Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

R EFORMA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH, I PRZEDSZKOLACH CZYLI CO NAS CZEKA PO 1 WRZEŚNIA 2011 R. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "R EFORMA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH, I PRZEDSZKOLACH CZYLI CO NAS CZEKA PO 1 WRZEŚNIA 2011 R. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM."— Zapis prezentacji:

1 R EFORMA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH, I PRZEDSZKOLACH CZYLI CO NAS CZEKA PO 1 WRZEŚNIA 2011 R. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

2 O D 1 WRZEŚNIA 2011 DO SZKÓŁ WESZŁA NOWA REFORMA DOTYCZĄCA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ I KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. J AKIE WPROWADZIŁA ZMIANY ? Zmiany są bardo duże i dotyczą bardzo wielu placówek: przedszkoli, szkół ogólnodostępnych specjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwie wszystkich placówek, które są zainteresowane kształceniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3 N A CZYM POLEGA POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA ? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na: rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: 1) niepełnosprawności; 2) niedostosowania społecznego; 3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) szczególnych uzdolnień; 5) specyficznych trudności w uczeniu się; 6) zaburzeń komunikacji językowej; 7) choroby przewlekłej; 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) niepowodzeń edukacyjnych; 10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

4 K TO UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ? Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5 Z CZYJEJ INICJATYWY JEST UDZIELANA POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA ? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy : 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 5) asystenta edukacji romskiej; 6) pomocy nauczyciela. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

6 W JAKIEJ FORMIE UDZIELANA JEST POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE ? W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: uczniom klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji. rodzicom uczniów i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń.

7 Aktualnie obowiązujące przepisy regulują rodzaj zajęć zarówno rewalidacyjnych, jak i specjalistycznych, a także wskazują beneficjentów zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. o Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów niepełnosprawnych, a ich rodzaj powinien być wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w ramach godzin z tzw. obowiązkowej ramówki. Mogą być prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje właściwe do określonego rodzaju zajęć. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

8 Z AJĘCIA SPECJALISTYCZNE I ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE MOGĄ BYĆ ORGANIZOWANE DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW, KTÓRZY ICH POTRZEBUJĄ, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut Zajęcia te prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

9 W RAMACH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH WYRÓŻNIA SIĘ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZAJĘĆ : korekcyjno-kompensacyjne - organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów; logopedyczne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów;

10 Z AJĘCIA SPECJALISTYCZNE – C. D. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

11 Z AJĘCIA SPECJALISTYCZNE – C. D. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela. Godzina tych zajęć trwa 60 minut.

12 W JAKIEJ FORMIE UDZIELANA JEST POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA W PRZEDSZKOLU ? W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie: dzieciom zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć rozwijających uzdolnienia porad i konsultacji. rodzicom dzieci i nauczycielom porad i konsultacji; warsztatów i szkoleń.

13 J AKIE SĄ ZADANIA NAUCZYCIELI ? Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w przedszkolu, szkole lub placówce działania pedagogiczne mające na celu: 1. rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 2. rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w szczególności w: a) przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b) klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne, a także stosują inne metody mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.

14 K IM W ROZUMIENIU REFORMY JEST UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY ? Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe o zróżnicowanej etiologii wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie : organizacji warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem rodzinnym. niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi

15 I NDYWIDUALNY P ROGRAM E DUKACYJNO – T ERAPEUTYCZNY (IPET) o Metryczka (imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa placówki, oznaczenie etapu edukacyjnego, nr orzeczenia PPP o Diagnoza i zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego o Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania o Zakres działań zespołu – cele, wskazania, warunki realizacji, okres realizacji o Zakres dostosowań edukacyjnych wraz z dostosowaniem sposobu sprawdzania i oceniania o Procedury osiągania celów – określenie metod, form (wraz z wymiarem godzin) i środków dydaktycznych o Zakres współpracy z rodzicami o Ocena efektywności i modyfikacje IPET o Inf. o zatwierdzeniu IPET przez zespół, akceptacja dyrektora podpisy rodziców, prawnych opiekunów

16 K IM W ROZUMIENIU REFORMY JEST UCZEŃ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ ? To uczeń w normie intelektualnej, który ma trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki jego funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne, dysfunkcje analizatorów, a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia.

17 D LA KOGO ZAKŁADA SIĘ K ARTĘ I NDYWIDUALNYCH P OTRZEB U CZNIA ? Dla ucznia posiadającego: – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, – orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, – dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dla kogo nie zakłada się Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia? Karty nie zakłada się uczniowi posiadającemu: – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

18 C O ZAWIERA K ARTA P OTRZEB INDYWIDUALNYCH ? 1) imię (imiona) i nazwisko ucznia ; 2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub klasy, do której uczeń uczęszcza; 3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów działań pedagogicznych; 4) zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej ; 5) zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 6) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi; 8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

19 D LA KOGO OPRACOWUJE SIĘ PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ? Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla: – ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną; – posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; – posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego ; – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, (w przypadku uczniów, którzy posiadają jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego PDW nie opracowuje się. Uczniowie ci mają Indywidualny Program Edukacyjno -Terapeutyczny ).

20 C O ZAWIERA PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ? Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera: a) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, b) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, c) metody pracy z uczniem, d) działania wspierające wobec rodziców ucznia, e) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

21 Z GODNIE Z ZAŁOŻENIAMI MEN, W PEŁNIENIU NOWYCH OBOWIĄZKÓW SZKOŁY MAJĄ OTRZYMAĆ WSPARCIE Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH. J AK TA WSPÓŁPRACA BĘDZIE WYGLĄDAŁA W PRAKTYCE ? C O SIĘ ZMIENI W TYM ZAKRESIE ? Generalnie podstawowe zadania poradni nie ulegną zmianie, jedynie zostaną poszerzone. Po pierwsze w poradniach psychologiczno- pedagogicznych zostały zdefiniowane dodatkowe zadania, szczególnie duży nacisk zostanie położony na współpracę ze szkołą, przedszkolem w rozpoznawaniu tych specyficznych trudności. Poza tym pracownicy poradni zostaną zobowiązani do wspomagania placówek w opracowywaniu i we wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET) dla uczniów niepełnosprawnych oraz planów działań wspierających (PDW) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami i dla uczniów wybitnie zdolnych.

22 Bardzo ważne też jest zobowiązanie pracowników poradni do wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów, którzy są odpowiedzialni za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu czy w szkole. Mają za zadanie wspierać placówki w różnych działaniach interwencyjnych, sytuacjach kryzysowych itd. W rozporządzeniu o działalności poradni i jej statucie, zapisano zobowiązanie pracowników poradni do realizacji zadań poza poradnią, czyli w przedszkolach, w szkołach, wszystkich placówkach. Nowością jest również to, że w ramach działalności poradni wprowadzono możliwość wolontariatu.

23 K TÓRE Z ZADAŃ REALIZOWANYCH DOTĄD PRZEZ PORADNIE PRZEJDĄ NA SZKOŁY, PRZEDSZKOLA ? Może nie tyle przejdą na szkołę, co zostaną przesunięte pewne kompetencje. Na przykład do tej pory w klasach I–III, jeżeli Rada Pedagogiczna uznała, że dziecko z klasy I–III jest tak wybitnie zdolne, że warto trochę przyspieszyć edukację i promować to dziecko w ciągu roku szkolnego, np. z klasy I do II czy z II do III, wówczas trzeba było pozyskać opinię z poradni. Jeżeli była odwrotna sytuacja, tzn. że dziecko miało kłopoty i trzeba było podjąć decyzję o niepromowaniu go, również była potrzebna opinia poradni. W tej chwili decyzja o wcześniejszym promowaniu czy zostawieniu dziecka w klasach I–III zostaje podjęta na poziomie szkoły, bez starania się o opinię poradni, tylko zostanie zaciągnięta opinia rodziców. Druga rzecz dotyczy dostosowywania warunków w przypadku sprawdzianów i egzaminów dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tutaj też pewne decyzje będą mogły zapadać na poziomie szkoły. Podejmie je dyrektor na podstawie opinii Rady Pedagogicznej/ zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, który będzie funkcjonował w szkole – już bez potrzeby dodatkowych opinii z poradni.

24 J AK ZMIANY W KSZTAŁCENIU UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI WPŁYNĄ NA PRACĘ PEDAGOGA I NAUCZYCIELI ? Niestety tych zadań przybędzie. Szkoły podstawowe na poziomie I–III są zobowiązane do diagnozowania zagrożeń wystąpienia specyficznych trudności, czyli to będzie zadanie nauczycieli. Oczywiście sam fakt powołania i funkcjonowania zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, który musi się spotykać minimum raz w roku, projektować swoją pracę i wdrażać to, co zaprojektuje, to też są dodatkowe zadania. Zostały również poszerzone kompetencje pedagogów i innych specjalistów pracujących w placówce poprzez wspieranie nauczycieli podczas tworzenia indywidualnych programów oraz programów wsparcia.

25 K TO PLANUJE I KOORDYNUJE UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ? Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące pracę zespołu. Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca pracę Zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

26 N A CZYM DOKŁADNIE BĘDZIE POLEGAĆ PRACA ZESPOŁÓW DS. SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH I KTO BĘDZIE WCHODZIŁ W SKŁAD TAKIEGO ZESPOŁU ? Sam zespół będzie się składał z nauczycieli i specjalistów ze szkoły, przedszkola, którzy prowadzą zajęcia z dzieckiem, uczniem. Natomiast na posiedzenie tych zespołów będą mogli być zapraszani pracownicy poradni czy przedstawiciele organów prowadzących oraz rodzice dziecka/ucznia.

27 O RGANIZACJA PRACY Z ESPOŁU Zespół tworzy dyrektor przedszkola, szkoły i placówki dla ucznia posiadającego: – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, – orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, – orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, – opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ( niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii ), – wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych ( niezwłocznie po otrzymaniu informacji ).

28 J AKIE SĄ ZADANIA TYCH ZESPOŁÓW ? Zadań zespołu jest niezwykle dużo, bo zakłada się, że: taki zespół powinien rozpoznawać możliwości psychofizyczne, indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci, uczniów, przyczyny niepowodzeń, ryzyko wystąpienia specyficznych trudności czy predyspozycje i uzdolnienia. zespół po rozpoznaniu takich możliwości czy zagrożeń będzie musiał określić formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli plan dalszych działań. W przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej stanowią część indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowywanego w ramach prac zespołu;

29 J AKIE SĄ ZADANIA TYCH ZESPOŁÓW ? – C. D. będzie musiał dokonywać okresowych ocen efektywności tej pomocy oraz oceny, czy to, co zaplanował, przyniosło zmierzone efekty, czy wystarczy to, co robi szkoła, przedszkole - czy trzeba sięgnąć po pomoc specjalistów z poradni. dodatkowo będzie współpracował z rodzicami, przekazując im to, co się w zespole dzieje, bo rozporządzenie zakłada, że rodzice dziecka będą mogli uczestniczyć w jego pracach, pod warunkiem że praca będzie dotyczyła ich dziecka. Dyrektor będzie zobowiązany powiadomić rodziców o posiedzeniu takiego zespołu, a rodzic podejmie decyzje, czy zechce uczestniczyć w tych pracach. Jeśli rodzic nie przyjdzie, dyrektor ma obowiązek na piśmie przekazać informacje o tym, jakie były ustalenia w czasie pracy takiego zespołu

30 J AKIE SĄ ZADANIA TYCH ZESPOŁÓW ? – C. D. planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych ; stosuje się do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania, określa działania wspierające wobec rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; opracowuje plan działań wspierających

31 K TO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W POSIEDZENIU Z ESPOŁU ? 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka; – o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia, 2. Przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; 3. Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania

32 J AKIE SĄ ZADANIA DYREKTORA W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA ? Dyrektor przedszkola lub szkoły wpisuje do Karty ustalone formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza datę i podpis. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustalone dla ucznia oraz wymiar godzin, umieszcza się w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

33 J AKIE SĄ TERMINY ORGANIZACJI POMOCY PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNEJ ? Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się i udziela na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu: Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 01.09.2011 r. Gimnazja: 01.09.2011 r. Szkoły specjalne wszystkich typów oraz oddziały specjalne: 01.09.2011 r. Placówki: 01.09.2011 r. Szkoły podstawowe: 01.09.2012 r. Szkoły ponadgimnazjalne: 01.09.2012 r.

34 J AKIE SĄ TERMINY ORGANIZACJI POMOCY PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNEJ ? – C. D. Wyjątek w tej regulacji: W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i w gimnazjum zespół tworzy się przed opracowaniem arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012. Zespół, nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy. Dyrektor, na tej podstawie planuje organizację pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu organizacji). Analogicznie, rok później, w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej.

35 Z DROBIAZGÓW ŻYCIOWYCH WYKONANYCH WIELKIM SERCEM POWSTAJE WIELKOŚĆ CZŁOWIEKA S TEFAN W YSZYŃSKI Dziekuje za uwagę. Opracowanie: Joanna Bala Ewa klima


Pobierz ppt "R EFORMA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH, I PRZEDSZKOLACH CZYLI CO NAS CZEKA PO 1 WRZEŚNIA 2011 R. ORGANIZOWANIE I UDZIELANIE UCZNIOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google