Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura i zakres nowych przepisów wspólnotowych w obszarze licencjonowania Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. Wydział ds. Analiz i Standardów Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura i zakres nowych przepisów wspólnotowych w obszarze licencjonowania Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. Wydział ds. Analiz i Standardów Departament."— Zapis prezentacji:

1 Struktura i zakres nowych przepisów wspólnotowych w obszarze licencjonowania Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. Wydział ds. Analiz i Standardów Departament Personelu Lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego

2 2 Plan prezentacji: 1.Rys historyczny w zakresie wspólnotowych wymagań dot. licencjonowania personelu lotniczego; 2.Nowe wspólnotowe podstawy prawne; 3.Początek obowiązywania nowych wymagań a zgłoszone odroczenia w ramach Notyfikacji RP; 4.Obszary objęte nowymi wymaganiami unijnymi; 5.Najważniejsze zmiany w systemie licencjonowania; 6.Zrealizowane oraz przyszłe zadania ULC w obszarze licencjonowania personelu lotniczego.

3 3 Skrócony rys historyczny 11 września 1990 r. – podpisanie porozumienia zwanego Umową Cypryjską (wprowadzającego wymagania JAR); 1991 r. – przyjęcie wymagań JAR jako wspólnych przepisów dla Unii Europejskiej (rozporządzenie EC nr 3922/91: harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych w Unii Europejskiej); 1993 r. – podpisanie przez Polskę umowy stowarzyszeniowej z JAA (Joint Aviation Authorities); 26 listopada 2002 r. – przyjęcie Polski w poczet państw członkowskich JAA; 1 maja 2004 r. – przyjęcie Polski w poczet państw Unii Europejskiej;

4 4 Skrócony rys historyczny 5 października 2005 r. – wdrożenie wymagań JAR-FCL do polskiego systemu prawnego; 2008 r. - publikacja rozporządzenia WE nr 216/2008 – 1-sze rozszerzenie uprawnień EASA: licencjonowanie pilotów i operacje lotnicze; 30 czerwca 2009 r. – formalne zakończenie działalności JAA i stopniowe przejęcie jej zadań przez EASA; 25 listopada 2011 r. – publikacja w Dz. U. UE rozporządzenia nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. – rozporządzenie wykonawcze do Rozporządzenia nr 216/2008/WE - Air Crew Regulation (w sprawie załóg lotniczych – m.in. Części: FCL & MED); 5 kwietnia 2012 r. – publikacja rozporządzenia nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. (Części: CC, ARA & ORA).

5 5 Podstawy prawne: rozporządzenie nr 216/2008 Kluczowym wspólnotowym aktem prawnym wydanym w zakresie lotnictwa cywilnego jest obecnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE.

6 6 Podstawy prawne: rozporządzenie nr 216/2008 Podstawowym celem rozporządzenia WE nr 216/2008 jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego, ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie (patrz: art. 2 ww. rozporządzenia).

7 7 Rozporządzenie WE nr 216/2008 ustanawia obowiązek posiadania przez: 1)pilotów zaangażowanych w eksploatację statków powietrznych posiadających certyfikat typu zgodny z wymaganiami EASA; 2)mechaników lotniczych poświadczających obsługę techniczną SP (A i H) oraz; 3)praktykantów-kontrolerów oraz kontrolerów ruchu lotniczego - licencji wydanych w oparciu o jednolite zasady w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Podstawy prawne: rozporządzenie nr 216/2008

8 8 Z brzmienia art. 7 rozporządzenia bazowego nr 216/2008 wywodzi się m.in. obowiązek: posiadania licencji przez pilotów; spełnienia przez kandydatów na pilotów oraz pilotów wymagań zdrowotnych odpowiednich do posiadanych uprawnień; certyfikacji organizacji szkolenia lotniczego (ATO); certyfikacji centrów medycyny lotniczej (CML); certyfikacji szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD); wydawania upoważnień: egzaminatorom, instruktorom lotniczym biorącym udział w procesie szkolenia oraz lekarzom orzecznikom w zakresie prowadzenia badań kandydatów oraz członków personelu lotniczego. Podstawy prawne: rozporządzenie nr 216/2008

9 9 Podstawy prawne: Implementing Rules Na rozporządzenia wykonawcze UE (tzw. implementing rules) dot. licencjonowania personelu lotniczego składają się chronologicznie rozporządzenia: nr 2042/2003 - Załącznik 3 (tzw. Part-66) z dnia 20 listopada 2003 r. – dot. lotniczego licencjonowanego personel technicznego (z późn. zm.); nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. – dot. kontrolerów ruchu lotniczego oraz praktykantów-kontrolerów; nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. - dot. pilotów + personelu pokładowego (zmienione rozporządzeniem UE nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r.)

10 10 Struktura przepisów UE Rozporządzenie bazowe nr 216/2008 Rozporządzenie wykonawcze nr 1178/2011 & nr 290/2012 Rozporządzenie wykonawcze nr 805/2011) – w najbliższym czasie zostanie zastąpione przez R UE Part-ATCO* Rozporządzenie wykonawcze nr 2042/2003 AMC GM AMC CS Zał. 1 – Part-FCL Zał. 2 – Konwersja lic. Zał. 3 – Uznawanie lic. Zał. 4 – Part-MED Zał. 5 – Part-CC Zał. 6 – Part-ARA Zał. 7 – Part-ORA Zał. 1 – Part-M Zał. 2 – Part-145 Zał. 3 – Part-66 Zał. 4 – Part-147 CS - FSTD

11 11 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. zmienione rozporządzeniem (UE) nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie załóg lotniczych: a)reguluje wszelkie zagadnienia związane ze szkoleniem, egzaminowaniem, badaniami lekarskimi oraz licencjonowaniem personelu lotniczego (pilotów oraz personelu pokładowego) i stanowi zbiór wymagań stawianych zatwierdzonym organizacjom szkoleniowym (ATO), centrom medycyny lotniczej oraz operatorom szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD); b)Część-ARA (Załącznik nr VII) rozporządzenia określa wymagania stawiane Nadzorom Lotniczym w ww. zakresie;

12 12 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie załóg lotniczych: c)opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 25 listopada 2011 r. (Dz. U. UE L 311 z 25.11.2011, s. 1); d)weszło w życie dnia 15 grudnia 2011 r.; e)stosowane jest generalnie od dnia 8 kwietnia 2012 r. (z potwierdzoną możliwością zastosowania odroczenia w stosunku do wszystkich załączników, od dnia 8 kwietnia 2013 r. – zgodnie z przedłożoną do Komisji Europejskiej notyfikacją RP), za wyjątkiem części przepisów, które stosowane są w RP od dnia 19 marca 2013 r.; f)zostało zmienione (rozszerzone o Załączniki V-VII) rozporządzeniem (UE) nr 290/2012 z dnia 30 marca 2012 r. – publikator: (Dz. U. UE L 100 z 5.04.2012, s. 1);

13 13 g)po rozszerzeniu zawiera 7 załączników: Załącznik 1: Część-FCL – wymagania dla poszczególnych licencji i wpisywanych do nich uprawnień; Załącznik 2: Warunki konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych; Załącznik 3: Warunki uznawania licencji wydanych przez kraje trzecie lub w ich imieniu; Załącznik 4: Część-MED (zawiera wymagania medyczne); Załącznik 5: Część-CC (zawiera wymagania dot. personelu pokładowego); Załącznik 6: Część-ARA (zawiera wymagania dot. nadzoru); Załącznik 7: Część-ORA (zawiera wymagania dla organizacji szkoleniowych ATO, operatorów FSTD oraz centrów medycyny lotniczej). Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011

14 14 h)ma rangę aktu prawnego obowiązującego bezpośrednio we wszystkich krajach Unii Europejskiej; i)z założenia zawiera wszelkie wymagania dotyczące licencjonowania członków załóg lotniczych ustanowione wcześniej w Załączniku I ICAO do Konwencji Chicagowskiej; j)od dnia 8 kwietnia 2012 roku (z uwzględnieniem różnych dla poszczególnych wymagań i konkretnych państw okresów przejściowych) zastąpiło mające do tej pory zastosowanie wymagania JAR-FCL oraz część przepisów krajowych w zakresie licencjonowania i ma pierwszeństwo przed odmiennymi (sprzecznymi) regulacjami krajowymi w tym zakresie. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011

15 15 AMC & GM: Decyzjami Dyrektora Wykonawczego EASA zostały wprowadzone akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz materiały doradcze (GM), stanowiące tzw. soft law (poniższe zostały również przetłumaczone na j. polski oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym ULC) – tłumaczenia są dostępne na stronie internetowej Urzędu w zakładce: Licencjonowanie – Nowe prawo UE: Decyzją nr 2011/015/R z dnia 15 grudnia 2011 r. – AMC i GM do Części-MED (61 stron); Decyzją nr 2011/016/R z dnia 15 grudnia 2011 r. – AMC i GM do Części-FCL (562 strony); Decyzją nr 2012/005/R z dnia 19 kwietnia 2012 r. – GM do Części-CC (4 strony); Decyzja nr 2012/006/R z dnia 19 kwietnia 2012 r. – AMC i GM do Części-ARA (61 stron); Decyzja nr 2012/007/R z dnia 19 kwietnia 2012 r. – AMC i GM do Części-ORA (68 stron).

16 16 Notyfikacja RP dot. odroczenia stosowania niektórych wymagań Zastosowanie wybranych odroczeń spowodowane było koniecznością zapewnienia właściwego czasu na dostosowanie się zarówno podmiotów, jak i samego nadzoru, do nowych lub zmienionych wymagań w zakresie szkolenia, badań lotniczo- lekarskich oraz licencjonowania personelu lotniczego, jak również badań certyfikacyjnych FSTD. Szczegółowy plan wprowadzania nowych wymagań UE dostępny jest na stronie internetowej ULC.

17 17 Obszary objęte nowymi wymaganiami Załącznik I (Część-FCL) określa m.in.: - wymagania i zasady do uzyskiwania licencji pilota oraz dodatkowych uprawnień i upoważnień do nich wpisywanych; - przywileje i obowiązki posiadaczy ww. licencji; - wymagania oraz zasady dot. uzyskiwania uprawnień instruktorskich; - wymagania oraz zasady dot. upoważniania egzaminatorów lotniczych; - zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych i praktycznych.

18 18 Obszary objęte nowymi wymaganiami Załącznik II – Konwersja, określa: - zasady konwersji krajowych licencji oraz uprawnień samolotowych i śmigłowcowych (innych niż licencje JAR- FCL); Załącznik III – Uznawanie, określa: - zasady uznawania licencji wydanych w państwach trzecich (poza systemem JAR-FCL); Załącznik IV (Część-MED) określa m.in.: - wymagania medyczne dla kandydatów na pilotów i pilotów; - zasady powoływania lekarzy-orzeczników;

19 19 Obszary objęte nowymi wymaganiami Załącznik V (Część-CC) określa: - zasady i wymagania stawiane kandydatom na personel pokładowy oraz członkom personelu pokładowego w zakresie m.in. bezpieczeństwa lotniczego; Załącznik VI (Część-ARA) określa: - wszelkie wymagania stawiane nadzorom lotniczym w zakresie szkolenia, egzaminowania, badań lotniczo-lekarskich oraz licencjonowania pilotów; Załącznik VII (Część-ORA) określa m.in.: - wymagania i zasady zatwierdzania organizacji szkolenia lotniczego ATO; - wymagania i zasady zatwierdzania operatów FSTD; - wymagania i zasady zatwierdzania centrów medycyny lotniczej.

20 20 Najważniejsze zmiany w systemie licencjonowania 1.Brak wymagań odnośnie posiadania skonkretyzowanego wykształcenia dla kandydata na pilota; 2.Bezterminowość nowych licencji EASA-owskich (wydawanych wg wzoru określonego w Part-ARA); 3.Zakres bezpośredniej rozpoznawalności licencji EASA-owskich obejmuje cały obszar UE/EASA; 4.Objęcie przepisami wspólnotowymi (Part-FCL) dotychczasowych licencji krajowych pilota: szybowcowego PL(G), balonu wolnego PL(FB) oraz sterowcowego PL(As); 5.Nowe rodzaje/kategorie licencji – LAPL, uprawnienie do pilotowania pionowzlotu; 6.Zmiany w zasadach prowadzenia egzaminów (gł. teoretycznych) na licencje;

21 21 Najważniejsze zmiany w systemie licencjonowania 7. Zmiany w zasadach kierowania na egzaminy praktyczne do licencji; 8.Nowe uprawnienia uregulowane przepisami Części-FCL, tj. m.in. do: -wykonywania akrobacji, -holowania szybowców i banerów, -wykonywania lotów w terenie górzystym, -pilota doświadczalnego; 9. Nowe wymagania dla kandydatów ubiegających się o licencję i uprawnienia pilota szybowcowego (SPL) i balonowego (BPL); 10. Wpis English Proficiency w licencji na poziomie 4 operacyjnym - obowiązujący 4 lata; 11. Wprowadzenie wymagania wdrożenia SMS w organizacjach szkoleniowych ATO.

22 22 Wszystkie licencje PPL, CPL oraz ATPL (A/H) aktualnie wydawane w Polsce są licencjami wydawanymi wg wymagań JAR/Part-FCL (RPL ULC nie wydaje obecnie licencji krajowych – zgodnych jedynie z wymaganiami ICAO – dla pilotów samolotowych lub śmigłowcowych), co wynika z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie licencjonowania; Jednocześnie, w Polsce nie funkcjonują żadne ośrodki szkolenia lotniczego szkolące w zakresie do licencji PPL, CPL oraz ATPL i IR inne niż zgodne z wymaganiami JAR-FCL (Part/ORA). Nie istniały również w przeszłości i nie istnieją obecnie w naszym kraju organizacje rejestrowane JAR-FCL, szkolące do licencji PPL (brak takiej możliwości prawnej – patrz: rozporządzenie w sprawie certyfikacji); Brak jest równocześnie obcych (usytuowanych poza granicami RP) OSL oraz operatorów FSTD nadzorowanych przez polski nadzór. Specyfika polskiego systemu licencjonowania

23 23 Analiza nowych przepisów pod kątem przyjęcia lub odrzucenia możliwych do zastosowania odroczeń (tzw. opt-out) – zrealizowano; Opracowanie planu implementacji nowych wymagań – zrealizowano; Zgłoszenie przyjętych odroczeń do Komisji Europejskiej oraz EASA, wraz z przesłaniem planu implementacji – zrealizowano; Przetłumaczenie na język polski AMC i GM dla nowych regulacji – zrealizowano; Analiza zgodności nowych przepisów z obowiązującymi, opracowanie i wdrożenie zmian dostosowujących przepisy krajowe do rozporządzeń unijnych – w końcowej fazie realizacji; Zrealizowane i przyszłe zadania LPL

24 24 Analiza nowych przepisów pod kątem konieczności opracowania nowych i wprowadzenia zmian do istniejących procedur wewnętrznych komórek LPL – zrealizowano; Opracowanie nowych i wprowadzenie zmian do istniejących procedur wewnętrznych komórek LPL – w końcowej fazie realizacji; Opracowanie i wdrożenie odpowiednich zmian w systemie informatycznym ULC - zrealizowano; Opracowanie i wdrożenie niezbędnych zmian w komputerowym systemie egzaminowania ULC - zrealizowano; Opracowanie i wdrożenie niezbędnych zmian we wzorach licencji, certyfikatów, upoważnień, zaświadczeń i protokołów wydawanych w LPL – zrealizowano;

25 25 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów LPL – w trakcie permanentnej realizacji; Przygotowanie i przeprowadzenie seminarium dla środowiska – po publikacji nowych wymagań – w trakcie realizacji ; Opracowywanie sylabusu dla środowiska w zakresie wdrażana SMS w ATO – w trakcie realizacji; Opracowanie i wdrożenie Raportu Konwersji oraz Raportu uznania szkoleń do licencji balonowych i szybowcowych – zrealizowano; Opracowanie i wdrożenie Raportu uznawania kwalifikacji pilotów wojskowych (wymaga porozumienia z MON) – najbliższa przyszłość; Informowanie środowiska lotniczego – działanie permanentne (m.in. przy użyciu strony internetowej ULC oraz za pomocą Komunikatów Prezesa).

26 26 Dziękuję za uwagę! Pytania?


Pobierz ppt "Struktura i zakres nowych przepisów wspólnotowych w obszarze licencjonowania Warszawa, 16 kwietnia 2013 r. Wydział ds. Analiz i Standardów Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google