Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce
dr Agnieszka Drewicz-Tułodziecka Prezes Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

2 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce
Plan prezentacji: Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) Kwestie problemowe (ochrona właściciela nieruchomości obciążonej, terminowość, nazwa...)

3 System ksiąg wieczystych w Polsce
Postulat: Konieczne dalsze usprawnienie systemu wieczystoksięgowego Konieczne dalsze wdrażanie reformy w zakresie elektronizacji systemu ksiąg wieczystych 16,5 mln ksiąg wieczystych ponad 340 wydziałów ksiąg wieczystych roczny wpływ wniosków do wydziałów: 2,6 mln wniosków Wskaźnik szybkości postępowania w Polsce (w miesiącach) Wskaźnik szybkości postępowania w okręgu warszawskim (w miesiącach)

4 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - postulaty zmian legislacyjnych
Konieczność wprowadzenia do systemu polskiego prawa niezależnie od hipoteki dodatkowego zabezpieczenia o charakterze nieakcesoryjnym – długu gruntowego Zdecydowane poparcie dla projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 3433)

5 Po co wprowadzać dług gruntowy?
Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce Po co wprowadzać dług gruntowy? POTRZEBA WIĘKSZEJ SKALI FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI POTRZEBA WIĘKSZEJ ELASTYCZNOŚCI ZABEZPIECZEŃ DLA DYNAMICZNYCH STOSUNKÓW KREDYTOWYCH Hipoteka jako tradycyjny środek zabezpieczenia kredytów rzeczowych nie jest w stanie sprostać potrzebom wyspecjalizowanych technik kredytowania Potrzebna wprowadzenia do prawa polskiego niezależnej od wierzytelności instytucji prawnej pozwalającej zabezpieczać wierzytelności pieniężne niezależnie od istnienia samej wierzytelności i bez względu na zmianę osoby właściciela - długu gruntowego

6 Potrzeba większej skali finansowania nieruchomości w Polsce
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle Europy w 2003 r. 7,6% Brak danych 12,9% 5,2% Typowe oprocentowanie kredytów hipotecznych 23,0% 9,2% Roczna zmiana cen nieruchomości mieszkaniowych 59% 78,5% 44,4% 94% 22,1% Roczna zmiana procentowa w stanie zadłużenia netto z tytułu kredytów mieszkaniowych (przyrost zadłużenia netto) 8 696 760 5 747 3 422 4 245 000 Portfel kredytów mieszkaniowych, milion EUR, UE15 0,2 0,3 0,6 11,2 Kredytowanie mieszkaniowe per capita, tys. EUR, UE15 4,7% 8,3% 7,8% 3,1% 45,7% Udział procentowy kredytów mieszkaniowych w PKB 55% 74% 92% 47% 63,6% % mieszkań własnościowych 0,7% 2,9% -0,1% 2,0% Stopa inflacji (UE 15) 19,2% 10,5% 5,8% 8,1% Stopa bezrobocia (UE 15) 3,7% 7,4% 0,4% Wzrost UE (UE 15) Polska Łotwa Węgry Czechy Średnia UE

7 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - zalety
większa elastyczność długu gruntowego niż hipoteki, co pozwala na nieograniczone modyfikacje zabezpieczonej wierzytelności, dynamiczne zmiany konstrukcji kredytowych w ramach raz ustanowionego zabezpieczenia, łatwiejszą zmianę kredytodawcy (np. zabezpieczenie długiem gruntowym umów ramowych/ generalnych) brak identyczności wierzyciela długu gruntowego i wierzyciela wierzytelności - umożliwia to wykorzystanie długu gruntowego jako zabezpieczenia przy kredytowaniu przez konsorcjum bankowe przy sekurytyzacji wierzytelności pozaksięgowy obrót prawem rzeczowym - forma listowa długu gruntowego (uproszczenie procedury związanej z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej długiem gruntowym w porównaniu z hipoteką)

8 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - konsorcja kredytowe
Kredyty konsorcjalne 2003 r. Źródło: Rzeczpospolita  w tabeli ujęto tylko 10 banków, które udzieliły największych kredytów Źródło: Rzeczpospolita

9 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - konsorcja kredytowe - zabezpieczenie hipoteczne model I: hipoteki w tej samej randze na rzecz poszczególnych banków-konsorcjantów forma dopuszczalna prawnie wady: zwiększone koszty zabezpieczenia, problem równego pierwszeństwa wszystkich hipotek model II: hipoteka na rzecz konsorcjum jako tworu prawnego wady: brak możliwości wpisania hipoteki na rzecz konsorcjum model III: hipoteka na rzecz kilku banków konsorcjalnych model IIIa: z podaniem części ułamkowych („hipoteka ułamkowa”) wady: polskie prawo nie przewiduje konstrukcji części ułamkowych wierzytelności = niedopuszczalna jedna hipoteka w częściach ułamkowych na rzecz kilku wierzycieli model IIIb: bez podania części ułamkowych wady: rozwiązanie możliwe, ale przy przyjęciu solidarności po stronie wierzycieli = negatywne konsekwencje dla banków (każdy z konsorcjantów może żądać spełnienia całego świadczenia) model IV: hipoteka na rzecz konsorcjum jako spółki prawa cywilnego wady: rozwiązanie dopuszczalne, ale solidarna odpowiedzialność konsorcjantów za zobowiązania zaciągnięte przez konsorcjum = za wypłatę całości kredytu model V: hipoteka na rzecz 1 banku model Va: na rzecz banku-administratora hipoteki konstrukcja podobna do administratora zastawu de lege lata rozwiązanie niedopuszczalne model Vb: na rzecz banku prowadzącego sprawy i reprezentującego konsorcjum rozwiązanie dopuszczalne jedynie pod warunkiem przelania wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów na bank rozwiązanie: DŁUG GRUNTOWY Podobna konstrukcja przewidziana przez projekt ustawy o sekurtytzacji (druk sejmowy 2080) art. 6- administrator zabezpieczeń bezsporny od strony prawnej: model I inne rozwiązania niedopuszczalne, generujące ryzyko prawne lub niekorzystne dla konsorcjantów

10 Potrzeba wprowadzenia zabezpieczenia niekacesoryjnego w Polsce - przenoszenie wierzytelności hipotecznych skomplikowana procedura umowa wniosek o wpis nowego wierzyciela w kw oczekiwanie przelew wierzytelności skuteczny z wpisem nowego wierzyciela do księgi wieczystej koszty 1. notarialne poświadczenie podpisu zbywcy przy umowie przelewu wierzytelności ZMIANA: art. 95 Prawa bankowego (od ): ujawnienie zmiany hipoteki w związku z przelewem wierzytelności - na podstawie dokumentu bankowego (obniżenie kosztów o notarialne poświadczenie podpisów) 2. opłata sądowa od wniosku o wpis przelewu - 1/5 wpisu stosunkowego 3. opłata sądowa w nowym projekcie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zł? rozwiązanie: przenoszenie wierzytelności zabezpieczonych listowym długiem gruntowym = bez konieczności wpisów w kw

11 Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - prace Komisji Kodyfikacyjnej
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości udział jako eksperta Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego (inicjator projektu, wykazanie praktycznej potrzeby wprowadzenia długu gruntowego) A. Drewicz-Tułodziecka - członek zespołu problemowego podmiotowych praw rzeczowych oraz zespołu problemowego powołanego do opracowania przepisów dot. długu gruntowego i hipoteki wiele rozwiązań nawiązujących do projektu Komisji Kodyfikacyjnej z 1937 r. (F.Zoll) prace nad projektem w Komisji od listopada 1998 r. do września 2004 r. projekt uwzględniony w rządowym programie „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca II” prace pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego

12 Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja)
zakończenie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny i ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw druk sejmowy 3433 I czytanie: 19 stycznia 2005 r.; projekt przekazany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach sprawozdanie podkomisji wprowadzenie nowych przepisów dot. długu gruntowego do ustawy o księgach wieczystych i hipotece - nowy dział II1 - art zmiany także w: Kpc, Kc, Prawie upadłościowym i naprawczym, Prawie o notariacie, ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Ordynacji podatkowej, ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych projekty aktów wykonawczych vacatio legis: 1 rok od od dnia ogłoszenia

13 DŁUG GRUNTOWY definicja art. 1121 ukw
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy - najważniejsze zasady Główne zasady: DŁUG GRUNTOWY definicja art ukw Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby (uprawnionego) prawem, na mocy którego uprawniony może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (dług gruntowy). Dług gruntowy wyraża się w oznaczonej sumie pieniężnej. HIPOTEKA definicja art. 65 ukw W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciel nieruchomości (hipoteka). nowe ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość (zmiana art. 244 kc) ustanawiane na rzecz oznaczonej osoby - uprawnionego ustanowienie: na podstawie umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a uprawnionym + wpis do księgi wieczystej (charakter konstytutywny)

14 Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - najważniejsze zasady cd.
przedmiot obciążenia: nieruchomość, użytkowanie wieczyste, część ułamkowa nieruchomości przy ustanowieniu forma aktu notarialnego wymagana dla oświadczenia właściciela nieruchomości prawo nieakcesoryjne (= nie może istnieć ustawowe powiązanie pomiędzy długiem gruntowym a wierzytelnością) powiązanie pomiędzy wierzytelnością a długiem gruntowym poprzez tzw. „umowę zabezpieczającą” (art Właściciel nieruchomości obciążonej może w odrębnej umowie zawartej z uprawnionym określić cel ustanowienia lub zakres wykonywania długu gruntowego. Umowa powinna ponadto jednoznacznie wskazywać wierzytelność oraz stosunek prawny, z którego wierzytelność wynika 2.Umowa ta wymaga formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.) forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie art ust. 5: W razie wykonania zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać przeniesienia długu gruntowego na siebie lub wskazaną przez niego osobę trzecią

15 Ustawa wprowadzająca dług gruntowy - najważniejsze zasady cd.
wyjątek od art. 247 kc, iż konfuzja powoduje zawsze wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego - art. 1128 wykreślenie długu gruntowego z księgi wieczystej - art : oświadczenie uprawnionego o zrzeczeniu się długu gruntowego + pisemna zgoda właściciela nieruchomości oświadczenie uprawnionego o wykonaniu zobowiązań z umowy zabezpieczającej + zgoda właściciela nieruchomości wyrok ustalający wygaśnięcie długu gruntowego wniosek właściciela nieruchomości po upływie terminu dług gruntowy łączny (powstaje ex lege w razie podziału nieruchomości) - art

16 Wystawienie listu długu gruntowego
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - forma listowa Definicja: Art W umowie ustanowienia długu gruntowego można zastrzec, że do powstania tego prawa jest potrzebne wydanie przez sąd rejonowy prowadzący księgę wieczystą dla nieruchomości listu długu gruntowego wskazującego obciążenie tej nieruchomości długiem gruntowym (listowy dług gruntowy). Wystawienie listu długu gruntowego list długu gruntowego sporządza na urzędowym formularzu notariusz i przesyła go do sądu (art. 951§ 1 Pr. o not.) sąd po uprawomocnieniu się wpisu wydaje uprawnionemu list długu gruntowego (art ukw) treść listu długu gruntowego (art ukw, art. 952 Prawa o notariacie) chwila powstania: wydanie uprawnionemu listu długu gruntowego pierwszeństwo: chwila złożenia wniosku o wpis (art.29 ukw)

17 List długu gruntowego:
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - forma listowa -przenoszenie List długu gruntowego: obrót inkorporowanym w nim prawem rzeczowym bez konieczności każdorazowego wpisu do księgi wieczystej = pozaksięgowy obrót prawem rzeczowym wyjątek od art. 2451kc art ukw. 1. Przeniesienie listowego długu gruntowego wymaga oświadczenia zbywcy o przeniesieniu tego prawa i wydania listu długu gruntowego nabywcy znaczne uproszczenie procedury związanej z przeniesieniem prawa rzeczowego w porównaniu z hipoteką, co ma znaczenie np. przy sekurytyzacji wierzytelności

18 możliwość zmiany hipoteki
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - zmiana hipoteki/ długu gruntowego możliwość zmiany hipoteki na dług gruntowy (art ust. 2) oraz na listowy dług gruntowy (art ust. 1) możliwość zmiany długu gruntowego na hipotekę (art ust. 1) oraz możliwość zmiany listowego długu gruntowego na na dług gruntowy „księgowy” (art ust. 2) oraz na hipotekę (art ust. 3) KONIECZNA FORMA AKTU NOTARIALNEGO

19 Koszty notarialne Koszty notarialne
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - koszty notarialne HIPOTEKA Koszty notarialne Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ustanowienie hipoteki w formie aktu notarialnego - w zależności od wartości hipoteki stawka ulgowa w wys. 1/4 pełnej stawki za ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego + WYJĄTEK: art. 95 Prawa bankowego (hipoteka bankowa) DŁUG GRUNTOWY Koszty notarialne Rozporządzenie Min. Sprawiedliwości z w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ustanowienie długu gruntowego w formie aktu notarialnego - w zależności od wartości długu gruntowego brak stawek ulgowych (brak regulacji szczególnej) brak analogicznej regulacji do art. 95 Prawa bankowego = dług gruntowy zawsze ustanowiony w formie aktu notarialnego Rozporządzenie MS z w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej § 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości: 1)do zł zł; 2)powyżej zł do zł zł + 3 % od nadwyżki powyżej zł; 3)powyżej zł do zł zł + 2 % od nadwyżki powyżej zł; 4)powyżej zł do zł zł + 1 % od nadwyżki powyżej zł; 5)powyżej zł do zł zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej zł; 6)powyżej zł zł + 0,25 % od nadwyżki ponad zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku (= max. ok. 13 tys. zł) § 7. 1. Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 1)ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą, 2)losowanie nagrody, 3)potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym - maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki przewidzianej w § 3. Art. 95. Prawa bankowego 1. Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. 2. Czynność bankowa lub czynność zabezpieczająca wierzytelność banku stwierdzona dokumentem, o którym mowa w ust. 1, ma datę pewną od daty tego dokumentu. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku lub innej osoby ustanawiającej hipotekę na rzecz banku w celu zabezpieczenia wierzytelności dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów. 4. Do ustanowienia hipoteki, o której mowa w ust. 3, jest wymagane złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do ujawnienia w księdze wieczystej zmiany treści hipoteki i przeniesienia hipoteki w związku ze zbyciem wierzytelności bankowej oraz do dokonania wpisu hipoteki obciążającej użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 1998 r.
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - koszty sądowe HIPOTEKA Koszty sądowe Rozporządzenie Min. Spr. z w spr. określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych wpis hipoteki do kw - w zależności od wartości zabezpieczanej wierzytelności - 1/10 wpisu stosunkowego +ulgi/ zwolnienie hipotek na budownictwo mieszkaniowe (Rozp. MS z w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń) ZMIANA: projekt nowej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejm. 2582): wpis ograniczonych praw rzeczowych zł (art. 42 pkt 3) DŁUG GRUNTOWY Koszty sądowe Rozporządzenie Min. Spr. z w spr. określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych wpis długu gruntowego do kw - 1/5 wpisu stosunkowego przy wpisie ograniczonych prawa rzeczowych + brak ulg i zwolnień analogicznych do wpisu hipoteki (brak regulacji szczególnej) ZMIANA: projekt nowej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejm. 2582) wpis ograniczonych praw rzeczowych zł (art. 42 pkt 3) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń. (Dz. U. z dnia 11 lipca 1998 r.) Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje: § 1. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń kredytów: 1)na budownictwo mieszkaniowe, 2)na pokrycie ceny nabycia nieruchomości lub dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości zamienianych, 3)na działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, usługową lub handlową) albo działalność związaną z produkcją rolną, 4)na pokrycie kosztów dotyczących ochrony środowiska - pobiera się, z zastrzeżeniem § 2, opłatę sądową stanowiącą dwudziestą część całego wpisu stosunkowego ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 oraz z 1998 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315). § 2. 1. Zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność związaną z produkcją rolną. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie - współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli. orzeczenia sądów § 3. 1. Przepis § 1 stosuje się również do wniosku o wpis hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń wymienionych w tym przepisie na: 1)użytkowaniu wieczystym, 2)własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, 3)spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego, 4)prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni), 5)wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. 2. Jeżeli zabezpieczenie należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo działalność związaną z produkcją rolną następuje na prawach, o których mowa w ust. 1, przysługujących kredytobiorcy, stosuje się zwolnienie od opłaty sądowej zgodnie z § 2.

21 podatek od czynności cywilnoprawnych
Ustawa wprowadzająca dług gruntowy (zasady, konstrukcja) - pcc HIPOTEKA podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z o podatku od czynności cywilnoprawnych hipoteka zwykła - 0,1% kwoty zabezpieczanej wierzytelności hipoteka kaucyjna - 19 zł DŁUG GRUNTOWY podatek od czynności cywilnoprawnych regulacja szczególna: projekt ustawy wprowadzającej dług gruntowy od ustanowienia długu gruntowego stawka podatku wynosi - od kwoty (sumy pieniężnej) długu gruntowego 0,1% nie więcej niż zł Projekt ustawy wprowadzającej dług gruntowy przewiduje nowe stawki pcc za zmianę hipoteki i długu gruntowego (zmianę treści prawa oraz zmianę hipoteki na dług gruntowy i na odwrót)

22 Środki ochrony właściciela nieruchomości/ dłużnika
Kwestie problemowe (ochrona właściciela nieruchomości obciążonej) Środki ochrony właściciela nieruchomości/ dłużnika umowa zabezpieczająca - art ust. 1,2 określenie celu ustanowienia, zakresu wykonywania długu gruntowego podpisy poświadczone notarialnie w razie wykonania zobowiązań z niej właściciel może żądać przeniesienia długu na siebie lub os. trzecią umowa skuteczna także względem nabywcy długu gruntowego, zbywca obowiązany poinformować nabywcę o jej treści - art ust. 3,4 prawo wykupu długu gruntowego - art.1127 nowe powództwo przeciwegzekucyjne - art. 840 § 1 pkt 4 kpc

23 nazwa (dług na nieruchomości? hipoteka niekacesoryjna?) terminowość
Kwestie problemowe cd. sposób regulacji ustawowej (regulacja szczegółowa czy odesłanie do przepisów o hipotece z wyłączeniem akcesoryjności?) nazwa (dług na nieruchomości? hipoteka niekacesoryjna?) terminowość dług gruntowy właściciela (pierwotny) konwersja istniejących hipotek na długi gruntowe umowny dług gruntowy łączny (dopuszczalny?) skuteczność umowy zabezpieczającej wobec nabywcy długu gruntowego skuteczność umowy zabezpieczającej wobec nabywcy nieruchomości problem nadwyżki w egzekucji

24 Kontakt: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego
Al. Stanów Zjednoczonych 68 Warszawa tel / fax /


Pobierz ppt "Koncepcja i zapotrzebowanie na dług gruntowy w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google