Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w 7PR Jak przygotować dobry projekt?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w 7PR Jak przygotować dobry projekt?"— Zapis prezentacji:

1 Energia w 7PR Jak przygotować dobry projekt?
Gdańsk, 26 lutego 2008 Energia w 7PR Jak przygotować dobry projekt? Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 7PR: Cele Główny instrument finansowania badań naukowych i
rozwoju technologicznego w Europie  Wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach UE.  Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne tematy badań).  Wzmacnianie kadry naukowej poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca, także poprzez zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych oraz zachęcanie naukowców do mobilności i rozwijania kariery.  Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych.  Wspieranie naukowców rozpoczynających karierę.  Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

3 7PR: Podstawowe zasady O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

4 Innowacyjność pomysłu i proponowanych metod
Pomysł – dobry czy zły? Innowacyjność Innowacyjność pomysłu i proponowanych metod Baza projektów 5PR: Baza projektów 6PR: Projekty 7PR: kontakt z KPK – konsultacje indywidualne Baza patentów europejskich: Inicjatywa CONCERTO Inicjatywa CIVITAS

5 Zgodność z topikiem konkursu
Pomysł – dobry czy zły? Zgodność z topikiem Zgodność z topikiem konkursu - obszar tematyczny - typ projektu (CP, CSA-CA, CSA-SA) - typ działań (działania badawcze, wdrożenia) - wielkość projektu - skład konsorcjum (kraje wybranego regionu) - udział w konsorcjum partnerów określonego typu (SME, przemysł) - maksymalna liczba finansowanych projektów sfokusowanie!!!

6 Theme: ENERGY Activity: ENERGY.2: Renewable electricity generation
Pomysł – dobry czy zły? Theme/Activity/Area/Topic Theme: ENERGY Activity: ENERGY.2: Renewable electricity generation Area: ENERGY.2.1. Photovoltaics Topic: ENERGY : Enhancing strategic international cooperation initiatives in the field of concentration photovoltaics

7 Pomysł – dobry czy zły? Przykład topiku
Topic ENERGY : Enhancing strategic international cooperation initiatives in the field of concentration photovoltaics Content/scope: This topic solicits proposals for international cooperation in the field of concentration photovoltaics with Mediterranean Partner Countries (MPCs). Project should address common research interests, building on ongoing initiatives to deliver synergy effects. Examples of tasks may include reciprocal field testing of devices, establishment of common materials database, inter comparison of system components. Funding scheme: Collaborative project with a predominant research component. Expected impact: Accelerated development of the still small, but emerging and promising, sector of concentration photovoltaics in the participating regions. Other information: This is a Specific International Cooperation Action focused on EU cooperation with Mediterranean Partner Countries. This topic is also particularly well suited for cooperation with entities from United States and Australia, which can help maximising its impact. Mediterranean Partner Countries may receive a Community financial contribution. A maximum of one project will be financed under this topic Open in call: FP7-ENERGY

8 Pomysł – dobry czy zły? Jak dobrać typ projektu?
MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Chorwacja, Serbia) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Aneksie 1. Programów Pracy

9 Europejska wartość dodana
Pomysł – dobry czy zły? Impact Europejska wartość dodana - strategia polityczna, gospodarcza, społeczna UE (redukcja kosztów, efektywność, sprawność …) - platformy technologiczne - udział przemysłu i końcowych odbiorców

10 Koordynator Partner Koordynator czy partner? Szansa sukcesu
- organizacja konsorcjum - napisanie projektu - kontakt z Komisją - dystrybucja środków - egzekwowanie wykonania zadań przez partnerów - raporty dla Komisji Partner - udział w pisaniu projektu (Work Packages) - realizacja zadań przewidzianych w Work Packages - raporty dla koordynatora Szansa sukcesu!?

11 Koordynator czy partner? Szansa sukcesu
Liczba koordynatorów z różnych krajów we wnioskach złożonych i skierowanych do negocjacji w konkursie FP7-ENERGY RTD

12 Wybór partnerów Jak stworzyć konsorcjum? Wybór partnerów
- równowaga geograficzna - równowaga typów partnerów (uniwersytety, instytuty naukowe, przemysł, MŚP, samorząd, agencje promocji) - jakość naukowa, potencjał - wskaźnik sukcesu w PR Szansa sukcesu!!!

13 Jak stworzyć konsorcjum? Jak szukać partnerów?
KPK - Partner Search Form CORDIS - przeglądanie ofert i umieszczenie własnej na stronie: KPK - Informacja o konsorcjach realizujących projekty Pomoc KPK!!!

14 Liczba wniosków finansowanych Liczba koordynacji finansowanych
Jak stworzyć konsorcjum? Najlepsi partnerzy w FP7-ENERGY RTD Partner Kraj Liczba wniosków Liczba wniosków finansowanych Liczba koordynacji Liczba koordynacji finansowanych Średnia ocena 1 Energy Research Centre of the Netherlands NL 31 9 3 11,85 2 Technical University of Denmark DK 27 7 11,27 Centre National de la Recherche Scientifique FR 25 6 11,94 4 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V DE 20 11,40 5 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SP 18 10,44 Consiglio Nazionale delle Ricerche IT 11,14 COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 17 12,00 8 Centre for Renewable Energy Sources EL 10,56

15 Liczba wniosków finansowanych Liczba koordynacji finansowanych
Jak stworzyć konsorcjum? Najlepsi partnerzy w FP7-ENERGY RTD Partner Kraj Liczba wniosków Liczba wniosków finansowanych Liczba koordynacji Liczba koordynacji finansowanych Średnia ocena 9 Chalmers tekniska hoegskola AB SE 14 4 1 11,32 10 The University of Manchester UK 13 3 2 10,96 11 Imperial College of Science, Technology and Medicine 11,96 12 Kungliga Tekniska Högskolan 11,08 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. DE 5 12,38 Valtion teknillinen tutkimuskeskus FI 11,86 15 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 11,95 16 Universiteit Utrecht NL 12,39 17 Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels FR

16 Jak stworzyć konsorcjum? Dobre towarzystwo
1 17 2 SafeWind 16 3 15 BIOREF-INTEG 4 14 HETSI BEE SOLARH2 ROBUST DSC 5 13 DECODE 6 12 11 7 10 8 9

17 http://www.ecn.nl/en/ http://www.ecn.nl/en/peo/vacancies/
Jak stworzyć konsorcjum? Jak dotrzeć do najlepszych? Energy Research Centre of the Netherlands - praca/stypendia:

18 Informacje Siódmy Program Ramowy
 Konkursy  Wysyłanie zapytań do KE  Baza ekspertów 7PR Energia Krajowy Punkt Kontaktowy

19 Podstawowe dokumenty konkursu
Work Programme General introduction Annual Work Programme 2008 Annex 1: List of International Co-operation Partner Countries (ICPC) Annex 2: Eligibility and Evaluation Criteria for Proposals Annex 3: Forms of Grant and Maximum Reimbursement Rates for Projects Funded Annex 4: General Activities Guide for Applicants Collaborative Projects Coordination and Support Actions (Coordination Type) Coordination and Support Actions (Support Type) Dodatkowe dokumenty Call Fiche FP7 factsheets Inne:

20 COLLABORATIVE PROJECT Deadline: 26 lutego 2008, godz. 17:00
Wniosek: Projekt współpracy GUIDE FOR APPLICANTS ENERGY THEME COLLABORATIVE PROJECT Call identifier: FP7-ENERGY Etap 1 Deadline: 26 lutego 2008, godz. 17:00 Etap 2 Deadline: 29 maja 2008, godz. 17:00

21 Wniosek: Projekt współpracy
Część A - część administracyjna projektu A1. Summary - Tytuł, akronim, streszczenie projektu A2. Participants - Informacje kontaktowe i charakterystyka partnerów A3. Budget - Zestawienie budżetu projektu Formularze on-line (EPSS) Część B - część merytoryczna projektu B1. Scientific and/or technical quality - Naukowo-technologiczna jakość projektu i jego adekwatność do topiku i konkursu B2. Implementation - Informacje na temat partnerów i ich roli w projekcie B3. Impact - Informacja na temat korzyści będących wynikiem rezultatów projektu B4. Ethical Issues – aspekty etyczne B5. Consideration of gender aspects – aspekty płci B6. Partnersship and budget – partnerzy i budżet Lista tytułów rozdziałów (Guide for Applicants) Etap 1 Etap 2 Etap 1 Etap 2

22 Wniosek: Projekt współpracy
Część A

23 Wniosek: Projekt współpracy Część A1
Etap 1 A1. Summary - wypełnia koordynator Proposal acronym - akronim wniosku (do 20 znaków) Collaborative Projects - projekt współpracy (typ projektu, zgodnie z odpowiednim Programem Pracy) Proposal Title - tytuł wniosku (max. 200 znaków) Duration in months - czas trwania projektu (w miesiącach), Call (part) identifier - identyfikator konkursu (ten, do którego składany jest wniosek, podany w zaproszeniu do składania wniosków, np. FP7-ENERGY ), Activity code(s) most relevant to your topic - kod działania/tematu/topiku, do którego składany jest wniosek (max. 3) ( Free Keywords - słowa kluczowe (max. 100 znaków, słowa najlepiej charakteryzujące zakres proponowanych we wniosku prac) Abstract – streszczenie projektu – cele projektu, jak zostaną osiągnięte, zgodność z tematem konkursu – krótkie i precyzyjne (max znaków) Similar proposals or signed contracts - podobne wnioski lub realizowane projekty Etap 2

24 Wniosek: Projekt współpracy Część A2
Etap 1 – wypełnia kordynator A2. Participants Participant number - numer uczestnika (koordynator ma zawsze nr 1) Participant Identify Code - kod identyfikujący uczestnika (w pierwszym konkursie nie obowiązywał) Legal name - nazwa (pod jaką jednostka jest zarejestrowana, w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko Organisation Short Name - skrót nazwy instytucji (max. 20 znaków, bez znaków specjalnych) Legal address – oficjalny adres (głównej siedziby, centrali) Non-profit organisation - organizacja nie przynosząca dochodu (osoba prawna jest kwalifikowana jako organizacja nie przynosząca dochodu, jeśli jest za taką uznawana przez prawo krajowe lub międzynarodowe) Public body - podmiot publiczny (osoba prawna ustalona jako taka na bazie prawa krajowego lub organizacje międzynarodowe) Research organisation – instytucja badawcza (jednostka prawna uznana jako organizacja non-profit, której głównym celem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej) NACE code - kod NACE (Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne). - należy wybrać jeden najlepiej opisujący uczestnika: Etap 2 – wypełnia każdy partner

25 Wniosek: Projekt współpracy Część A2 – cd.
Small and MediumSized Enterprises (SMEs) - małe lub średnie przedsiębiorstwo (określone zgodnie z „Recommendation 2003/361/EC” wersja z 3 maja 2003; pełna definicja i przewodnik znajdują się na stronie Dependencies with (an) other participant(s) - zależność między partnerami (warunki określające kiedy jednostka jest zależna od innej opisane w Guide for Applicants) Character of dependence - charakter zależności (SG, CLB lub CLS) Contact point - punkt kontaktowy (główny naukowiec lub lider zespołu, kontaktujący się w sprawach wniosku, osoba do kontaktu; w przypadku koordynatora - osoba, z którą kontaktuje się Komisja) Title - tytuł osoby będącej „punktem kontaktowym” – Prof., Dr., Mr., Mrs, Ms Sex – płeć osoby (F-kobiety, M-mężczyźni) Phone and fax numbers - numer telefonu i fax-u (wzór: )

26 Etap 1: Wersja uproszczona
Wniosek: Projekt współpracy Część A3 Etap 1: Wersja uproszczona A3. Budget – wypełnia koordynator Indirect Costs - koszty pośrednie (koszty ponoszone w projekcie niemożliwe do bezpośredniej identyfikacji jako koszty projektu) Method of calculating indirect costs - metoda obliczania kosztów pośrednich (real indirect costs, flat rate of 20%, flat rate of 60%) - ta sama we wszystkich wnioskach 7PR International Cooperation Partner Country (ICPC) - partnerski kraj współpracy międzynarodowej ICPC (zgodnie z Aneksem I) Lump sum funding method - ryczałt – metoda finansowania (dla krajów ICPC) Type of Activity - typ przewidzianych działań (RTD, demonstration, management, other) Personnel costs - wynagrodzenia (wyłącznie godziny przepracowane na rzecz projektu udokumentowane kartami pracy) Sub-contracting - podwykonawstwo (może dotyczyć tylko ograniczonej części prac uczestnika opisanej w części B) Other direct costs - inne koszty bezpośrednie Etap 2: Wersja pełna

27 Wniosek: Projekt współpracy Część A3 cd.
Total Budget – całkowity budżet projektu (nie mylić z wkładem Komisji) Requested EC contribution – oczekiwany wkład KE (w zależności od przyjętego przez uczestnika sposobu finansowania i rodzaju instytucji: badania i rozwój technologiczny = 50% lub 75%, wdrożenia = 50%, zarządzanie = 100%, inne działania = 100%) Total Receipts - wpływy do projektu (mogą pojawić się jako opłaty wpływające od osób trzecich lub być generowane przez projekt)

28 Wniosek: Projekt współpracy
Część B

29 Nieznanym jeszcze partnerom przypisać numer i typ instytucji
Wniosek: Projekt współpracy Część B Etap 1 Część B Cover Page - strona tytułowa - pełny tytuł projektu - akronim projektu - typ projektu (collaborative project) - topik (topiki), do którego adresowany jest wniosek - nazwisko osoby koordynującej projekt - lista partnerów (numer partnera, nazwa instytucji, kraj) Table of Contents – spis treści Etap 2 Etap 1: Nieznanym jeszcze partnerom przypisać numer i typ instytucji

30 Mierzalna i weryfikowalna forma
Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality Etap 1: 10 stron Etap 2: 20 stron + tabele B1. Scientific and/or technical quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1. Concept and objectives - koncepcja projektu - jakie idee doprowadziły do powstania koncepcji projektu? - szczegółowy opis celów naukowo-technologicznych - wykazać, jak cele projektu odnoszą się do odpowiedniego topiku (topików) projektu - wykazać, że wymienione cele mogą być osiągnięte w wyniku realizacji projektu, a nie są tylko jego dalszą konsekwencją (np. już po zakończeniu realizacji) Mierzalna i weryfikowalna forma

31 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 1 1.2. Progress beyond the state of the art - opisać stan wiedzy („state of the art”) w obszarze tematycznym projektu - opisać, jaki postęp w stosunku do istniejącego stanu wiedzy przyniesie realizacja projektu - odnieść się do istniejących rezultatów i patentów - udowodnić, że zna się najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie Etap 2

32 Etap 1: Ogólny opis planu pracy
Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality 1.3 S/T methodology and associated work plan Etap 1: Ogólny opis planu pracy

33 Liczba WP adekwatna do wielkości projektu Logiczny układ projektu
Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality 1.3 S/T methodology and associated work plan - opisać szczegółowo plan pracy rozbity na Work Packages - w jednym z WP opisać sposób zarządzania konsorcjum - w planie pracy uwzględnić ocenę kolejnych kroków realizacji projektu - opisać istniejące ryzyko w realizacji projektu i ewentualny plan awaryjny Etap 2: Szczegółowy plan pracy Liczba WP adekwatna do wielkości projektu Logiczny układ projektu

34 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 2 Plan powinien zawierać: - opis ogólnej strategii projektu - diagram Gantta lub podobny – przydział czasu dla poszczególnych WP i ich składników (tasks) 1 strona - lista Work Packages Work-package No Workpackage title Type of activity Lead partic. no Lead partic short name Person months Start month End month WP 1 Future scenarios RTD 1 IPPT 12,5 6 TOTAL

35 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 2 - lista deliverables Deliverable No Deliverable name WP no Nature Dissemination level Delivery date (proj. month) D1.1 Reports WP1 R PU 6 D1.2 National and regional data bases PP 8 D2.1 Workshops WP2 12 - tabela kamieni milowych Milestone number Milestone name Work package(s) involved Expected date Means of verifivcation M1 Scenarios results WP1 6 At least 5 research areas indentified

36 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 2 - opis każdego Work Package Work package number WP 1 Start date or starting event: 1 Work package title Future scenarios Activity type RTD Participant number P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total Participant short number IPPT Person-months per participant: 2 0,4 0,7 7,1 Objectives The objective of the WP1 is … Description of work (possibly broken down into tasks) and role of partners Deliverables (brief description) and month of delivery

37 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 2 - tabela zbiorcza zaangażowania partnerów Partic. No. Partic. short name WP1 WP2 WP3 Total P1 IPPT 2 0,4 1.5 1 4.9 P2 P3 0.4 - opis ryzyka badawczego i ewentualnych dodatkowych kosztów

38 Wniosek: Projekt współpracy Część B1. S&T quality
Etap 2 - diagram Perta – zależności między WPs

39 5 stron 1 strona dla partnera
Wniosek: Projekt współpracy Część B2: Implementation Etap 2 B2. Implementation 2.1. Management structure and procedures - opis struktury organizacyjnej i procesu podejmowania decyzji w ramach projektu - wykazać, że jest ona adekwatna do złożoności i skali projektu 2.2. Individual participants - opis partnerów, ich instytucji, głównych zadań, doświadczeń w podobnych zadaniach, - profile członków zespołu zaangażowanych w pracę - Diagram 5 stron 1 strona dla partnera

40 Brak wskazań liczby stron
Wniosek: Projekt współpracy Część B2: Implementation Etap 2 2.3. Consortium as a whole - opisać zdolność konsorcjum do realizacji projektu - jak dobrano partnerów do realizacji poszczególnych zadań - w jaki sposób poszczególni partnerzy się uzupełniają - wykazać zrównoważony charakter konsorcjum pod kątem realizacji celów projektu - opisać zaangażowanie przemysłu i businesu w celu wykorzystania wyników projektu - czy stworzono szansę uczestnictwa SME i) Subcontracting - opis podwykonawców, wyjaśnienie dlaczego są potrzebni ii) Other countries - opis uczestników z krajów innych niż MS, AC i ICPC, dlaczego są istotni dla projektu i dlaczego jest ważne, żeby Komisja finansowała ich udział iii) Additional partners - dodatkowi partnerzy – jeszcze nie włączeni do projektu, niezidentyfikowani, o ile wiadomo, że w późniejszej realizacji będą potrzebni. Opis ich oczekiwanych kompetencji, rola i sposób integracji w czasie realizacji projektu Brak wskazań liczby stron

41 Wniosek: Projekt współpracy Część B2: Implementation
Etap 2 2.4. Resources to be committed - opisać inne przewidziane koszty (np. wyposażenie) - opisać sposób mobilizacji środków niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności takich które uzupełnią wkład KE - wykazać spójność i adekwatności planu finansowego projektu 2 strony

42 Wniosek: Projekt współpracy Część B3: Impact
Etap 2 B3. Impact 3.1. Expected impacts listed in the work programme - jaki jest wkład projektu do listy oczekiwanych korzyści (wymienionych w odpowiednim topiku WP) - jakie kroki są niezbędne do osiągnięcia spodziewanych korzyści - wyjaśnić dlaczego potrzebne są działania na poziomie europejskim a nie lokalnym lub regionalnym - jakie inne działania krajowe lub międzynarodowe brane były pod uwagę - jakie inne zewnętrzne czynniki mogą warunkować osiągnięcie sukcesu 3.2. Dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property - opisać metody promocji i wykorzystania wyników projektu - opisać sposób zarządzania własnością intelektualną w projekcie 10 stron

43 Brak wskazań liczby stron
Wniosek: Projekt współpracy Część B4: Ethical issues i B5: Gender aspects Etap 2 B4. Ethical Issues - opis zagadnień etycznych, o ile takie mogą wystąpić w projekcie Informed consent - uzyskanie od osób fizycznych ich zgody na udział w badaniach (procedura, skutki) Data protection issues - ochrona danych osobowych - unikać zbytecznego gromadzenia i wykorzystywania danych personalnych, podać sposób ochrony danych osobowych Use of animals - badania z udziałem zwierząt, zastosowanie reguły 3R (Reduce, Replace, Refine) musi być przekonująco udowodnione Human embryonic stem cells - ludzkie embrionalne komórki macierzyste ETHICAL ISSUES TABLE YES/NO B5. Consideration of gender aspects - działania w kierunku równouprawnienia płci (równowaga kobiet i mężczyzn w konsorcjum, działania w kierunku uzgodnienia pracy i życia prywatnego, wzrost świadomości w tych sprawach w konsorcjum, spotkania w szkołach i uniwersytetach) Brak wskazań liczby stron 1 strona

44 Wniosek: Projekt współpracy Część B6: Partnership and budget
Etap 1 B6. Partnership and budget - opisać konsorcjum i budżet projektu 2 strony Tabela 1. Partnerzy Participant No. Partic. legal name Organisation type Role P1 P2 P3 Tabela 2. Oszacowanie budżetu Estimated budget Partner RTD activities Demonstration Management Other activities Total Requested funding

45 Składanie wniosku EPSS
Electronic Proposal Submission Service (EPSS) - serwis odpowiedni dla każdego konkursu i typu projektu I am the coordinator of a proposal and I need a user name and a password Registration - Personal Details Status of your organisation Method of determining Indirect Costs Registration - Proposal Details Registration - Confirm Data Registration Posted Your username and password has been sent by . If you have any problems please contact the EPSS Helpdesk ). REGISTER

46 Kryteria poprawności formalnej wniosków
Deadline! 1. Przesłanie wniosku w terminie 2. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby odpowiednich partnerów konsorcjum 3. Kompletność wniosku (część A i B) 4. Zgodność wniosku z topikiem (zakres tematyczny, typ projektu, komponent badawczy lub wdrożeniowy) itd

47 Kryteria oceny wniosków (projekt współpracy)
1. Doskonałość naukowo-techniczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; - nowa wiedza ponad ‘state of the art’; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania - adekwatność struktury zarządzania; - jakość konsorcjum; - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) 3. Potencjalne korzyści - rozwój, promocja, wykorzystanie wyników; - wkład na poziomie europejskim; - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników; - zarządzanie własnością intelektualną

48 Ocena projektów z udziałem PL: uwagi recenzentów

49 Ocena projektów z udziałem PL: uwagi recenzentów

50 https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome
Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja może być dokonana przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów z poniższej bazy: doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro; ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego; udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

51 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Andrzej Sławiński Maria Kaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Energia w 7PR Jak przygotować dobry projekt?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google