Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Jaromir Cysek 2009/101 Modele sądownictwa administracyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Jaromir Cysek 2009/101 Modele sądownictwa administracyjnego."— Zapis prezentacji:

1 © Jaromir Cysek 2009/101 Modele sądownictwa administracyjnego

2 © Jaromir Cysek 2009/102 I. Modele sądownictwa administracyjnego 1. Brak wspólnego modelu sądownictwa administracyjnego w Europie I. Modele sądownictwa administracyjnego 1. Brak wspólnego modelu sądownictwa administracyjnego w Europie Sądownictwo administracyjne różne w zależności m. in. od: historii kraju tradycji konstytucyjnych ustroju administracji

3 © Jaromir Cysek 2009/103 I. Modele sądownictwa administracyjnego 1.1 Kryteria wyróżnienia modeli A.Zakres kognicji -Sądownictwo typu weryfikacyjnego (Polska, Niemcy) -Sądownictwo tzw. „dualnej jurysdykcji” (Francja, Szwajcaria)

4 © Jaromir Cysek 2009/104 I. Modele sądownictwa administracyjnego 1.2 Kryteria wyróżnienia modeli B. Charakter organów -Należące do władzy sądowniczej -sądy powszechne -sądy szczególne (administracyjne) -Pozostające w obrębie władzy wykonawczej

5 © Jaromir Cysek 2009/105 I. Modele sądownictwa administracyjnego 1.2 Kryteria wyróżnienia modeli

6 © Jaromir Cysek 2009/106 Sądownictwo administracyjne we Francji

7 © Jaromir Cysek 2009/107 II. Francja 1.1 Kilka słów o historii od 1302 – podział na jurysdykcję delegowaną (justice deleguée) należąca do parlamentów oraz jurysdykcję zastrzeżoną (justice retenué) sprawowaną przez Radę Królewską w imieniu króla od 1641 zakaz orzekana przez sądy (jurysdykcję delegowaną) w sprawach dotyczących państwa, administracji i rządu. Rewolucja francuska i reforma napoleońska – utworzenie Rady Stanu i rad prefekturalnych –„[…] ustanowić ciało współadministracyjne, a wpółsądowe, które uporządkuje wykorzystywanie tej dawki swobody, która jest niezbędna w administracji państwa […]” Napoleon Bonaparte

8 © Jaromir Cysek 2009/108 II. Francja 1.1 … i jej konsekwencje Wyraźny podział na: -Jurysdykcję sądową (juridiction judiciare): Sąd kasacyjny, trybunały pierwszej instancji -Jurysdykcję administracyjną (juridiction administrative)

9 © Jaromir Cysek 2009/109 II. Francja 2. Organizacja sądownictwa administracyjnego w obrębie władzy wykonawczej !

10 © Jaromir Cysek 2009/1010 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) Kompetencje: 1.Sądowe (rozstrzyganie sporów) 2.Opiniodawcze (zwłaszcza w ramach procesu legislacyjnego) 3.Administracyjne

11 © Jaromir Cysek 2009/1011 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) Prezesem RS jest Premier Republiki Faktycznie przewodzi jej Wiceprezes 7 sekcji Tylko jedna – Sekcja Sporna sprawuje funkcje sądowe

12 © Jaromir Cysek 2009/1012 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) Źródło: http://www.conseil- etat.fr/cde/fr/organigramme/

13 © Jaromir Cysek 2009/1013 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) 1. około 300 członków: Prezes Wicerezes Radcowie Stanu Referendarze (maîtres des requêtes) Audytorzy (1 i 2 klasy)

14 © Jaromir Cysek 2009/1014 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) 2. Brak statusu sędziego, ale duża niezależność 3. Rekrutacja spośród absolwentów Ecole nationale d’administration (ENA) lub z kadry urzędniczej

15 © Jaromir Cysek 2009/1015 II. Francja 2.1. Rada stanu (Conseil d’Etat) Rozpoznaje: -Kasacje od wyroków sądów i trybunałów niższego szczebla -Apelacje od niektórych wyroków apelacyjnych sądów administracyjnych -Niektóre sprawy w I instancji 2008: 10 299 wydanych orzeczeń

16 © Jaromir Cysek 2009/1016 II. Francja 3. Kognicja 2 rodzaje skarg: 1)Skarga o uchylenie zaskarżonego aktu (contentieux d’annulation) 2)Skarga „pełnej jurysdykcji” (contentieux de pleine juridiction)

17 © Jaromir Cysek 2009/1017 II. Francja 3.1. Spory o uchylenie zaskarżonego aktu Kontrola legalności Akty indywidualne i generalne Podstawy uchylenia aktu –niewłaściwość organu –brak wymaganej formy –naruszenie prawa –détournement de pouvoir

18 © Jaromir Cysek 2009/1018 II. Francja 3.1. Spory o uchylenie zaskarżonego aktu Détournement de pouvoir -Obejście celu przyznanych uprawnień -Organ działa zgodnie z prawem, ale w innym celu, niż przewidziany prawem -Szczególna forma: détournement de procedure -Kontrola legalności czy moralności działań administracji?

19 © Jaromir Cysek 2009/1019 II. Francja 3.1. Spory „pełnej jurysdykcji” Konsekwencja zakazu rozpoznawania przez sądy powszechne (jurysdykcję sądową) sporów, w których stroną jest Państwo, administracja „Sprawy cywilne”, które gdyby stroną nie było Państwo, administracja, rozpoznawałby sąd powszechny

20 © Jaromir Cysek 2009/1020 II. Francja 3.1. Spory „pełnej jurysdykcji” Na przykład: –Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez organ administracji lub funkcjonariusza –Roszczenia z tytułu kontraktów administracyjnych

21 © Jaromir Cysek 2009/1021 II. Francja 4. Postępowanie Wspólny kodeks sądownictwa administracyjnego Zasady: –Kontradyktoryjności –Pisemności –Jawności –Bezpłatności

22 © Jaromir Cysek 2009/1022 II. Francja 4. Postępowanie przed RS Przymus adwokacki – adwokaci Rady Stanu Udział komisarza rządu (Commissaire du gouvernement) –jeden z Radców Stanu –wyznaczany do sprawy obok składu orzekającego – przedstawia konkluzje co do stanu faktycznego, prawego i proponowanego rozstrzygnięcia –uczestniczy w naradzie z głosem doradczym

23 © Jaromir Cysek 2009/1023 Sądownictwo administracyjne w Szwajcarii

24 © Jaromir Cysek 2009/1024 III. Szwajcaria 1. Wiadomości ogólne 4 języki urzędowe Państwo federalne –Konfederacja (państwo na poziomie federalnym) –26 kantonów Każde z własnym prawem administracyjnym (materialnym i procesowym), ustrojem organów administracji …

25 © Jaromir Cysek 2009/1025 III. Szwajcaria 1. Wiadomości ogólne …oraz własnym systemem sądownictwa administracyjnego = 27 (26+1) systemów sądownictwa administracyjnego 28 (26+2) ustaw (kodeksów) regulujących postępowanie sądowoadministracyjne

26 © Jaromir Cysek 2009/1026 III. Szwajcaria 1.1. Schemat sądownictwa administracyjnego Trybunał Federalny Federalny Trybunał Administracyjny Kantonalne sądownictwo administracyjne x 26 Sądownictwo federalne

27 © Jaromir Cysek 2009/1027 III. Szwajcaria 1.2. Wybór właściwego systemu O właściwości decyduje charakter organu, którego działanie/zaniechanie stanowi przedmiot zaskarżenia –organ kantonalny → trybunał kantonalny –organ administracji federalnej → sądownictwo federalne Bez znaczenia prawo (federalne lub kantonalne) stosowane w sprawie

28 © Jaromir Cysek 2009/1028 III. Szwajcaria 1.2 Sądownictwo „dualnej jursydykcji” Skargi (recours) na legalność decyzji organów administracji Powództwa administracyjne (actions): –Spory majątkowe pomiędzy Konfederacją a kantonami –Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa –Spory z kontraktów prawa publicznego

29 © Jaromir Cysek 2009/1029 III. Szwajcaria. Federalne sądownictwo administracyjne III. Szwajcaria 2. Federalne sądownictwo administracyjne Trybunał Federalny (TF) Federalny Trybunał Administracyjny (TAF) Organ administracji federalnej

30 © Jaromir Cysek 2009/1030 III. Szwajcaria. Federalny Trybunał Administracyjny III. Szwajcaria 2. Federalny Trybunał Administracyjny Tribunal administratif fédéral (TAF) Utworzony w 2007 r. siedziba w St. Gallen (tymczasowo Berno) Sąd I instancji na poziomie federalnym Ustrój regulowany przez ustawę o TAF Postępowanie: odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu administracyjnym (PA)

31 © Jaromir Cysek 2009/1031 III. Szwajcaria. Trybunał Federalny III. Szwajcaria 2. Trybunał Federalny Najwyższy organ sądowy w Szwajcarii Sprawy karne, cywilne i prawa publicznego (administracyjne) Kompetencje sądu konstytucyjnego Sąd II instancji w sprawach federalnych (zasada) Wyjątkowo II instancja w stosunku do orzeczeń trybunałów kantonalnych Ustrój i postępowanie : ustawa o trybunale federalnym (LTF)

32 © Jaromir Cysek 2009/1032 III. Szwajcaria. Trybunał Federalny – rodzaje skarg III. Szwajcaria 2. Trybunał Federalny – rodzaje skarg Trybunał Federalny Skarga z zakresu prawa publicznego Legalność stosowania prawa przez organy federalne Skarga z zakresu prawa publicznego Legalność stosowania prawa federalnego przez organy i trybunały kantonalne Skarga konstytucyjna naruszenie praw konstytucyjnych przez decyzję federalną lub kantonalną (ograniczona kontrola stosowania prawa kantonalnego)

33 © Jaromir Cysek 2009/1033 III. Szwajcaria. Sądownictwo kantonalne III. Szwajcaria 2. Sądownictwo kantonalne Regulowane przepisami kantonalnymi Oparte na trybunałach administracyjnych –Niezależnych od trybunałów (sądów) powszechnych –lub będących częścią trybunału kantonalego Rozpoznają skargi na decyzje organów administracji kantonalnej

34 © Jaromir Cysek 2009/1034 III. Szwajcaria. 1 Sądownictwo kantonalne – warianty III. Szwajcaria 2. 1 Sądownictwo kantonalne – warianty Trybunał administracyjny Trybunał administracyjny Szczególna jurysdykcja Administracyjna (np. Komisja wywłaszczeniowa) / Prefekt Organ administracji kantonalnej Trybunał federalny

35 © Jaromir Cysek 2009/1035 III. Szwajcaria III. Szwajcaria 3. Postępowanie Wielość ustaw o postępowaniu sądowadministracyjnym –26 kantonalnych –2 federalne (LTF + PA) W większości jedno postępowanie przed organami administracji i przed sądami Wspólne zasady: pisemności, jawności, wysłuchania strony, dobrej wiary

36 © Jaromir Cysek 2009/1036 III. Szwajcaria 1.1. Postępowanie – stosowanie przepisów Trybunał Federalny Federalny Trybunał Administracyjny Kantonalne sądownictwo administracyjne x 26 Organ federalny Organ kantonalny ustawa kantonaln a Ustawa federalna (PA) LTF (federalna)

37 © Jaromir Cysek 2009/1037 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "© Jaromir Cysek 2009/101 Modele sądownictwa administracyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google