Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. 1 Źródło: http://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.htmlhttp://www.econ.umk.pl/15,misja-i-wartosci.html

2 Zarządzanie Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. 2 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

3 Zarządzanie Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to:  posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych;  rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji;  znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji;  pogłębiona znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania;  posiadanie wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym;  znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;  znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu. 3 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

4 Zarządzanie Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to :  znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji;  samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań,  przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji;  posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu;  znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim;  projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych. 4 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

5 Zarządzanie Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy:  rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji  zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych;  posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość;  jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia;  potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej. 5 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie

6 Zarządzanie 6 Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzinRazem WykładĆwiczeniaECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 0302,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 4504,0 BHP Zaliczenie 000 Współczesne koncepcje zarządzania Egzamin 3005,0 Współczesne problemy makroekonomiczne Egzamin 1503,0 Prawo gospodarcze Zaliczenie 1502,0 Etyka w zarządzaniu Egzamin 1503,0 Zastosowania statystyki w zarządzaniu Zaliczenie 15 5,0 Seminarium magisterskie Zaliczenie 010520,0 Zarządzanie strategiczne Egzamin 30 6,0 Zarządzanie procesami Zaliczenie 1502,0 Rachunkowość zarządcza Egzamin 15 4,0 Przedsiębiorczość Egzamin 15 4,0 Psychologia w zarządzaniu Zaliczenie 1502,0 Badania operacyjne Zaliczenie 15 4,0 Laboratorium treningu kierowniczego I Zaliczenie 0302,0 Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia 20.06.2012 r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Źródło: http://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.htmlhttp://www.econ.umk.pl/251,plany-studiow.html

7 Zarządzanie Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do :  podjęcia studiów III stopnia;  podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych, w instytucjach różnych szczebli, w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego;  pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie;  prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej. 7 Absolwent na rynku pracy


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google