Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo i higiena pracy SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo i higiena pracy SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ

2 Podstawa prawna regulująca zagadnienia bhp I. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.04. nr 180 poz. 1860), I. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.04. nr 180 poz. 1860), II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 180 poz. 1115) II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 180 poz. 1115) III. Kodeks Pracy dział X ustawy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. nr 24 poz. 141 późn. zmianami) – w sprawach nie uregulowanych w poz. I i II. III. Kodeks Pracy dział X ustawy z dnia 26 czerwca 1974r (Dz. U. nr 24 poz. 141 późn. zmianami) – w sprawach nie uregulowanych w poz. I i II.

3 CEL I ZADANIA BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami zdrowia i życia występującymi w środowisku służby i pracy. Zadaniem bhp jest systematyczna, konsekwentna działalność jednostki i wszystkich jej pracowników w kierunku stałej poprawy warunków służby i pracy, na które składają się: organizacja służby i pracy, bezpieczeństwo techniczne w obiektach i wyposażeniu oraz stopień wyszkolenia i stan zdrowia strażaków i pracowników. Bhp stanowi nieodłączny element planowania, organizacji i wykonywania wszystkich zadań jednostki. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami zdrowia i życia występującymi w środowisku służby i pracy. Zadaniem bhp jest systematyczna, konsekwentna działalność jednostki i wszystkich jej pracowników w kierunku stałej poprawy warunków służby i pracy, na które składają się: organizacja służby i pracy, bezpieczeństwo techniczne w obiektach i wyposażeniu oraz stopień wyszkolenia i stan zdrowia strażaków i pracowników. Bhp stanowi nieodłączny element planowania, organizacji i wykonywania wszystkich zadań jednostki.

4 ZASADY BHP Uregulowanie przepisami bhp wszystkich prac nie jest możliwe, tym niemniej przełożony, bez względu na brak przepisu lub sytuację, gdy istniejący przepis nie jest wystarczający, ma obowiązek organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i schorzeniami związanymi z warunkami środowiska służby i pracy. W związku z tym, przełożony nie może faktycznej ochrony przed niebezpieczeństwem zastąpić wyłącznie wydaniem zakazów lub nakazów, lecz ma obowiązek stosować inne, nie objęte aktualnymi przepisami środki zabezpieczające i metody bezpiecznego wykonywania pracy, które rzeczywiście chronią przed zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku, czyli zastosować sprawdzone praktycznie – wynikające z doświadczenia zawodowego lub przesłanek naukowo- technicznych – z a s a d bezpiecznej i higienicznej pracy. Uregulowanie przepisami bhp wszystkich prac nie jest możliwe, tym niemniej przełożony, bez względu na brak przepisu lub sytuację, gdy istniejący przepis nie jest wystarczający, ma obowiązek organizować, przygotować i prowadzić pracę w sposób zabezpieczający pracowników przed wypadkami, chorobami zawodowymi i schorzeniami związanymi z warunkami środowiska służby i pracy. W związku z tym, przełożony nie może faktycznej ochrony przed niebezpieczeństwem zastąpić wyłącznie wydaniem zakazów lub nakazów, lecz ma obowiązek stosować inne, nie objęte aktualnymi przepisami środki zabezpieczające i metody bezpiecznego wykonywania pracy, które rzeczywiście chronią przed zagrożeniami występującymi na konkretnym stanowisku, czyli zastosować sprawdzone praktycznie – wynikające z doświadczenia zawodowego lub przesłanek naukowo- technicznych – z a s a d bezpiecznej i higienicznej pracy.

5 c.d. zasad BHP Zasady bhp stanowią podstawę tworzenia nowych, bądź nowelizacji istniejących przepisów bhp, dlatego należy je w różnej formie upowszechniać, w tym także jako wnioski i przedmiotowe opracowania dla przełożonych i jednostki nadrzędnej. Zasady bhp stanowią podstawę tworzenia nowych, bądź nowelizacji istniejących przepisów bhp, dlatego należy je w różnej formie upowszechniać, w tym także jako wnioski i przedmiotowe opracowania dla przełożonych i jednostki nadrzędnej. Znajomość obowiązujących na danym stanowisku przepisów i zasad bhp, obok stale uzupełnianej wiedzy zawodowej jest podstawowym i niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i otoczenia, jak też pozwala właściwie wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki dla polepszenia warunków bhp w jednostce (zakładzie pracy). Znajomość obowiązujących na danym stanowisku przepisów i zasad bhp, obok stale uzupełnianej wiedzy zawodowej jest podstawowym i niezbędnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa własnego, współpracowników i otoczenia, jak też pozwala właściwie wykorzystywać osiągnięcia nauki i techniki dla polepszenia warunków bhp w jednostce (zakładzie pracy). Przestrzeganie oprócz przepisów również zasad bhp jest ustawowym obowiązkiem każdego pracownika Przestrzeganie oprócz przepisów również zasad bhp jest ustawowym obowiązkiem każdego pracownika

6 Obowiązki jednostki (zakładu pracy) w zakresie bhp: planować i organizować poprawę warunków służby i pracy, planować i organizować poprawę warunków służby i pracy, zapewnić środki na realizację zaplanowanych zadań, zapewnić środki na realizację zaplanowanych zadań, utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty oraz tereny z nim związane w stanie zapewniającym bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy, utrzymywać pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty oraz tereny z nim związane w stanie zapewniającym bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki pracy, dbać o to, aby sprzęt pożarniczy, narzędzia, maszyny, urządzenia i instalacje techniczne oraz środki ochrony indywidualnej zapewniały bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki wykonywania pracy, w szczególności zabezpieczały pracowników przed urazami, działaniem substancji toksycznych, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji, szkodliwym promieniowaniem, wysokimi lub niskimi temperaturami oraz zmniejszały uciążliwość warunków służby i pracy, dbać o to, aby sprzęt pożarniczy, narzędzia, maszyny, urządzenia i instalacje techniczne oraz środki ochrony indywidualnej zapewniały bezpieczne, higieniczne i dogodne warunki wykonywania pracy, w szczególności zabezpieczały pracowników przed urazami, działaniem substancji toksycznych, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji, szkodliwym promieniowaniem, wysokimi lub niskimi temperaturami oraz zmniejszały uciążliwość warunków służby i pracy, szkolić pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do służby lub pracy oraz prowadzić szkolenie okresowe bhp, szkolić pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do służby lub pracy oraz prowadzić szkolenie okresowe bhp, zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp niezbędnymi na ich stanowisku pracy, zapoznawać pracowników z przepisami i zasadami bhp niezbędnymi na ich stanowisku pracy, badać stan wypadkowości przy pracy i zachorowalność na choroby zawodowe oraz inne schorzenia wywołane warunkami pracy i w oparciu o wyniki tych badań stosować właściwe środki zapobiegawcze badać stan wypadkowości przy pracy i zachorowalność na choroby zawodowe oraz inne schorzenia wywołane warunkami pracy i w oparciu o wyniki tych badań stosować właściwe środki zapobiegawcze

7 OBOWIĄZKI KAŻDEGO PRACOWNIKA W ZAKRESIE BHP - znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, - znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych, - wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydawanych w tym zakresie zarządzeń i wskazówek przełożonych, - dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek i ład w miejscu pracy, - dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek i ład w miejscu pracy, - poddawać się badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń lekarskich, - poddawać się badaniom lekarskim oraz stosować się do zaleceń lekarskich, - niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w jednostce wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. - niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w jednostce wypadku przy pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego. Wymienione wyżej podstawowe obowiązki pracownika w zakresie bhp wykonują wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanych w jednostce stanowisk.

8 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Za wypadek w związku ze służbą lub przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku ze służbą albo pracą. Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy jest wypadek, któremu pracownik uległ w czasie trwania podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Za wypadek w związku ze służbą lub przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku ze służbą albo pracą. Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy jest wypadek, któremu pracownik uległ w czasie trwania podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań. Dla uznania zdarzenia za wypadek jest konieczne jednoczesne spełnienie wszystkich trzech ustalonych definicją wymagań: nagłość zdarzenia, przyczyny zewnętrznej i związku ze służbą lub pracą. Dla uznania zdarzenia za wypadek jest konieczne jednoczesne spełnienie wszystkich trzech ustalonych definicją wymagań: nagłość zdarzenia, przyczyny zewnętrznej i związku ze służbą lub pracą. Każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest obowiązany natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu, wezwać fachowej pomocy lekarskiej i bezwzględnie zawiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku. Każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim, jest obowiązany natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu, wezwać fachowej pomocy lekarskiej i bezwzględnie zawiadomić przełożonego o zaistniałym wypadku.

9 ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA Każdy pracownik obowiązany jest bezwzględnie stosować się do znaków bezpieczeństwa. Znaki te wyrażone są w następujących kształtach i barwach: - tarcza w kształcie koła symbolizuje zakaz, - tarcza w kształcie koła symbolizuje zakaz, - w kształcie trójkąta – ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, - w kształcie trójkąta – ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, - w kształcie kwadratu – bezpieczeństwo, - w kształcie kwadratu – bezpieczeństwo, - w kształcie prostokąta – informację. - w kształcie prostokąta – informację.

10 ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA c.d. Wszystkie tarcze znaków bezpieczeństwa mają inne barwy obrzeża lub całego znaku: - zakazu – czerwoną, - zakazu – czerwoną, - ostrzegające – żółtą, - ostrzegające – żółtą, - bezpieczeństwa – zieloną, - bezpieczeństwa – zieloną, - informacyjne – niebieską. - informacyjne – niebieską. Dla lepszego efektu ostrzegawczego, na znakach barwnych są umieszczone obrazki symbolizują konkretny zakaz lub przestrzegające przed niebezpieczeństwem.

11 ZNAKI I BARWY BEZPIECZEŃSTWA c.d. Do znaków bezpieczeństwa zalicza się także oznaczenia barwne umieszczone bezpośrednio na ścianach, podłogach stropach, maszynach, urządzeniach itp., na przykład: pasy żółte oznaczają drogi transportowe, pasy żółte oznaczają drogi transportowe, pasy białe – miejsca składowania i postoju, pasy białe – miejsca składowania i postoju, żółto-czarne – miejsca niebezpieczne, żółto-czarne – miejsca niebezpieczne, czerwono-białe – bariery ochronne, czerwono-białe – bariery ochronne, zielone strzałki – bezpieczne wyjścia itp zielone strzałki – bezpieczne wyjścia itp

12 INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE NORMY DŹWIGANIA Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których ciężar przekracza 50 kg jest zabronione. Dźwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotów, których ciężar przekracza 50 kg jest zabronione. Ręczne przenoszenie ciężarów od 500 do 750 kg odbywać się pod fachową kontrolą przełożonego, przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz przy zastosowaniu specjalnego sprzętu pomocniczego, jak pasy, liny. Na jednego pracownika może wówczas przypadać ciężar do 50 kg, gdy odległość przenoszenia nie przekracza 25 m, a do 45 kg, gdy odległość przekracza 25 m. Przy zespołowym przenoszeniu odstępy między pracownikami powinny wynosić co najmniej 0,75 m. Ręczne przenoszenie ciężarów od 500 do 750 kg odbywać się pod fachową kontrolą przełożonego, przy zachowaniu szczególnej ostrożności oraz przy zastosowaniu specjalnego sprzętu pomocniczego, jak pasy, liny. Na jednego pracownika może wówczas przypadać ciężar do 50 kg, gdy odległość przenoszenia nie przekracza 25 m, a do 45 kg, gdy odległość przekracza 25 m. Przy zespołowym przenoszeniu odstępy między pracownikami powinny wynosić co najmniej 0,75 m.

13 Normy dźwigania c.d. Dla uniknięcia uszkodzeń kręgosłupa i innych urazów, przy podnoszeniu należy: Dla uniknięcia uszkodzeń kręgosłupa i innych urazów, przy podnoszeniu należy: rozpoczynać podnoszenie przy wyprostowanych, płaskich plecach, gdyż plecy wygięte w łuk zwiększają możliwość wypadnięcia dysku w kręgosłupie nawet przy zgiętych plecach, rozpoczynać podnoszenie przy wyprostowanych, płaskich plecach, gdyż plecy wygięte w łuk zwiększają możliwość wypadnięcia dysku w kręgosłupie nawet przy zgiętych plecach, ciężar chwycić mocno i pewnie, ciężar chwycić mocno i pewnie, ciężar podnosić jak najbliżej ciała, ciężar podnosić jak najbliżej ciała, przyjąć pewną bezpieczną pozycję, przyjąć pewną bezpieczną pozycję, używać rękawic ochronnych oraz sprzętu pomocniczego, jak: pasy, uchwyty, szelki, kleszcze, noszaki itp., używać rękawic ochronnych oraz sprzętu pomocniczego, jak: pasy, uchwyty, szelki, kleszcze, noszaki itp., unikać nadmiernych obciążeń, unikać nadmiernych obciążeń,

14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP Za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku lub nieuzasadnioną odmowę poddania się badaniom lekarskim mającym na celu stwierdzenie zdolności do pracy, pracownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i materialną. Za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku lub nieuzasadnioną odmowę poddania się badaniom lekarskim mającym na celu stwierdzenie zdolności do pracy, pracownik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i materialną. W razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, do których należą również obowiązki w zakresie bhp, a także w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jednostka (zakład pracy) może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, do których należą również obowiązki w zakresie bhp, a także w razie zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, jednostka (zakład pracy) może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

15 Odpowiedzialność za naruszanie przepisów BHP c.d. Odpowiedzialności karnej podlega, kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Powyższe przestępstwo jest popełnione nie tylko wtedy, gdy został spowodowany wypadek, ale również wtedy, powstało samo bezpośrednie zagrożenie ciężkim kalectwem lub utratą zdrowia. Odpowiedzialności karnej podlega, kto będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Powyższe przestępstwo jest popełnione nie tylko wtedy, gdy został spowodowany wypadek, ale również wtedy, powstało samo bezpośrednie zagrożenie ciężkim kalectwem lub utratą zdrowia.

16 PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY przejęcie kierownictwa przez przełożonego, przejęcie kierownictwa przez przełożonego, dokonanie szybkiej, ogólnej oceny i opanowania sytuacji w miejscu wypadku, dokonanie szybkiej, ogólnej oceny i opanowania sytuacji w miejscu wypadku, podzielenie zadań między ratujących, podzielenie zadań między ratujących, usunięcie zbędnych i przeszkadzających osób, usunięcie zbędnych i przeszkadzających osób, wezwanie wszelkimi dostępnymi środkami fachowej pomocy lekarskiej, wezwanie wszelkimi dostępnymi środkami fachowej pomocy lekarskiej, usunięcie poszkodowanego z miejsca wypadku, jeżeli w dalszym ciągu zagraża mu niebezpieczeństwo lub nie ma warunków do udzielenia pierwszej pomocy, usunięcie poszkodowanego z miejsca wypadku, jeżeli w dalszym ciągu zagraża mu niebezpieczeństwo lub nie ma warunków do udzielenia pierwszej pomocy, niezwłoczne obejrzenie poszkodowanego w celu ustalenia, czy oddycha, czy krwawi, czy jest przytomny, jakie odniósł obrażenia, niezwłoczne obejrzenie poszkodowanego w celu ustalenia, czy oddycha, czy krwawi, czy jest przytomny, jakie odniósł obrażenia, zastosowanie możliwych i właściwych w danym momencie środków pomocy, mających na celu przede wszystkim ratowanie życia, to znaczy przywrócenie krążenia i oddychania. Reanimację prowadzić aż do przybycia lekarza. zastosowanie możliwych i właściwych w danym momencie środków pomocy, mających na celu przede wszystkim ratowanie życia, to znaczy przywrócenie krążenia i oddychania. Reanimację prowadzić aż do przybycia lekarza.

17 Załodze pojazdu pożarniczego zabrania się: a)wychylania się i otwierania drzwi, a)wychylania się i otwierania drzwi, b)zajmowania miejsc innych niż ustalone, b)zajmowania miejsc innych niż ustalone, c)jazdy na stopniach i innych zewnętrznych elementach pojazdów, c)jazdy na stopniach i innych zewnętrznych elementach pojazdów, d)palenia tytoniu, d)palenia tytoniu, e)samowolnego opuszczania pojazdu, e)samowolnego opuszczania pojazdu, f)prowadzenia zbędnych rozmów z kierowcą, f)prowadzenia zbędnych rozmów z kierowcą, g)zdejmowania hełmów, g)zdejmowania hełmów, Kierowca pojazdu pożarniczego nie używa hełmu i pasa bojowego, natomiast po opuszczeniu pojazdu nosi uzbrojenie zgodnie z ustaleniami obowiązującymi pozostałych członków załogi

18 Prowadzenie działań w obrębie dróg publicznych z wyjątkiem kierowcy, pozostali członkowie załogi wychodzą z pojazdów po stronie pobocza lub chodnika, z wyjątkiem kierowcy, pozostali członkowie załogi wychodzą z pojazdów po stronie pobocza lub chodnika, kierujący działaniem ratowniczym zapewnia skuteczne zabezpieczenie z odpowiedniej odległości ratowników i sprzętu z obu kierunków drogi nie zamkniętej dla ruchu, kierujący działaniem ratowniczym zapewnia skuteczne zabezpieczenie z odpowiedniej odległości ratowników i sprzętu z obu kierunków drogi nie zamkniętej dla ruchu, pojazdy ratownicze powinny mieć włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze na dachach, pojazdy ratownicze powinny mieć włączone pełne oświetlenie zewnętrzne i światła ostrzegawcze na dachach, w odpowiednich odległościach od pojazdów należy ustawić lampy sygnalizacyjne i znaki ostrzegawcze, w odpowiednich odległościach od pojazdów należy ustawić lampy sygnalizacyjne i znaki ostrzegawcze, w szczególnych okolicznościach do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi można dodatkowo użyć pojazdów ratowniczych, ustawionych w poprzek jezdni, zapewniając odpowiednią ich widoczność, w szczególnych okolicznościach do zabezpieczenia lub zamknięcia drogi można dodatkowo użyć pojazdów ratowniczych, ustawionych w poprzek jezdni, zapewniając odpowiednią ich widoczność, każdorazowo przed wejściem na drogę należy zachować szczególną ostrożność, upewniając się, że nie ma zagrożenia ze strony innych pojazdów. każdorazowo przed wejściem na drogę należy zachować szczególną ostrożność, upewniając się, że nie ma zagrożenia ze strony innych pojazdów.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo i higiena pracy SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ SZKOLENIE WSTĘPNE BHP W JEDNOSTAKACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google