Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 Paweł Stępień Zadania systemu zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim wynikające z wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji DOBRE PRAKTYKI W ZAPEWNIANIU I DOSKONALENIU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM 2010 8 czerwca 2010

3 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
II. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

4 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Spotkanie europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Berlin, września 2003 (40 państw-sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej) Berlin-Communiqué 2003 Ministers encourage the member States to elaborate a framework of comparable and compatible qualifications for their higher education systems, which should seek to describe qualifications in terms of workload, level, learning outcomes, competences and profile. They also undertake to elaborate an overarching framework of qualifications for the European Higher Education Area. The quality of higher education has proven to be at the heart of the setting up of a European Higher Education Area. Ministers commit themselves to supporting further development of quality assurance at institutional, national and European level. They stress the need to develop mutually shared criteria and methodologies on quality assurance.

5 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Spotkanie europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Bergen, maja 2005 (45 państw-sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej) Bergen-Communiqué 2005 We adopt the overarching framework for qualifications in the EHEA, comprising three cycles (including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications), generic descriptors for each cycle based on learning outcomes and competences, and credit ranges in the first and second cycles. We commit ourselves to elaborating national frameworks for qualifications compatible with the overarching framework for qualifications in the EHEA by 2010 […]. Furthermore, we urge higher education institutions to continue their efforts to enhance the quality of their activities through the systematic introduction of internal mechanisms and their direct correlation to external quality assurance. We adopt the standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area as proposed by ENQA.

6 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Spotkanie europejskich ministrów ds. szkolnictwa wyższego, Leuven i Louvain-la-Neuve, kwietnia 2009 (46 państw-sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej) Leuven-Communiqué 2009 Higher education is being modernized with the adoption of a three-cycle structure including, within national contexts, the possibility of intermediate qualifications linked to the first cycle and with the adoption of the European Standards and Guidelines for quality assurance. We have also seen the creation of a European register for quality assurance agencies and the establishment of national qualifications frameworks linked to the overarching European Higher Education Area framework, based on learning outcomes and workload. The development of national qualifications frameworks is an important step towards the implementation of lifelong learning. We aim at having them implemented and prepared for self-certification against the overarching Qualifications Framework for the European Higher Education Area by 2012.

7 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady, 23 kwietnia 2008 r.) Europejskie ramy kwalifikacji są wspólnymi europejskimi ramami odniesienia, wiążącymi systemy kwalifikacji poszczególnych krajów. Ramy funkcjonują jako instrument przełożenia, dzięki któremu kwalifikacje stają się bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie. Ich dwa główne cele to: promocja mobilności obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie. Komisja Europejska, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK). Luksemburg 2009, s. 3.

8 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Zalecaną datę docelową, przed upływem której państwa powinny odnieść swoje krajowe systemy kwalifikacji do europejskich ram kwalifikacji, ustalono na rok 2010, natomiast przed upływem 2012 r. państwa powinny dopilnować, aby wystawiane przez nie indywidualne zaświadczenia o kwalifikacjach zawierały odniesienie do odpowiedniego poziomu europejskich ram kwalifikacji. Komisja Europejska, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK). Luksemburg 2009, s. 3.

9 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Osiem poziomów odniesienia opisanych jest poprzez efekty uczenia się. Europejskie ramy kwalifikacji uznają ogromną różnorodność systemów kształcenia i szkolenia w Europie, oraz że w związku z tym niezbędne jest przesunięcie akcentu na efekty uczenia się, aby umożliwić porównanie i współpracę pomiędzy krajami i instytucjami. W europejskich ramach kwalifikacji efekt uczenia się jest definiowany przez określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po zakończeniu procesu uczenia się. Dlatego europejskie ramy kwalifikacji kładą nacisk raczej na rezultaty uczenia się niż na wkład, jak na przykład długość trwania nauki. Efekty uczenia się są wyszczególnione w trzech kategoriach – jako wiedza, umiejętności i kompetencje. Komisja Europejska, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK). Luksemburg 2009, s. 3.

10 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Krajowe a Europejskie Ramy Kwalifikacji Przekład kwalifikacji z systemu polskiego na szkocki: Polska, dyplom poświadczający uzyskanie tytułu magistra (po studiach drugiego stopnia) → poziom 7. Europejskich Ram Kwalifikacji. W Szkocji poziomowi 7. Europejskich Ram Kwalifikacji odpowiada poziom 11. Szkockich Ram Kwalifikacji. Absolwent studiów drugiego stopnia odbytych w Polsce może kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia w Szkocji, które umożliwiają uzyskanie efektów uczenia się określonych dla poziomu 12. Szkockich Ram Kwalifikacji.

11 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego – projekt środowiskowy (2009) STRATEGIA ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Projekt środowiskowy (KRASP i FRP) Działalność edukacyjna uczelni – Podniesienie jakości kształcenia, w szczególności poprzez rozwój uczelnianych systemów zapewniania jakości oraz ustanowienie nowych zasad akredytacji programowej i instytucjonalnej, odwołujących się do oceny efektywności funkcjonowania tych systemów. Wizja i misja szkolnictwa wyższego w Polsce Zgodnie z tą wizją, stan szkolnictwa wyższego w perspektywie do roku 2020 określony zostanie przez następujące elementy: (2) Powszechność i jakość kształcenia – Wysoka jakość działalności uczelni będzie stymulowana poprzez egzekwowanie odpowiedzialności uczelni za mierzalne efekty kształcenia i działalności badawczej oraz wprowadzenie skutecznych systemów wewnętrznego (w uczelniach) i zewnętrznego (akredytacja instytucjonalna – krajowa i międzynarodowa) zapewniania jakości. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji wzmocni te mechanizmy w sferze studiów.

12 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
II. 3. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia Załącznik Kryteria oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia Ocena efektów kształcenia powinna umożliwić odpowiedź na następujące pytania: I. W jaki sposób oceniana jednostka określiła (zdefiniowała) efekty procesu dydaktycznego, a w szczególności: 1. W jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka weryfikuje wiedzę i umiejętności absolwenta zakładane w sylwetce absolwenta? 2. W jaki sposób uczelnia/oceniana jednostka ocenia czy program studiów, treści kształcenia oraz stosowane metody dydaktyczne umożliwiają ukształtowanie określonych w sylwetce absolwenta postaw? [...] 4. W jaki sposób uczelnia mierzy efekty kształcenia? [...] II. W jaki sposób oceniana jednostka monitoruje wykorzystanie efektów kształcenia na rynku pracy [...] 2. Czy pracodawcy biorą udział w określaniu efektów kształcenia w ocenianej jednostce? [...]

13 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
II. 3. Kryteria ocen przyjęte w procedurze akredytacyjnej Państwowej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Nr 218/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich Załącznik Kryteria oceny spełnienia wymagań w zakresie spraw studenckich Wymagania dotyczące spraw studenckich są spełnione, jeżeli: [...] 2. Studenci są włączeni w system zapewniania jakości kształcenia w szczególności poprzez: 2.1. Czynny udział w procesie kształtowania sylwetki absolwenta, planowanych efektów kształcenia, wynikających z nich planów studiów i programów nauczania, 2.2. Udział przedstawicieli studentów w gremiach działających w uczelni na rzecz doskonalenia jakości kształcenia i procesu dydaktycznego (np.: komisjach ds. kształcenia, radach programowych, etc.), 2.6. Udział w doskonaleniu kryteriów oceny jakości kształcenia, w tym w szczególności efektów kształcenia.

14 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym [...] (Projekt z dnia 30 marca 2010 r.) Art. 9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 1) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla obszarów kształcenia, określając efekty kształcenia odpowiednio dla poziomu kształcenia i profilu studiów oraz sposób ich weryfikacji, oraz sposób przyporządkowania poszczególnych kierunków studiów do obszaru kształcenia, dziedzin i dyscyplin [...]. 2) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla kierunków studiów, o których mowa w pkt 1, określając efekty kształcenia odpowiednio dla poziomu kształcenia i profilu studiów oraz sposób ich weryfikacji [...]. Art Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 3, może prowadzić studia oraz studia międzykierunkowe na określonym przez senat uczelni, w drodze uchwały, kierunku studiów i poziomie kształcenia, w ramach obszaru kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uchwała senatu uczelni określa efekty kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu kształcenia i profilu studiów.

15 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym [...] (Projekt z dnia 30 marca 2010 r.) Art Polska Komisja Akredytacyjna ocenia efekty kształcenia na danym kierunku studiów [...]. Art. 48a. 1. Komisja [tzn. PKA] jest instytucją działającą niezależnie na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. [...]   3. Komisja dokonuje oceny jakości kształcenia na kierunkach studiów, kierując się zasadą weryfikacji efektów kształcenia odpowiadających Krajowym Ramom Kwalifikacji w zakresie obszarów kształcenia i kierunków studiów [...].

16 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Ewa Chmielecka, Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (Seminarium Bolońskie Proces Boloński: nowe wyzwania dla polskich uczelni, Uniwersytet w Białymstoku, 12 maja 2010 r.) Swoboda tworzenia nazwy i programu kierunku studiów wymaga nowych mechanizmów zapewniania jakości kształcenia  Uczelni potrzebne są: – zasady tworzenia programów studiów Budowa programów na bazie efektów kształcenia – zasady sprawdzania uzyskiwanych efektów kształcenia Przegląd systemów egzaminowania i innych – wewnętrzne systemy zapewniania jakości [...].

17 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Mieczysław Socha, Danuta Strahl, Nowa akredytacja w nowych ramach. Akredytacja programowa PKA w świetle KRK (2010) Oczekujemy, iż definiowanie efektów kształcenia/uczenia się będzie wynikać z misji uczelni lub wizytowanej jednostki, jej strategii i deklarowanych celów kształcenia. Nie można nie dostrzegać też miejsca i roli, jakie w misji uczelni przypisane zostaną jakości kształcenia. W procesie oceny zespoły ekspertów będą badać, czy: • Deklarowane przez uczelnię efekty kształcenia danego programu studiów są zgodne z KRK (w tym Obszarowymi Ramami Kwalifikacji) oraz Qualification Framework dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego dla danego cyklu i profilu kształcenia. [...] • Efekty kształcenia i sposób ich oceny zostały sformułowane w sposób zrozumiały i czy ich opis jest dostępny dla interesariuszy. Tzw. sylwetka absolwenta zawierająca cele i efekty procesu kształcenia na danym kierunku powinna być publikowana przez uczelnię.

18 I. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji
Mieczysław Socha, Danuta Strahl, Nowa akredytacja w nowych ramach. Akredytacja programowa PKA w świetle KRK (2010) Ponieważ istotą KRK jest autonomia uczelni w określaniu celów i efektów kształcenia/uczenia się, oczywiście z uwzględnieniem KRK i Obszarowych Ram Kwalifikacji, PKA będzie zwracać szczególną uwagę na spójność deklaracji programowej uczelni lub jednostki, w tym sformułowanych celów kształcenia, z efektami kształcenia/uczenia się. Spójność ta będzie oceniana w świetle Krajowych i Obszarowych Ram Kwalifikacji oraz zdefiniowanych przez uczelnię efektów kształcenia. Zatem Państwowa Komisja Akredytacyjna chce wyjść w ocenie jakości kształcenia od integrującego zapytania o deklarację programową uczelni lub jednostki, a więc o efekty uczenia się zdefiniowane w dwóch warstwach: • ogólnej na szczeblu misji i strategii jednostki lub uczelni, • szczegółowej na szczeblu programu kształcenia. PKA oczekuje, iż w misji uczelni lub jednostki znajdzie się odwołanie do jakości kształcenia, a w strategii uczelni zawarte zostaną zapisy sygnalizujące profil kształcenia na oferowanych kierunkach studiów (praktyczny, ogólny, badawczy, itp.). Eksperci będą szczególnie oczekiwać właściwego uzasadnienia profilu kształcenia w świetle KRK.

19 jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim
II. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

20 Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
II. Wewnętrzny system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW ____________________________________________________ Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Biuro ds. Jakości Kształcenia Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

21 II 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
W skład Uczelnianego Zespołu wchodzi: Pełnomocnik Rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia na UW jako przewodniczący, dziewięciu nauczycieli akademickich z jednostek organizacyjnych UW, przy zachowaniu zasady reprezentatywności dziedzin naukowych, w tym co najmniej czterech posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, jeden doktorant, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW, dwóch studentów, wskazanych przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

22 II 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
Członkowie Uczelnianego Zespołu i Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia są wybierani /mianowani przez Rektora UW na okres kadencji organów Uczelni. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia pełni przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec Rektora.

23 II 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
W Uchwale nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW wymieniono najważniejsze obszary, w których Uczelniany Zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w uczelni.

24 II 1. Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia
Obszary te obejmują: politykę określającą cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości, procedury zapewnienia jakości, zasady zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, zasady oceniania studentów i doktorantów, zasady zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasady przeglądu i podnoszenia jakości zasobów do nauki i środków wsparcia dla studentów, zasady gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.

25 II 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia
II 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ Na poziomie jednostek dydaktycznych działają Zespoły jednostek (Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia), które podejmują działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce dydaktycznej. Zespoły pełnią przede wszystkim funkcję doradczą i rekomendacyjną wobec kierownika jednostki.

26 W skład zespołu jednostki wchodzi: przewodniczący,
II 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ W skład zespołu jednostki wchodzi: przewodniczący, przedstawiciel nauczycieli akademickich jednostki, przedstawiciel doktorantów, wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów jednostki lub Zarząd Samorządu Doktorantów UW, przedstawiciel studentów, wskazany przez Zarząd Samorządu Studentów jednostki lub UW.

27 Dziekan/kierownik jednostki może zwiększyć liczbę członków zespołu.
II 2. Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia w innych jednostkach ___________________________________________________________________ Jeśli jednostka jest wydziałem, powstaje jeden, wydziałowy zespół zapewnienia jakości kształcenia. Dziekan/kierownik jednostki może zwiększyć liczbę członków zespołu.

28 II 3. Biuro ds. Jakości Kształcenia _______________________
Zadaniem BJK jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym, a także organizacyjnym i koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości studiów na UW. Biuro wspiera Pełnomocnika w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących wdrażania systemu oraz we współdziałaniu z jednostkami dydaktycznymi UW w zakresie wprowadzania systemu.

29 II 3. Biuro ds. Jakości Kształcenia _______________________
Ponadto pracownicy BJK: monitorują doświadczenia krajowych i zagranicznych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, udzielają studentom i pracownikom uczelni informacji związanych z problematyką jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie, dbają o spójną politykę informacyjną dotyczącą zagadnień jakości kształcenia na UW, organizują szkolenia i seminaria naukowe dotyczące zagadnień jakości kształcenia, prowadzą działania konsultacyjno-doradcze w zakresie technik, metod i procedur zapewnienia jakości oraz promocji dobrych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na uczelni.

30 II 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Uchwała nr 241 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie badań ankietowych na Uniwersytecie Warszawskim § 1 System badań ankietowych stanowi integralną część systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. § 2 Wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone są systemowo i regularnie badania ankietowe w celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. § 3 Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem zasad etyki badań społecznych, a w szczególności dobrowolności, anonimowości, poufności badań oraz jawności wyników. § 4 Badania ankietowe prowadzone są z wykorzystaniem: ankiety ogólnouniwersyteckiej [...].

31 II 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ________________________
Główne zadanie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia: systematyczne badanie warunków kształcenia na UW oraz współpraca z Uczelnianym Zespołem Zapewnienia Jakości Kształcenia i Biurem ds. Jakości Kształcenia w rekomendowaniu działań służących poprawie jakości kształcenia. Przedmiotem badań Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia są: warunki kształcenia na UW, opinie na temat jakości i warunków kształcenia na UW.

32 II 4. Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia ____________________________________________
Badania opinii na temat jakości i warunków kształcenia na UW prowadzone są wśród: społeczności akademickiej: obecnych studentów (w tym doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych), nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, kandydatów na studia i absolwentów UW, pracodawców, mediów oraz innych wyrazicieli opinii na temat kształcenia na UW.

33 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Mieczysław Socha, Danuta Strahl, Nowa akredytacja w nowych ramach. Akredytacja programowa PKA w świetle KRK (2010) Oczekujemy, iż definiowanie efektów kształcenia/uczenia się będzie wynikać z misji uczelni lub wizytowanej jednostki, jej strategii i deklarowanych celów kształcenia. Nie można nie dostrzegać też miejsca i roli, jakie w misji uczelni przypisane zostaną jakości kształcenia. W procesie oceny zespoły ekspertów będą badać, czy: • Deklarowane przez uczelnię efekty kształcenia danego programu studiów są zgodne z KRK (w tym Obszarowymi Ramami Kwalifikacji) oraz Qualification Framework dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego dla danego cyklu i profilu kształcenia. [...] • Efekty kształcenia i sposób ich oceny zostały sformułowane w sposób zrozumiały i czy ich opis jest dostępny dla interesariuszy. Tzw. sylwetka absolwenta zawierająca cele i efekty procesu kształcenia na danym kierunku powinna być publikowana przez uczelnię.

34 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Mieczysław Socha, Danuta Strahl, Nowa akredytacja w nowych ramach. Akredytacja programowa PKA w świetle KRK (2010) Ponieważ istotą KRK jest autonomia uczelni w określaniu celów i efektów kształcenia/uczenia się, oczywiście z uwzględnieniem KRK i Obszarowych Ram Kwalifikacji, PKA będzie zwracać szczególną uwagę na spójność deklaracji programowej uczelni lub jednostki, w tym sformułowanych celów kształcenia, z efektami kształcenia/uczenia się. Spójność ta będzie oceniana w świetle Krajowych i Obszarowych Ram Kwalifikacji oraz zdefiniowanych przez uczelnię efektów kształcenia. Zatem Państwowa Komisja Akredytacyjna chce wyjść w ocenie jakości kształcenia od integrującego zapytania o deklarację programową uczelni lub jednostki, a więc o efekty uczenia się zdefiniowane w dwóch warstwach: • ogólnej na szczeblu misji i strategii jednostki lub uczelni, • szczegółowej na szczeblu programu kształcenia. PKA oczekuje, iż w misji uczelni lub jednostki znajdzie się odwołanie do jakości kształcenia, a w strategii uczelni zawarte zostaną zapisy sygnalizujące profil kształcenia na oferowanych kierunkach studiów (praktyczny, ogólny, badawczy, itp.). Eksperci będą szczególnie oczekiwać właściwego uzasadnienia profilu kształcenia w świetle KRK.

35 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Uchwała nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 roku w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW § 10 1. Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia dziekanowi/kierownikowi jednostki wnioski i projekty [...] dotyczące: polityki, określającej cele i strategię zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce, procedur zapewnienia jakości kształcenia, określających sposoby realizowania przyjętych przez jednostkę założeń i celów, zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów, zasad oceniania studentów i doktorantów, uwzględniających konieczność publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur,

36 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Uchwała nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 roku w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW § 10 e. zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, gwarantujących prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę oraz umożliwiających nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, f. zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów i doktorantów (np. opieki naukowej czy doradztwa), g. zasad gromadzenia, analizowania i publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce z wykorzystaniem m.in. USOS, h. zasad publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce.

37 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Uchwała nr 240 Senatu UW z 20 czerwca 2007 roku w sprawie systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW § 10 2. Zespół jednostki sporządza, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu, sprawozdanie z oceny własnej, stanowiące wynik ewaluacji jakości kształcenia w jednostce i przedstawia je dziekanowi/kierownikowi jednostki. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w szczególności: przedstawia mocne i słabe strony jednostki w zakresie kształcenia, przedstawia plany i kalendarium działań w celu wyeliminowania zjawisk niepożądanych i naprawy niedostatków oraz w celu doskonalenia jakości kształcenia. 4. Oceniając jakość kształcenia w jednostce, zespół jednostki bierze pod uwagę wyniki ankiet studenckich, uwzględniające opinie studentów i doktorantów [...].

38 II 5. Zadania WZZJK a nowa akredytacja
Harmonogram przygotowywania sprawozdań z oceny własnej w latach 2008/2009 – zasady zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. c] 2009/2010 – zasady oceniania studentów oraz funkcjonowania systemu USOS [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. d oraz lit. g] 2010/2011 – zapewnienie i doskonalenie jakości kadry dydaktycznej [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. e] 2011/2012 – misja i strategie jednostek oraz misja i strategia uczelni [Uchw. 240 § 5 ust. 1, lit. a].

39 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Paweł Stępień, prof. UW Tel Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska mgr Dominika Bień Tel. (22) , (22) , Fax (22) Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google