Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚLUBOWANIE klas pierwszych 2013 r.18 września. DYREKTOR SZKOŁY Małgorzata Górniak Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00.

Коpie: 1
ZEBRANIE Z RODZICAMI uczniów klas drugich i trzecich 2013 r.19 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚLUBOWANIE klas pierwszych 2013 r.18 września. DYREKTOR SZKOŁY Małgorzata Górniak Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00."— Zapis prezentacji:

1 ŚLUBOWANIE klas pierwszych 2013 r.18 września

2 DYREKTOR SZKOŁY Małgorzata Górniak Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00 – 14.0013.00-14.00 Wtorek 8.00 – 14.00--- Środa 8.00 – 14.0013.00-14.00 Czwartek10.00 – 16.3014.00-16.30 Piątek 8.00 – 14.0013.00-14.00 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 6416033

3 WICEDYREKTOR SZKOŁY Barbara Kalinowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 6416033 Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00 – 14.00--- Wtorek 10.00 – 16.3015.40-16.30 Środa 8.00 – 14.00--- Czwartek 8.00 – 14.00--- Piątek 10.00 – 15.4514.00-15.30

4 WICEDYREKTOR SZKOŁY Ewa Zaniewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 6416033 Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek10.00 – 16.3015.00-16.00 Wtorek8.00 – 14.00--- Środa10.00 – 17.0015.30-16.30 Czwartek8.00 – 14.00--- Piątek 8.00 – 14.00---

5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 III LO to wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki CELE GŁÓWNE: Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie kształcenia, rozwijania zainteresowań, wychowania, opieki i planowania kariery zawodowej absolwentów. Stwarzanie warunków, aby Koncepcja Pracy Szkoły była żywa, ulegała modyfikacjom, aby zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

6 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 CELE SZCZEGÓŁOWE 2013 – 2014 1. Zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły ukierunkowanego na rozwój uczniów. 2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym nastawiona na wzajemny rozwój 3. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, dalszy wzrost jakości kształcenia, m. in. poprzez uwzględnianie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego, indywidualizację procesu kształcenia. 4. Realizowanie celów kształcenia ogólnego: a) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki; b) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; c) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

7 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 5. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych: a) Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; b) Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz funkcjonowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; c) Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; d) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; e) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi; f) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; g) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; h) Umiejętność pracy zespołowej.

8 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 6. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia np. wspieranie talentów, rozwijanie pasji. 7. Podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, wzmacnianie współpracy między szkołą a rodzicami, wspomaganie rodziny. 8. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez stwarzanie w szkole bezpiecznych warunków nauki i opieki we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi. Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 9. Dostosowanie funkcjonowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. 10. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, jak również bieżących potrzeb szkoły. 11. Doskonalenie organizacji pracy szkoły i systemu przepływu informacji. 12. Rozwój i modernizacja istniejącej bazy szkolnej.

9 Dokumenty szkolne III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Wymienione poniżej dokumenty szkolne są do wglądu w dniu dzisiejszym w gabinecie wicedyrektorów, a w pozostałe dni w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki: Statut Szkoły wraz z załącznikiem, jakim jest WSO, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki,

10 Dokumenty szkolne III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012 - 2013 Obszar: 2. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy. W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Wymaganie: 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

11 Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 14 października 2013 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej 7,8 stycznia 2014 (wtorek, środa) Prawosławne Święta Bożego Narodzenia 2 maja 2014 (piątek) 5 maja 2014 (poniedziałek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym 6 maja 2014 (wtorek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym 7 maja 2014 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym 8 maja 2014 (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 9 maja 2014 (piątek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym 20 czerwca 2014 (piątek) dzień po Bożym Ciele

12 KLASY PIERWSZE w roku szkolnym 2013-2014 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

13 klasa humanistyczna wychowawca Joanna Radziwońska PRZEDMIOTY ROZSZERZONE język polski język łaciński i kultura antyczna historia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE przyroda Wiedza o Polsce i świecie współczesnym JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 I a

14 klasa matematyczno-fizyczna wychowawca Beata Parciak PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka fizyka informatyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język angielski techniczny JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 I b

15 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka geografia język angielski PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń) JĘZYKI OBCE angielski niemiecki rosyjski francuski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 klasa matematyczno-geograficzna wychowawca Anna Cichocka I c

16 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 klasa matematyczno-geograficzna wychowawca Iwona Waszczuk I d PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka geografia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń) JĘZYKI OBCE angielski hiszpański francuski

17 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE biologia chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język łaciński dla biologów, chemików i medyków JĘZYKI OBCE angielski niemiecki rosyjski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 I e klasa biologiczno-chemiczna wychowawca Anna Siemienkowicz

18 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 I f klasa biologiczno-chemiczna wychowawca Marta Kulikowska-Hryń PRZEDMIOTY ROZSZERZONE biologia chemia PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język łaciński dla biologów, chemików i medyków JĘZYKI OBCE angielski francuski hiszpański

19 0 g III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 klasa hiszpańska - 4 lata (sekcja dwujęzyczna z hiszpańskim językiem nauczania) wychowawca Katarzyna Nocna PRZEDMIOTY ROZSZERZONE język i literatura hiszpańska nauczana w języku hiszpańskim geografia nauczana dwujęzycznie historia nauczana dwujęzycznie język angielski PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE retoryka JĘZYKI OBCE hiszpański angielski 0 g

20 PRZEDMIOTY ROZSZERZONE matematyka fizyka informatyka PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE historia i społeczeństwo język angielski techniczny JĘZYKI OBCE angielski niemiecki III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 I h klasa matematyczno-informatyczna wychowawca Sylwia Żylińska-Awruk

21 OFERTA PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA PEDAGOG SZKOLNY: PSYCHOLOG: Bożena Bogojło Ewa Bogusz - Durczak Anetta Gołębiowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 w roku szkolnym 2013-2014

22 Diagnozowanie potrzeb uczniów i analiza niepowodzeń Konsultacje indywidualne, rozmowy o charakterze wspierającym Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodami aktywnymi Pomoc psychologiczno – pedagogiczna skierowana do uczniów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

23 Bliżej siebie- zajęcia integracyjne dla klas I Koło Edukacji Psychologicznej – dla osób zainteresowanych Profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja) – klasy I i II Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS – klasy I Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży we współpracy z pracownikami Ośrodka ETAP – klasy I i II Zajęcia psychoedukacyjne Oswoić stres – klasy III Profilaktyka zdrowia psychicznego (depresja) – klasy II i III Profilaktyka raka – klasy I i III Edukacja Prawna – klasy II III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Profilaktyka w szkole

24 ZAJĘCIA INTEGRACYJNE w klasach pierwszych III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 wrzesień 2013

25

26

27 Koordynowanie działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów Warsztaty antydyskryminacyjne – zajęcia edukacyjne Różnorodność – podaj dalej! 2013 Zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych i niedowidzących Ośrodek Kariery - organizowanie działań w zakresie planowania kariery Losy absolwentów Zadania wychowawcze III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

28 Konsultacje indywidualne jako wsparcie i pomoc Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców Rodzicielstwo na zakręcie Blaski i cienie bycia rodzicem nastolatka... 03.10.2013r. W kręgu emocji-jak radzić sobie z kryzysem dorastania? 07.11.2013r. Efektywna komunikacja sprzymierzeńcem w sytuacjach konfliktowych 12. 12.2013r. Współpraca z rodzicami III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

29 Szczegółowa oferta zajęć dodatkowych z rodzajem zajęć, prowadzącym, terminem i godziną oraz numerem sali ukaże się na stronie internetowej szkoły do końca września 2013r. ZAJĘCIA DODATKOWE III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

30 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących olimpiad przedmiotowych.

31 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Nazwa olimpiadyNauczyciel odpowiedzialny za organizację 1. Olimpiada Artystyczna (historia sztuki, historia muzyki) Krystyna Ratasiewicz 2. Olimpiada Wiedzy Biblijnej Beata Gołub 3. Olimpiada Wiedzy Teologicznej Helena Maksiewicz 4. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Maria Bartnicka 5. Olimpiada Języka Angielskiego Iwona Waszczuk 6. Olimpiada Języka Białoruskiego Ina Vensko 7. Olimpiada Języka Niemieckiego Aneta Klimiuk 8. Olimpiada Języka Hiszpańskiego Małgorzata Janusz 9. Olimpiada Języka Francuskiego Barbara Majewska 10. Olimpiada Języka Rosyjskiego Anna Awier 11. Olimpiada Historyczna Dariusz Rykaczewski Olimpiada Dzieje Oręża i Losy Żołnierza Polskiego Dariusz Rykaczewski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

32 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Nazwa olimpiadyNauczyciel odpowiedzialny za organizację 12. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Adam Borysiewicz 13. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Dariusz Rykaczewski 14. Olimpiada Matematyczna Anna Wicińska 15. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Joanna Perkowska 16. Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH matematyka Anna Wicińska 17. Olimpiada Biologiczna Grażyna Kudelska - Pasławska 18. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Anna Siemienkowicz 19. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu Grażyna Kudelska - Pasławska 20. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK Anna Siemienkowicz 21. Olimpiada Chemiczna Justyna Ostrowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

33 Nazwa olimpiadyNauczyciel odpowiedzialny za organizację 22. Olimpiada Fizyczna Łukasz Zdankowski 23. Olimpiada Astronomiczna Tomasz Białkowski 24. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH fizyka Łukasz Zdankowski 25. Olimpiada Geograficzna Joanna Kamocka 26. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH geografia Grzegorz Dąbrowski 27. Olimpiada Informatyczna Sylwia Żylińska-Awruk 28. Olimpiada Wiedzy o Internecie Sylwia Żylińska-Awruk 29. Olimpiada Przedsiębiorczości Małgorzata Kulikowska 30. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Małgorzata Kulikowska 31. Olimpiada Wiedzy o Bankach Małgorzata Kulikowska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

34 34 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013 Ilość olimpiad: Artystyczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Historyczna, Informatyczna, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Lingwistyki Matematycznej, Matematyczna, Literatury i Języka Polskiego, O Diamentowy Indeks AGH, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Przedsiębiorczości, Przyrodnicza, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Świecie Antycznym, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Technicznej, Promocji Zdrowego Stylu Życia-PCK, Innowacji Technicznych, Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922, Wiedzy o Internecie Net Masters Cup. Ilość uczestników w etapie szkolnym: 555 Ilość uczestników w etapie okręgowym: 87 Ilość uczestników w etapie centralnym: 19 32

35 Olimpiada Biologiczna – 1 finalista Olimpiada Historyczna – 1 finalista Olimpiada Geograficzna – 2 finalistów Olimpiada Języka Białoruskiego – 2 laureatów, 1 finalista Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – 3 finalistów Olimpiada Języka Rosyjskiego – 1 laureat, 1 finalista Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 2 finalistów Olimpiada Przedsiębiorczości – 1 finalista Ogólnopolska Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH – 3 laureatów Olimpiada Tematyczna Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej – 1 finalista OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013 13 finalistów 6 laureatów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

36 KONKURSY III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących konkursów.

37 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK POLSKI 1. Wojewódzkie Eliminacje Konkursu Krasomówczego Anna Kietlińska 2. Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii - eliminacje szkolne w ramach konkursu miejskiego Katarzyna Fliszkiewicz 3. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie Urszula Wiśniowolska JĘZYK NIEMIECKI 4. Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund Aneta Klimiuk 5. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezja bez granic Aneta Klimiuk 6. Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Piosenka bez granic Aneta Klimiuk III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

38 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK ANGIELSKI 7. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego ENGLISH ACE Iwona Waszczuk 8. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English High Flier Iwona Waszczuk 9. Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX Iwona Waszczuk 10. Miejski Konkurs Języka Angielskiego Master of Grammar Iwona Waszczuk 11. Miejski Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych COSMOPOLITAN Iwona Waszczuk III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

39 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK ROSYJSKI 12. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej Anna Awier 13. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Rosji Anna Awier 14. Wojewódzki Konkurs Piosenki Rosyjskiej Anna Awier 15. Wojewódzki Konkurs Mistrz gramatyki języka rosyjskiego Anna Awier JĘZYK FRANCUSKI 16. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Francophonie poetique Barbara Majewska 17. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Francji i Krajach Frankofońskich Barbara Majewska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

40 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację JĘZYK HISZPAŃSKI 18. Ogólnopolski Konkurs Teatrów Szkolnych Sekcji Dwujęzycznych Noemi Lavin 19. Konkurs Literacki Giner de los Rios: (m.in. pisanie bloga) Sergio Aparicio Peralta BIOLOGIA 20. Olimpiada Przyrodnicza Grażyna Kudelska - Pasławska 21. Ogólnopolski Konkurs Eko – Planeta Anna Siemienkowicz III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

41 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację INFORMATYKA 22. Podlaski Turniej w Programowaniu ZespołowymSylwia Żylińska-Awruk 23. Regionalny Konkurs Informatyczny Sylwia Żylińska-Awruk 24. Konkurs Programistyczny High School Programming LeagueSylwia Żylińska-Awruk 25. Ogólnopolski Konkurs Kryptograficzny Łamacze szyfrówSylwia Żylińska-Awruk 26. Zawody Robotów Mobilnych ROBO-NETMarek Dudzicz 27. Ogólnopolski Turniej Robotów Mobilnych – RobomaticonMarek Dudzicz 28. Zawody Robotów Eastrobo 2013Marek Dudzicz 29. Międzynarodowy turniej robotów Robotic Tournament w Rybniku Marek Dudzicz 30. Trójmiejski Turniej RobotówMarek Dudzicz III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

42 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację FIZYKA 31. Konkurs Fizyczny Polsko-Ukraiński Lwiątko 2013 Łukasz Zdankowski 32. Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny Fizyka w kadrze zatrzymana Łukasz Zdankowski GEOGRAFIA 33. Ogólnopolski Konkurs Wielka Lekcja Geografii – Najlepszy Młody Geograf org. przez Uniwersytet Łódzki Joanna Kamocka 34. Konkurs Geograficzny Z mapą bliżej Joanna Kamocka 35. Ogólnopolski Konkurs Geo – planeta Joanna Kamocka 36. Ogólnopolski Konkurs Romera Grzegorz Dąbrowski III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

43 KONKURSY Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację MATEMATYKA 37. Kangur Matematyczny Monika Magusiewicz 38. Ogólnopolski Konkurs Jersz MAT Małgorzata Schroeder 39. Ogólnopolski Konkurs o Indeks Politechniki Warszawskiej Anna Wicińska 40. Wojewódzki Konkurs Matematyczny org. przez Politechnikę Białostocką Beata Parciak 41. Ogólnopolski Sejmik Matematyczny Anna Wicińska III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

44 Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację 42. Międzynarodowy Konkurs Polak to brzmi dumnie NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE: Katarzyna Maciejuk, Małgorzata Tomaszewska 43. Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza w Suwałkach 44. Ogólnopolski Konkurs Poetycki Młodych Przekroczyć Próg Nadziei 45. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego Rytmy nieskończoności 46. Ogólnopolski Konkurs Literacki i Plastyczny Las moja miłość 47. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. S. Żeromskiego i Cz. Miłosza 48. Ogólnopolski Konkurs Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa 49. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. bł. ks. J. Popiełuszki Zło dobrem zwyciężaj III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 KONKURSY

45 Nazwa konkursuNauczyciel odpowiedzialny za organizację 50. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy Szubzdy Między milczeniem a krzykiem NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE: Katarzyna Maciejuk, Małgorzata Tomaszewska 51. Wojewódzki Konkurs Literacki, Plastyczny i Recytatorski Z Ziemią krążymy 52. Wojewódzki Konkurs Recytatorsko – Poetycki My z Podlasia 53. Wojewódzki Konkurs Życie z FAS? – dziękuję, nie piję 54. Wojewódzki Konkurs Literacki O Srebrne Pióro MDK 55. Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, odbywający się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku 56. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Przyroda poezją i prozą pisana 57. Międzyszkolny Konkurs im. A. Mickiewicza Między dawnymi i młodszymi laty III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 KONKURSY

46 literackie: 13 konkursów - 33 laureatów recytatorskie: 2 konkursy - 3 laureatów artystyczne: 3 konkursy - 3 laureatów, 2 finalistów fotograficzne: 4 konkursy - 2 laureatów, 4 finalistów plastyczne: 3 konkursy - 3 laureatów językowe: 12 konkursów - 27 laureatów przedmiotowe: 14 konkursów – 5 laureatów + 17 drużyn-laureatów, 1 finalista ekologiczne: 1 konkurs - 1 laureat inne: 1 konkurs – 2 laureatów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 KONKURSY PRZEDMIOTOWE w roku szkolnym 2012-2013

47 3 września 2013 r. STYPENDIA III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 Prezydenta Miasta Białegostoku uczniów III LO nagrodzonych w trzech kategoriach: 20 Justyna Czarnowicz Paweł Kaczmarski Piotr Raczkowski Adam Rzeńca stypendium naukowe Zuzanna Siemieniako Zuzanna Kozerska Dawid Czaczkowski Alicja Revol Dawid Sieńko Weronika Żochowska Paulina Pruszyńska Małgorzata Zdzitowiecka stypendium artystyczne stypendium techniczne Patryk Wróblewski Paweł Bajgus Bartosz Łukowicz Maciej Szczerba Michał Goworko Piotr Arciuch Jakub Czarniecki Rafał Niewiński

48 Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013-2014, 3.09.2013, Pałac Branickich III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

49 Medale Diligentiae – za pilność 2012 Dariusz Wróblewski – absolwent Małgorzata Kulikowska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033 NAGRODZENI:

50 III LO znajduje się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych we wspieranie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodzieży NASZA SZKOŁA Szkołą Odkrywców Talentów III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

51 Fundacja Edukacyjna Perspektywy potwierdza, że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 - opublikowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku zajęło miejsce wśród 100 najlepszych liceów w Polsce i przyznano mu tytuł Złotej Szkoły 2013. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033

52 Dziękujemy za uwagę 52 III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 7416033


Pobierz ppt "ŚLUBOWANIE klas pierwszych 2013 r.18 września. DYREKTOR SZKOŁY Małgorzata Górniak Dyżury dyrektora Indywidualne spotkania z rodzicami Poniedziałek 8.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google