Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji Aleksander Waszkielewicz Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji Aleksander Waszkielewicz Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji Aleksander Waszkielewicz Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r.

2 Agenda Proces legislacyjny Finanse Działania

3 Dwie dotacje w art. 94 Stara – zmieniona zgodnie z propozycją środowiska: 1.Z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: (…) 11) zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Nowa – zaproponowana niezależnie przez posłów podczas prac Podkomisji ds. Szkolnictwa wyższego: 4a. Uczelnia niepubliczna otrzymuje dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

4 Delegacja do rozporządzenia dla dwóch dotacji 2.Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego (…) określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału dotacji, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz ust. 4a, biorąc pod uwagę w szczególności: (...) 3)w zakresie zadań, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 11 i ust. 4a – dane o liczbie studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi – aby zapewnić efektywne wydatkowanie tych środków.

5 Rozporządzenie Dwie dotacje czy jedna? (1/2) Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. poz. 202). § 10. Sposób podziału dotacji dla uczelni publicznych i niepublicznych na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. Nowelizacja weszła w życie 1 października 2011 r. za wyjątkiem przepisów dotyczących finansowania, które wejdą w życie 1 stycznia 2012 r.

6 Rozporządzenie Dwie dotacje czy jedna? (2/2) Załącznik nr 11. 1.Określona w poszczególnych częściach budżetu państwa dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia dla uczelni publicznych i niepublicznych jest dzielona według wzoru: Dn – pula dotacji dla wszystkich uczelni

7 Statystyka Rok 2007 Uczelnie publiczne Uczelnie niepub- liczne Razem Studenci ogółem1 276 937660 4671 937 404 Studenci niepełnosprawni15 1587 83022 988 Niesłyszący i słabosłyszący9705211 491 Niewidomi i słabowidzący1 2466281 874 Niepełnosprawni ruchowo3 6772 1425 819 Inni9 2654 53913 804

8 Statystyka Rok 2010 (1/2) Uczelnie publiczne Uczelnie niepub- liczne Razem Studenci ogółem 1 261 175580 0761 841 251 Studenci niepełnosprawni 19 67010 42630 096 Niesłyszący i słabosłyszący 1 3206701 990 Niewidomi i słabowidzący 1 7169142 630 Niepełnosprawni ruchowo 5 5023 1748 676 Inni 11 1325 66816 800

9 Statystyka Rok 2010 (2/2) Rozkład typów niepełnosprawności Studenci niepełnosprawni 100,0% Niesłyszący i słabosłyszący 6,7% Niewidomi i słabowidzący 8,7% Niepełnosprawni ruchowo 28,0% Inni 56,6%

10 Statystyka … i finanse 2007 15 158liczba wspieranych studentów*, ~41 mln złpula dotacji dla wszystkich uczelni, ~2,7 tys. złkwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, bez szkół kościelnych

11 Statystyka … i finanse 2010 19 670liczba wspieranych studentów*, ~41 mln złpula dotacji dla wszystkich uczelni, ~2,1 tys. złkwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji, bez szkół kościelnych

12 Statystyka … i finanse 2012 ~33 000liczba wspieranych studentów i doktorantów*, ~42 mln złpula dotacji dla wszystkich uczelni, ~1,3 tys. złkwota dotacji przypadająca na wspieranego studenta. * szacunek na podstawie danych z 2010 r., łącznie ze szkołami resortów obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji i szkołami kościelnymi

13 Finanse Dynamika ~-23%spadek w 2010 r. w stosunku do 2007 r., ~-39%spadek w 2012 r. w stosunku do 2010 r., ~-53%spadek w 2012 r. w stosunku do 2007 r., ~-61%spadek w 2012 r. w stosunku do 2007 r. po uwzględnieniu inflacji.

14 Działania Powołanie grupy roboczej w trakcie poprzedniej konferencji Pełno(s)prawny student (15 uczelni). Przygotowanie stanowiska. Pismo do MNiSW (do wiadomości m.in. Premiera, MF, RPO, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, KRASP, KRPUT, KRUP, KRZaSP, KRAUM, KRUN, FRP), Zaangażowanie RPO. Pismo do Premiera, Ministra Finansów, Przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Spotkanie z MNiSW i RPO*. Spotkanie z MF*.

15 Potrzebne kroki Szersze zaangażowanie środowiska. Zmobilizowanie instytucji akademickich. Współpraca z MNiSW. Nacisk na MF. Generalnie silniejszy lobbing, zwłaszcza w dobie przewidywanych napięć finansowych.

16 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy Miejskiej Kraków oraz PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Patroni honorowi: Partner: Patroni medialni: Dziękuję za uwagę Aleksander Waszkielewicz e-mail Aleksander.Waszkielewicz@firr.org.pl tel. 508-21-33-22Aleksander.Waszkielewicz@firr.org.pl Konferencja pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. RMF MAXXX


Pobierz ppt "Rozszerzenie grupy odbiorców dotacji Aleksander Waszkielewicz Pełnosprawny Student VI Kraków, 23 października 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google