Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kręgu małej ojczyzny Wieś Gmina Powiat Województwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kręgu małej ojczyzny Wieś Gmina Powiat Województwo."— Zapis prezentacji:

1 W kręgu małej ojczyzny Wieś Gmina Powiat Województwo

2 Przedbórz – moja wieś Nazwa naszej wioski – Przedbórz - oznacza przedborze, czyli miejsce przed borem. Jeden z głównych szlaków komunikacyjnych prowadzących z południa na północ i wschód wiódł m.in. przez Przedbórz. Do czasów II wojny światowej między Czarną Sędziszowską a Przedborzem (na granicy województwa krakowskiego i lwowskiego) pobierano opłatę od przejeżdżających furmanek (tzw. myto).

3 Pierwsi właściciele Wg p. K. Skowrońskiego Przedbórz został założony w 1510r. jako wieś o bartniczym charakterze. Pod koniec XVIw. mieszkańcy płacili czynsz w miodzie, a opłaty kościelne w wosku. Pierwszymi właścicielami Przedborza byli potomkowie Spytka Ligęzy. Po I rozbiorze Polski Przedbórz przeszedł pod panowanie austriackie. Wieś należała wówczas do powiatu pilzneńskiego w woj. lwowskim.

4 W 1849r. Przedbórz kupił na licytacji Ludwik Wąsowicz. Pod koniec XIXw. Przedbórz liczył 814 mieszkańców. We wsi był dwór, browar i karczma. Od 1867r. (do dziś) Przedbórz należy do powiatu kolbuszowskiego.

5 Główne zajęcia mieszkańców Pierwsi mieszkańcy Przedborza trudnili się pszczelarstwem, uprawą ziemi, hodowlą, łowiectwem, zbieractwem i pracą w pobliskiej hucie szkła w Hucie Przedborskiej. W późniejszym czasie przedborzanie zaczęli dojeżdżać do pracy w pobliskich zakładach produkcyjnych w Kolbuszowej i Sędziszowie. Obecnie coraz mniej ludzi uprawia ziemię. Część mieszkańców pracuje w Kolbuszowej bądź w Sędziszowie. Duża grupa wyjeżdża zarobkowo za granicę.

6 Przedbórz widziany naszymi oczami Obecnie Przedbórz liczy 912 mieszkańców. Reprezentantem naszej władzy lokalnej jest sołtys. Obecnie funkcję tę sprawuje p. Halina Majka. Wciąż przybywają piękne, nowe domy.

7 Przedbórz z lotu ptaka

8 Nasz kościół swoim wyglądem przypomina średniowieczne mury obronne.

9 Dla nas, uczniów, bardzo ważnym miejscem jest szkoła. Wiemy, że pierwsze lekcje w Przedborzu odbywały się już w 1881r. w prywatnym domu p. Jana Pasa. Pierwszą szkołę oddano do użytku w 1894r. Obecny budynek szkolny funkcjonuje od 1968r. Nasz szkoła to nie tylko piękny budynek. To także ładnie urządzone, nowocześnie wyposażone klasopracownie.

10 Szkoła Podstawowa im. Janka Zawiszy w Przedborzu

11 Poczesne miejsce we wsi zajmuje tzw. budynek wielofunkcyjny.

12 Znajduje się tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtysówka, Świetlica Wiejska oraz Biblioteka Publiczna. W bibliotece zawsze możemy skorzystać z księgozbioru. Również tutaj mamy dostęp do komputera i internetu. Panie organizują ciekawe zajęcia, konkursy, wystawy. Przybliżają nam tradycje i zwyczaje ludowe naszego regionu.

13 Wystawa w bibliotece

14 Legenda związana z Przedborzem

15 Źródła 1)M. Gola – Przedbórz i Kuta Przedborska- przeszłość i teraźniejszość, 2)A. Bata, H. Lawera – Kolbuszowa i okolice, 3)M. Piórek – Proces osadnictwa w południo- wo- wschodniej części Puszczy Sandomierskiej od IX – XIII wieku, 4)Wywiad z p. Krystyną Saj.

16 Kolbuszowa – nasza gmina Zanim Kolbuszowa urosła do rangi gminy minęło wiele lat. Z powstaniem tej miejscowości związana jest legenda o Kolbuszu. Początek wsi Kolbuszowa dał jakiś wielki i groźny zbój Kolbusz. Niestety nie wiemy o nim nic więcej.

17 Nieco historii W 1508 r. po raz pierwszy w dokumentach wymieniono Kolbuszowę - sołectwo zasadźcy Kolbuskiego - od nazwiska którego przyjęto nazwę osady. W 1513r. dobra te wykupił od M. Kolbuskiego (albo jego syna) St. Tarnowski. Wtedy też ufundował w Kolbuszowej parafię filialną pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

18 Kolbuszowa przechodziła kolejno w posiadanie rodziny Lubomirskich, Sanguszków i znów Lubomirskich. W 1700r. poprzez nadanie miejscowości praw miejskich Kolbuszowa stała się miastem.

19 Rzeka Nil Przez miasteczko przepływa rzeka Nil. Skąd taka nazwa? W dawnych czasach na strumień ten mówiono Trześnia. Jedna z hipotez przypisuje nadanie nazwy Nil pomyłce austriackich kartografów.

20 Rzeka Nil (w oddali – Kościół pw. Wszystkich Świętych)

21 Podział administracyjny gminy Kolbuszowa to gmina miejsko-wiejska w powiecie kolbuszowskim, w województwie podkarpackim. Gmina obejmuje : miasto Kolbuszowa i 14 sołectw: Bukowiec, Domatków, Przedbórz, Kolbuszową Dolną, Kolbuszową Górną, Kupno, Nową Wieś, Widełkę, Zarębki, Werynię, Kłapówkę, Świerczów, Hutę Przedborską, Poręby Kupieńskie.

22 Gmina Kolbuszowa

23 Herb gminy Kolbuszowa

24 Flaga gminy Kolbuszowa

25 Gmina Kolbuszowa w liczbach: Powierzchnia gminy - 171 km 2 Powierzchnia miasta - 749 ha Ludność ogółem - 25144

26 Liczba mieszkańców : Miasto Kolbuszowa - 9446 Kolbuszowa Górna – 2803 Widełka - 2360 Kolbuszowa Dolna – 2147 Kupno - 1536 Werynia – 1535 Domatków - 1033 Przedbórz - 912 Zarębki - 908 Nowa Wieś - 720 Świerczów - 569 Bukowiec - 380 Huta Przedborska - 299 Poręby Kupieńskie - 270 Kłapówka - 226

27 Urząd Miejski w Kolbuszowej

28 Władze gminy Burmistrz – p. Jan Zuba Z-ca burmistrza – p. Marek Gil Sekretarz – p. Barbara Bochniarz Skarbnik – p. Stanisław Zuber Przew. Rady Miejskiej – p. Marek Opaliński

29 Kolbuszowa – stolicą gminy

30 Miejsca, które warto zobaczyć -Kościoły parafialne w gminie -Cmentarz żydowski w Kolbuszowej -Pałac Tyszkiewiczów w Weryni -Kaplicę grobową Tyszkiewiczów -Białkówkę i Świerczówkę -Skansen -Budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (dzisiejszy Dom Kultury)

31 Studnia na Rynku

32 Skansen kolbuszowski

33 Cmentarz żydowski

34 Pałac Tyszkiewiczów w Weryni

35 Kościół pw. Wszystkich Świętych

36 Świerczówka

37 Źródła 1)A. Bogaczyk – Kolbuszowa. Miasto i gmina, 2)http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolbuszowa, 3)http://www.kolbuszowa.biz.pl/, 4)http://www.kolbuszowa.pl/, 5)J. Bardan – Kolbuszowa. 300 lat miasta, 6)Z. Trześniowski – Ziemia Kolbuszowska, 7)A. Bata – Kolbuszowa i okolice

38 Powiat kolbuszowski Nieco z historii powiatu. W 1855r. w namiestnictwie lwowskim powstało 10 powiatów. Jednym z nich był powiat kolbuszowski. Na jego terenie znaj - dowały się 2 miasteczka i 42 gminy wiejskie. W czasie okupacji niemieckiej powiat kolbu- szowski został zlikwidowany i przyłączony do powiatu rzeszowskiego. Po II wojnie światowej rekatywowano go.

39 W latach 1955-1968 dokonano kilka reorganizacji w ramach istniejących powiatów. W wyniku przeprowadzonej w 1975r. reformy administracyjnej powiat kolbuszowski zniknął z mapy naszego kraju. 1 stycznia 1999r., już w nowych granicach administracyjnych, powiat kolbuszowski roz- począł swoje istnienie.

40 Podział administracyjny powiatu kolbuszowskiego

41 W skład powiatu kolbuszowskiego wcho- dzą gminy: Cmolas, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Niwiska, Dzikowiec, Raniżów. Z powiatem kolbuszowskim sąsiaduje sześć powiatów: mielecki, niżański, stalowowolski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, tarno - brzeski. Stolicą powiatu jest Kolbuszowa.

42 Herb powiatu kolbuszowskiego

43 Flaga powiatu kolbuszowskiego

44 Powiat kolbuszowski w liczbach Powiat kolbuszowski zajmuje powierzchnię 773,93 km 2. Zamieszkuje go 63 153 osób. I tak w gminie: Kolbuszowa – 25448 Cmolas – 7 848 Dzikowiec – 6 496 Majdan królewski – 9657 Niwiska – 5 783 Raniżów – 7 199

45 Władze powiatu Starosta – p. Józef Kardyś Wicestarosta – p. Wojciech Cebula Przew. Rady Powiatu – p. Mieczysław Burek Sekretarz – p. Stanisław Stec Skarbnik – p. Małgorzata Mokrzycka-Kwaśnik Władze powiatu urzędują w Starostwie w Kolbuszowej.

46 Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

47 Najciekawsze/najważniejsze miejsca w powiecie -Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej -Starostwo w Kolbuszowej -Szkoły -Miejsca kultu religijnego -Zabytki -Muzea -Miejsca rekreacji i wypoczynku

48 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej

49 Dawny kościół szpitalny (z 1674r.) w Cmolasie

50 Wiatrak koźlak z Trzęsówki (obecnie na Skansenie w Kolbuszowej)

51 Chałupa z Huty Przedborskiej (obecnie na Skansenie w Kolbuszowej)

52 Majdan Królewski -kościół z 1792r. (widok współczesny)

53 Kościół w Ostrowach Tuszowskich (fot. p. J. Cichoń)

54 Stadnina koni w Dzikowcu

55 Zalew Maziarnia (Wilcza Wola)

56 Fregata – kryta pływalnia w Kolbuszowej

57 Basen w Cmolasie

58 Źródła 1)F. Kotula – Z Sandomierskiej Puszczy, 2)S. Lew – Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowia- ków, 3)M. Skowroński – Powiat Kolbuszowski, 4)S. Zych (red.) – Pięć wieków Kolbuszowej, 5)http://www.powiat.kolbuszowski.pl/, 6)http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/1 1387,cmolas-d--kosciol-szpitalny--drewniany- (1674).html

59 7)http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/11 387,cmolas-d--kosciol-szpitalny--drewniany- (1674).html, 8)http://www.cmolas.pl/asp/pl_start.asp?typ=1 4&menu=28&strona=1, 9)http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99s%C3 %B3wka, 10)http://pl.wikipedia.org/wiki/Majdan_Kr%C3 %B3lewski,

60 11)http://www.123polska.pl/noclegi/tanie/stad niny-koni/stadnina-cis-w-dzikowcu-k.- kolbuszowej/, 12) http://hobbit-tdc.pl/zalew-maziarnia.html, 13) http://www.basen.kolbuszowa.pl/,

61 Województwo podkarpackie Województwo podkarpackie – jedno z 16 województw utworzonych w 1999 roku. Województwo zajmuje powierzchnię 17 846 km². Pod względem liczby mieszkańców (2 103 505 osób) województwo znajduje się na 9 miejscu w Polsce. Stolicą Podkarpacia jest Rzeszów.

62 Herb woj. podkarpackiego

63 Flaga woj. podkarpackiego

64 Podział administracyjny woj. podkarpackiego

65 Władze woj. podkarpackiego Wojewoda – p. Małgorzata Chomycz-Śmigielska Wicewojewoda – p. Alicja Wosik Władze Sejmiku woj. podkarpackiego Marszałek – p. Mirosław Karapyta Wicemarszałek – p. Zygmunt Cholewiński p. Anna Kowalska

66 Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

67 Urząd Marszałkowski w Rzeszowie

68 Te miejsca warto odwiedzić: -Parki narodowe, rezerwaty przyrody -Pałace i zamki -Budownictwo sakralne -Ratusze, stare kamienice -Muzea, w tym skanseny -Fortyfikacje

69 Tarnica – najwyższy szczyt polskich Bieszczadów

70 Zapora w Solinie i Jezioro Solińskie

71 Rezerwat w Czarnorzekach Prządki

72 Zamek w Baranowie Sandomierskim

73 Zamek w Krasiczynie

74 Organy w Bazylice Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku

75 Fort XV twierdzy Przemyśl

76 Secesyjne kamienice przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu

77 Źródła 1)F. Kotula – Z Sandomierskiej Puszczy, 2)http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w, 3)http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3d ztwo_podkarpackie, 4)http://www.odyssei.com/pl/travel- article/10288.html, 5)http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Baran owie_Sandomierskim

78 6)http://www.krasiczyn.com.pl/strona/index.ht ml?p=p_163&sName=zamek, 7)http://nieruchomosci.hiperogloszenia.pl/dom y-letniskowe-hotele/ogloszenie/164665- piekna-kamienica-secesyjna-z-ogrodem-w- przemyslu-oferta/


Pobierz ppt "W kręgu małej ojczyzny Wieś Gmina Powiat Województwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google