Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka."— Zapis prezentacji:

1 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Prezes Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

2 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Plan prezentacji: èPotrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce èUstawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) Kwestie problemowe (ochrona właściciela nieruchomości obciążonej, terminowość, nazwa...)

3 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Postulat: Konieczne dalsze usprawnienie systemu wieczystoksięgowego Konieczne dalsze wdrażanie reformy w zakresie elektronizacji systemu ksiąg wieczystych Wskaźnik szybkości postępowania w Polsce (w miesiącach) z Wskaźnik szybkości postępowania w okręgu warszawskim (w miesiącach) ç16,5 mln ksiąg wieczystych çponad 340 wydziałów ksiąg wieczystych çroczny wpływ wniosków do wydziałów: 2,6 mln wniosków System ksiąg wieczystych w Polsce

4 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Postulat: nKonieczność wprowadzenia do systemu polskiego prawa niezależnie od hipoteki dodatkowego zabezpieczenia o charakterze nieakcesoryjnym – długu gruntowego nZdecydowane poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 3433) Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - postulaty zmian legislacyjnych

5 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Po co wprowadzać dług gruntowy? zPOTRZEBA WIĘKSZEJ SKALI FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI zPOTRZEBA WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI ZABEZPIECZEŃ DLA DYNAMICZNYCH STOSUNKÓW KREDYTOWYCH Hipoteka jako tradycyjny środek zabezpieczenia kredytów rzeczowych nie jest w stanie sprostać potrzebom wyspecjalizowanych technik kredytowania Potrzebna wprowadzenia do prawa polskiego niezależnej od wierzytelności instytucji prawnej pozwalającej zabezpieczać wierzytelności pieniężne niezależnie od istnienia samej wierzytelności i bez względu na zmianę osoby właściciela - długu gruntowego Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce

6 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest 7,6% Brak danych 12,9% Brak danych 5,2%Typowe oprocentowanie kredytów hipotecznych Brak danych 23,0% Brak danych 9,2%Roczna zmiana cen nieruchomości mieszkaniowych 59%78,5%44,4%94%22,1%Roczna zmiana procentowa w stanie zadłużenia netto z tytułu kredytów mieszkaniowych (przyrost zadłużenia netto) 8 6967605 7473 4224 245 000Portfel kredytów mieszkaniowych, milion EUR, UE15 0,20,30,60,311,2Kredytowanie mieszkaniowe per capita, tys. EUR, UE15 4,7%8,3%7,8%3,1%45,7%Udział procentowy kredytów mieszkaniowych w PKB 55%74%92%47%63,6% mieszkań własnościowych 0,7%2,9%4,7%-0,1%2,0%Stopa inflacji (UE 15) 19,2%10,5%5,8%7,8%8,1%Stopa bezrobocia (UE 15) 3,7%7,4%2,9% 0,4%Wzrost UE (UE 15) PolskaŁotwaWęgryCzechyŚrednia UE Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle Europy w 2003 r. Potrzeba większej skali finansowania nieruchomości w Polsce

7 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest większa elastyczność długu gruntowego niż hipoteki, co pozwala na nieograniczone modyfikacje zabezpieczonej wierzytelności, dynamiczne zmiany konstrukcji kredytowych w ramach raz ustanowionego zabezpieczenia, łatwiejszą zmianę kredytodawcy (np. zabezpieczenie długiem gruntowym umów ramowych/ generalnych) è brak identyczności wierzyciela długu gruntowego i wierzyciela wierzytelności - umożliwia to wykorzystanie długu gruntowego jako zabezpieczenia przy kredytowaniu przez konsorcjum bankowe przy sekurytyzacji wierzytelności pozaksięgowy obrót prawem rzeczowym - forma listowa długu gruntowego (uproszczenie procedury związanej z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej długiem gruntowym w porównaniu z hipoteką) Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - zalety

8 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Źródło: Rzeczpospolita Kredyty konsorcjalne 2003 r. w tabeli ujęto tylko 10 banków, które udzieliły największych kredytów Źródło: Rzeczpospolita Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - konsorcja kredytowe

9 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest model I: hipoteki w tej samej randze na rzecz poszczególnych banków-konsorcjantów çforma dopuszczalna prawnie çwady: zwiększone koszty zabezpieczenia, problem równego pierwszeństwa wszystkich hipotek model II: hipoteka na rzecz konsorcjum jako tworu prawnego çwady: brak możliwości wpisania hipoteki na rzecz konsorcjum model III: hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych model IIIa: z podaniem części ułamkowych (hipoteka ułamkowa) çwady: polskie prawo nie przewiduje konstrukcji części ułamkowych wierzytelności = niedopuszczalna jedna hipoteka w częściach ułamkowych na rzecz kilku wierzycieli model IIIb: bez podania części ułamkowych çwady: rozwiązanie możliwe, ale przy przyjęciu solidarności po stronie wierzycieli = negatywne konsekwencje dla banków (każdy z konsorcjantów może żądać spełnienia całego świadczenia) model IV: hipoteka na rzecz konsorcjum jako spółki prawa cywilnego çwady: rozwiązanie dopuszczalne, ale solidarna odpowiedzialność konsorcjantów za zobowiązania zaciągnięte przez konsorcjum = za wypłatę całości kredytu model V: hipoteka na rzecz 1 banku model Va: na rzecz banku-administratora hipoteki çkonstrukcja podobna do administratora zastawu çde lege lata rozwiązanie niedopuszczalne model Vb: na rzecz banku prowadzącego sprawy i reprezentującego konsorcjum çrozwiązanie dopuszczalne jedynie pod warunkiem przelania wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów na bank rozwiązanie: DŁUG GRUNTOWY bezsporny od strony prawnej: model I inne rozwiązania niedopuszczalne, generujące ryzyko prawne lub niekorzystne dla konsorcjantów Podobna konstrukcja przewidziana przez projekt ustawy o sekurtytzacji (druk sejmowy 2080) art. 6- administrator zabezpieczeń Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - konsorcja kredytowe - zabezpieczenie hipoteczne

10 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest skomplikowana procedura y umowa y wniosek o wpis nowego wierzyciela w kw y oczekiwanie y przelew wierzytelności skuteczny z wpisem nowego wierzyciela do księgi wieczystej koszty 1. notarialne poświadczenie podpisu zbywcy przy umowie przelewu wierzytelności ZMIANA: art. 95 Prawa bankowego (od 1.05.2004): ujawnienie zmiany hipoteki w związku z przelewem wierzytelności - na podstawie dokumentu bankowego (obniżenie kosztów o notarialne poświadczenie podpisów) 2. opłata sądowa od wniosku o wpis przelewu - 1/5 wpisu stosunkowego 3. opłata sądowa w nowym projekcie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - 150 zł? rozwiązanie: przenoszenie wierzytelności zabezpieczonych listowym długiem gruntowym = bez konieczności wpisów w kw Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - przenoszenie wierzytelności hipotecznych

11 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest zKomisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości zudział jako eksperta Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego (inicjator projektu, wykazanie praktycznej potrzeby wprowadzenia długu gruntowego) zA. Drewicz-Tułodziecka - członek zespołu problemowego podmiotowych praw rzeczowych oraz zespołu problemowego powołanego do opracowania przepisów dot. długu gruntowego i hipoteki zwiele rozwiązań nawiązujących do projektu Komisji Kodyfikacyjnej z 1937 r. (F.Zoll) zprace nad projektem w Komisji od listopada 1998 r. do września 2004 r. zprojekt uwzględniony w rządowym programie Przedsiębiorczość-Rozwój- Praca II zprace pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - prace Komisji Kodyfikacyjnej

12 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) zzakończenie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego zprojekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw zdruk sejmowy 3433 zI czytanie: 19 stycznia 2005 r.; projekt przekazany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach z9.03.2005 - sprawozdanie podkomisji zwprowadzenie nowych przepisów dot. długu gruntowego do ustawy o księgach wieczystych i hipotece - nowy dział II 1 - art. 112 1 - 112 25 zzmiany także w: Kpc, Kc, Prawie upadłościowym i naprawczym, Prawie o notariacie, ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zprojekty aktów wykonawczych zvacatio legis: 1 rok od od dnia ogłoszenia

13 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Główne zasady: z DŁUG GRUNTOWY definicja art. 112 1 ukw Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego) prawem, na mocy którego uprawniony może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (dług gruntowy). Dług gruntowy wyraża się w oznaczonej sumie pieniężnej. zHIPOTEKA definicja art. 65 ukw W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciel nieruchomości (hipoteka). znowe ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość (zmiana art. 244 kc) z ustanawiane na rzecz oznaczonej osoby - uprawnionego zustanowienie: na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a uprawnionym + wpis do księgi wieczystej (charakter konstytutywny) Ustawa wprowadzająca dług gruntowy - najważniejsze zasady

14 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest zprzedmiot obciążenia: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, część ułamkowa nieruchomości zprzy ustanowieniu forma aktu notarialnego wymagana dla oświadczenia właściciela nieruchomości zprawo nieakcesoryjne (= nie może istnieć ustawowe powiązanie pomiędzy długiem gruntowym a wierzytelnością) zpowiązanie pomiędzy wierzytelnością a długiem gruntowym poprzez tzw. umowę zabezpieczającą (art. 112 6. 1. Właściciel nieruchomości obciążonej może w odrębnej umowie zawartej z uprawnionym określić cel ustanowienia lub zakres wykonywania długu gruntowego. Umowa powinna ponadto jednoznacznie wskazywać wierzytelność oraz stosunek prawny, z którego wierzytelność wynika 2.Umowa ta wymaga formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.) zforma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie zart. 112 6 ust. 5: W razie wykonania zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać przeniesienia długu gruntowego na siebie lub wskazaną przez niego osobę trzecią Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - najważniejsze zasady cd.

15 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest wyjątek od art. 247 kc, iż konfuzja powoduje zawsze wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego - art. 112 8 wykreślenie długu gruntowego z księgi wieczystej - art. 112 10 : yoświadczenie uprawnionego o zrzeczeniu się długu gruntowego + pisemna zgoda właściciela nieruchomości yoświadczenie uprawnionego o wykonaniu zobowiązań z umowy zabezpieczającej + zgoda właściciela nieruchomości ywyrok ustalający wygaśnięcie długu gruntowego ywniosek właściciela nieruchomości po upływie terminu dług gruntowy łączny (powstaje ex lege w razie podziału nieruchomości) - art. 112 11 Ustawa wprowadzająca dług gruntowy - najważniejsze zasady cd.

16 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest èDefinicja: Art. 112 14. W umowie ustanowienia długu gruntowego można zastrzec, że do powstania tego prawa jest potrzebne wydanie przez sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą dla nieruchomości listu długu gruntowego wskazującego obciążenie tej nieruchomości długiem gruntowym (listowy dług gruntowy). èWystawienie listu długu gruntowego list długu gruntowego sporządza na urzędowym formularzu notariusz i przesyła go do sądu (art. 95 1 § 1 Pr. o not.) sąd po uprawomocnieniu się wpisu wydaje uprawnionemu list długu gruntowego (art. 112 17 ukw) treść listu długu gruntowego (art. 112 15 ukw, art. 95 2 Prawa o notariacie) chwila powstania: wydanie uprawnionemu listu długu gruntowego pierwszeństwo: chwila złożenia wniosku o wpis (art.29 ukw) Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - forma listowa

17 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest List długu gruntowego: zobrót inkorporowanym w nim prawem rzeczowym bez konieczności każdorazowego wpisu do księgi wieczystej = pozaksięgowy obrót prawem rzeczowym z wyjątek od art. 245 1 kc z art. 112 19 ukw. 1. Przeniesienie listowego długu gruntowego wymaga oświadczenia zbywcy o przeniesieniu tego prawa i wydania listu długu gruntowego nabywcy zznaczne uproszczenie procedury związanej z przeniesieniem prawa rzeczowego w porównaniu z hipoteką, co ma znaczenie np. przy sekurytyzacji wierzytelności Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - forma listowa -przenoszenie

18 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest możliwość zmiany hipoteki zna dług gruntowy (art. 112 13 ust. 2) oraz zna listowy dług gruntowy (art. 112 22 ust. 1) możliwość zmiany długu gruntowego yna hipotekę (art. 112 13 ust. 1) oraz yna listowy dług gruntowy (art. 112 22 ust. 1) możliwość zmiany listowego długu gruntowego yna na dług gruntowy księgowy (art. 112 22 ust. 2) oraz yna hipotekę (art. 112 22 ust. 3) KONIECZNA FORMA AKTU NOTARIALNEGO Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - zmiana hipoteki/ długu gruntowego

19 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest HIPOTEKA Koszty notarialne zRozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego - w zależności od wartości hipoteki zstawka ulgowa w wys. 1/4 pełnej stawki za ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego + WYJĄTEK: art. 95 Prawa bankowego (hipoteka bankowa) DŁUG GRUNTOWY Koszty notarialne zRozporządzenie Min. Sprawiedliwości z 28.06.2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zustanowienie długu gruntowego w formie aktu notarialnego - w zależności od wartości długu gruntowego zbrak stawek ulgowych (brak regulacji szczególnej) brak analogicznej regulacji do art. 95 Prawa bankowego = dług gruntowy zawsze ustanowiony w formie aktu notarialnego Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - koszty notarialne

20 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest HIPOTEKA Koszty sądowe zRozporządzenie Min. Spr. z 17.12.1996 w spr. określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych zwpis hipoteki do kw - w zależności od wartości zabezpieczanej wierzytelności - 1/10 wpisu stosunkowego z+ulgi/ zwolnienie hipotek na budownictwo mieszkaniowe (Rozp. MS z 30.06.1998 w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń) zZMIANA: projekt nowej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejm. 2582): zwpis ograniczonych praw rzeczowych - 250 zł (art. 42 pkt 3) DŁUG GRUNTOWY Koszty sądowe zRozporządzenie Min. Spr. z 17.12.1996 w spr. określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych zwpis długu gruntowego do kw - 1/5 wpisu stosunkowego przy wpisie ograniczonych prawa rzeczowych z+ brak ulg i zwolnień analogicznych do wpisu hipoteki (brak regulacji szczególnej) zZMIANA: projekt nowej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejm. 2582) zwpis ograniczonych praw rzeczowych - 250 zł (art. 42 pkt 3) Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - koszty sądowe

21 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest HIPOTEKA podatek od czynności cywilnoprawnych zustawa z 9.09.2000 o podatku od czynności cywilnoprawnych zhipoteka zwykła - 0,1% kwoty zabezpieczanej wierzytelności zhipoteka kaucyjna - 19 zł DŁUG GRUNTOWY podatek od czynności cywilnoprawnych zregulacja szczególna: projekt ustawy wprowadzającej dług gruntowy zod ustanowienia długu gruntowego stawka podatku wynosi - od kwoty (sumy pieniężnej) długu gruntowego 0,1% nie więcej niż 1.000 zł Projekt ustawy wprowadzającej dług gruntowy przewiduje nowe stawki pcc za zmianę hipoteki i długu gruntowego (zmianę treści prawa oraz zmianę hipoteki na dług gruntowy i na odwrót) Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - pcc

22 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Środki ochrony właściciela nieruchomości/ dłużnika sumowa zabezpieczająca - art. 112 6 ust. 1,2 yokreślenie celu ustanowienia, zakresu wykonywania długu gruntowego ypodpisy poświadczone notarialnie yw razie wykonania zobowiązań z niej właściciel może żądać przeniesienia długu na siebie lub os. trzecią sumowa skuteczna także względem nabywcy długu gruntowego, zbywca obowiązany poinformować nabywcę o jej treści - art. 112 6 ust. 3,4 sprawo wykupu długu gruntowego - art.112 7 snowe powództwo przeciwegzekucyjne - art. 840 § 1 pkt 4 kpc Kwestie problemowe (ochrona właściciela nieruchomości obciążonej)

23 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Kwestie problemowe cd. èsposób regulacji ustawowej (regulacja szczegółowa czy odesłanie do przepisów o hipotece z wyłączeniem akcesoryjności?) ènazwa (dług na nieruchomości? hipoteka niekacesoryjna?) èterminowość èdług gruntowy właściciela (pierwotny) èkonwersja istniejących hipotek na długi gruntowe èumowny dług gruntowy łączny (dopuszczalny?) èskuteczność umowy zabezpieczającej wobec nabywcy długu gruntowego èskuteczność umowy zabezpieczającej wobec nabywcy nieruchomości èproblem nadwyżki w egzekucji

24 Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Kontakt: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Al. Stanów Zjednoczonych 68 04-036 Warszawa www.fukrehip.pl fundacja@fukrehip.pl tel. +48 22/ 870 73 60 fax. +48 22/ 870 73 72


Pobierz ppt "Conference on Independent Lien(Hypothec), 23. Mai 2005, Budapest Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google