Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH 00-107 Warszawa, ul. Próżna 12 A Tel. (22) 620 45 57, tel./fax (22) 654 57 32

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH 00-107 Warszawa, ul. Próżna 12 A Tel. (22) 620 45 57, tel./fax (22) 654 57 32"— Zapis prezentacji:

1 1 POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH Warszawa, ul. Próżna 12 A Tel. (22) , tel./fax (22)

2 2 Drzwi i bramy jako element systemów sygnalizacji włamania (SSW) i systemów kontroli dostępu (SKD). Nowe wymagania zabezpieczania czujkami alarmowymi wynikające z rozporządzenia MSWiA z 7 września 2010 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1128). Autor: mgr inż. Andrzej Tomczak Ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych Falenty 7-8 kwietnia 2011

3 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 33 Do niedawna brak było uregulowań i dokumentów mówiących jak zabezpieczać obiekty cywilne Zasady sztuki są znane niezbyt licznej grupie projektantów i instalatorów, którzy przeszli odpowiednie szkolenia branżowe Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej pozwala na wykonywanie zabezpieczeń obiektów cywilnych praktycznie każdemu (poza limitowaną liczbą obiektów podlegających obowiązkowej ochronie z mocy ustawy z 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia) Polska Norma PN-93/E , która obowiązywała od 1 stycznia 1994 roku do 14 sierpnia 2009 roku nie dawała wytycznych, jak prawidłowo zabezpieczać obiekty Wnioski: Większość obiektów w Polsce jest zabezpieczana przez fachowców, którym tylko wydaje się, że umieją to robić Brak spisanych wymagań powodował, że kryterium najniższa cena stanowiło pretekst do realizacji zabezpieczeń niezgodnie z zasadami sztuki Podstawowe dokumenty dotyczące zabezpieczania obiektów

4 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 44 Podstawowe dokumenty dotyczące zabezpieczania obiektów Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, które przywołuje: Polską Normę – Europejską Normę PN-EN :2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe Inne normy polskie i europejskie (niektóre zostaną przywołane w prezentacji) Wnioski: Rozporządzenie oraz aktualnie obowiązujące Polskie Normy opisują m.in. zasady sztuki, które do niedawna znane były tylko dobrze wyszkolonym projektantom i instalatorom Dostawcy stolarki zostaną wciągnięci do procesu realizacji zamówień zgodnie z wymaganiami rozporządzenia z 7 września 2010 r (w szczególności dla obiektów podlegających wymogom rozporządzenia)

5 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 5 Wybrane Polskie Normy na systemy alarmowe PN-EN :2009 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (Tłumaczenie normy z 2006 roku – str. 43) - w języku polskim PN-EN :2009/A1:2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (Pierwsza poprawka do normy z 2009 roku – str. 11) - w języku polskim PN-EN :2009/IS2:2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe (org.) (Interpretacja normy EN :2006 zawierającej wiele wymagań, które w niektórych krajach mogą nie odpowiadać tradycyjnym systemom sygnalizacji włamania – str.19) - w tłumaczeniu na język polski CLC/TS :2010 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania (Elementarz projektowania i wykonywania systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu – str.53) - w tłumaczeniu na język polski PN-EN :2009 – Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki stykowe (magnetyczne) (oryg.)(oryg.) – w tłumaczeniu na język polski

6 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 6 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, Poz. 1128) Historia prac nad nowelizacją rozporządzenia: - w maju 2003 roku, na rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, podjęto pierwszą, nieudaną próbę nowelizacji rozporządzenia - w styczniu 2009 roku podjęto próbę zmiany rozporządzenia - w marcu 2009 roku zespół interinstytucjonalny przekazał do KGP wypracowane dokumenty - w lipcu 2010 roku zakończono konsultacje treści rozporządzenia - we wrześniu 2010 roku rozporządzenie zostało podpisane i opublikowane

7 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 7 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA – Zał. nr 1 /rok 1998/

8 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 8 Historia prac nad zmianą rozporządzenia MSWiA – Zał. nr 1 /rok 2010/

9 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 9 Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych § Wartości pieniężne przechowywane w budynkach lub pomieszczeniach znajdujących się w granicach obszarów i obiektów umieszczonych w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, lub na terenie jednostek, w których utworzono wewnętrzną służbę ochrony zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, chroni się przez zastosowanie ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. 2. W przypadku przechowywania wartości pieniężnych przekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej w budynkach lub pomieszczeniach znajdujących się poza obszarami i obiektami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, zapewnia się co najmniej zabezpieczenie techniczne tych budynków lub pomieszczeń.

10 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 10 §1 pkt 5 - jednostka obliczeniowa 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903); __________________________________________________ Jednostka obliczeniowa w IV kwartale 2010 roku: 120 x 3438,21 zł = ,20 zł 0,2 jednostki obliczeniowej: ,04 zł Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych

11 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 11 Obligacja prawidłowego wykonywania zabezpieczeń Ustawodawca zagwarantował konieczność realizacji zabezpieczeń w obiektach podlegających jurysdykcji rozporządzenia MSWiA poprzez odpowiednie przepisy karne: USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Przepisy karne: Art. 48. Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia fizycznej lub technicznej ochrony obszaru, obiektu, urządzeń lub transportu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

12 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 12 §12.3. Urządzenia stosowane w elektronicznym systemie zabezpieczeń, dla których jest wymagana klasyfikacja, powinny posiadać odpowiednie do wymaganej klasyfikacji certyfikaty lub deklaracje zgodności w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, zaś elektroniczny system zabezpieczeń powinien posiadać wydane przez dostawcę poświadczenie zgodności z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Zapisy rozporządzenia dotyczące zabezpieczeń elektronicznych

13 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 13 Deklaracja zgodności PN-EN ISO/IEC :2010 (org.) Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne (tekst prawie identyczny z PN-EN ISO/IEC :2005) Abstrakt: Określono ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności dostawcy w przypadku gdy jest pożądane lub konieczne wykazanie zgodności wyrobu, procesu lub usługi z dokumentami normatywnymi. Kryteria te nie zależą od branży, której dotyczy deklaracja. Dostawca może więc zadeklarować na swoją odpowiedzialność, zgodność z dokumentami normatywnymi. PN-EN ISO/IEC :2005 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 2: Dokumentacja wspomagająca Abstrakt: Podano wymagania dotyczące dokumentacji wspomagającej deklarację zgodności składaną przez dostawcę.

14 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 14 Deklaracja zgodności

15 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ Podczas przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych do zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i urządzeń stosuje się następujące elektroniczne systemy zabezpieczeń: 1.1. Systemy sygnalizacji włamania i napadu; 1.2. Systemy telewizji dozorowej; 1.3. Systemy kontroli dostępu; 1.4. Systemy transmisji alarmu. Rozporządzenie MSWiA z 7 września 2010 roku Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, Poz. 1128) Załącznik 1 WYMAGANIA DLA ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ

16 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ Systemy sygnalizacji włamania i napadu według normy PN-EN powinny być wykonywane, odpowiednio do oszacowanego ryzyka, w następujących stopniach zabezpieczenia: 4.1. Stopień 1 : Ryzyko małe; 4.2. Stopień 2 : Ryzyko małe do średniego; 4.3. Stopień 3 : Ryzyko średnie do wysokiego; 4.4. Stopień 4 : Ryzyko wysokie. Treść zapisu Załącznika nr 1

17 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ Określa się następujące rodzaje czynności, jakie powinien wykrywać system sygnalizacji włamania i napadu w zależności od stopnia zabezpieczenia: 5.1. Stopień 1: - otwarcie drzwi do chronionego obszaru, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo) Stopień 2: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo). Treść zapisu Załącznika nr 1

18 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ Stopień 3: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, - penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo), - atak na urządzenia lub miejsca szczególnie zagrożone. Treść zapisu Załącznika nr 1

19 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 19 Przykład penetracji drzwi bez ich otwierania Komentarz

20 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ Stopień 4: - otwarcie drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru, - penetrację drzwi, okien i innych zamknięć chronionego obszaru bez ich otwierania, - penetrację ścian, sufitów i podłóg, - poruszanie się w chronionym obszarze (pułapkowo), - atak na urządzenia i miejsca szczególnie zagrożone. Treść zapisu Załącznika nr 1

21 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 21 Za projektem PKN CENELEC : Komentarz

22 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu podzielony na podsystemy może zawierać w każdym podsystemie części składowe odpowiadające różnym stopniom zabezpieczenia. 8. Stopień zabezpieczenia podsystemu powinien być taki jak najniższy stopień zabezpieczenia zawartej w nim części składowej. 9. Części składowe wykorzystywane wspólnie przez więcej niż jeden podsystem powinny odpowiadać stopniowi zabezpieczenia podsystemu o najwyższym stopniu. Treść zapisu Załącznika nr 1

23 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 23 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych) Czujka wpuszczana do stolarki drewnianej i aluminiowej foto: UTC Fire & Security (Sentrol)

24 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 24 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych) Czujka wpuszczana z pastylkowym magnesem neodymowym foto: UTC Fire & Security (Sentrol)

25 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 25 Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych) Mosiężna czujka wpuszczana z gwintem do stolarki drewnianej foto: alarmy-e-sklep.pl

26 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 26 Czujka nawierzchniowa do stolarki drewnianej i metalowej, która może spełnić wymagania dla stopnia 3 wg PN-EN Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych) foto: alarmy-e-sklep.pl

27 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 27 Czujka nawierzchniowa do stolarki drewnianej i metalowej, która może spełnić wymagania dla stopnia 4 wg PN-EN Rodzaje czujek stykowych (magnetycznych) foto: UTC Fire & Security (Sentrol)

28 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 28 Zastosowania czujek stykowych (magnetycznych) foto: alarmy-e-sklep.pl Czujki przystosowane do montażu w profilach okiennych

29 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 29 Zastosowania czujek magnetycznych Czujka przystosowana do montażu w profilach okiennych foto: alarmy-e-sklep.pl

30 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 30 Zastosowania czujek stykowych (magnetycznych) Czujka nawierzchniowa do bram garażowych foto: UTC Fire & Security (Sentrol)

31 _____________________________________________________________________________________________________________________________ mgr inż. ANDRZEJ TOMCZAK KONGRES STOLARKI POLSKIEJ 31 Zabezpieczanie drzwi czujkami stykowymi (magnetycznymi)

32 32 Dziękuję serdecznie za uwagę Andrzej Tomczak


Pobierz ppt "1 POLSKA IZBA SYSTEMÓW ALARMOWYCH 00-107 Warszawa, ul. Próżna 12 A Tel. (22) 620 45 57, tel./fax (22) 654 57 32"

Podobne prezentacje


Reklamy Google