Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2004/05.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2004/05."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2004/05

2 Bazy danych - wykład 12 Literatura 1.J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wyk ł ad z systemów baz danych http://www-db.stanford.edu/~ullman/fcdb.html 2.D. Tow, SQL. Optymalizacja 3.K. Kline, D. Kline, SQL. Almanach. Opis polece ń j ę zyka 4.H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Implementacja systemów baz danych 5.L. Atkinson. Core MySQL. Przewodnik zaawansowanego programisty 6.R. Stones, N. Matthew, Bazy danych i MySql

3 Bazy danych - wykład 13 Informacja dost ę pna w Internecie http://www.mysql.org/ http://www.oracle.com/ http://google.com/ –(ponad 3 000 000 linków do sql tutorial) http://sqlzoo.net/ grupa Usenet news:pl.comp.bazy-danych 1001 innych miejsc

4 Bazy danych - wykład 14 (Graficzne) Interfejsy u ż ytkownika (GUI) C/C++ Java Cobol VisualBasic Perl Python PHP Fortran Projektowanie formatek

5 Bazy danych - wykład 15 Cel wyk ł adu: Projektowanie baz danych Nauka SQL

6 Bazy danych - wykład 16 Plan wyk ł adu Wiadomo ś ci wst ę pne. Ogólna charakterystyka problematyki baz danych. Architektura klient-serwer. Przyk ł ady. Terminologia. Symboliczne projektowanie baz danych. Model relacyjny. Postacie normalne. Normalizacja i denormalizacja. T ł umaczenie projektów symbolicznych na model relacyjny. Algebra relacji. SQL - standard(y), najpopularniejsze implementacje. Podstawowe instrukcje SQL. SQL - z łą czenia. Transakcje ACID. Fizyczna implementacja baz. Drzewa indeksów. Selektywno ść filtrów. Optymalizacja z łą cze ń.

7 Bazy danych - wykład 17 Baza danych: Du ż a kolekcja danych odpowiednio zorganizowana w celu szybkiego przeszukiwania i dost ę pu do informacji uzyskiwanego za pomoc ą komputera.

8 Bazy danych - wykład 18 Typowe systemy baz danych Baza danych oparta na systemie plików –Przy realizacji programu Apollo (konieczno ść monta ż u milionów cz ęś ci) stworzono system oparty na systemie plików, który ś ledzi ł status ka ż dego podzespo ł u. Wkótce okaza ł o si ę, ż e informacja jest powtarzana w dwu lub wi ę cej plikach… Hierarchiczna baza danych (ka ż dy rekord ma dok ł adnie jeden rekord nadrz ę dny)

9 Bazy danych - wykład 19 Edgar F. Codd (IBM), 1970: Relacyjny model danych dla du ż ych, wspó ł u ż ytkowanych banków informacji Relacyjny model baz danych RDBMS (Relational DataBase Management System) Obiektowe bazy danych (ODBMS) Obiektowo-relacyjne bazy danych (ORDBMS) > 1TB=10 12 B Zalety: Dowolne typy danych Bardzo wydajne przy złożonych powiązaniach między danymi Można tworzyć nowe metody dla danych nietekstowych. Wada: Ścisły związek pomiędzy danymi a językiem programowania Przysz ł o ść ?

10 Bazy danych - wykład 110 G ł ówne funkcje DBMS Umo ż liwienie utworzenia nowej bazy i okre ś lenie jej schematu Przechowywanie danych Obs ł uga zapyta ń (ang. query) Zapewnienie wielodost ę pno ś ci Ochrona i zapewnienie integralno ś ci danych

11 Bazy danych - wykład 111 Dane Metadane Moduł zarządzania pamięcią Procesor zapytań Moduł zarządzania transakcjami Modyfikacje schematu ZapytaniaAktualizacje G ł ówne elementy systemu DBMS

12 Bazy danych - wykład 112 Zapytania pytania o dane. Aktualizacje operacje zmiany danych. Modyfikacje schematu zmienia schemat bazy danych, dodaje kolumny do tabel, dodaje indeksy etc, tworzy nowe bazy. Wymaga uprawnie ń administracyjnych. Wszystko to przetwarza procesor zapyta ń.

13 Bazy danych - wykład 113 Modu ł zarz ą dzania transakcjami …odpowiada za spójno ść systemu. Musi gwarantowa ć, ż e kilka jednocze ś nie przetwarzanych zapyta ń nie b ę dzie sobie przeszkadza ć i ż e dane nie zostan ą utracone.

14 Bazy danych - wykład 114 Modu ł zarz ą dzania pami ę ci ą : Modu ł zarz ą dzania plikami Modu ł zarz ą dzania buforami

15 Bazy danych - wykład 115 Architektura klient-serwer serwer klienci (klienty?) Pami ęć drugiego poziomu: dyski, macierze dyskowe, czas dost ę pu ~milisekund Pami ęć trzeciego poziomu: CD, DVD, …?, czas dost ę pu ~sekund

16 Bazy danych - wykład 116 Projektant systemów DBMS Administrator baz danych Projektant baz danych Programista baz danych Projektant/programista aplikacji bazodanowych U ż ytkownik systemów baz danych

17 Bazy danych - wykład 117 Caveat emptor! Bazy danych s ą cenne i trzeba je chroni ć. Bazy danych wymagaj ą konserwacji i administracji. DBMS jest potencjalnym kana ł em, przez który cracker mo ż e w ł ama ć si ę do systemu. Bazy danych wymagaj ą regularnego sporz ą dzania kopii zapasowych (backup).


Pobierz ppt "Bazy danych 1.Wiadomo ś ci wst ę pne P. F. Góra semestr letni 2004/05."

Podobne prezentacje


Reklamy Google