Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE"— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE
Lublin, 2012 r.

2 WŁADZE UCZELNI prof. dr hab. Marian Wesołowski REKTOR PROREKTOR
ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki PROREKTOR ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Edward Pałys PROREKTOR ds. kadr i funduszy inwestycyjnych prof. dr hab. Krzysztof Kostro

3 OD REKTORA Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest nowoczesną uczelnią wieloprofilową Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest wieloprofilową uczelnią, w której integrują się nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Aktualizacja kierunków kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy, a także treści i form nauczania zgodnie z obowiązującymi standardami sprawiają, że oferta dydaktyczna uczelni jest atrakcyjna dla wielu absolwentów szkół średnich Lubelszczyzny i regionów ościennych. Wysoki poziom kształcenia, potwierdzony certyfikatem, zapewnia doświadczona kadra nauczycieli akademickich oraz nowoczesna baza dydaktyczna i naukowo-badawcza. Trwająca ponad 65 lat działalność uczelni ugruntowała jej mocną pozycję w strukturze polskiego szkolnictwa wyższego. prof. dr hab. Marian Wesołowski

4 Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944
HISTORIA UCZELNI Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944 Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. W 1953 r. utworzono Wydział Zootechniczny. W 1955 r. z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański. W roku 1970 powołano 2 wydziały – Ogrodniczy i Techniki Rolniczej (od 2003 r. Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano naszej uczelni nazwę – Akademia Rolnicza. Wydział Rolny (od 1960 r. Rolniczy) od 2007 r. nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny w roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 Senat powołał Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu. Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. nadano uczelni nazwę Uniwersytet Przyrodniczy. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi.

5 HISTORIA UCZELNI Nasza uczelnia ma prawie 40 tysięcy absolwentów.
Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów. Nasza uczelnia ma prawie 40 tysięcy absolwentów, którzy stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników sektora rolno-spożywczego i znaczącą grupę lekarzy weterynarii. Pełnią kierownicze stanowiska w największych zakładach produkcyjnych na terenie województwa lubelskiego. Wielu pracuje poza rolnictwem. Rozwija się baza lokalowa. 21 stycznia 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Inwestycyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, w którym przewidziano m.in. pomieszczenia dla Wydziału Inżynierii Produkcji, Wydziału Ogrodniczego i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a 3 marca 2011 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej – Biblioteki Głównej, gdzie znajdzie się także Wydawnictwo UP.

6 REKTORZY UCZELNI Dotychczas rektorami uczelni byli:
prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (1955–1959, 1968–1969) prof. dr Stefan Ziemnicki (1959–1965) prof. dr Marian Chomiak (1965–1968) prof. dr hab. Ewald Sasimowski (1969–1972) prof. dr hab. Janusz Welento (1972–1981) prof. dr hab. Edmund Prost (1981–1987) prof. dr hab. Czesław Tarkowski (1987–1990) prof. dr hab. Józef Nurzyński (1990–1996) prof. dr hab. Marian Wesołowski (1996–2002) (od 2008–) prof. dr hab. Zdzisław Targoński (2002–2005), (2005–2008)

7 Wydział Agrobioinżynierii
Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  , 81   ; faks 81  Wydział Agrobioinżynierii KIERUNKI STUDIÓW: • rolnictwo • towaroznawstwo • ekonomia • inżynieria środowiska • turystyka i rekreacja • gospodarka przestrzenna • leśnictwo Historia Powstał w 1944 r. jako Wydział Rolny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1960 r., już w strukturze Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowany na Wydział Rolniczy, w 2007 na Wydział Agrobioinżynierii Akademii Rolniczej, a od 2008 Uniwersytetu Przyrodniczego. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinach agronomia i kształtowanie środowiska. Kierunki badań: optymalizacja właściwości produkcyjnych gleb, rekultywacja, odbudowa i zagospodarowanie gleb na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, wykorzystanie odpadów w kształtowaniu środowiska, obieg pierwiastków w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych w układzie gleba–nawożenie–roślina–-zwierzę,

8 Wydział Agrobioinżynierii
Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  , 81  ; faks 81  Kierunki badań: wykorzystanie drobnoustrojów w rolnictwie i ochronie środowiska, społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz konkurencyjność w agrobiznesie, stan i perspektywy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich; nowoczesne technologie uprawy roślin, postęp biologiczny w rolnictwie, badania genetyczno-hodowlane i biotechnologiczne roślin, trwałość zbiorowisk trawiastych oraz ich znaczenie użytkowe, przyrodnicze i krajobrazowe, ocena jakości surowców roślin uprawnych, leczniczych, specjalnych i energetycznych, ocena żywności z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i ekologicznych.

9 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  Wydział Medycyny Weterynaryjnej KIERUNKI STUDIÓW: weterynaria Historia Powołany w 1944 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. W roku 1955 wydział wszedł w skład Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 na Uniwersytet Przyrodniczy. W 1995 r. zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Wydział ma prawo nadawania tytułu doktora i doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Kierunki badań: struktura anatomiczna i histologiczna oraz funkcjonowanie tkanek i narządów, subkomórkowe mechanizmy regulacyjne o charakterze biochemicznym i neuroendokrynnym, status immunologiczny zwierząt w warunkach fizjologicznych i patologicznych,

10 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  Kierunki badań: rozpoznawanie i leczenie najczęściej występujących chorób zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykorzystywanych w produkcji żywności, charakterystyka jakościowa, higiena i technologia żywności produktów pochodzenia zwierzęcego, wpływ środowiska na występowanie chorób i zdrowotność zwierząt, ocena przedkliniczna i kliniczna nowych leków i biomateriałów, patogenetyczne uwarunkowania zaburzeń układowych o charakterze neoplastycznym, metabolicznym, neuroendokrynnym i toksycznym.

11 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Lublin, ul. Akademicka 13 tel./faks 81  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt KIERUNKI STUDIÓW: • zootechnika • ochrona środowiska • biologia • bhp • bezpieczeństwo żywności • hipologia i jeździectwo • behawiorystyka zwierząt Historia Powstał w 1953 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej jako Wydział Zootechniczny. Pierwszą strukturę tworzyły wyłączone z ówczesnego Wydziału Rolnego UMCS Katedry: Zoologii, Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Żywienia Zwierząt oraz Rybactwa. W roku 1998, ze względu na rozszerzenie profilu badawczego i dydaktycznego, zmieniono jego nazwę na Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. Wydział ma pełne prawa akademickie w zakresie nadawania stopni naukowych. Prawo promowania doktorów nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1966 r., natomiast prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 1986.

12 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Lublin, ul. Akademicka 13 tel./faks 81  Kierunki badań: chów i hodowla zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolno żyjących, ocena surowców pochodzenia zwierzęcego, towaroznawstwo środków żywienia ludzi i zwierząt, ochrona środowiska przyrodniczego, biotechnologia.

13 • ochrona roślin i kontrola fitosanitarna
Lublin, ul. Akademicka 13 tel./faks 81   , 81   Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu KIERUNKI STUDIÓW: • ogrodnictwo • architektura krajobrazu • ochrona roślin i kontrola fitosanitarna Historia Wydział wywodzi się z Katedry Ogrodnictwa, powstałej w 1951 r. na Wydziale Rolnym UMCS. W 1966 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej powołano Oddział Ogrodniczy, który w 1970 r. przekształcono w samodzielny wydział uczelni. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa. Na mocy Uchwały nr 1/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 22 października 2010 r. Wydziałowi Ogrodniczemu UP w Lublinie nadano nazwę Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

14 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Lublin, ul. Akademicka 13 tel./faks 81   , 81   Kierunki badań: 1. badania podstawowe dotyczące: anatomii i cytologii, biologii wzrostu, kwitnienia i owocowania, fotosyntezy, stosowania regulatorów wzrostu i mineralnego żywienia roślin, jak również z zakresu ekologii i hydrobiologii. 2. badania stosowane związane z doskonaleniem produkcji ogrodniczej (rośliny sadownicze, ozdobne oraz warzywne i lecznicze) oraz ochroną roślin, a także z ekonomiką produkcji podstawowych gatunków roślin ogrodniczych oraz zrównoważoną rewitalizacją krajobrazu Lubelszczyzny.

15 • inżynieria chemiczna i procesowa • inżynieria bezpieczeństwa
Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  , 81  Wydział Inżynierii Produkcji KIERUNKI STUDIÓW: • technika rolnicza i leśna • zarządzanie i inżynieria produkcji • edukacja techniczno-informatyczna • geodezja i kartografia • transport • inżynieria chemiczna i procesowa • inżynieria bezpieczeństwa Historia Wydział został powołany w 1970 r. Jego podstawę stanowił Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego utworzony w 1946 r. na Wydziale Rolnym UMCS, przeniesiony w 1955 r. do Wyższej Szkoły Rolniczej, następnie przemianowany na Katedrę, a w 1969 r. na Instytut Techniki Rolniczej. W 2003 r. po aktualizacji kierunków badań i kształcenia przyjęto obecną nazwę. Wydział ma prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej.

16 Wydział Inżynierii Produkcji
Kierunki badań: biopaliwa i odnawialne źródła energii, rozruch silników spalinowych, diagnostyka pojazdów i maszyn, systemy logistyczne, diagnostyka techniczna silników spalinowych i pojazdów, motoryzacyjne skażenie środowiska, nowoczesne systemy informatyczne, inżynieria wiedzy i informacji, przetwarzanie i przechowywanie produktów rolniczych i żywności, makro- i mikrotechnologie w zrównoważonym rozwoju regionalnym, właściwości fizyczne i chemiczne surowców i produktów rolniczych, teorie eksperymentu i statystyka matematyczna w doświadczalnictwie, biostymulacja laserowa, magnetyczna i elektryczna nasion, obróbka barotermiczna produktów żywnościowych, erozja wodna gleb oraz gospodarka wodno-ściekowa, automatyzacja procesów w przemyśle rolno-spożywczym, ergonomia i bezpieczeństwo pracy. Lublin, ul. Akademicka 13 tel. 81  , 81 

17 o Żywności i Biotechnologii
Lublin, ul. Skromna 8 tel   , faks 81  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii KIERUNKI STUDIÓW: • technologia żywności i żywienie człowieka • biotechnologia • dietetyka Historia Wydział powstał w 2005 r. z jednostek Wydziału Rolniczego, tworzących od 1991 r. Oddział Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Wydział posiada pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie technologia żywności i żywienie - od czerwca 2006 r. stopnia doktora, a od kwietnia 2009 stopnia doktora habilitowanego. Kierunki badań: jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;, technologie otrzymywania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; udoskonalanie właściwości biopolimerów żywności poprzez modyfikację chemiczną i enzymatyczną,

18 Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Lublin, ul. Skromna 8 tel   , faks 81  Kierunki badań: badania biodostępności składników żywności; izolowanie i charakterystyka bioaktywnych substancji z żywności oraz projektowanie i synteza związków aktywnych fizjologicznie, proteomika i peptydomika surowców i produktów żywnościowych; rola składników diety w profilaktyce stanów chorobowych, wykorzystanie metod biotechnologicznych w procesie otrzymywania związków aktywnych fizjologicznie, biodegradowalne opakowania żywności; żywność a ochrona środowiska; odnawialne źródła energii.

19 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
Zamość, ul. Szczebrzeska 102 tel. 84  , 84  faks 84  KIERUNKI STUDIÓW: • rolnictwo • biologia Historia Wydział wywodzi się z zamojskiego Oddziału Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej, powołanego w maju 1980 r. W 1984 r. Oddział przekształcono w Instytut Nauk Rolniczych, zamiejscową jednostkę AR, a w 2006 r. w kolejny, siódmy wydział uczelni.

20 Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
Zamość, ul. Szczebrzeska 102 tel. 84  , 84  faks 84  Kierunki badań: cytogenetyka zbóż, odnawialne źródła energii, monitoring biogenów w środowisku, rekultywacja gleb skażonych chemicznie, maksymalizacja produkcji a dobrostan zwierząt gospodarskich.

21 Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum zostało utworzone we wrześniu 2005 r. jako pozawydziałowa jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność usługową na rzecz uczestników studiów podyplomowych i kursów dokształcających, począwszy od rekrutacji, poprzez kompletowanie wraz z kierownikami studiów planów i programów nauczania aż do rozliczeń finansowych z uczestnikami i wykładowcami. Obecnie Centrum prowadzi obsługę administracyjną następujących kierunków studiów podyplomowych: Analityka i Bezpieczeństwo Żywności, Analityka Laboratoryjna w Ochronie Środowiska, Diagnostyka Molekularna, Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie, Nowoczesne Rolnictwo, Odnawialne Źródła Energii, Pielęgniarstwo Zwierząt z Elementami Zoopsychologii, Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolniczych, Studia Specjalizacyjne z Zakresu Chorób Psów i Kotów, Techniki Gastronomiczne w Turystyce, Technika i Technologia Produkcji Pasz, Towaroznawstwo i Obrót Żywnością, Zapewnienie Jakości w Produkcji Owoców i Warzyw, Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności, Zarządzanie Systemami Środowiska. Lublin, ul. Głęboka 31 tel. 81 

22 Zakres prac Biura obejmuje obsługę administracyjną programów europejskich o charakterze edukacyjnym: LLP-ERASMUS, LEONARDO da VINCI, TEMPUS; wspomaganie i informowanie o działaniach dotyczących międzynarodowego charakteru procesu kształcenia; promowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów ECTS; gromadzenie publikacji i innych materiałów dotyczących międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego. Ponadto Biuro współpracuje z organizacjami, firmami i uczelniami zagranicznymi w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów uczelni poza granicami kraju. tel./faks: 81  Akademicka 15, Lublin (AGRO II pokój 112)

23 Gospodarstwa doświadczalne
Gospodarstwa doświadczalne są samodzielnymi finansowo i organizacyjnie jednostkami. Do ich zadań statutowych należą badania i eksperymenty naukowe oraz działalność dydaktyczna, tj. ćwiczenia, seminaria i praktyki studenckie. Mają one służyć stabilizacji i ciągłości procesu wzrostu i rozwoju potencjału intelektualnego i materialnego uczelni. Gospodarstwa zlokalizowane są w różnych regionach geograficznych województwa lubelskiego, tj. na Płaskowyżu Świdnickim w Felinie, Płaskowyżu Nałęczowskim w Czesławicach i na Polesiu Wołyńskim w Uhrusku. Charakteryzują się niepowtarzalnymi warunkami glebowymi, klimatycznymi oraz kulturowymi i stanowią cenną bazę doświadczalną dla działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej większości wydziałów uczelni.

24 Ośrodek Informatyki Działalność Ośrodka Informatyki obejmuje m.in.
Lublin, ul. Akademicka 15, AGRO II tel. 81  , 81  tel. 81  , 81  Działalność Ośrodka Informatyki obejmuje m.in. zapewnienie prawidłowego działania lokalnej sieci komputerowej (budowa, rozbudowa, modernizacja i administracja uczelnianych sieci LAN/WAN oraz bieżące naprawy i konserwacje zapewniające bezpieczny dostęp do Internetu), administrację i programowanie baz danych oraz aplikacji bazodanowych dla potrzeb naukowo-dydaktycznych oraz dla jednostek organizacyjnych uczelni, nadzór nad uczelnianą witryną WWW, BIP, inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania, administrację i koordynację serwerów wirtualnych stron WWW jednostek organizacyjnych uczelni, tworzenie, wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych, obsługę i administrację różnorodnych serwerowych i sieciowych systemów operacyjnych (MS Windows, Unix/Linux), utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemów desktopowych użytkowników (help-desk, naprawy awarii sprzętu i oprogramowania).

25 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium zostało powołane w 1955 r. jako jednostka międzywydziałowa Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Prowadzi lektoraty z języków obcych dla studentów i doktorantów. Oferuje także kursy języków obcych przygotowujące do egzaminów TELC koordynowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jako ośrodek certyfikacji TELC przeprowadza sesje egzaminacyjne umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu językowego. Studium naucza czterech języków europejskich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Oprócz tego prowadzi lektorat z języka łacińskiego dla studentów weterynarii. Ucząc języków, staramy się również kształcić umiejętności interpersonalne oraz interkulturowe; we współczesnym świecie cechy te są kluczowymi kompetencjami podnoszącymi konkurencyjność absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na międzynarodowym rynku pracy. Jednostka jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Lublin, ul. Poniatowskiego 1 tel. 81  , tel./faks 81  ,

26 20-950 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
tel. 81  w. 101 faks 81  Laboratorium powołano w 1969 r. Gromadzona w nim przez 40 lat coraz nowsza aparatura oraz ciągle szkolona kadra specjalistów umożliwiały wykonywanie usług analityczno-pomiarowych oraz doskonalenie metod badawczych i ich popularyzację wśród pracowników i studentów. W 2009 r. laboratorium przeniesiono do nowoczesnego budynku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na Felinie. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu, którego celem jest stworzenie i udostępnienie instytucjom naukowo-badawczym oraz przedsiębiorcom profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych, laboratorium zostało wyposażone w unikatową, wysokiej jakości aparaturę badawczą. Obecnie przygotowywana jest akredytacja części usług laboratoryjnych. W laboratorium prowadzi się badania wartości odżywczej i prozdrowotnej żywności oraz jej zanieczyszczeń np. mikotoksynami, pestycydami, metalami ciężkimi czy azotanami i azotynami, ocenę biopaliw, pomiary środowiska pracy oraz środowiska przyrodniczego, w tym analizy wód i ścieków. Ponadto profesjonalne instrumentarium udostępnia się do badań naukowych.

27 Zakład Technologii Kształcenia
Zakład powstał 1 lipca 1977 r. na bazie istniejącej od 1966 r. Pracowni Pomocy Naukowo-Dydaktycznych. W ramach prowadzonej działalności usługowej Zakład realizuje prace z zakresu fotografii i filmu oraz prace audiowizualne i plastyczne na rzecz wszystkich jednostek Uniwersytetu. Dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych wykonywana jest dokumentacja fotograficzna i filmowa; Zakład posiada bogate archiwum filmowo-fotograficzne mające dla uczelni wartość historyczną. Realizowana jest filmowa kronika uczelni. Wykonywane są prace o charakterze plastycznym, m.in. projekty posterów i banerów reklamowych, plansze informacyjne, dekoracje sal na uroczystości, wypisywanie dyplomów. Realizowane są prezentacje multimedialne, np. jubileusze wydziałów. Zakład aktywnie uczestniczy w procesie wyposażania sal dydaktycznych w nowoczesne środki audiowizualne: projektory multimedialne, laptopy, ekrany, rzutniki. Pracownicy dbają o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej w procesie dydaktycznym. Zabezpieczają od strony technicznej (nagłośnienie, multimedia) organizowane w uczelni konferencje naukowe, seminaria, spotkania i uroczystości. Zakład Technologii Kształcenia Lublin, ul. Głęboka 31 tel. 81 

28 Biblioteka Główna Biblioteka Główna gromadzi literaturę polską i obcą związaną z profilem prac naukowych i dydaktycznych prowadzonych w uczelni. Tematycznie obejmuje: szeroko pojęte nauki rolnicze, ogrodnictwo, zootechnikę, medycynę weterynaryjną, technologię żywności, agrobiznes, technikę rolniczą, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego oraz biologię, biotechnologię, ochronę środowiska a także (wybiórczo) medycynę, matematykę, fizykę, chemię i podstawy techniki. Od 1995 r. Biblioteka użytkuje zintegrowany system biblioteczny VTLS (Virginia Tech Library System), który w 2003 r. zastąpiony został jego unowocześnioną wersją o nazwie VIRTUA. Dzięki niemu każdy może skorzystać z katalogu komputerowego z dowolnego miejsca na świecie. Księgozbiór liczy ok woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Biblioteka Główna, poprzez udział w licznych konsorcjach bibliotek naukowych, organizuje dostęp do pełnych tekstów kilkunastu tysięcy tytułów czasopism z komputerów podłączonych do serwerów UP. Biblioteka Główna posiada swoje filie na wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej i Ogrodnictwa. tel. 81  ; faks 81  Oddział Informacji Naukowej tel. 81 

29 Wydawnictwo UP tel. 81 445 66 60 e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
W Wydawnictwie UP ukazują się publikacje dydaktyczne i popularnonaukowe (podręczniki, skrypty i przewodniki do ćwiczeń dla studentów własnych i innych uczelni), seria Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz czasopisma naukowe: Wydawnictwo UP tel. 81  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sekcje: Agricultura, Horticultura, Medicina Veterinaria, Zootechnica. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities działy: Horticulture, Agricultural Engineering. Acta Scientiarium Polonorum serie: Technica Agraria, Hortorum Cultus. Excerpta Veterinaria. W Wydawnictwie redagowany jest kwartalnik informacyjno-popularnonaukowy Aktualności UP, przygotowywane są materiały konferencyjne, publikacje okolicznościowe i promocyjne UP. W ramach współpracy z oddziałem lubelskim Polskiej Akademii Nauk wydawane jest czasopismo naukowe Teka kilku komisji PAN.

30 Studenci RADA UCZELNIANA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
Lublin, ul. Akademicka 15, p. 234 tel. 81  Uczestniczy w posiedzeniach Senatu UP w Lublinie, rad wydziałów, współdecyduje o sprawach dotyczących studentów. Organizuje m.in. otrzęsiny dla studentów pierwszych lat, „Feliniadę” oraz studenckie imprezy środowiskowe. ZWIĄZEK MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ Lublin, ul. Langiewicza 6, DS. Cebion tel. 81  Organizuje m.in.: karnawałowy bal charytatywny, „dni otwartych drzwi” dla kandydatów na I rok studiów w naszej uczelni. Prowadzi też działalność edukacyjną. RADAR Miesięcznik Studencki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Lublin, ul. Langiewicza 6, DS. Cebion, pokój 226 tel. 795 105 869 Ukazuje się regularnie od 2004 r. Redagowany przez studentów UP i współpracowników z innych lubelskich uczelni. Redakcja organizuje także od 2008 r. ogólnopolskie warsztaty dziennikarskie „Pressmaniak”.

31 DZIAŁ ORGANIZACJI STUDIÓW
Lublin, ul. Akademicka 13 DZIAŁ SPRAW SOCJALNYCH STUDENTÓW Lublin, ul. Langiewicza 6, DS Cebion DOMY STUDENCKIE Studenci mają do dyspozycji ok miejsc w akademikach. w Lublinie: CEBION ul. Langiewicza 6 DODEK ul. Langiewicza 8 ESKULAP ul. Langiewicza 12 BRODWAY ul. Dobrzańskiego 35 MANHATTAN ul. Dobrzańskiego 33 w Zamościu: VICTORIA ul. Płoskie 1

32 Centrum Sportowo-Rekreacyjne
Lublin, ul. Głęboka 31 tel. 81  – kasa, tel. 81  – sekretariat W obiekcie znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa, pływalnia z aquaparkiem, nowocześnie wyposażona siłownia, sala aerobowa, sale sportów walki i fitness, sala taneczna i ścianka wspinaczkowa. Odbywają się tu zajęcia wychowania fizycznego, treningi AZS. Centrum udostępnione jest także dla mieszkańców Lublina i okolic. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Lublin, ul. Głęboka 31 tel. 81  Jednostka międzywydziałowa realizująca zajęcia dydaktyczne z wychowania fizycznego oraz prowadząca we współpracy z KU AZS działalność sportową. Działają m.in. następujące sekcje: pływacka kobiet i mężczyzn, wspinaczki sportowej, koszykówki mężczyzn, ergometru wioślarskiego, trójboju siłowego, kolarstwa górskiego, piłki nożnej mężczyzn, szachowa, tenisa stołowego. Wśród członków sekcji są medaliści Akademickich Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.

33 Chór Uniwersytecki 20-032 Lublin, ul. Langiewicza 8, DS Dodek
Działa od 1952 r. Występuje w czasie uroczystości uczelnianych, koncertuje w kraju i za granicą. W 2004 r. uczestniczył w obchodach związanych z wejściem Polski do UE, a w 2005 odbył tournée po Belgii i śpiewał w Europarlamencie. Bierze udział w międzynarodowych festiwalach muzyki chóralnej. Otrzymał m.in. srebrny medal na festiwalu w Barcelonie (2008).

34 Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”
20-32 Lublin, ul. Langiewicza 12, DS Eskulap tel. 81  ; www: jawor.up.lublin.pl Zespół dał ponad 4000 koncertów na terenie kraju i poza granicami. Podczas ponad 100 wyjazdów koncertował na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Brał udział w wielu prestiżowych festiwalach folklorystycznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Zdobył wiele nagród, m.in. Medal Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” czy honorowy tytuł „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

35 Centrum Kongresowe 20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Wielofunkcyjne Centrum Kongresowe powstało w 2002 r. Jego główny obiekt to sala z 600 miejscami wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Służy głównie jako miejsce międzynarodowych, środowiskowych sympozjów naukowych. Odbywają się w niej także imprezy artystyczne – spektakle teatralne, baletowe i operowe, koncerty. W przestronnym foyer i hallu głównym są prezentowane sesje posterowe oraz oferty towarowe firm, często towarzyszące kongresom i zjazdom. Lublin, ul. Akademicka 15

36 Dworek 20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50 tel. 81 461 00 61, wew. 201
Zabytkowy zespół dworsko-pałacowy z parkiem znajdujący się na Felinie. W 1955 r. przekształcony został w gospodarstwo doświadczalne ówczesnej WSR. Po remoncie, w 1990 r., dworek został wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Obecnie pełni funkcję reprezentacyjną UP w Lublinie. Odbywają się w nim spotkania z gośćmi uczelni, pracownikami, uczestnikami konferencji naukowych, absolwentami. Lublin, ul. Doświadczalna 50 tel. 81  , wew. 201

37 Biuro Karier Studenckich
Lublin, ul. Akademicka 15, budynek Agro II pokój 209 tel: 81  , faks: 81  Biuro służy pomocą studentom i absolwentom w aktywnym wejściu na rynek pracy m.in. poprzez prowadzenie rozmów doradczych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych, perspektywach rozwoju zawodowego, dynamice zmian na lokalnym rynku pracy. Pomaga w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami. Gromadzi informacje o firmach, atrakcyjnych ofertach pracy, urządza prezentacje firm na uczelni, organizuje targi pracy. Wymienia doświadczenia, w obrębie Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP Lublin, ul. Akademicka 15, w budynku Agro II, p. 209 tel. 81  faks: 81  Celem Stowarzyszenia jest propagowanie osiągnięć Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i dokonań jej absolwentów, wspieranie rozwoju uczelni oraz integracja środowiska, działania edukacyjne na rzecz absolwentów, zwłaszcza żyjących i pracujących w środowisku wiejskim, tworzenie więzów koleżeńskich pomiędzy absolwentami i przyjaciółmi UP. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu uczelni, organizuje doroczne spotkania z Senatem UP, bale karnawałowe, bale absolwentów i akcje charytatywne.

38 Ośrodek Wypoczynkowy w Piasecznie
tel. 81  (SWFiS) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych prowadzi działalność na obozach sportowych i żeglarskich w Stacji Dydaktycznej i Żeglarskiej w miejscowości Rozpłucie Grabów. Znajduje się ona nad jeziorem Piaseczno w sercu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Stacja Dydaktyczna i Żeglarska prowadzi nie tylko działalność sportowo-rekreacyjną, ale także jest miejscem do prowadzenia badań naukowych dla studentów wszystkich wydziałów UP. Na terenie ośrodka znajduje się baza żeglarska sekcji Klubu Uczelnianego „Antares”. Sekcja posiada 4 jachty kabinowe, 5 jachtów typu Omega, łódź DZ, dwie motorówki oraz 10 kajaków. Stacja ma uprawnienia Licencjonowanej Szkoły Żeglarskiej PZŻ. Może organizować kursy na wszystkie stopnie żeglarskie oraz stopień instruktora żeglarstwa. Ośrodek nad jez. Piaseczno dysponuje boiskami sportowymi, bazą noclegową na 119 miejsc w domkach campingowych oraz w pawilonie ze stołówką oraz dwoma salami konferencyjnymi.

39


Pobierz ppt "PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google