Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Instrukcja wypełniania Umowy o prowadzenie z funduszami Legg Mason Materiał do użytku wewnętrznego pełnomocników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Instrukcja wypełniania Umowy o prowadzenie z funduszami Legg Mason Materiał do użytku wewnętrznego pełnomocników."— Zapis prezentacji:

1 1 Instrukcja wypełniania Umowy o prowadzenie z funduszami Legg Mason Materiał do użytku wewnętrznego pełnomocników

2 2

3 3

4 4

5 5 Uzupełnij datę i miejsce zawarcia Umowy: Wypełnij dane osobowe Oszczędzającego. W polu Typ dokumentu tożsamości wpisz dowód osobisty lub paszport. Jeśli miałby to być inny dokument, to potwierdź taką możliwość z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu (+22) 640 06 41 lub (+22) 310 96 41 dedykowanym wyłącznie dla pełnomocników Funduszy, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00. Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL należy wpisać datę urodzenia w formacie: rok-miesiąc-dzień np.: 1970-01-01

6 6 Wskaż właściwy dla Oszczędzającego Typ podmiotu (czerwona ramka nr 2), poprzez wstawienie odpowiedniego kodu typu podmiotu. Niewypełnienie pola jest traktowane jako potwierdzenie typu oznaczonego kodem 01.

7 7

8 8

9 9 W przypadku, gdy wskazałeś pełnomocnika do Umowy IKZE wypełnij dodatkowo dane wskazujące typ i termin obowiązywania pełnomocnictwa. Zakres pełnomocnictwa jest szczegółowo opisany w statutach Funduszy. Wypełnij numer rachunku bankowego, którego Oszczędzający jest posiadaczem lub współposiadaczem i na który zostanie dokonany zwrotu środków w razie wypowiedzenia Umowy. Uwaga: Pole obowiązkowe!

10 10 Opcjonalnie wpisz deklarowaną przez Oszczędzającego kwotę pierwszej wpłaty. Opcjonalnie wpisz deklarowany przez Oszczędzającego limit indywidualny wpłat na IKZE - wpłaty w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla Oszczędzającego za rok poprzedni.

11 11 Opcjonalnie wpisz numer rejestru prowadzonego na rzecz Oszczędzającego w jednym z Funduszy Legg Mason, na który będą przekazywane nadwyżki ponad limit wpłat na IKZE – dotyczy nadpłat w kwocie nie niższej niż 100 zł. Wskazany rejestr musi być otwarty w momencie podpisywania Umowy IKZE.

12 12 Opcjonalnie uzupełnij dane osób Uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego w przypadku jego śmierci. Podział środków pomiędzy Uprawnionych jest określany procentowo (w pełnych procentach). Określone w ten sposób udziały poszczególnych Uprawnionych w środkach zgromadzonych na IKZE Oszczędzającego powinny się sumować do 100%.

13 13 Potwierdź zgodę Oszczędzającego na przekazywanie Podmiotowi, w którego imieniu zawierasz Umowę IKZE czyli w naszym wypadku zgodę dla Spółki KF3F, informacji o wpłatach dokonywanych w związku z tą umową poprzez wstawienie znaku „X”. Bez zaznaczenia tego pola nie będzie możliwości zidentyfikowania Oszczędzającego oraz połączenia jego wpłaty z Twoim Identyfikatorem. Potwierdź zgodę Oszczędzającego na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych poprzez wstawienie znaku „X”.

14 14 Pozyskaj podpis Oszczędzającego (lub Przedstawiciela ustawowego albo Pełnomocnika - jeśli zawierał Umowę IKZE w imieniu Oszczędzającego).

15 15

16 16 Komplet dokumentów z funduszami Legg Mason

17 17 Regulamin Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z Funduszami Legg Mason (3 strony = 2 kartki) Warunki korzystania z Usługi Funds on-line Uczestnik (2 strony = 1 kartka) Instrukcję wypełniania przelewu na IKZE (1 strona)

18 18 Ulotka IKZE Ulotka funduszowa

19 19 Jak dokonywać przelewów na rachunek nabyć z funduszami Legg Mason

20 20

21 21 Uwaga WAŻNE: 1.Wpłaty na IKZE muszą wpływać z rachunków bankowych 2.Pierwsza wpłata na IKZE zawsze musi wyjść z rachunku bankowego Oszczędzającego! 3.Opis tytułu dla pierwszej wpłaty - „IKZE otwarcie, nr PESEL, Imię i Nazwisko” 4.Opis tytułu dla 2-go przelewu i kolejnych przelewów bankowych - „IKZE, indywidualny nr rejestru wskazany na potwierdzeniu zawarcia Umowy, PESEL, Imię i Nazwisko”

22 22 WAŻNE INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁKI KF3F

23 23

24 24

25 25 Błędne Umowy IKZE

26 26


Pobierz ppt "1 Instrukcja wypełniania Umowy o prowadzenie z funduszami Legg Mason Materiał do użytku wewnętrznego pełnomocników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google