Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2007/08.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2007/08."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2007/08

2 Bazy danych - wykład 12 Literatura 1.J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wyk ł ad z systemów baz danych http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb.html 2.D. Tow, SQL. Optymalizacja 3.K. Kline, D. Kline, SQL. Almanach. Opis polece ń j ę zyka 4.H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych 5.L. Atkinson. Core MySQL. Przewodnik zaawansowanego programisty 6.R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i MySql

3 Bazy danych - wykład 13 Informacja dost ę pna w Internecie http://www.mysql.org/ http://www.oracle.com/ http://google.com/ –(ponad 3 000 000 linków do sql tutorial) http://sqlzoo.net/ grupa Usenet news:pl.comp.bazy-danych 1001 innych miejsc

4 Bazy danych - wykład 14 Cel wyk ł adu: Projektowanie baz danych Nauka SQL

5 Bazy danych - wykład 15 Plan wyk ł adu Wiadomo ś ci wst ę pne. Ogólna charakterystyka problematyki baz danych. Architektura klient-serwer. Przyk ł ady. Terminologia. O projektowaniu - ogólnie Model relacyjny. Algebra relacji. Postacie normalne. Normalizacja i denormalizacja. SQL - standard(y), najpopularniejsze implementacje. Podstawowe instrukcje SQL. SQL - z łą czenia. Transakcje ACID. Fizyczna implementacja baz. Drzewa indeksów. Selektywno ść filtrów. Optymalizacja z łą cze ń.

6 Bazy danych - wykład 16 Baza danych: Du ż a kolekcja danych odpowiednio zorganizowana w celu szybkiego przeszukiwania i dost ę pu do informacji uzyskiwanego za pomoc ą komputera.

7 Bazy danych - wykład 17 Architektura klient-serwer serwer klienty Pami ęć drugiego poziomu: dyski, macierze dyskowe, czas dost ę pu ~milisekund Pami ęć trzeciego poziomu: CD, DVD, …?, czas dost ę pu ~sekund

8 Bazy danych - wykład 18 przesy ł anie danych – najkosztowniejsze wbudowywanie tych samych funkcjonalno ś ci do ró ż nych aplikacji – niepewne –wi ę cej mo ż liwo ś ci pope ł nienia b ł edów –ró ż ne systemy –ró ż ni programi ś ci –niepewna dokumentacja Ca łą struktur ę i wszystkie wi ę zy umieszczamy bezpo ś rednio w bazie, nie w aplikacji Jak najwi ę cej operacji wykonujemy po stronie serwera Oczywi ś cie s ą wyj ą tki

9 Bazy danych - wykład 19 Aplikacje bazodanowe (nies ł usznie) uto ż samiane z (Graficznymi) Interfejsami U ż ytkownika (GUI) J ę zyki programowania: Java PHP C/C++ Cobol VisualBasic Perl Python Fortran Projektowanie formatek

10 Bazy danych - wykład 110 Typowe systemy baz danych Baza danych oparta na systemie plików –Przy realizacji programu Apollo (konieczno ść monta ż u milionów cz ęś ci) stworzono system oparty na systemie plików, który ś ledzi ł status ka ż dego podzespo ł u. Wkótce okaza ł o si ę, ż e informacja jest powtarzana w dwu lub wi ę cej plikach… Hierarchiczna baza danych (ka ż dy rekord ma dok ł adnie jeden rekord nadrz ę dny)

11 Bazy danych - wykład 111 Edgar F. Codd (IBM), 1970: Relacyjny model danych dla du ż ych, wspó ł u ż ytkowanych banków informacji Relacyjny model baz danych RDBMS (Relational DataBase Management System) Obiektowe bazy danych (ODBMS) Obiektowo-relacyjne bazy danych (ORDBMS) > 1TB=10 12 B Zalety: Dowolne typy danych Bardzo wydajne przy złożonych powiązaniach między danymi Można tworzyć nowe metody dla danych nietekstowych. Wada: Ścisły związek pomiędzy danymi a językiem programowania Przysz ł o ść ?

12 Bazy danych - wykład 112 G ł ówne funkcje DBMS Umo ż liwienie utworzenia nowej bazy i okre ś lenie jej schematu Przechowywanie danych Obs ł uga zapyta ń (ang. query) Zapewnienie wielodost ę pno ś ci Ochrona i zapewnienie integralno ś ci danych

13 Bazy danych - wykład 113 Dane Metadane Moduł zarządzania pamięcią Procesor zapytań Moduł zarządzania transakcjami Modyfikacje schematu ZapytaniaAktualizacje G ł ówne elementy systemu DBMS

14 Bazy danych - wykład 114 Zapytania pytania o dane. Aktualizacje operacje zmiany danych. Modyfikacje schematu zmienia schemat bazy danych, dodaje kolumny do tabel, dodaje indeksy etc, tworzy nowe bazy. Wymaga uprawnie ń administracyjnych. Wszystko to przetwarza procesor zapyta ń.

15 Bazy danych - wykład 115 Projektant systemów DBMS Administrator baz danych Projektant baz danych Programista baz danych Projektant/programista aplikacji bazodanowych U ż ytkownik systemów baz danych

16 Bazy danych - wykład 116 Caveat emptor! Bazy danych s ą cenne i trzeba je chroni ć. Bazy danych wymagaj ą konserwacji i administracji. DBMS jest potencjalnym kana ł em, przez który cracker mo ż e w ł ama ć si ę do systemu. Bazy danych wymagaj ą regularnego sporz ą dzania kopii zapasowych (backup).

17 Bazy danych - wykład 117 Zanim zaczniemy modelowa ć Analiza danych rzeczywistych z uwagi na problemy w komunikacji z u ż ytkownikiem To jest trudne!

18 Bazy danych - wykład 118 Osoba Imi ę Nazwisko DataUr. Imi ę ojca PłećPłeć Ludwik Janowski 03.02.1983 Karol M atrybuty Karol Janowski 23.11.1957 Ignacy M Ignacy Janowski 17.03.1936 Stanis ł aw M Patrycja Janowska 07.01.2005 K Ludwik nazwa klasy

19 Bazy danych - wykład 119 Encja (entity): Osoba Imi ę PłećPłeć Nazwisko DataUr

20 Bazy danych - wykład 120 Zwi ą zki mi ę dzy obiektami Jerzy Janowski 18.08.1985 M Karol Janowski 23.11.1957 M Ludwik Janowski 03.02.1983 M Anna Janowska 11.07.1958 K mąż żona matka ojciec syn brat jedna ż ona jeden m ąż jeden ojciec jedna matka niekoniecznie jeden syn syn dwu osób … Mnóstwo relacji, straszny ba ł agan! Nie ma gwarancji, ż e zwi ą zek matka wska ż e na kobiet ę

21 Bazy danych - wykład 121 Liczebno ść (multiplicity) zwi ą zków Wiele do wielu Jeden do wielu Wiele do jednego Jeden do jednego

22 Bazy danych - wykład 122 Zwi ą zek jeden do jednego A = {x 1,x 2,x 3,x 4 } B={y 1,y 2,y 3,y 4,y 5 } Elementy w ż adnej kolumnie nie powtarzaj ą si ę Nie wszystkie elementy musz ą wyst ę powa ć Ale gdyby element x 3 wyst ą pi ł, móg ł y si ę łą czy ć tylko z elementem y nie pojawiaj ą cym si ę gdzie indziej

23 Bazy danych - wykład 123 Zwi ą zek jeden do wielu Zwi ą zek wiele do jednego A = {x 1,x 2,x 3,x 4 } B={y 1,y 2,y 3,y 4,y 5 } A B Zwi ą zek jeden do wielu B A Zwi ą zek wiele do jednego Zwi ą zek odwrotny do A B Interface A{ … relationship Set R 1 inverse B::R 2 ; }; Interface B{ … relationship A R 2 inverse A::R 1 ; };

24 Bazy danych - wykład 124 Zwi ą zek wiele do wielu A = {x 1,x 2,x 3,x 4 } B={y 1,y 2,y 3,y 4,y 5 } Interface A{ … relationship Set R 1 inverse B::R 2 ; }; Interface B{ … relationship Set R 2 inverse A::R 1 ; };

25 Bazy danych - wykład 125 Diagramy zwi ą zków encji (E/R) Filmy tytu ł rok TypTa ś myd ł ugo ść Gwiazdy nazwiskoadres Studia nazwa adres Gwiazdy-w Posiada Encje Atrybuty Zwi ą zki Strza ł ka pokazuje kierunek zwi ą zku wiele do jednego (wiele filmów jest w ł asno ś ci ą jednego studia, ale jeden film mo ż e by ć w ł asno ś ci ą tylko jednego studia

26 Bazy danych - wykład 126 PracownikNarz ę dzia U ż ywa Jeden pracownik mo ż e u ż ywa ć ró ż nych zestawów narz ę dzi. Jeden zestaw narz ę dzi mo ż e by ć u ż ywany przez ró ż nych pracowników.

27 Bazy danych - wykład 127 PracownikNarz ę dzia U ż ywa Jeden pracownik mo ż e u ż ywa ć ró ż nych zestawów narz ę dzi. Jeden zestaw narz ę dzi mo ż e by ć u ż ywany tylko przez jednego pracownika.

28 Bazy danych - wykład 128 PracownikNarz ę dzia U ż ywa Jeden pracownik mo ż e u ż ywa ć tylko jednego zestawu narz ę dzi. Jeden zestaw narz ę dzi mo ż e by ć u ż ywany przez wielu pracowników.

29 Bazy danych - wykład 129 PracownikNarz ę dzia U ż ywa Jeden pracownik mo ż e u ż ywa ć tylko jednego zestawu narz ę dzi. Jeden zestaw narz ę dzi mo ż e by ć u ż ywany tylko przez jednego pracownika.

30 Bazy danych - wykład 130 Osoba diagram E/R Osoba ma łż onek ojciec potomstwo matka

31 Bazy danych - wykład 131 Diagramy E/R dopuszczaj ą zwi ą zki wieloargumentowe FilmyGwiazdy Studia Kontrakty

32 Bazy danych - wykład 132 Inny przyk ł ad o takiej samej strukturze DostawcaTransport Magazyn Dostawa Co oznacza strzałka? Dostawca i transport jednoznacznie identyfikują miejsce, do którego trafia dostawa.

33 Bazy danych - wykład 133 W diagramach E/R zwi ą zki mog ą mie ć swoje atrybuty FilmyGwiazdy Studia Kontrakty Wynagrodzenie tytu ł rok TypTa ś myd ł ugo ść nazwiskoadres nazwaadres

34 Bazy danych - wykład 134 Czteroargumentowy zwi ą zek z atrybutami FilmyGwiazdy Studia Kontrakty Wynagrodzenie tytu ł rok TypTa ś myd ł ugo ść nazwiskoadres nazwaadres Studio producenta Studio gwiazdy

35 Bazy danych - wykład 135 Atrybuty zwi ą zków zast ę pujemy dodatkowymi zbiorami encji FilmyGwiazdy Studia Kontrakty Wynagrodzenie tytu ł rok TypTa ś myd ł ugo ść nazwiskoadres nazwaadres Ga ż e Kombinacja Filmu i Gwiazdy wyznacza jednoznaczn ą Ga żę Film wyznacza jednoznaczne Studio producenta Gwiazda wyznacza jednoznaczne Studio gwiazdy

36 Bazy danych - wykład 136 Zwi ą zki wieloargumentowe mo ż na zast ą pi ć dodatkowymi zbiorami encji i zwi ą zkami dwuargumentowymi Gwiazdy Ga ż e Filmy Kontrakty Studia Gwiazda-czego Jaka-ga ż a Studio-prod. Studio-gwiazdy Film-w Zbiór encji Kontrakty nie ma atrybutów, ma same zwi ą zki Wynagrodzenie Mo ż e zbiór encji Ga ż e wcale nie jest potrzebny?

37 Bazy danych - wykład 137 GwiazdyFilmy Kontrakty Studia Gwiazda-czego Studio-prod. Studio-gwiazdy Film-w Zbiór encji Kontrakty ma jeden atrybut i wchodzi w cztery zwi ą zki dwuargumentowe Wynagrodzenie Zbiór encji powsta ł y z rozbicia zwi ą zku wieloargumentowego na relacje binarne nazywa si ę zbiorem łą cz ą cym. Odpowiedni ą tabel ę nazywa si ę tabel ą pomostow ą.


Pobierz ppt "Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2007/08."

Podobne prezentacje


Reklamy Google