Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych Założeń do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia dr Piotr Mikiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych Założeń do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia dr Piotr Mikiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych Założeń do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia dr Piotr Mikiewicz

2 Specyfika edukacji jako przedmiotu działań strategicznych Podstawowe funkcje edukacji: Trening – wiedzy, umiejętności, wartości, postaw, Selekcja – klasyfikowanie do odrębnych ścieżek kształcenia i kariery zawodowej na podstawie ewaluacji osiągnięć szkolnych Alokacja – obsadzanie pozycji w strukturze społecznej w zależności od kariery szkolnej Regulacja aspiracji – motywowanie do pracy i stymulowanie oczekiwań związanych z własną przyszłością, w tym przygotowanie do zajęcia określonej pozycji zawodowej i związanego z tym stylu życia.

3 Specyfika edukacji jako przedmiotu działań strategicznych EDUKACJA JEST WAŻNA DLA: Gospodarki – jako mechanizm przygotowania pracowników na rynek pracy Polityki – jako mechanizm przygotowania obywateli państwa Społeczności – jako mechanizm przygotowania członka zbiorowości Jednostek – jako medium osiągania pozycji w strukturze społecznej (poprzez zawód i osiągany status społeczny)

4 Specyfika edukacji jako przedmiotu działań strategicznych Warunki późnej nowoczesności jako kontekst społeczny myślenia strategicznego o edukacji: Ryzyko, niejasność, elastyczność, mobilność – oto słowa klucze dzisiejszej rzeczywistości społecznej Jest to jednocześnie cel kształcenia i wychowania (jak do tego przygotować młodych ludzi), jak i kontekst (warunki życia rodzin i społeczności otaczających szkołę) Zadaniem zarządzających systemem edukacji jest zatem zarządzanie niepewnością i przygotowanie do niej

5 Działania podjęte w projekcie Tytuł projektu: „Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław” Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Lider Projektu) Gmina Wrocław (Partner Projektu). Okres realizacji sierpień 2013 – maj 2015

6 KONSULTACJE ETAP I Konsultacje z przedstawicielami środowiska edukacyjnego Pięć warsztatów przyszłościowych w gronie ekspertów – panel ekspercki Dodatkowe konsultacje z Wrocławską Radą Edukacji i Prezydentem Wrocławia Opracowanie założeń do strategii pt.: Wrocławska Koncepcja Edukacyjna

7 KONSULTACJE ETAP II Zbieranie informacji i uwag od grup docelowych poprzez ankietę online http://www.wroclaw.pl/ankieta-oswiatowa-wroclaw/ Warsztaty konsultacyjne w sprawie Strategii Edukacyjnej z udziałem przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych Przygotowanie ostatecznej wersji założeń do Strategii Edukacyjnej

8 O czego zależy gotowość obywateli do udziału w konsultacjach społecznych stopień istotności konsultowanej kwestii dla mieszkańców – bardziej prawdopodobne, że ludzie zaangażują się w konsultacje dotyczące spraw bezpośrednio ich dotyczących; kanał komunikacji – bardziej zaangażują się, jeżeli komunikat dotrze do nich bezpośrednio a nie będą musieli sami poszukiwać informacji; sposób prezentacji konsultowanych treści – łatwiej angażujemy się w konsultacje treści przedstawionych w sposób czytelny, komunikatywnym językiem, w krótkiej formie; wielkość miejscowości, środowiska lokalnego – łatwiej o zaangażowanie w mniejszych miejscowościach, w których cyrkulacja informacji o problemie, propozycjach i konsultacjach przebiega szybciej i poprzez kanały nieformalne; poziom kapitału społecznego w danej zbiorowości – ludzie bardziej angażują się wówczas, kiedy mają nawyk angażowania się; w społecznościach w których działają organizacje pozarządowe i ludzie często uczestniczą w zbiorowych działaniach na rzecz dobra publicznego, łatwiej o zainteresowanie i osobiste zaangażowanie w proces konsultacji;

9 Refleksje Złożoność procesu konsultacji Zaangażowanie wielu zróżnicowanych podmiotów Szansa na stworzenie sieci współpracy pomiędzy tymi podmiotami niezależnie od celu projektu

10 Refleksje Konieczność pogodzenia wielu punktów widzenia i wielu interesów W konsekwencji duży poziom ogólności zaproponowanych zapisów Ostateczna wersja Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej nie jest zatem rozwiązaniem problemów, ale narzędziem bardziej skoordynowanego poszukiwania rozwiązań.

11 Refleksje Kluczowe znaczenie koordynacji w procesach konsultacyjnych: Koordynacja jest niezbędna w procesie konsultacyjnym, ponieważ ktoś musi panować nad różnorodnością wątków poruszanych przez wielu aktorów społecznych, którzy mogą (i często mają) odmienne wizje celu Strategii i jej ostatecznej formy Koordynacja jest niezbędna na etapie wdrażania strategii – by ogólnie zapisane cele znalazły swoje przełożenie na bardzo wiele działań szczegółowych realizowanych niekiedy w bardzo odmiennych kontekstach zadaniowych Koordynacja jest niezbędna dla utrzymania Strategii przy życiu, jako realny element refleksyjnego zarzadzania procesami społecznymi

12 Zamiast podsumowania W przygotowaniu strategii ważniejsze jest to, że się ją przygotowuje, niż to co się zapisze w dokumencie - myśl Bogdana Aniszczyka

13 Dziękuję za uwagę piotr.mikiewicz@dsw.edu.pl


Pobierz ppt "Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych Założeń do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia dr Piotr Mikiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google