Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ramach Zadania 6 „ Wymiana doświadczeń kadry UR” UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ramach Zadania 6 „ Wymiana doświadczeń kadry UR” UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 w ramach Zadania 6 „ Wymiana doświadczeń kadry UR” UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZ/Postdoc/WS zrealizowany w Kennesaw State University (USA) Beneficjent Ostateczny: dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski dr hab. prof. UR Janusz Miąso dr hab. prof. UR Marta Wrońska dr Anna Batiuk dr Sławomir Rębisz

2 Miejsce realizacji : - Kennesaw State University, (KSU) jest trzecim największym uniwersytetem w Stanie Georgia (USA), na którym studiuje obecnie ok. 25 tys. studentów. W swej ofercie posiada kilkadziesiąt kierunków kształcących na poziomie licencjackim, magisterskim i doktorskim na ok. 80 specjalnościach. Studenci i absolwenci tej uczelni reprezentują 132 kraje. Uniwersytet należy do Stowarzyszenia Uniwersytetów Południa (SACS - Southern Association of Colleges and Schools). Wg U.S. News & World Report in America’s Best Colleges, uczelnia ta jest uznawana w ostatnich 10 latach, za jedną z najlepszych szkół wyższych w regionie. Ponadto znalazła się na 19 miejscu spośród wszystkich uczelni w kraju, które otrzymały najwyższą ocenę (A) od American Council of Trustees and Alumni, w kategorii efektywność kształcenia „What Will They Learn?" Kolegium Pedagogiki (College of Education) jest drugą największą jednostką kształcącą nauczycieli w Stanie Georgia. Warto także podkreślić, iż nasz uniwersytet (UR) od kilkudziesięciu lat współpracuje z Kennesaw State University w ramach współpracy uczelni karpackich (Stowarzyszenie Uniwersytetów Regionu Karpat – ACRU) z amerykańskim Stowarzyszeniem Uniwersytetów Południa (Southern Association of Colleges and Schools - SACS), w skład którego wchodzi Kennesaw State Universit

3 Realizacja stażu: 1. Bagwell College of Education (Wydział Pedagogiczny) Kennesaw State University. Powitanie przez Panią Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. Arlindy Eaton i wysłuchanie pierwszego wykładu na temat kształcenia nauczycieli w USA i Stanie Georgia – aspekty prawne i praktyczne;

4 Bagwell College of Education: - wykład Dr. Kim Loomis (Interim Administrator of Undergraduate Programs) nt.: Undergraduate Teacher Education Programs at KSU; - wykład Dr Anete Vasquez (Director of Center for Education Placements and Partnerships) i Ms. Kelly Oxford (Certification Officer) nt.: Placements and State Exams for Teacher Candidates; - wykład Dr Susan Stocklade (Associate Dean of Graduate Studies) nt.: Graduate Teacher Education Programs at KSU; - wykład Dr Marie Holbein (TQP Co-Director) i Ms. Laura Kelly (TQO Co-Director) nt.: Teacher Quality Partnership Grant

5 - wizyta w Education Technology Center at KSU: spotkanie z Dr Traci Redish (Chair, Department of Instructional Technology);

6 - wizyta w Teacher Resource and Activity Center : spotkanie z Dr Maurice Wilson (Director, Education Service Center);

7 - hospitacja zajęć prowadzonych przez studentów Wydziału Pedagogicznego KSU nt.: Critical and Temporary Issues in Education - spotkanie z Dr Jim Wright

8 - Hospitacja szkoły ćwiczeń - The Marietta Elementary School for Advanced Academics; spotkanie z dyrektor szkoły Dr Jennifer Hernandez

9  Spotkanie z opiekunami akademickimi studentów praktykantów Dr Anete Vasquez i Dr Cheryl Steffen, hospitacja zajęć; spotkanie z praktykantami, wspólna dyskusja nt. odbywanych praktyk i ich doświadczeń.

10 - Hospitacja Osborne High School at Cobb County, spotkanie z dyrektorem szkoły Joshua Morreale ;

11 - spotkanie z opiekunami akademickimi studentów praktykantów Dr Nichole Guillory i Ms. Beth Marks ; spotkanie z praktykantami, wspólna dyskusja na tenat odbywanych praktyk i ich doświadczeń.

12 - Wizytacja w gimnazjum – Teasley Middle School; spotkanie z dyrektorem szkoły Dr Susan Zinkl i nauczycielami szkoły;

13 - hospitacja zajęć; spotkanie z opiekunami praktyk z Kennesaw State University Dr Lyn Stallings i Dr Bryan Gills; spotkanie z praktykantami, wspólna dyskusja n a temat odbywanych praktyk i ich doświadczeń;

14 - Wizyta w College of Continuing and Professional Education at KSU ; spotkanie z p. Dziekan Ms. Barbara S. Calhoun ; przedstawienie działań na wydziale tzw. Executive Leadership Team’u w zakresie zarządzania i prowadzenia studiów podyplomowych oraz różnego typu kursów kwalifikacyjnych i doskonalących; zapoznanie się ze strukturą, finansami, zadaniami i celami działań wydziału;

15 - Wykład dra Sławomira Rębisza dla pracowników College’u Continuing and Professional Education at KSU nt. Zmian i głównych wyzwań szkolnictwa wyższego w Polsce po 1989 r.; prezentacja Uniwersytetu Rzeszowskiego i Wydziału Pedagogicznego UR; dyskusja nt. specyfiki kształcenia nauczycieli w Polsce i na Wydziale Pedagogicznym UR.

16 - spotkanie z dr Binbin Jiang (Professor at Department of Education Leadership, Interim Director of Global Engagement) w celu omówienia zasad i form przyszłej współpracy pomiędzy Wydziałami Pedagogicznymi UR i KSU w zakresie wymiany studentów, pracowników oraz wspólnych badań, omówienie treści umów.

17 Zwiedzanie the Atlanta History Museum oraz the Margaret Mitchell House.

18 - The Georgia Aquarium in Atlanta;

19 Rezultaty SZ/Postdoc/WS: - - - - - - - - - - - - - - - - Zdjęcie 1. Poznanie struktury funkcjonowania Kennesaw State University (KSU), Wydziału Pedagogicznego oraz Kształcenia Ustawicznego. 2. Poznanie form i treści kształcenia studentów kierunku pedagogika w KSU, w tym także w zakresie problematyki edukacji medialnej. 2.Aanaliza relacji wykładowca – student (mistrz- uczeń. W KSU główny akcent położony jest na tzw. Relationship. 3. Analiza organizacji pracy nauczycieli akademickich z uwzględnieniem: czasu pracy, formy, stylu i pensum godzinowego. 4. Nawiązanie współpracy na poziomie naukowym oraz wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych (obecnie jesteśmy na etapie tłumaczenia konkretnej umowy do podpisu przez Wydział Pedagogiczny UR i odpowiednik naszego wydziału w KSU.

20 Ciekawostki kulturowe/obyczajowe w kraju w którym odbył się staż: Kennesaw – miasto w hrabstwie Cobb, w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Liczba ludności ok. 40 tyś. niedaleko metropolii Atlanta. -Kennesaw to inczej: "Gun Town, USA" (miasto broni) dzięki uchwale rady miasta z 1982 roku, która nakazuje każdej głowie rodziny posiadanie w domu naładowanej broni palnej. Przepis ten został częściowo uchwalony jako odpowiedź na wprowadzony w 1981 roku całkowity zakaz posiadania broni w mieście Morton Grove, w stanie Illinois. W 1983 roku w Kennesaw uchwalono poprawkę do sławnego przepisu wyłączającą spod niego osoby, które stanowczo sprzeciwiają się posiadaniu broni, przestępców, tych których nie stać na broń oraz osoby, które ze względu na stan zdrowia (fizycznego czy psychicznego) nie mogą posiadać broni. Przepisy nie wspominają nic o ewentualnej karze za ich nieprzestrzeganie. Dotychczas nikt nie został oskarżony o ich łamanie. Zdjęci Zdjęcie

21 Treść na potrzeby noty na stronie projektu oraz broszury informacyjnej. Wizyta studyjna w Kennesaw State University, USA (7-17 listopada 2014). - Uczestnicy – pracownicy Wydziału Pedagogicznego : dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski, dr hab. prof. UR ks. Janusz Miaso, dr hab. prof. UR Marta Wrońska, dr Anna Batiuk, dr Sławomir Rębisz. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie naszego pobyt w KSU była Pani Dziekan College of Continuing and Professional Education at KSU, Ms. Barbara S. Calhoun. Natomiast z naszej strony funkcję tę pełnił dr Sławomir Rebisz, który zajął się także profesjonalnym tłumaczeniem całej korespondencji pomiędzy obiema uczelniami.

22 Głównym celem wizyty studyjnej było: - poznanie struktury funkcjonowania uczelni Kennesaw State University (KSU), a przede wszystkim Bagwell College of Education (Wydziału Pedagogicznego) oraz College of Continuing and Professional Education at KSU (Centrum Kształcenia Ustawicznego); - podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów konstruowania własnej wiedzy z wykorzystaniem m.in. nowoczesnych technologii informacyjnych oraz różnorodnych metod edukacyjnych w procesie kształcenia; - poznanie form i treści kształcenia studentów kierunku pedagogika w zakresie problematyki edukacji medialnej; - analiza relacji: wykładowca – student (mistrz-uczeń), - poznanie organizacji pracy nauczycieli akademickich z uwzględnieniem: czasu pracy, formy, stylu i pensum godzinowego.

23 Podczas pobyty w pięknym mieście Kennesaw odwiedziliśmy Uczelnię (KSU), uczestniczyliśmy w wykładach, a w trakcie zajęć ze studentami byliśmy obserwatorami różnych form ich profesjonalnego kształcenia. Poznaliśmy inne niż w Polsce rozwiązania dydaktyczne stosowane w kształceniu kandydatów do zawodu nauczyciela (np. kandydat na studia nauczycielskie na egzaminach wstępnych musi rozwiązać test z etyki i moralności, test ten jest powtarzany po zakończeniu całego cyklu akademickiego).

24 Spotkaliśmy się także z dyrektorem KSU iTeach Center, którym jest dr Brent Williams. Hasłem przewodni centrum technologicznego jest maksyma: iThink, therefore, iTeach. Pracownicy tego centrum są ekspertami w dziedzinie sprzętu komputerowego, oprogramowania i zarządzania IT. Mają doświadczenia w opracowaniu specjalnych programów komputerowych, które dostarczają do szkół. Ponadto kształcą studentów, nauczycieli i administratorów w skutecznym wykorzystywaniu iPadów, tablic interaktywnych czy Flipped Classroom. Wizyta ta uświadomiła nam, że pod względem wykorzystywania „software” nie odbiegamy od pracowników KSU, natomiast amerykański „hardware” ze względu na ich zasoby finansowe jest o wiele bogatszy od naszego. Technologie informacyjne są integralną częścią edukacji w KSU. Trzeba tutaj podkreślić, iż Stany Zjednoczone są światowym liderem w wydatkach na badania naukowe i rozwój - przeznaczają na ten cel więcej niż wszystkie kraje Azji razem wzięte i więcej niż Unia Europejska.

25 Hospitowaliśmy także primary school (The Marietta Elementary School for Advanced Academics); middle school (Teasley Middle School) oraz hight school (Osborne High School at Cobb County). Mieliśmy możliwość zobaczenia metod pracy nauczyciela z uczniem, koncepcyjnych rozwiązań i dobrych praktyk. W stanie Georgia, w którym przebywaliśmy funkcjonuje duże zróżnicowanie społeczne, rasowe i religijne (przeważa protestantyzm). System edukacyjny Stanów Zjednoczonych jest zróżnicowany, zdecentralizowany, a zarazem dynamiczny. Problemy oświaty i wychowania należą do społeczeństwa. Odpowiedzialność za oświatę spoczywa na rządach stanowych i władzy lokalnej. Rząd federalny nie określa treści programowych dla całego kraju, ani systemu nadzoru pedagogicznego, czy też sposobu, ani zakresu kształcenia nauczycieli. Szkoły, które wizytowaliśmy kładą nacisk przede wszystkim na kreatywność i krytyczne myślenie, czyli umiejętności, które są kluczowe, aby odnosić życiowe sukcesy. „(...) W Ameryce ludziom pozwala się na śmiałość, podważanie autorytetów, ponoszenie porażek i podnoszenie się z nich. To dlatego Ameryka, a nie Japonia, produkuje tak wielu noblistów.“ – przekonuje Fareed Zakaria, amerykański publicysta, autor książce „The Post-American World”.

26 Wizyta studyjna w KSU była nie tylko doskonałą okazją do rozwijania naszych umiejętności i poszerzenie wiedzy w interesującym nas aspekcie, ale także umożliwiła nam nawiązanie nowych kontaktów i doświadczenia innej kultury. Naszym olbrzymim sukcesem jest nawiązanie współpracy na poziomie naukowym w zakresie wymiany studentów, pracowników oraz wspólnych badań pomiędzy College of Continuing and Professional Education i Wydziałem Pedagogicznym UR (obecnie trwają intensywne prace nad tłumaczeniem umowy, która zostanie podpisana przez Dziekanów obu Wydziałów – z ramienia uczelni amerykańskiej jest to dr Binbin Jiang - Professor at Department of Education Leadership, Interim Director of Global Engagement, natomiast naszą stronę reprezentuje Prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski.

27

28

29


Pobierz ppt "W ramach Zadania 6 „ Wymiana doświadczeń kadry UR” UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google