Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUMI NA LATA 2014 – 2017/2018 Dokument opracowany i uchwalony Uchwałą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUMI NA LATA 2014 – 2017/2018 Dokument opracowany i uchwalony Uchwałą."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUMI NA LATA 2014 – 2017/2018 Dokument opracowany i uchwalony Uchwałą Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny przy współudziale rodziców w dniu 27. 11. 2014 r. Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego z późniejszymi zmianami - Statut Przedszkola

2  I. MISJA PRZEDSZKOLA „Wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli” (św. Jan Bosko) W pracy kierujemy się systemem prewencyjnym św. Jana Bosko opartym na trzech filarach:  rozumie  miłości,  religii

3 Ks. Bosko miał jasny ideał wychowawczy: „wychować dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela”, czyli człowieka wiernego Kościołowi, który znajdzie w społeczeństwie swoje miejsce i przez uczciwe życie przyczyni się do rozwoju własnego państwa. W misji przedszkola leży:  wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci,  wzmacnianie poczucia tożsamości z parafią,  troska o rozwój duchowy i moralny dzieci  wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i fizyczno-zdrowotnego,  rozwijanie aktywności twórczej.

4 Wychowanie religijne przedszkole realizuje poprzez: codzienną wspólną modlitwę dzieci w kaplicy, modlitwę przed i po posiłkach, cotygodniową katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w sposób jednoznaczny. Podstawą naszej pracy jest:  wychowanie ukierunkowane na przyjęcie wartości chrześcijańskich jako zasadniczych wartości życia. Kierując się miłością do dziecka, nie dąży do szybkich, spektakularnych sukcesów, ale koncentruje się na kształtowaniu „głębi” – prawego człowieka.  wspomaganie integralnego rozwoju osobowego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, aby realizować ideał „dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela  współdziałanie z rodziną i wspomaganie rodziny w integralnym wychowaniu dzieci, szanujemy prawa rodziców jako pierwszych nauczycieli i wychowawców, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom; „Wychowanie jest sprawą serca, do którego klucze posiada jedynie Bóg”

5 Cele szczegółowe:  zapewnienie dzieciom opieki i poczucia bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji  wdrażanie w życie grupy społecznej, do zgodnego współdziałania z rówieśnikami  przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie w duchu  poszanowania dziedzictwa kulturowego i kształtowania postawy patriotycznej  rozwijanie u dzieci umiejętności porozumiewania się, uważnego słuchania innych,  wyrażania własnych myśli, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć, własnych emocji i potrzeb, kontrolowanie własnych zachowań  tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta  kształtowanie umiejętności modlitwy, postawy zawierzenia Panu Bogu i oddania się w opiekę Maryi Wspomożycielki  zapoznanie z patronem przedszkola – Świętą Rodziną  budowanie u dziecka pozytywnego obrazu własnej osoby i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości  wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej, otaczającego świata i  ukazanie miejsca i roli człowieka w tym świecie  zapewnienie warunków i możliwości do osiągnięcia pełnej dojrzałości szkolnej w procesie poznawania i zdobywania wiedzy na danym etapie rozwoju  uczenie dzieci rozwiązywania trudnych sytuacji

6 II. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA Słowa ks. Bosko: „Największym szczęściem dla dziecka jest świadomość, że jest kochane” System Prewencyjny: Metoda otwarta: “Wy dopełnicie dzieła, które ja rozpocząłem: Ja dałem szkic, wy wypełnicie go kolorami. Teraz jest zalążek, wy doprowadzicie owoce do dojrzewania…”

7 Nasze przedszkole swoją misje wychowania dzieci realizuje według systemu wychowawczego św. Jana Bosko zwanego systemem prewencyjnym. Realizujemy ten system jako duchowość i jako metodę oddziaływań wychowawczych, ze świadomością, że duchowość jest warunkiem skuteczności metody. Wzorem wychowawcy dla wszystkich uczestniczących w misji przedszkola są założyciele rodziny salezjańskiej; św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello. “Moim jedynym pragnieniem jest widzieć Was szczęśliwymi: teraz i w wieczności”

8 Duchowość Metoda wychowawcza Duchowość to znaczy, że zasady systemu prewencyjnego stają się stylem osobistego życia wychowawcy. Dzieci są odbiorcami świadectwa tej duchowości, a następnie w sposób naturalny jej naśladowcami. Metoda wychowawcza to określony styl relacji międzyosobowych nauczyciel – uczeń i celowych oddziaływań realizowanych w tej relacji. Proces wychowawczy realizuje się w konkretnych warunkach czasowych, w obecności osób, które działają w danym miejscu. Wspólnota wychowawcza składa się z rodziców, nauczycieli i wychowawców, personelu pomocniczego, który choć ma różne zadania to jednak działa w jednym celu – wychowanie dziecka. SYSTEMPREWENCYJNY Sztuka relacji wychowawczych

9 III. TRADYCJE PRZEDSZKOLA Tradycja przedszkola jest elementem jego tożsamości, strażnikiem wartości i nadziei na przyszłość, która jest w ciągłym procesie tworzenia się. Głównym jej elementem są przeżywane święta. Wspólne świętowanie ma na celu przeżywanie radości we wspólnocie rodzinnej. Szczególny nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami, z którymi organizujemy „spotkania rodzinne”, takie jak:  Zawierzenie Matce Bożej - Msza św. dla rodzin  11 listopad – Dzień Niepodległości

10  Spotkanie ze św. Mikołajem  Boże Narodzenie – Wigilia : dzielenie się opłatkiem oraz „Jasełka” przygotowane przez dzieci

11  Dzień wdzięczności babciom i dziadkom

12  Uroczystość św. Jana Bosko  Dzień patrona – św. Rodziny  Wielkanoc – święcenie pokarmów i życzenia świąteczne

13  Dzień Rodziny – wdzięczność rodzicom, życzenia i Msza św.  Zakończenie roku przedszkolnego – przedstawienie wykonane przez dzieci, podziękowania nauczycielom i całemu personelowi

14  Festyn Rodzinny  Udział dzieci w konkursach Przedszkole organizuje wycieczki w celu zapoznania dzieci z różnymi ciekawymi miejscami, wyjazdy do teatru oraz zaprasza artystów, którzy w przedszkolu przedstawiają programy edukacyjne i bajkowe.

15 IV. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  Udział we wspólnych Mszach św., rekolekcjach.  Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola.  Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac).  Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

16  Organizacja szkoleń, warsztatów dla rodziców.  Włączenie rodziców w organizowanie  uroczystości przedszkolnych.  Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola, włączanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

17 V.FORMY PRACY Z DZIECKIEM  poprzez zabawę  poprzez edukację  poprzez pracę

18 VI. WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA  Wychowanie do życia w wierze.  Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.  Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.  Wychowanie do miłości i wdzięczności.  Wdrażanie do przestrzegania norm moralnych przyjętych w społeczeństwie.  Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej

19 VII. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek posiada wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach umożliwiające mu osiągnięcie dojrzałości szkolnej.  pogłębia wiedzę oraz wieź z Bogiem;  zna wartość rodziny  jest przygotowany do podjęcia nauki w szkole;  nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi;  rozpoznaje i akceptuje potrzeby innych;  rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń

20 VIII. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA  Rozumie się przez nie wartości, kt ó re uznajemy za najważniejsze dla rozwoju dziecka w naszym przedszkolu.  Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Wychowanie do wartości chrześcijańskich z uwzględnieniem okres ó w liturgicznych, nabożeństw maryjnych oraz świąt salezjańskich.


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W RUMI NA LATA 2014 – 2017/2018 Dokument opracowany i uchwalony Uchwałą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google