Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak napisać dobry projekt do 7.PR?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak napisać dobry projekt do 7.PR?"— Zapis prezentacji:

1 Jak napisać dobry projekt do 7.PR?
Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w Poznaniu

2 Na początku… Świadomość, że to jest konkurs Zrozumienie całego procesu
Projekt trzeba sprzedać we wniosku Powtórzenia to nie „grzech”

3 …należy grać zgodnie z zasadami konkursu
To jest konkurs, a więc…. …należy grać zgodnie z zasadami konkursu Program pracy (Work Programme)  określa rodzaj gry Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for applicants)  mówi jak grać Eksperci Komisji Europejskiej  sędziowie

4 Najważniejsze hasła (1)
Project – projekt, zespół działań dla osiągnięcia danego celu, z określonym czasem wykonania, zasobami i trybem zarządzania. Objective – ogólny cel projektu, (cel jest różny od działań, celu nie można „zrobić”). Goals – „podcele” szczegółowe (jeżeli cel jest odległy określamy „punkty do osiągnięcia po drodze”). Workplan - plan pracy w projekcie, składa się zazwyczaj z kilku pakietów pracy (Workpackages), które z kolei dzielą się na zadania (tasks). Z planu pracy wynika, jakie działania będą podjęte dla osiągnięcia wyników: kto,co, kiedy robi i z jakim rezultatem.

5 Najważniejsze hasła (2)
Deliverables - praktyczne (wymierne i namacalne) rezultaty danego pakietu pracy (WP) potrzebne do realizacji następnego etapu, np. raport, prototyp, zestaw próbek itd. Milestones - „kamienie milowe”, punkty zwrotne decydujące o sukcesie projektu, wyznaczające postęp w realizacji projektu (określone zarówno czasowo, jak i jakościowo), różne od deliverables – mają wskazywać po zakończeniu danej fazy projektu czy warto kontynuować prace projektowe. Results – wyniki projektu (ostateczne lub pośrednie), które można wykorzystać (exploit) lub rozpowszechnić (disseminate).

6 Najważniejsze hasła (3)
Wykres Gantta – rozłożenie zadań w czasie, można na nim również oznaczyć „kamienie milowe” oraz zależności przekazywania wyników między pakietami pracy. Wykres PERT – diagram zależności logicznych (przekazywania wyników, zależności w czasie) działań projektu. Zarządzanie projektem – system podziału ról, organizacji pracy, podejmowania decyzji, monitoringu projektu i sprawozdawczości, w tym struktura decyzyjna i organizacyjna.

7 Struktura wniosku I część – administracyjna (part A)
A1 ‘Pomysł w skrócie’ – wizytówka projektu A2 ‘Kim jesteśmy?’ – skład konsorcjum A3 ‘Ile to będzie kosztować?’ – budżet II część – opisowa (part B), czyli rzeczywisty projekt!

8 Pomysł w skrócie Pełen tytuł wniosku (max. 200 znaków)
Akronim projektu ( max. 20 znaków) Słowa kluczowe Abstract – max znaków – zwięzły opis projektu

9 Część B - merytoryczna B1. Scientific and/or technological quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of-the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan B2. Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed B3. Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and mangement of intellectual property B4. Ethical issues B5. Consideration of gender aspects

10 Koncepcja projektu Cele projektu
Zgodne z założeniami i tematyką konkursu !!! Określamy cel główny projektu (main objective) - osiągalny i mierzalny Cel główny rozbijamy na kilka celów pośrednich (specific goals) Jeden lub kilka pakietów pracy (workpackages) jest potrzebnych, żeby osiągnąć cel pośredni Struktura opisu celów: cel, problem, wyzwanie, odpowiedź projektu, cele pośrednie, oczekiwane rezultaty, poziom ryzyka

11 Kryteria oceny Czy cele naukowe i techniczne są określone jasno, w weryfikowalny sposób (skwantyfikowany, o ile możliwe)? Czy cele są realistyczne, czy autorzy uwzględnili ryzyko ich nie osiągnięcia?

12 Innowacyjność Opisać międzynarodowy stan wiedzy i ograniczenia techniczne istniejących produktów, procesów, technologii, metodologii, polityk, norm itd. w odniesieniu do celów projektu. Uzasadnić wybrane podejście naukowe, biorąc pod uwagę inne, konkurencyjne podejścia. Opisać oryginalność zaproponowanej pracy i uzasadnić główne innowacje. Tu też można opisać poziom ryzyka (zamiast w celach).

13 Kryteria oceny Czy w projekcie wykazano dobrą znajomość stanu wiedzy/techniki? Jaki jest stopień oryginalności i postępu ponad poziom obecnego stanu wiedzy? Jaki jest poziom ryzyka i sposobu radzenia sobie z ryzykiem?

14 Plan pracy Podział projektu na logiczne fazy, prosta logiczna konstrukcja Podział na „pakiety zadaniowe” Zaplanowanie w czasie, zaplanowanie zasobów (Wykres Gantt’a) Wewnętrzna logika pakietu zadań cele - działania (tasks) - rezultaty i deliverables (kwantyfikować, gdzie tylko można) Na końcu dodajemy Pakiet Zarządzanie projektem i Wykorzystanie wyników

15 Wykres Gantta

16 Struktura pakietów

17 Diagram PERT

18 Kryteria oceny Czy plan pracy realistycznie prowadzi do rezultatów?
Czy metodologia została dobrze dobrana?

19 Część B - merytoryczna B1. Scientific and/or technological quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of-the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan B2. Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed B3. Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and mangement of intellectual property B4. Ethical issues B5. Consideration of gender aspects

20 Zarządzanie (1) Zarządzanie zasobami ludzkimi (tworzenie konsorcjum, komunikacja między partnerami, podział ról - kto będzie koordynatorem, organizacja spotkań, kontrola wykonania zadań, wybór osób do realizacji zadań w swojej organizacji, podejmowanie decyzji, sposób rozwiązywania sporów i konfliktów, itp.) Zarządzanie zasobami materialnymi (wybór miejsca realizacji projektu, sprzętu, planowanie zakupu wyposażenia, materiałów itp. niezbędnego do realizacji projektu) Zarządzanie finansami (ustalenie budżetu projektu, podział środków na realizację poszczególnych zadań, planowanie wynagrodzeń, wydatki, wycena wkładu własnego, czuwanie nad przepływem środków)

21 Zarządzanie (2) Zarządzanie zadaniami: koordynacja działań,
ustalenie celów głównych i pośrednich projektu, rozbicie projektu na logiczne fazy, opisanie każdej fazy projektu (data rozpoczęcia, data zakończenia, opis, partner odpowiedzialny za realizację projektu, opis fazy, spodziewane efekty - mierzalne, fizyczne np. raport, prototyp) podział zadań miedzy partnerów, kamienie milowe, opisanie oczekiwanych rezultatów działań, raporty, kontrola wykonania zadań wewnątrz projektu, zapewnienie jakości wykonania zadań.

22 Zarządzanie (3) Zarządzanie czasem: czas trwania projektu,
podział zadań w czasie, kiedy mają być osiągnięte poszczególne cele główne i pośrednie, kiedy będą pisane raporty, kiedy planujemy spotkania partnerów, kiedy będą audyty, kiedy wypłacane będą pieniądze przez koordynatora.

23 Podział ról w konsorcjum
Kto do czego jest potrzebny i dlaczego Rola, zadania i kompetencje koordynatora

24 Kryteria oceny Czy odpowiednio dobrano podejście, metody, partnerów dla realizacji celów? Czy dobrze zdefiniowano „kamienie milowe”? Czy określono kryteria oceny pracy projektu?

25 Część B - merytoryczna B1. Scientific and/or technological quality, relevant to the topics addressed by the call 1.1 Concept and objectives 1.2 Progress beyond the state-of-the-art 1.3 S/T methodology and associated work plan B2. Implementation 2.1 Management structure and procedures 2.2 Individual participants 2.3 Consortium as a whole 2.4 Resources to be committed B3. Impact 3.1 Expected impacts listed in the work programme 3.2 Dissemination and/or exploitation of project results, and mangement of intellectual property B4. Ethical issues B5. Consideration of gender aspects

26 Wspólnotowa wartość dodana
europejski wymiar problemu (problem ważny dla Europy, nie dla pojedynczego kraju czy regionu Europy) - DLACZEGO EUROPA POTRZEBUJE NASZEGO PROJEKTU? europejska wartość dodana konsorcjum - potrzeba ustanowienia masy krytycznej, w finansowych i ludzkich kategoriach oraz kombinacja komplementarnych zasobów i doświadczenia osiągalnych w różnych organizacjach, na europejskim poziomie - DLACZEGO NASZ PROJEKT POTRZEBUJE EUROPY? wkład projektu w politykę unijną lub zajęcie się problemami standaryzacji lub regulacji unijnych.

27 Perspektywy gospodarcze i technologiczne
Strategiczny wpływ na gospodarkę, rozwój technologiczny Europy Wykorzystanie wyników przez partnerów: wspólne plany (umowa konsorcjum) korzyści dla partnerów (motywacja) plany wykorzystania wyników Ochrona własności intelektualnej (do kogo będą należeć ewentualne patenty, kto i w jakiej formie będzie mógł rozpowszechniać wyniki badań, w którym momencie będzie musiała być zachowana poufność, itd.) Rozpowszechnianie wyników: środki, czas grupy docelowe

28 Główne przyczyny odrzucenia wniosków
Projekt nie jest innowacyjny, Niejasne cele, Niejasno zdefiniowane role poszczególnych partnerów, ich zakres zadań, doświadczenie w tej dziedzinie, Niewiarygodny plan zarządzania, Niejasne zaangażowanie czasowe partnerów, Projekt zbyt ambitny, Budżet projektu zbyt duży/mały, zła dystrybucja środków pomiędzy partnerów, Zbyt mała/duża liczba partnerów, Niejasne zastosowanie wyników badań.

29 Cechy wniosków przyjętych
Są jasne i zwięzłe dla osoby, dla której językiem ojczystym nie jest język angielski, Są innowacyjne i doskonałe pod względem naukowym, Mają grupę bardzo dobrych, uzupełniających się partnerów, Rozmiar grupy gwarantuje sprawne zarządzanie, Partnerzy wykazują doświadczenie i sprawność w zarządzaniu projektem, Prezentują zastosowanie i rozpowszechnienie wyników badawczych, Mają realistyczny budżet.

30 Kryteria oceny Czy projekt przyniesie oczekiwane w Programie Pracy efekty? Czy środki rozpowszechniania wyników są odpowiednie? Czy wykorzystanie wyników jest właściwie zaplanowane?

31 Dziękuję Państwu za uwagę!
Ewa Kocińska Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, Poznań tel: ,


Pobierz ppt "Jak napisać dobry projekt do 7.PR?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google