Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.
pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl pragmainwestycje.pl

2 STRUKTURA GRUPY

3 PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA – lider rynku obrotu wierzytelnościami business to business o wysokich nominałach jednostkowych. Spółka notowana na GPW. Pragma Collect Sp. z o.o. – kompleksowa obsługa windykacyjna wierzytelności business to business o nominałach jednostkowych poniżej 10 tys. zł Pragma Faktoring SA - klasyczny faktoring rozproszeniowy oraz faktoring uproszczony, pełny i niepełny, prefinansowanie, pożyczki, dyskonto weksli. Spółka notowana na GPW. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. transakcje M&A dla MSP, finansowanie pomostowe średnioterminowe oraz wierzytelności hipoteczne. Spółka notowana na Fatalisty.

4 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Specyfika działalności
Zróżnicowana oferta usług Indywidualna wycena oferowanych rozwiązań Zdolności operacyjne pozwalające na aktywną obsługę kilkunastu tysięcy zleceń jednocześnie oraz kilkuset klientów Wysoce wyspecjalizowana kadra pracownicza w tym ponad 20 etatowych prawników

5 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji
SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji Wieloletnie i szerokie doświadczenie w branży wierzytelności Długoletnie inwestycje w rozwój kompetencji kadry pracowniczej Wypracowanie niestandardowych rozwiązań każdorazowo dopasowanych do potrzeb Klienta Rozbudowane struktury operacyjne i sprzedażowe Łatwy dostęp do kapitału - źródła niezależne od banków Innowacyjne rozwiązania

6 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji
SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji Najbardziej kompleksowa na rynku obsługa zarządzania należnościami dedykowana dla MSP Uproszczone procedury zawierania umów Brak ukrytych i dodatkowych opłat Efektywne zarządzanie należnościami w celu zapewnienia optymalnego poziomu płynności dzięki realizacji konkretnej usługi poprzez odpowiednią firmę należącą do GK PRAGMA INKASO SA

7 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
WYNIKI FINANSOWE Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowany portfel wierzytelności (w tys. zł)

8 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
WYNIKI FINANSOWE Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (w tys. zł)

9 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
WYNIKI FINANSOWE Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł)

10 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
WYNIKI FINANSOWE Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowana wartość kontraktacji (w tys. zł)

11 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
NOWI KLIENCI Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Nowi Klienci PRAGMA INKASO SA Pragma Faktoring SA Praga Collect Sp. z o.o.

12 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA:
ZATRUDNIENIE Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Zatrudnienie

13 KSIĘGA PRODUKTÓW PRAGMA FAKTORING SA: Księga produktów

14 ODBIORCA KLIENT FAKTOR
SCHEMAT FAKTORINGU ODBIORCA KLIENT TOWAR+FAKTURA ZWROT KAUCJI ZALICZKA PŁATNOŚĆ FAKTURA FAKTOR

15 KSIĘGA PRODUKTÓW wprowadzenie Kodyfikacja prawna usługi faktoringowej
Definicja faktoringu – Konwencja Ottawska „Według definicji z Konwencji Ottawskiej z 1988 roku, firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne należności, prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników, egzekwuje należności, przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy”. Funkcjonujące modele faktoringu i terminologia

16 KUPNO WIERZTYELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW KUPNO WIERZTYELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

17 KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
ISTOTA Niezwłoczne spieniężenie wierzytelności niewymagalnej bez konieczności wiązania się umową długoterminową faktoringową Klient ma możliwość całkowicie dowolnego wyboru faktur do finansowania (żadnych limitów, wymaganego wolumenu obrotu itp.)

18 KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH
ZASTOSOWANIE Klient chce sprzedać faktury przed terminem tylko okazjonalnie Klient nie ma zaufania do długoterminowych i skomplikowanych umów faktoringowych

19 RODZAJ UMOWY Umowa kupna-sprzedaży wierzytelności
KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH RODZAJ UMOWY Umowa kupna-sprzedaży wierzytelności Umowa zawiera ograniczoną w czasie możliwość odstąpienia lub warunek rozwiązujący w postaci braku zapłaty ceny

20 ZASADY WYNAGRODZENIA Dyskonto
KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH ZASADY WYNAGRODZENIA Dyskonto Wynagrodzenie jest kalkulowane od daty zapłaty ceny do klienta, a nie od terminu wystawienia faktury

21 KORZYŚCI DLA KLIENTA Spieniężenie należności przed terminem płatności
KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH KORZYŚCI DLA KLIENTA Spieniężenie należności przed terminem płatności Brak deklaracji stałej współpracy Ograniczenie regresu w stosunku do umowy faktoringu – tu ograniczona w czasie możliwość odstąpienia Jednorodne wynagrodzenie (żadnych dodatkowych opłat za opóźnienie, windykację itp.)

22 FAKTORING UPROSZCZONY
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING UPROSZCZONY

23 ISTOTA Spieniężenie należności przed terminem płatności
FAKTORING UPROSZCZONY ISTOTA Spieniężenie należności przed terminem płatności Podwyższenie płynności Możliwość zwiększenia przychodów dzięki szybszej rotacji środków Możliwość zaoferowania dłuższych terminów płatności odbiorcom Funkcja prewencyjna i monitorująca płatności

24 FAKTORING UPROSZCZONY
Faktoring jako dodatkowo zabezpieczenie dokonania płatności przy nawiązaniu współpracy z nowym odbiorcą ZASTOSOWANIE Klient chce zdyscyplinować swoich odbiorców w zakresie płatności Odbiorcy żądają długich terminów płatności Dla firm nie klasyfikujących się do faktoringu klasycznego; nie jest wymagana długa historia działania, portfel odbiorców, powtarzalność i bardzo dobra kondycja finansowa faktoranta Rozpoczęcie współpracy z odbiorcą, która wykracza poza możliwości finansowe firmy Firma ma możliwość zwiększenia obrotu pod warunkiem posiadania środków obrotowych na zakup materiałów/towarów do produkcji

25 RODZAJ UMOWY Umowa na czas nieokreślony Faktoring niepełny
FAKTORING UPROSZCZONY RODZAJ UMOWY Umowa na czas nieokreślony Faktoring niepełny Limity kwotowe dla poszczególnych Odbiorców Brak wymogu cesji globalnych Brak wymogu objęcia faktoringiem całego obrotu

26 FAKTORING UPROSZCZONY
ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie za finansowanie w skali miesiąca oraz prowizja windykacyjna Wielkość obrotów faktoringowych min. 200 tys. miesięcznie

27 FAKTORING UPROSZCZONY
KORZYŚCI DLA KLIENTA Klient może elastycznie dokonywać wyboru, które faktury przekaże do faktoringu Niższe wymogi dostępu do usługi niż przy faktoringu klasycznym Zaoferowanie odbiorcom dłuższych terminów płatności może być przewagą konkurencyjną faktorantów Możliwość podwyższenia cen w zamian za wydłużenie terminów płatności Szybkie spłaty faktur objętych faktoringiem, funkcja zabezpieczająca

28 ZALICZKA FAKTORINGOWA
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW ZALICZKA FAKTORINGOWA

29 ISTOTA Możliwość bardzo elastycznego korzystania z kapitału
ZALICZKA FAKTORINGOWA ISTOTA Możliwość bardzo elastycznego korzystania z kapitału Klient, który podpisał umowę faktoringu, może otrzymać gotówkę od PFA w określonej wysokości w dowolnym momencie trwania współpracy Środki otrzymuje wcześniej niż powstaną należności Zaliczka jest następnie spłacana z należności przekazanych do faktoringu

30 ZALICZKA FAKTORINGOWA
ZASTOSOWANIE Przydatne firmom, które cierpią na ciągły niedobór gotówki, a potrzebują jej do realizacji zamówień

31 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu z zaliczką ZASADY WYNAGRODZENIA
ZALICZKA FAKTORINGOWA RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu z zaliczką ZASADY WYNAGRODZENIA Koszty naliczane za okres finansowania jak przy faktoringu

32 ZALICZKA FAKTORINGOWA
KORZYŚCI DLA KLIENTA Możliwość jeszcze bardziej elastycznego zarządzania płynnością

33 FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH LUB LEKKO PRZETERMINOWANYCH
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH LUB LEKKO PRZETERMINOWANYCH

34 FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH
ISTOTA Finansowanie połączone z monitoringiem, ewent. windykacją; funkcja finansująca i dyscyplinująca ZASTOSOWANIE Usługa dla firm, które mają duży portfel stałych odbiorców opóźniających się z płatnościami Niewielkie jednostkowe faktury wystawiane w dużych ilościach dla dużej grupy stałych odbiorców z którymi jest ugruntowana historia współpracy

35 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA
FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie uzależnione od rozdrobnienia portfela, czasu od/do terminu płatności, stopnia opóźnień, kondycji dłużników, ilości dokumentów Wynagrodzenie 2-składnikowe: za okres finansowania oraz prowizja od odzyskanych kwot: a) monitoringowa do 30 dni po terminie, b) windykacyjna pow. 30 dni po terminie - zależnie od kondycji i rozdrobnienia dłużników

36 FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH
KORZYŚCI DLA KLIENTA Połączenie funkcji finansującej i dyscyplinującej w jednej usłudze, u jednego usługodawcy; zintegrowanie działań Procedury uproszczone wobec standardowego faktoringu: cesje globalne, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowej wymiany kompletu dokumentów (przykładowo co tydzień otrzymujemy zbiorcze zestawienie wystawionych faktur, podpisujemy zbiorczy załącznik bez kolejnych cesji, telefoniczne potwierdzanie sald itd.)

37 KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING ODWRÓCONY

38 FAKTORING ODWRÓCONY ISTOTA Klient (odbiorca) chce korzystać z dłuższych terminów płatności, dostawca natomiast odmawia/potrzebuje środków wcześniej Umowa faktoringowa podpisywana jest z odbiorcą towarów/usług, to on wskazuje, którzy jego dostawcy będą otrzymywać środki z faktoringu Na podstawie umowy faktoringu z odbiorcą płacimy dostawcy za jego zgodą i z mocy prawa nabywamy wierzytelność

39 FAKTORING ODWRÓCONY ZASTOSOWANIE Usługa wykorzystywana, gdy odbiorca chce zapewnić dostawcom szybszą zapłatę na towar i np. w zamian otrzymać skonto/rabat Gdy dostawca wymaga terminu płatności dużo krótszego niż proces sprzedaży w branży handlowej – faktor płaci dostawcy, a odbiorca pokrywa koszt finansowania)

40 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu odwróconego ZASADY WYNAGRODZENIA
FAKTORING ODWRÓCONY RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu odwróconego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie jak przy faktoringu uproszczonym Często wymagane twarde zabezpieczenie oraz połączenie z finasowaniem lub przepływem należności klienta przez faktora

41 KORZYŚCI DLA KLIENTA Korzystanie z dłuższych terminów płatności
FAKTORING ODWRÓCONY KORZYŚCI DLA KLIENTA Korzystanie z dłuższych terminów płatności Możliwość wynegocjowania dodatkowych rabatów za szybszą płatność Sprostanie oczekiwaniom dużych dostawców

42 FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

43 ISTOTA Finansowanie wierzytelności wymagalnej na zasadzie faktoringu
FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY ISTOTA Finansowanie wierzytelności wymagalnej na zasadzie faktoringu Prewencja powstawania zatorów płatniczych

44 FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY
ZASTOSOWANIE Dłużnik i wierzyciel w dobrym kontakcie, dłużnik już wie, że nie będzie mógł zapłacić, wierzyciel nie może czekać, PFA wchodzi jako podmiot finansujący Umowa jest podpisywana jeszcze na etapie niewymagalności faktury, aktywizuje się w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności Koszt finansowania może ponieść dłużnik, wierzyciel lub oba podmioty wspólnie

45 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA
FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie ryczałtowe za gotowość (blokowanie środków) W momencie wypłaty kwoty finansowania wynagrodzenie jak przy faktoringu uproszczonym (prowizja za finansowanie i windykacyjna w razie niedotrzymania przez dłużnika deklarowanego terminu spłaty)

46 KORZYŚCI DLA KLIENTA Prewencja powstawania zatorów płatniczych
FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY KORZYŚCI DLA KLIENTA Prewencja powstawania zatorów płatniczych Możliwość niezakłóconego kontynuowania sprzedaży i dalszej współpracy z kontrahentem mimo opóźnień w zapłacie

47 KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW MIKROFAKTORING

48 MIKROFAKTORING ISTOTA To propozycja dla tych przedsiębiorców, którym wysokość dotychczasowych obrotów nie pozwalała korzystać z finansowania w formie faktoringu należności Usługa opierająca się na powtarzalnych transakcjach z portfelem stałych odbiorców Ryzyko transakcji oparte na odbiorcach

49 MIKROFAKTORING ZASTOSOWANIE Daje możliwość finansowania faktoringiem obrotu od kwoty złotych (z kilkoma bądź jednym odbiorcą) Dedykowany mikro i małym przedsiębiorcom posiadającym stałych kontrahentów

50 RODZAJ UMOWY Faktoring krajowy z regresem
MIKROFAKTORING RODZAJ UMOWY Faktoring krajowy z regresem Cesja globalna należności od odbiorców przekazanych do faktoringu ZASADY WYNAGRODZENIA Jednorazowa opłata naliczana za przyznanie limitu faktoringowego Czytelna opłata naliczana tylko za nabyte przez faktora wierzytelności

51 MIKROFAKTORING KORZYŚCI DLA KLIENTA Przejrzysta konstrukcji i uproszczony schemat weryfikacji podmiotów zgłaszających chęć skorzystania z tej formy finansowania. Stały dostęp do szybkiego i wygodnego źródła finansowania będącego realną alternatywą, bądź też uzupełnieniem kredytu obrotowego Monitorowanie i dbanie o terminowe regulowanie płatności przez odbiorców Czytelne zasady naliczania opłat

52 KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY
KSIĘGA PRODUKTÓW KSIĘGA PRODUKTÓW KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY

53 KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY
ISTOTA Usługa opierająca się na powtarzalnych transakcjach z portfelem stałych odbiorców To najkorzystniejsza cenowo usługą finansującą niewymagalne należności w Grupie PRAGMA INKASO SA ZASTOSOWANIE Rozwiązanie dedykowane firmom posiadającym portfel stałych odbiorców, Łatwo dostępne i konkurencyjne cenowo oraz produktowo finansowanie portfela należności dla przedsiębiorców z sektora MSP Min. limity finansowania pow. 300 – 400 tys. PLN

54 RODZAJ UMOWY ZASADY WYNAGRADZANIA
KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu klasycznego dostępna we wszystkich wariantach produktowych: z regresem, bez regresu, krajowa, eksportowa oraz z wykorzystaniem polisy ubezpieczeniowej klienta ZASADY WYNAGRADZANIA Jednorazowa opłata naliczana za przyznanie limitu Czytelna opłata naliczana tylko za wykorzystany kapitał Brak ukrytych kosztów

55 KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY
KORZYŚCI DLA KLIENTA Stabilne źródło kapitału obrotowego oraz przystępna alternatywa dla rozwiązań oferowanych przez innych faktorów - zwłaszcza bankowych Elastyczne rozwiązanie w obrębie finansowania wierzytelności Czytelna struktura opłat Prosty algorytm wyliczający środki dostępne Dostępne pełne portfolio usług

56 PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ GRZEGORZ PARDELA PRAGMA FAKTORING S.A.

57 KONTAKT Z NAMI PRAGMAFAKTORING SA ul. Mieczyków 14 40-748 Katowice
tel: faks: Oddział w Poznaniu ul. Górki 7 Poznań tel: faks Oddział w Bydgoszczy ul. Karola Libelta 8 Bydgoszcz tel: faks: Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 32a Lublin tel: faks pragmainkaso.pl pragmafaktoring.pl pragmacollect.pl pragmainwestycje.pl


Pobierz ppt "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google