Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA 10.09.2012. Zmiany w prawie na rok szkolny 2012/2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA 10.09.2012. Zmiany w prawie na rok szkolny 2012/2013."— Zapis prezentacji:

1 NARADA 10.09.2012

2 Zmiany w prawie na rok szkolny 2012/2013

3 Nowa ramówka: rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. Nowa podstawa programowa dla klas IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) Nowa podstawa programowa szkół ponadgimnazjalnych: – zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, zacznie obowiązywać od 1 września 2012 r. i będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i klas I wymienionych szkół ponadgimnazjalnych.

4 Zmianie ulegają: konstrukcja ramowego planu nauczania: na nowo zdefiniowane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły; nieuwzględnienie wymiaru godzin na zajęcia religii/etyki i na nauczanie języka mniejszości narodowych, etnicznych lub języka regionalnego - wymiar godzin na te zajęcia będzie określony w odpowiednich rozporządzeniach;

5 Zmianie ulegają: określenie liczby godzin na zajęcia rewalidacyjne dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym (2 godziny tygodniowo na ucznia).

6 Zmianie nie ulegają: ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia nie będzie mniejsza od dotychczas obowiązującej; zasady podziału na grupy na niektórych rodzajach zajęć (od 1 września 2013 r. zajęcia informatyki mają być organizowane tak, by przy jednym komputerze był jeden uczeń);

7 Zmianie nie ulegają: możliwość przyznania przez organ prowadzący do 3 godzin tygodniowo na oddział w roku szkolnym na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i na zajęcia dodatkowe; możliwość organizowania przez najbliższe trzy lata szkolne, za zgodą organu prowadzącego, klasy wstępnej w liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi;

8 Zmianie nie ulegają: ramowe plany nauczania dla stopniowo likwidowanych szkół (liceum profilowane, zasadnicza szkoła zawodowa i technikum dla dorosłych, dwuletnie uzupełniające liceum ogólnokształcące, trzyletnie technikum uzupełniające).

9 Nowa podstawa programowa Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej … wprowadza od II klasy szkoły ponadgimnazjalnej obowiązkowy watek tematyczny Ojczysty Panteon ojczyste spory ( w ramach Historii i społeczeństwa).

10 Wychowanie do życia w rodzinie wymiar godzin nie ulega zmianie w stosunku do obecnego wymiaru. na ich realizację przeznacza się, tak jak dotychczas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. zajęcia mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów.

11 zajęcia edukacyjne "Wychowanie do życia w rodzinie" nie będą już realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. nowelizacja rozporządzenia wiąże się z wprowadzanymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania w szkołach publicznych, które określone zostały w nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Ramówka WDŻ

12 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego strukturę wprowadziła ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych (tzw. formy kursowe) a także zmiany w zakresie likwidacji i przekształcania szkół oraz wprowadzenie możliwości łączenia szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

13 Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego dyrektorom techników przypominamy o właściwym doborze przedmiotów do rozszerzenia – muszą być zbieżne z zawodem.

14 Nowe wzory dokumentów w sprawie chorób zawodowych dnia 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu dotyczącym sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe wzory formularzy stosowanych przy zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych.

15 REGON we wszystkich placówkach oświatowych dnia 1 sierpnia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy o SIO, które w konsekwencji zmieniły ustawę o systemie oświaty. Od tego dnia 9-znakowy REGON wymagany jest nie tylko w zespołach szkół i placówek niepublicznych.

16 O urlopie zdrowotnym orzeknie lekarz medycyny pracy 7 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN, ustalono jak na razie, że o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego powinien orzekać lekarz medycyny pracy. Obecnie proponuje się by urlopu udzielał ZUS. WYTYCZNE MEN: Organ prowadzący nie może ingerować w udzielanie urlopu zdrowotnego

17 Egzamin maturalny od 2015 r. według nowej formuły Planowany jest nowy egzamin maturalny, począwszy od 2015 r. Zostanie zmodyfikowany tak, by lepiej mierzyć umiejętności uczniów kończących zreformowaną szkołę ponadgimnazjalną. Inna formuła egzaminu ustnego z języka polskiego- losowanie pytań przygotowanych przez CKE.

18 System Informacji Oświatowej Od 31 sierpnia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o Systemie Informacji Oświatowej (SIO), zgodnie z którą zwiększono anonimowość gromadzonych w nowym Systemie Informacji Oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

19 Łączenie zajęć WF dla klas o różnych podstawach programowych rozporządzenia umożliwiają tworzenie grup międzyklasowych na zajęciach wychowania fizycznego: – rozporządzenia MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - § 6 ust. 5, – rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - § 7 ust. 7 i § 8.

20 Nowości w roku szkolnym 2012/2013

21 Po tysiąc złotych dla poszkodowanych w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom dnia 14 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. oraz projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.

22 Projekt "Przedszkole przyjazne maluchom" Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza do udziału w projekcie "Przedszkole przyjazne maluchom". Celem projektu jest szerzenie idei dobrych przedszkoli i wyróżnienie tych, które korzystnie wpływają na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka. www.kopd.pl

23 Program "Radosna szkoła" program będzie realizowany do 2014 r. w tym roku szkolnym zwiększono środki na jego realizację, a termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 na organizację miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw mija 10 października.

24 Program Wyprawka szkolna" 13 milinów więcej. zamiast dotychczasowych 10% tych, którzy przekraczają kryterium dochodowe w tym roku przewidziano 5%. kryterium dochodowe 351 zł nett na osobę.

25 Podręczniki dla niewidomych czy Państwo dyrektorzy skorzystali z możliwości otrzymania bezpłatnych podręczników dla osób niewidomych?

26 Pomoc w dożywianiu czy Państwo dyrektorzy skorzystali z możliwości wspierania dzieci taką formą pomocy? Z przewidzianych na Mazowsze środków wynika, że 6 tys. uczniów mogłoby skorzystać, tymczasem pomoc ta dociera do 2 tysięcy (to nas plasuje na 3 miejscu od końca w tej kategorii).

27 Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące wynagrodzeń nauczycieli – niepewny los dodatku wiejskiego i mieszkaniowego?

28 Dłuższy urlop wychowawczy od 1 stycznia 2013 r. o jeden miesiąc wzrośnie wymiar urlopu wychowawczego i będzie wynosił 37 miesięcy i będzie mógł być wykorzystany w 5, a nie jak było do tej pory - w 4 częściach. każdy z rodziców lub opiekunów dziecka będzie miał prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego

29 Nowa ramówka i nowe obowiązki dyrektora od 1 września Od 1 września 2012 r. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. - tzw. nowa ramówka obowiązuje: – w zakresie związanym z wprowadzaniem nowej podstawy programowej do II i IV etapu edukacyjnego – w zakresie związanym z nową koncepcją godzin do dyspozycji dyrektora. Ramówka

30 Wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli odrębne regulacje dotyczące kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów uzupełniających na IV etapie edukacyjnym, tj. historii i społeczeństwa oraz przyrody.

31 Podstawa programowa na II i IV etapie edukacyjnych zrezygnowano z dotychczasowych ścieżek edukacyjnych, stworzono możliwość wprowadzenia nowych zajęć, nowy katalog obowiązkowych przedmiotów, nowy schemat kształcenia w zakresie rozszerzonym, połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej;

32 Rozporządzenie w sprawie podręczników i programów nauczania Podpisane 21 czerwca 2012 roku Podręczniki w wersji papierowej i elektronicznej lub tylko elektronicznej Wyjątek tylko papierowy jedynie na pierwszym etapie kształcenia

33 Rozporządzenie (przygotowywane) o świadectwach Ukaże się do końca tego roku – PROSZĘ NIE ZAKŁADAĆ ARKUSZY OCEN DLA UCZNIÓW (każdy etap edukacyjny) – informacja przekazana z MEN na spotkaniu z kuratorami. Z prośbą o przekazanie Państwu dyrektorom.

34 Nadzór pedagogiczny rezygnacja z grupowania wymagań w obszary, nowe zasady przedstawiania wyników i wniosków z nadzoru, zmiany w zasadach przeprowadzania ewaluacji. W ramach kontroli zalecenia będą musiały mieć wskazany termin realizacji.

35 Różne na rok szkolny 2012/2013

36 Organy prowadzące bezprawnie zawyżają pensum specjalistów Pensum nauczycieli specjalistów, zgodnie z Kartą Nauczyciela ustalają organy prowadzące. W ramach oszczędności etatów dochodzi jednak do nadużyć w tym zakresie i bezprawnego zawyżania wymiarów zajęć nauczycieli przez niektóre organy prowadzące.

37 Sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów uprawnienie MEN do ustalania warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów niezgodne z Konstytucją?

38 Rzecznik Praw Dziecka w sprawie plecaków i lekcji WF-u plecaki uczniów są wciąż za ciężkie; zajęcia wf-u i ocenianie muszą uwzględniać możliwości uczniów

39 Decyzja uchylona przez sąd administracyjny sąd administracyjny uchylił naszą (kuratoryjną) decyzję w sprawie skreślenia ucznia z listy sąd uznał, że w uzasadnieniu decyzji nie wskazano czemu - wobec dobrego dotychczas ucznia - zastosowano od razu najwyższy wymiar kary

40 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora II SA/3Sz773.10 z 19.01.2011 roku Przedłożenie kopii dokumentów potwierdzonych przez inną niż kandydat osobę, nie spełnia wymogów ogłoszenia.

41 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora I OSK 1525/09 z 29.01.2010 roku nieprawidłowości w powołaniu komisji mogą być podstawą do unieważnienia konkursu. etap powołania jest częścią konkursu.

42 Wyrok sądu w sprawie konkursu na dyrektora I OSK 141/09 z 24.06.2009 roku zaświadczenie lekarskie musi być od lekarza medycyny pracy.

43 Projekt zmian w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym nadzór pedagogiczny w praktyce - wymagania, przepisy, zasady postępowania kolejna ewaluacja w terminie określonym w raporcie (poziom E)

44 Udzielenie urlopu uzupełniającego Urlopu uzupełniającego udziela nauczycielowi dyrektor szkoły w wymiarze do 8 tygodni (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). Urlop uzupełniający powinien zostać udzielony nauczycielowi w tygodniach, a nie dniach roboczych. Urlop wypoczynkowy w dniach roboczych udziela się wyłącznie nauczycielom placówek nieferyjnych (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

45 Plan nadzoru i koncepcja pracy szkoły w szkole filialnej szkoły filialne stanowią integralną całość edukacyjną ze szkołą macierzystą. Różni je tylko miejsce zajęć. Najczęściej szkoły filialne, to klasy I-III. Zatem koncepcja pracy szkoły jest wspólna.

46 Wyposażenie klasy pierwszej dla sześciolatków przepisem wskazujący niezbędne wyposażenie w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej jest podstawa programowa, która wyodrębnia klasę I z pierwszego etapu edukacyjnego i określa, w jakich warunkach i w jaki sposób powinna być ona realizowana. Zalecenia dotyczą m. in. sal lekcyjnych i ich wyposażenia (załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008 r. - Edukacja wczesnoszkolna. Zalecane warunki i sposób realizacji.

47 Wsparcie dziecka wielokulturowego, wielojęzycznego dziecka wielokulturowego, wielojęzycznego ogólnopolska konferencja – 28 i 29 września - Rawa Mazowiecka. potem wojewódzkie. OŚRODKU ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI za GRANICĄ przy tej okazji warto wspomnieć o OŚRODKU ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI za GRANICĄ (orpeg). ulotkibezpłatne szkolenia ponadto ulotki – bezpłatne szkolenia (2-dniowe dla dyrektorów, 6-dniowe dla nauczycieli)

48 Stowarzyszenie Dzieci wojny w Polsce Eugen Muszyński – tel. 22/ 888-13-67 lub wzięty ze strony stowarzyszenia - 885-656-652. eugen.drm@gmail.com Prośba o korzystanie z wiedzy i osobistego doświadczenia jako świadka historii (lekcje, pogadanki, gawędy)

49 Czas na pytania

50 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "NARADA 10.09.2012. Zmiany w prawie na rok szkolny 2012/2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google