Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz

2 Wizja Otwarta na problemy dzieci i młodzieży Otwarta na problemy wychowawcze rodziców Wspomagająca szkoły w oddziaływaniach edukacyjnych i wychowawczych Współpracująca z innymi placówkami oświatowymi, wychowawczymi i pomocowymi powiatu olsztyńskiego Wspomagająca działalność profilaktyczną wobec osób zagrożonych Doradzająca wybór kierunku kształcenia oraz preferencji zawodowych Nasza Poradnia stwarza najlepsze warunki diagnostyczne i terapeutyczne dla szukających u nas pomocy i wsparcia;

3 Misja Jesteśmy nowoczesną placówką, która wspiera, doradza i pomaga rozwiązywać problemy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne – dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli powiatu olsztyńskiego. Wszystkim zapewniamy profesjonalną i kompleksową pomoc, dyskrecję oraz przyjazną atmosferę.

4 Punkty konsultacyjne Olsztyn – Gmina Dywity, Jonkowo, Purda, SP Ruś, ZSP Bartąg, SP Gietrzwałd Barczewo – MiG Barczewo, MiG Jeziorany Biskupiec – MiG Biskupiec, gmina Kolno Dobre Miasto – MiG Dobre Miasto, gmina Świątki Olsztynek – MiG Olsztynek, gmina Stawiguda, gmina Gietrzwałd

5 W Poradni na 21,5 etatach pracuje: – 10 psychologów – 8 pedagogów – 5 logopedów 16 osób posiada dodatkowe kwalifikacje: – Oligofrenopedagogika – Surdopedagogika – Surdologopedia – Tyflopedagogika – Doradztwo zawodowe (5 osób) – Socjoterapia – Terapia pedagogiczna – Profilaktyka i terapia uzależnień – Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Podyplomowe studia nauk o rodzinie – Organizacja i zarządzanie

6 Naszą ofertę kierujemy do 15 036 uczniów ze 108 szkół i placówek powiatu olsztyńskiego oraz do 9 000 dzieci w wieku 0-3 zamieszkujących powiat olsztyński. Oferta programowa skierowana jest także do ich rodziców i nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach powiatu olsztyńskiego.

7 Zakres usług: Badania diagnostyczne Terapie specjalistyczne Konsultacje, porady indywidualne Warsztaty, treningi, zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców Spotkania instruktażowe, warsztaty dla nauczycieli

8 Badania diagnostyczne Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe) m.in.: Diagnoza predyspozycji i uzdolnień dziecka Diagnoza przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii) Diagnoza zachowań dysfunkcyjnych dziecka Badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych Diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy Przesiewowe badania programami Słyszę Widzę Mówię W ciągu czterech lat przyjęliśmy 9 490 dzieci i młodzieży, wykonaliśmy 13 880 badań diagnostycznych.

9 Terapie Indywidualna i grupowa terapia logopedyczna wszystkich form zaburzeń mowy Indywidualna terapia pedagogiczna uczniów Indywidualna i grupowa terapia dysortografii Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży trening EEG Biofeedback – optymalizacja pracy mózgu (pamięci, szybkości uczenia się, koncentracji, relaksacji) w przebiegu dysleksji, ADHD, ADD, zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych W Poradni prowadzone są zajęcia dla dzieci mające na celu wyrównywanie zaburzeń rozwojowych. Rocznie pomocą terapeutyczną obejmujemy około 1000 dzieci.

10 Pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom W różnych treningach, warsztatach i spotkaniach instruktażowo-szkoleniowych rocznie bierze udział około 3000 osób. Przykładowa tematyka realizowanych spotkań z rodzicami: - Warsztaty dla Dobrych Rodziców – Szkoła dla rodziców i wychowawców – Problemy dysleksji rozwojowej – Dziecko z ADHD – Problem dziecka zdolnego – Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci – Metody oddziaływań wychowawczych – Pomagamy dzieciom w wyborze zawodu i szkoły – Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy

11 Tematyka spotkań z nauczycielami Jak pracować z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dziecko niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie) Diagnoza i monitoring rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole (w tym cyberprzemoc) Sztuka motywacji Dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w szkole Jak uczyć się szybko i skutecznie Jak pracować w klasie z dziećmi z wadą wymowy Jak pracować w klasie z dzieckiem z wadą słuchu Logorytmika w przedszkolu Metody pracy w klasach integracyjnych Stosowanie aktywnych metod nauczania Doradztwo zawodowe – wstęp do kariery ucznia

12 Opiniowanie Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów w sprawach leżących w gestii pięciu ministerstw. Rocznie wydawanych jest ok. 1600 opinii. Sprawy dotyczą m.in.: – Dostosowania warunków i formy sprawdzianów i egzaminów do potrzeb ucznia i absolwenta – Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy – Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu – Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej – Wczesnego wspomagania rozwoju

13 Orzecznictwo Poradnia wydaje orzeczenia: – O potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, słuchaczy i wychowanków – O potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – O potrzebie indywidualnego nauczania W ciągu ostatnich czterech lat Poradnia wydała 970 orzeczeń.

14 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane są w przypadku uczniów, słuchaczy i wychowanków Niesłyszących i słabo słyszących Niewidomych i słabo widzących Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera Z niepełnosprawnościami sprzężonymi Zagrożonych niedostosowaniem społecznym Niedostosowanych społecznie

15 Szczególne osiągnięcia Wdrożenie autorskich programów: – Lepszy kontakt, lepsza szkoła (w ramach programu MEN Wspomaganie szkół i placówek przez poradnie w wychowaniu i profilaktyce) – Wspólnym działaniem pomagamy dorastać naszym dzieciom (w ramach projektu KO Olsztyn Wspierać i być wspieranym dot. współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych) – Zanim podejmiesz decyzję zawodową (w ramach rządowego programu Wspieranie, powstawanie i realizacja lokalnych programów wyrównywania szans dzieci, młodzieży w 2006 r.

16 – Logoterapia dla klas 1-6 szkół podstawowych – Wychowanie dla rozwoju – Walka z hałasem – Terapia pedagogiczna dla dzieci ryzyka dysleksji – Jak uczyć się szybciej i skuteczniej – Mówię płynnie – Twórcza osobowość dziecka – Program psychologiczno-pedagogiczno- logopedyczny wspomagający prawidłowy rozwój dziecka w wieku 0-6 lat

17 Realizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Gdzie szukać drogi do sukcesu? współfinansowanego przez EFS Programem objęto 600 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Olsztyńskiego: I LO Olsztynek, II LO Olsztynek, LO Dobre Miasto, LO Biskupiec

18 Udział Poradni w Ogólnopolskiej Akcji – Dzień Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP Udział Poradni w Ogólnopolskim Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych Współpraca ze strukturami samorządowymi m.in. poprzez współtworzenie projektów (np. Swego nie znacie – cudze chwalicie w Świątkach) Współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi Wspomaganie szkół w realizacji programów profilaktyki i wychowania: – Szkoła marzeń – Drogowskaz – Janko Muzykant

19 Uczestnictwo w samorządowych inicjatywach w ramach Wojewódzkich Dni Rodziny Inicjowanie i uczestnictwo w akcjach charytatywnych prowadzonych w środowisku dzieci Publikacje tekstów autorstwa pracowników poradni m.in. w czasopismach branżowych Realizacja programów Słyszę oraz Widzę Wystąpienia reprezentantów Poradni na wojewódzkich i ogólnopolskich konferencjach Udział reprezentantów Poradni w dyskusjach panelowych Nagrody i odznaczenia ministerialne i państwowe

20 Perspektywy Utworzenie gabinetu terapii integracji sensorycznej Rozszerzenie oferty terapeutycznej w oparciu o pracę metodami Thomatisa oraz LEA Praca nad poprawą warunków lokalowych oraz zwiększenia zatrudnienia


Pobierz ppt "Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Dyrektor: mgr Elżbieta Dorota Hermanowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google