Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Parda i Michał Rzodkiewicz prezentują prezentacje:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Parda i Michał Rzodkiewicz prezentują prezentacje:"— Zapis prezentacji:

1 Michał Parda i Michał Rzodkiewicz prezentują prezentacje:

2 Ekologia w domu i nie tylko

3 Parę słów o Ekologii Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między wspólnotą biotyczną a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach, komunikacjach i informacjach. Odkrywanie tej prawdy dokonało się od starożytności do współczesności, ale ekologia jako samodzielna nauka rozwinęła się w zasadzie w XIX w. Ekologia nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka. Jest to nauka o porządku i nieporządku oraz konsekwencjach wynikających dla istnienie człowieka. Ze względów zarówno filozoficznych jak i utylitarnych pojecie "ekologia" używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej, a nawet filozofii ekologicznej (ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej.

4 Pare słów o ekologii ode nas
ekologia jest to ochrona środowiska przed szybkim wyniszczaniem spowodowanym działaniem człowieka i cywilizacji.

5 Działy Ekologii Podział ze względu na zakres zainteresowań i poziomów organizacji: autekologię czyli ekologię organizmów, zajmującą się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska abiotycznego na organizmy synekologię czyli ekologię ekosystemów, zajmującą się badaniem grup organizmów (jako całości) w biocenozach oraz zależności między zbiorowiskami organizmów a ich siedliskiem. Podział ze względu metodologię badań: ekologia opisowa – „historia naturalna”, opisywanie całych formacji roślinnych i zgrupować zwierząt kuli ziemskiej (ociera się o zoogeografię czy biogeografię ekologia funkcjonalna – poszukuje i bada związki, wzajemne zależności i oddziaływania między składowymi jednostek opisywanych przez ekologie opisową, poszukuje ogólnych zasad funkcjonowania systemów ekologicznych ekologia ewolucyjna – rozważa organizmy i relacje istniejące między nimi jako twory historycznego procesu ewolucji.

6 Inne rozumienie słowa Ekologia
Ernst Haeckel: „Przez ekologię rozumiemy wiedzę związaną z ekonomiką natury – badanie stosunków roślin i zwierząt z ich środowiskiem organicznym i nieorganicznym, w tym przede wszystkim ich przyjazne i wrogie stosunki z tymi zwierzętami i roślinami, z którymi wchodzą one w bezpośredni lub pośredni kontakt – można powiedzieć, że ekologia jest budowaniem tych wszystkich złożonych interakcji, które Darwin nazwa warunkami walki o byt” Claude Lévi-Strauss stwierdził, że "ekologia jest astronomią życia". Tak jak astronomia ukazuje położenie ciał niebieskich, tak ekologia ukazuje rozłożenie organizmów żywych na Ziemi. Ekolog nie ogranicza się tylko do opisu tego rozmieszczenia, stara się odpowiedzieć, dlaczego ona jest właśnie takie, dlaczego zbiorowiska roślin mają swoją strukturę i wypełniają dane funkcje. Jest to wskazanie na ekologie ewolucyjną, funkcjonalna i opisową Charles J. Krebs: „Ekologia jest nauką zajmującą się regułami zachodzącymi między występowaniem i rozmieszczeniem organizmów”, a podstawowym zadaniem ekologii jest wskazanie na przyczyny warunkujące rozmieszczenie i liczebność organizmów (taki cel postawił np. Humboldt w XVIII w.). Krebs wyróżnia:

7 Rzeczy związane z Ekologią
Recykling Segregacja odpadów (w domu) Efekt cieplarniany Makulatura Oczyszczalnie Utylizacja

8 Recykling Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr. Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy: Właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi, Rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części, Projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling, Projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów. Projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich poźniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione, Projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej, System oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów. Edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych, Logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych, Przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

9 Recykling Recykling to ekonomiczne wykorzystanie urzytych już opakowan itp.

10 Epilog o Recyklingu Recykling to wtórny obieg,
zrozumie to każdy człowiek. I mądry tak reaguje, że swe śmieci segreguje. A ten drugi-co zostaje- Myśli, że to jakieś baje I ugniata to, co kupi. Jak on się nazywa?

11 Segregacja odpadów Segregacja odpadów – metoda usprawniająca utylizację oraz odzysk odpadów. Odpady są jednym z najważniejszym problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio kg na osobę na rok. Odpady możemy podzielić na: odpady przemysłowe odpady komunalne odpady niebezpieczne Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona jest w miejscu naszych, gospodarstw domowych. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach i kamienicach, gdzie ustawione są zestawy kontenerów. Odpady niebezpieczne mogą być składowane jedynie na specjalnych składowiskach lub na odpowiednio zabezpieczonych częściach składowisk komunalnych. Segregacja i recykling odpadów pozwala na: przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zużycia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery, ograniczenie ilości odpadów i ścieków.

12 Segregacja w domu Ważne jest, aby w swoim domu segregować odpady. Nie jest to uciążliwe ani kosztowne. Wystarczy tylko wrzucać odpady do odpowiednich pojemników. Pojemnik na szkło bezbarwne jest biały, a na szkło kolorowe-zielony. Możemy wrzucać tam:Szkło spożywcze, słoiki butelki po napojach itp. Do pojemników nie należy wrzucać Szkła zbrojonego, szyb, szyb samochodowych, porcelany. Wrzucając szkło do wydzielonych pojemników, a nie do zsypu przyczyniasz się do powstania ze zużutych opakowań stłuczkę szklaną. Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier. Tutaj wrzucamy gazety, opakowania papierowe. zeszyty, tekturę itp. Nie należy wrzucać papieru z resztkami innych substancji. Korzyści z wyrabiania papieru z makulatury to mniej wycinanych drzew.   Żółty pojemnik jest na tworzywa sztuczne. Możemy tu wrzucać folie, reklamówki, plastykowe butelki itp. Dzięki segregowaniu tworzyw sztucznych oszczędzamy miejsce na wysypiskach. Tworzywa sztuczne rozkładają się wiele lat9np. foliowa reklamówka może się rozkładać nawet 400 lat!). Ponadto przetapiając stare opakowania na nowe oszczędzamy ropę naftową, której zapasy na Ziemi maleją. Do żółtego pojemnika wrzucamy także metale. Nadają się do tego puszki, kapsle i inne odpady metalowe. Można z nich później wytopić nowe elementy metalowe.

13 Segregacja w domu Naszym zdaniem bez wysiłku można przestrzegać najprostsze zasady ekologii takie jak na przykład segregacja śmieci jest to prosta czynność, wystarczy tylko ze jak będziemy wyrzucali śmiecie posegregujemy swoje śmieci na trzy (3) rożne kupki i wrzucimy je do trzech przeznaczonych na to pojemników ; niebieski -papier, czarny-odpady organiczne, żółty plastik, zielony-szkło

14 Efekt cieplarniany Efekt cieplarniany – zjawisko wywoływane przez atmosferę, w wyniku którego temperatura planety jest wyższa niż gdyby planeta nie posiadała atmosfery. Spowodowane jest ograniczeniem wypromieniowywania ciepła z jej powierzchni i dolnych warstw atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Czynnikiem ograniczającym wypromieniowanie ciepła są gazy cieplarniane lub pyły zawieszone w powietrzu[2]. Efekt cieplarniany zachodzi na planetach i księżycach posiadających atmosferę i ogrzewanych przez gwiazdy. W Układzie Słonecznym zachodzi on na Ziemi, Marsie, Wenus oraz na księżycu Saturna – Tytanie.

15 Efekt cieplarniany Ocieplenie klimatu jest skutkiem efektu cieplarnianego.Efekt cieplarniany to skutek zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Ten gaz przetrzymuje ciepło ocieplając w ten sposób klimat. Pamiętaj że oszczędzając prąd nie oszczędzasz tylko pieniędzy! Zmniejszasz emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Być może dzięki oszczędności będziesz mógł cieszyć się w zimie śniegiem. Ograniczanie zużycia prądu Pamiętaj, żeby odłączać ładowarkę do komórki z prądu. Pozostawiona w gniazdku ładowarka także zużywa prąd. Nigdy nie zostawiaj włączonego światła, gdy wychodzisz z danego pomieszczenia Po wyłączeniu komputera wyłączaj także monitor. Staraj się kupować żarówki energooszczędne. Zużywają one mniej prądu, a świecą tak samo jak zwykłe. Dwutlenek węgla jest sprawcą nie tylko efektu cieplarnianego. Jest on także przyczyną kwaśnych deszczy. Kwaśne deszcze niszczą lasy i zatruwają gleby.

16 Makulatura Makulatura - niepotrzebne lub zniszczone wyroby papiernicze, nadające się bezpośrednio do wtórnego wykorzystania w innych celach niż były przeznaczone pierwotnie lub nadające się jako jeden z surowców do produkcji nowego papieru. w bibliotekarstwie - egzemplarze wycofane z różnych powodów z księgozbioru (np. dezaktualizacja, uszkodzenia), które nie nadają się do wykorzystania w żadnym innym celu, nawet na wymianę czy dary, a jedynie nadające się na przemiał, czyli na surowiec do produkcji nowego papieru w drukarstwie - arkusze zużyte podczas narządzania formy drukowej, arkusze niekompletne - nadmiarowe (przy publikacjach wieloskładkowych) oraz wszelkie defekty, czyli arkusze z wadami; w drukarni makulatura służy jako materiał opakowaniowy dla gotowych wyrobów, a może być również wykorzystywana jako element budowy bardziej skomplikowanych opraw w introligatorni w filatelistyce - wadliwie wykonane znaczki i całostki pocztowe, najczęściej odrzucane przez kontrolę techniczną drukarni i niszczone. Makulatura filatelistyczna, która mimo kontroli przedostanie się do obiegu, stanowi pełnowartościowy obiekt kolekcjonerski. w introligatorstwie - pochodzące z drukarni, nieprzydatne lub niepotrzebne tam arkusze (oraz ich fragmenty) bez wad fizycznych, zadrukowane dwustronnie lub czyste z jednej strony są wykorzystywane do różnych zaawansowanych procesów introligatorskich jako jeden ze składników opraw, np. na wyklejki, wzmocnienie okładzin itp.; zwyczaj wykorzystywania niepotrzebnych zadrukowanych arkuszy druku w introligatorni stał się z czasem źródłem cennych odkryć zabytków piśmiennictwa w papiernictwie - wyroby papiernicze i ich resztki wykorzystywane jako jeden z surowców włóknistych przy produkcji nowego papieru w wydawnictwie - nakład (lub jego część) wycofany z magazynu lub sprzedaży, skierowany decyzją wydawcy na przemiał; decyzja spowodowana podobnymi czynnikami, jak w bibliotekarstwie

17 Oczyszczalnie OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Oczyszczalnia ścieków - zespół urządzeń i obiektów technologicznych służących do oczyszczania ścieków czyli do usuwania ze ścieków substancji w nich rozpuszczonych, koloidów i zawiesin. Oczyszczalnie dzielimy na:  * biologiczne - oczyszczanie odbywa się na drodze procesów biochemicznych * hydrobotaniczne - oczyszczalnia ścieków wykorzystująca rośliny pływające (np. rzęsę wodną) lub zakorzenione (np. trzcinę lub pałkę wodną) do oczyszczania ścieków; układów tych nie stosuje się do dużych ilości ścieków ze względu na duże jednostkowe zapotrzebowanie powierzchni. * chemiczne - oczyszczanie ścieków zachodzi w wyniku procesów chemicznych  * mechaniczne - oczyszczalnia, w której oczyszczanie ścieków zachodzi jedynie w wyniku procesów fizycznych, takich jak rozdrabnianie, cedzenie, filtrowanie czy sedymentacja; często nazywana oczyszczalnią wstępną.

18 Utylizacja Utylizacja  - wykorzystanie lub zniszczenie surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekalii do nawożenia. Najczęstszym sposobem utylizacji jest spalanie. Czasem piece utylizacyjne są wykorzystywane do podgrzewania wody ogrzewającej okoliczne osiedla. Termin stosowany najczęściej na określenie procesu przerobu padliny i wszelkiego rodzaju ubocznych produktów przemysłu mięsnego i rybnego na mączki pastewne (mięsno-kostna, z krwi, kostna, rybna, keratynowa, precypitat paszowy, susz z krwi), tłuszcze techniczne, żelatynę, kleje itp. W skali przemysłowej, utylizacja padliny i odpadów zwierzęcych polega na ich rozgotowaniu pod ciśnieniem, wysuszeniu uzyskanej miazgi i oddzieleniu przez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu; oprócz znaczenia ekonomicznego utylizacja ma znaczenie sanitarne, gdyż likwiduje ewentualne ogniska chorób zakaźnych. W Polsce do nowoczesnych zakładów utylizacyjnych przemysłu mięsnego i rybnego należą wybudowane w roku 1980 (zautomatyzowane o pełnej dezodoryzacji) zakłady w Osetnicy (województwo dolnośląskie), Gołczy (województwo małopolskie), Przewrotnem (województwo podkarpackie).

19 Podsumowanie Naszym zdaniem warto jest przestrzegać zasady ekologii.

20 Może nasza prezentacja nie jest rewelacyjna i zbytnio obszerna ale to już koniec.

21 Więcej znajdziecie na www.ekologizm.bloog.pl

22 Dziękuje za obejrzenie prezentacji.
Koniec


Pobierz ppt "Michał Parda i Michał Rzodkiewicz prezentują prezentacje:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google