie) dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

19 Ochronna – łagodzenie finansowych skutków wypadku ubezpieczeniowego.
Funkcje ubezpieczeń Ochronna – łagodzenie finansowych skutków wypadku ubezpieczeniowego. Gwarancje prawne – uregulowania Kc; nadzór ubezpieczeniowy (owu, zasady działania); instytucja rzecznika; Gwarancje ekonomiczne – nadzór ubezpieczeniowy (kontrola parametrów wypłacalności, taryf i składek), fundusz gwarancyjny, reasekuracja bierna. dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

20 Funkcje ubezpieczeń cd. Redystrybucyjna – rozdział funduszy
Finansowa – fiskalna, lokacyjna, Prewencyjna – zmniejszenie liczby negatywnych zdarzeń. systemy bonus-malus, franszyzy i udziały własne, instytucja regresu dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

21 ZASADY UBEZPIECZEŃ: Pełności ochrony ubezpieczeniowej – właściwego doboru systemu i sumy ubezpieczenia; zakaz wzbogacenia się kosztem ubezpieczenia i zasada proporcji: (niedoubezpieczenie, nadubezpieczenie, ubezpieczenie wielokrotne) podstawa szacowania sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia: sumy stałe, zmienne, I ryzyko Szybkości kompensaty (spełnienia świadczenia), Powszechności – zwiększania liczby ubezpieczonych podmiotów dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej

22 Organizacja rynku ubezpieczeniowego
Sprzedawcy/ Nabywcy Reprezentanci ds. roszczeń Pośrednicy Podmioty sfery regulacyjnej Nadzór ubezpieczeniowy: Minister Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego Rzecznik Ubezpieczonych Polska Izba Ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny / Ośrodek informacji Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych / Organ Odszkodowawczy dr Maria Błoszczyńska; Ubezpieczenia w gospodarce turystycznej


Pobierz ppt "Zarządzanie ryzkiem Dr Maria Błoszczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google