Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl

2 STRUKTURA GRUPY

3 PRAGMA INKASO SA – lider rynku obrotu wierzytelnościami business to business o wysokich nominałach jednostkowych. Spółka notowana na GPW. Pragma Collect Sp. z o.o. – kompleksowa obsługa windykacyjna wierzytelności business to business o nominałach jednostkowych poniżej 10 tys. zł Pragma Faktoring SA - klasyczny faktoring rozproszeniowy oraz faktoring uproszczony, pełny i niepełny, prefinansowanie, pożyczki, dyskonto weksli. Spółka notowana na GPW. Pragma Inwestycje Sp. z o.o. transakcje M&A dla MSP, finansowanie pomostowe średnioterminowe oraz wierzytelności hipoteczne. Spółka notowana na Fatalisty. PODMIOTY GRUPY

4 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Specyfika działalności Zróżnicowana oferta usług Indywidualna wycena oferowanych rozwiązań Zdolności operacyjne pozwalające na aktywną obsługę kilkunastu tysięcy zleceń jednocześnie oraz kilkuset klientów Wysoce wyspecjalizowana kadra pracownicza w tym ponad 20 etatowych prawników SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI

5 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji Wieloletnie i szerokie doświadczenie w branży wierzytelności Długoletnie inwestycje w rozwój kompetencji kadry pracowniczej Wypracowanie niestandardowych rozwiązań każdorazowo dopasowanych do potrzeb Klienta Rozbudowane struktury operacyjne i sprzedażowe Łatwy dostęp do kapitału - źródła niezależne od banków Innowacyjne rozwiązania SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI

6 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Wysoka pozycja na tle konkurencji Najbardziej kompleksowa na rynku obsługa zarządzania należnościami dedykowana dla MSP Uproszczone procedury zawierania umów Brak ukrytych i dodatkowych opłat Efektywne zarządzanie należnościami w celu zapewnienia optymalnego poziomu płynności dzięki realizacji konkretnej usługi poprzez odpowiednią firmę należącą do GK PRAGMA INKASO SA SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI

7 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowany portfel wierzytelności (w tys. zł) WYNIKI FINANSOWE

8 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży brutto (w tys. zł) WYNIKI FINANSOWE

9 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto (w tys. zł) WYNIKI FINANSOWE

10 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Skonsolidowana wartość kontraktacji (w tys. zł) WYNIKI FINANSOWE

11 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Nowi Klienci NOWI KLIENCI PRAGMA INKASO SAPragma Faktoring SAPraga Collect Sp. z o.o.

12 Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO SA: Zatrudnienie ZATRUDNIENIE

13 PRAGMA FAKTORING SA: Księga produktów KSIĘGA PRODUKTÓW

14 KLIENT FAKTOR ODBIORCA TOWAR+FAKTURA FAKTURA ZWROT KAUCJI ZALICZKA PŁATNOŚĆ SCHEMAT FAKTORINGU

15 Kodyfikacja prawna usługi faktoringowej Definicja faktoringu – Konwencja Ottawska Według definicji z Konwencji Ottawskiej z 1988 roku, firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne należności, prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników, egzekwuje należności, przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy. Funkcjonujące modele faktoringu i terminologia KSIĘGA PRODUKTÓW wprowadzenie

16 KSIĘGA PRODUKTÓW KUPNO WIERZTYELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

17 ISTOTA Niezwłoczne spieniężenie wierzytelności niewymagalnej bez konieczności wiązania się umową długoterminową faktoringową Klient ma możliwość całkowicie dowolnego wyboru faktur do finansowania (żadnych limitów, wymaganego wolumenu obrotu itp.) KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

18 ZASTOSOWANIE Klient chce sprzedać faktury przed terminem tylko okazjonalnie Klient nie ma zaufania do długoterminowych i skomplikowanych umów faktoringowych KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

19 RODZAJ UMOWY Umowa kupna-sprzedaży wierzytelności Umowa zawiera ograniczoną w czasie możliwość odstąpienia lub warunek rozwiązujący w postaci braku zapłaty ceny KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

20 ZASADY WYNAGRODZENIA Dyskonto Wynagrodzenie jest kalkulowane od daty zapłaty ceny do klienta, a nie od terminu wystawienia faktury KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

21 KORZYŚCI DLA KLIENTA Spieniężenie należności przed terminem płatności Brak deklaracji stałej współpracy Ograniczenie regresu w stosunku do umowy faktoringu – tu ograniczona w czasie możliwość odstąpienia Jednorodne wynagrodzenie (żadnych dodatkowych opłat za opóźnienie, windykację itp.) KUPNO WIERZYTELNOŚCI NIEWYMAGALNYCH

22 KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING UPROSZCZONY

23 ISTOTA Spieniężenie należności przed terminem płatności Podwyższenie płynności Możliwość zwiększenia przychodów dzięki szybszej rotacji środków Możliwość zaoferowania dłuższych terminów płatności odbiorcom Funkcja prewencyjna i monitorująca płatności FAKTORING UPROSZCZONY

24 ZASTOSOWANIE Odbiorcy żądają długich terminów płatności Rozpoczęcie współpracy z odbiorcą, która wykracza poza możliwości finansowe firmy Firma ma możliwość zwiększenia obrotu pod warunkiem posiadania środków obrotowych na zakup materiałów/towarów do produkcji Faktoring jako dodatkowo zabezpieczenie dokonania płatności przy nawiązaniu współpracy z nowym odbiorcą Klient chce zdyscyplinować swoich odbiorców w zakresie płatności Dla firm nie klasyfikujących się do faktoringu klasycznego; nie jest wymagana długa historia działania, portfel odbiorców, powtarzalność i bardzo dobra kondycja finansowa faktoranta FAKTORING UPROSZCZONY

25 RODZAJ UMOWY Umowa na czas nieokreślony Faktoring niepełny Limity kwotowe dla poszczególnych Odbiorców Brak wymogu cesji globalnych Brak wymogu objęcia faktoringiem całego obrotu FAKTORING UPROSZCZONY

26 ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie za finansowanie w skali miesiąca oraz prowizja windykacyjna Wielkość obrotów faktoringowych min. 200 tys. miesięcznie FAKTORING UPROSZCZONY

27 KORZYŚCI DLA KLIENTA Klient może elastycznie dokonywać wyboru, które faktury przekaże do faktoringu Niższe wymogi dostępu do usługi niż przy faktoringu klasycznym Zaoferowanie odbiorcom dłuższych terminów płatności może być przewagą konkurencyjną faktorantów Możliwość podwyższenia cen w zamian za wydłużenie terminów płatności Szybkie spłaty faktur objętych faktoringiem, funkcja zabezpieczająca FAKTORING UPROSZCZONY

28 KSIĘGA PRODUKTÓW ZALICZKA FAKTORINGOWA

29 ISTOTA Możliwość bardzo elastycznego korzystania z kapitału Klient, który podpisał umowę faktoringu, może otrzymać gotówkę od PFA w określonej wysokości w dowolnym momencie trwania współpracy Środki otrzymuje wcześniej niż powstaną należności Zaliczka jest następnie spłacana z należności przekazanych do faktoringu ZALICZKA FAKTORINGOWA

30 ZASTOSOWANIE Przydatne firmom, które cierpią na ciągły niedobór gotówki, a potrzebują jej do realizacji zamówień ZALICZKA FAKTORINGOWA

31 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu z zaliczką ZASADY WYNAGRODZENIA Koszty naliczane za okres finansowania jak przy faktoringu ZALICZKA FAKTORINGOWA

32 KORZYŚCI DLA KLIENTA Możliwość jeszcze bardziej elastycznego zarządzania płynnością ZALICZKA FAKTORINGOWA

33 KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH LUB LEKKO PRZETERMINOWANYCH

34 ISTOTA Finansowanie połączone z monitoringiem, ewent. windykacją; funkcja finansująca i dyscyplinująca ZASTOSOWANIE Usługa dla firm, które mają duży portfel stałych odbiorców opóźniających się z płatnościami Niewielkie jednostkowe faktury wystawiane w dużych ilościach dla dużej grupy stałych odbiorców z którymi jest ugruntowana historia współpracy FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH

35 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie uzależnione od rozdrobnienia portfela, czasu od/do terminu płatności, stopnia opóźnień, kondycji dłużników, ilości dokumentów Wynagrodzenie 2-składnikowe: za okres finansowania oraz prowizja od odzyskanych kwot: a) monitoringowa do 30 dni po terminie, b) windykacyjna pow. 30 dni po terminie - zależnie od kondycji i rozdrobnienia dłużników FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH

36 KORZYŚCI DLA KLIENTA Połączenie funkcji finansującej i dyscyplinującej w jednej usłudze, u jednego usługodawcy; zintegrowanie działań Procedury uproszczone wobec standardowego faktoringu: cesje globalne, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowej wymiany kompletu dokumentów (przykładowo co tydzień otrzymujemy zbiorcze zestawienie wystawionych faktur, podpisujemy zbiorczy załącznik bez kolejnych cesji, telefoniczne potwierdzanie sald itd.) FAKTORING PAKIETÓW NIEWYMAGALNYCH

37 KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING ODWRÓCONY

38 ISTOTA Klient (odbiorca) chce korzystać z dłuższych terminów płatności, dostawca natomiast odmawia/potrzebuje środków wcześniej Umowa faktoringowa podpisywana jest z odbiorcą towarów/usług, to on wskazuje, którzy jego dostawcy będą otrzymywać środki z faktoringu Na podstawie umowy faktoringu z odbiorcą płacimy dostawcy za jego zgodą i z mocy prawa nabywamy wierzytelność FAKTORING ODWRÓCONY

39 ZASTOSOWANIE Usługa wykorzystywana, gdy odbiorca chce zapewnić dostawcom szybszą zapłatę na towar i np. w zamian otrzymać skonto/rabat Gdy dostawca wymaga terminu płatności dużo krótszego niż proces sprzedaży w branży handlowej – faktor płaci dostawcy, a odbiorca pokrywa koszt finansowania) FAKTORING ODWRÓCONY

40 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu odwróconego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie jak przy faktoringu uproszczonym Często wymagane twarde zabezpieczenie oraz połączenie z finasowaniem lub przepływem należności klienta przez faktora FAKTORING ODWRÓCONY

41 KORZYŚCI DLA KLIENTA Korzystanie z dłuższych terminów płatności Możliwość wynegocjowania dodatkowych rabatów za szybszą płatność Sprostanie oczekiwaniom dużych dostawców FAKTORING ODWRÓCONY

42 KSIĘGA PRODUKTÓW FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

43 ISTOTA Finansowanie wierzytelności wymagalnej na zasadzie faktoringu Prewencja powstawania zatorów płatniczych FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

44 ZASTOSOWANIE Dłużnik i wierzyciel w dobrym kontakcie, dłużnik już wie, że nie będzie mógł zapłacić, wierzyciel nie może czekać, PFA wchodzi jako podmiot finansujący Umowa jest podpisywana jeszcze na etapie niewymagalności faktury, aktywizuje się w momencie bezskutecznego upływu terminu płatności Koszt finansowania może ponieść dłużnik, wierzyciel lub oba podmioty wspólnie FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

45 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu niepełnego ZASADY WYNAGRODZENIA Wynagrodzenie ryczałtowe za gotowość (blokowanie środków) W momencie wypłaty kwoty finansowania wynagrodzenie jak przy faktoringu uproszczonym (prowizja za finansowanie i windykacyjna w razie niedotrzymania przez dłużnika deklarowanego terminu spłaty) FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

46 KORZYŚCI DLA KLIENTA Prewencja powstawania zatorów płatniczych Możliwość niezakłóconego kontynuowania sprzedaży i dalszej współpracy z kontrahentem mimo opóźnień w zapłacie FAKTORING WYMAGALNOŚCIOWY

47 KSIĘGA PRODUKTÓW MIKROFAKTORING

48 ISTOTA To propozycja dla tych przedsiębiorców, którym wysokość dotychczasowych obrotów nie pozwalała korzystać z finansowania w formie faktoringu należności Usługa opierająca się na powtarzalnych transakcjach z portfelem stałych odbiorców Ryzyko transakcji oparte na odbiorcach MIKROFAKTORING

49 ZASTOSOWANIE Daje możliwość finansowania faktoringiem obrotu od kwoty 50.000 złotych (z kilkoma bądź jednym odbiorcą) Dedykowany mikro i małym przedsiębiorcom posiadającym stałych kontrahentów MIKROFAKTORING

50 RODZAJ UMOWY Faktoring krajowy z regresem Cesja globalna należności od odbiorców przekazanych do faktoringu ZASADY WYNAGRODZENIA Jednorazowa opłata naliczana za przyznanie limitu faktoringowego Czytelna opłata naliczana tylko za nabyte przez faktora wierzytelności MIKROFAKTORING

51 KORZYŚCI DLA KLIENTA Przejrzysta konstrukcji i uproszczony schemat weryfikacji podmiotów zgłaszających chęć skorzystania z tej formy finansowania. Stały dostęp do szybkiego i wygodnego źródła finansowania będącego realną alternatywą, bądź też uzupełnieniem kredytu obrotowego Monitorowanie i dbanie o terminowe regulowanie płatności przez odbiorców Czytelne zasady naliczania opłat MIKROFAKTORING

52 KSIĘGA PRODUKTÓW KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY

53 Usługa opierająca się na powtarzalnych transakcjach z portfelem stałych odbiorców To najkorzystniejsza cenowo usługą finansującą niewymagalne należności w Grupie PRAGMA INKASO SA ZASTOSOWANIE Rozwiązanie dedykowane firmom posiadającym portfel stałych odbiorców, Łatwo dostępne i konkurencyjne cenowo oraz produktowo finansowanie portfela należności dla przedsiębiorców z sektora MSP Min. limity finansowania pow. 300 – 400 tys. PLN ISTOTA KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY

54 RODZAJ UMOWY Umowa faktoringu klasycznego dostępna we wszystkich wariantach produktowych: z regresem, bez regresu, krajowa, eksportowa oraz z wykorzystaniem polisy ubezpieczeniowej klienta ZASADY WYNAGRADZANIA Jednorazowa opłata naliczana za przyznanie limitu Czytelna opłata naliczana tylko za wykorzystany kapitał Brak ukrytych kosztów KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY

55 KORZYŚCI DLA KLIENTA Stabilne źródło kapitału obrotowego oraz przystępna alternatywa dla rozwiązań oferowanych przez innych faktorów - zwłaszcza bankowych Elastyczne rozwiązanie w obrębie finansowania wierzytelności Czytelna struktura opłat Prosty algorytm wyliczający środki dostępne Dostępne pełne portfolio usług KLASYCZNY FAKTORING ROZPROSZENIOWY

56 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ PROSZĘ O ZADAWANIE PYTAŃ GRZEGORZ PARDELA PRAGMA FAKTORING S.A.

57 pragmainkaso.pl KONTAKT Z NAMI pragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl PRAGMAFAKTORING SA ul. Mieczyków 14 40-748 Katowice tel: +48 32 44 20 200 faks: +48 32 44 20 240 e-mail: biuro@pragmafaktoring.pl Oddział w Poznaniu ul. Górki 7 60-204 Poznań tel: +48 32 450 07 60 faks +48 32 450 07 69 e-mail: poznan@pragmafaktoring.pl Oddział w Bydgoszczy ul. Karola Libelta 8 85-080 Bydgoszcz tel: +48 52 561 20 13 faks: +48 52 561 20 14 e-mail: bydgoszcz@pragmafaktoring.pl Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 32a 20-601 Lublin tel: +48 81 477 56 77 faks +48 81 451 13 71 e-mail: lublin@pragmafaktoring.pl


Pobierz ppt "PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. pragmainkaso.plpragmafaktoring.plpragmainwestycje.plpragmacollect.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google