Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne Wardyński i Wspólnicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne Wardyński i Wspólnicy."— Zapis prezentacji:

1 1 Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne Wardyński i Wspólnicy

2 Struktura prezentacji  Warunki podjęcia działalności w zakresie wytwarzania energii w mikro i małych instalacjach OZE  Przyłączenie do sieci energetycznej  Pozwolenia administracyjnoprawne na realizację mikro i małych instalacji OZE 2

3 Definicje 3 Mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW

4 Ustawa o OZE 4 ZakresMikroinstalacje OZE Małe instalacje OZE MocElektryczna do 40 kW, cieplna do 120 kW Elektryczna 40-200 kW, cieplna 120-600 kW Działalność gospodarcza NIE - jeśli wytwórcą jest osoba fizyczna nie wykonująca działalności gospodarczej regulowanej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej wytwarzająca energię na własne potrzeby; TAK – osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Działalność regulowana – obowiązek wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Prezesa URE KoncesjeBrak obowiązku posiadania koncesji Działalność regulowana zastępuje obowiązek koncesyjny

5 Mikroinstalacje – kontynuacja i rozwinięcie obowiązujących rozwiązań 5 W przypadku mikroinstalacji ustawa OZE przewiduje kontynuację obowiązujących rozwiązań zawartych w ustawie – Prawo energetyczne, tj. zwolnienie osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji OZE z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej zwolnienie wszystkich wytwórców w mikroinstalacji z obowiązku uzyskiwania koncesji, brak innej formy reglamentacji działalności gospodarczej (dotychczasowe koncesje wygasają z dniem wejścia w życie ustawy) bezpłatne i odformalizowane przyłączenie (jeśli wymagane), koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo- rozliczeniowego ponosi operator

6 Mikroinstalacje – zawiadomienie 6 Pisemnie informuje OSD, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja, o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju i zainstalowanej mocy elektrycznej tej mikroinstalacji, nie później niż na 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia do sieci. Pisemnie informuje OSD o każdej zmianie rodzaju zainstalowanej mocy elektrycznej w mikroinstalacji oraz o zawieszeniu lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych

7 Obowiązki informacyjne wytwórcy w mikroinstalacji względem OSD  Informacja o ilości wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej oraz energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego - w terminie 7 dni od dnia zakończenia kwartału  Informacje o zmianach w działalności (rodzaj i moc mikroinstalacji, zawieszenie lub zakończenie wytwarzania) - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych  Informacja o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z mikroinstalacji (wytworzenie i wprowadzenie do sieci) lub o dacie zakończenia modernizacji tej instalacji - w terminie 7 dni od tej daty 7

8 Sankcja za niewykonanie obowiązków informacyjnych przez wytwórcę  Kara pieniężna w wysokości 1 000 zł (art.170 w związku z art. 168 ustawy OZE)  Karę nakłada Prezes URE w drodze decyzji  Od decyzji w przedmiocie wymierzenia kary służy odwołanie do SOKiK 8

9 Małe Instalacje 9 Działalność regulowana w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagająca wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes URE. Wpisu dokonuje Prezes URE na podstawie wniosku wytwórcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Możliwość podjęcia działalności 14 dni od złożenia wniosku, chyba że Prezes URE wezwał do uzupełnienia wniosku.

10 Niektóre warunki podjęcia i prowadzenia działalności regulowanej 10  tytuł prawny do obiektów budowlanych  tytuł prawny do małej instalacji  umowa o przyłączenie do sieci  spełnianie wymagań zawartych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska  prowadzenie dokumentacji dotyczącej zużytych paliw, łącznej ilości energii elektrycznej w wytworzonej w małej instalacji, energii sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu i odbiorcom końcowym  przekazywanie Prezesowi URE sprawozdań kwartalnych w zakresie powyższej dokumentacji  informowanie Prezesa URE o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni

11 Wniosek o wpis do rejestru Wniosek powinien zawierać:  Oznaczenie wytwórcy oraz dane adresowe  Numery NIP i Regon  Numer wpisu we właściwym rejestrze (np. KRS)  Dane osób uprawionych do reprezentacji  Określenie sposobu i zakresu wykonywania działalności, a także miejsca jej wykonywania i przewidywanej daty rozpoczęcia  Opis małej instalacji ze wskazaniem jej rodzaju i łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej  Oświadczanie o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne  Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 11

12 12 Zakazanie wykonywania działalności -Złożenie przez wytwórcę oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne oraz oświadczenia o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru niezgodnego ze stanem faktycznym; -Posługiwanie się przez wytwórcę nieprawdziwymi dokumentami potwierdzającymi tytuł prawnych do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji; -Nieusunięcie naruszeń braku tytułu prawnego do obiektów budowlanych, instalacji, nieposiadania umowy o przyłączenie instalacji do sieci, posiadania dokumentacji potwierdzającej datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji w terminie wyznaczonym; -Wykorzystywanie podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano niedozwolone substancje; -Brak dokumentacji dotyczącej ilości energii elektrycznej wytworzonej w małej instalacji. Konsekwencje: wykreślenie z rejestru, ponowne wpisanie po min. trzech latach.

13 Przepisy przejściowe dla rejestru małych instalacji  Wpis z urzędu wytwórców małych instalacji z ważnymi koncesjami  Koncesje zachowują ważność do czasu doręczenia wpisu do rejestru  Wnioski o koncesje stają się wnioskami o wpis do rejestru 13

14 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci  Do przyłączenia instalacji OZE do sieci stosuje się przepisy ustawy Prawo energetyczne  Brak opłaty za przyłączenie mikroinstalacji do sieci  Przyłączenie mikroinstalacji do sieci następuje na podstawie zgłoszenia, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia. Zgłoszenia dokonuje się po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego (na koszt przedsiębiorstwa).  Brak obowiązku uzyskania warunków przyłączenia i zawierania umowy o przyłączenie. 14

15 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci Zgłoszenie mikroinstalacji powinno zawierać w szczególności: 1)oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroinstalacji; 2)informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a Prawa Energetycznego; 3)oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.". Przyjęcie zgłoszenia i jego data są potwierdzane przez przedsiębiorstwo energetyczne. 15

16 Mikroinstalacje – przyłączenie do sieci Przyłączane mikroinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art. 7a ust. 1 Prawa Energetycznego. Szczegółowe warunki przyłączenia, wymagania techniczne oraz warunki współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym określają przepisy rozporządzenia systemowego (art. 7 ust. 8d 9 Prawa Energetycznego). 16

17 Małe instalacje - przyłączenie do sieci – wniosek  Wniosek do lokalnego operatora sieci o wydanie warunków przyłączenia  Do wniosku załącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczający lokalizację źródła, a w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  Plan zabudowy lub szkic określający lokalizację przyłączanego obiektu  Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane instalacje 17

18 Zaliczki i terminy – przyłączenie do sieci o napięciu powyżej 1kV  Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV – zaliczka w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej  Operator systemu dystrybucyjnego/przesyłowego zapewnia sporządzenie ekspertyzy wpływu przyłączenia systemu fotowoltaicznego na Krajowy System Energetyczny (dla źródeł powyżej 2 MW). 18

19 Przyłączenie do sieci – Obowiązek przyłączenia  Przedsiębiorstwo energetyczne będące operatorem sieci jest zobowiązane do przyłączenia odnawialnego źródła energii do swojej sieci, o ile istnieją ekonomiczne i techniczne warunki przyłączenia.  W razie braku warunków technicznych przyłączenia do sieci operator jest zobowiązany do określenia planowanego terminu i warunków wykonania modernizacji i rozbudowy sieci oraz określenia terminu przyłączenia.  Operator informuje również o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej, gdy ta jest mniejsza od wnioskowanej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.  Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich doręczenia; stanowią warunkowe zobowiązanie do przyłączenia do sieci. 19

20 Przyłączenie do sieci – Terminy 20  Wydanie warunków przyłączenia – 30 lub 150 dni  Wraz z wydaniem warunków przyłączenia przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii przekazuje projekt umowy o przyłączenie do sieci.  Po podpisaniu umowy o przyłączenie następuje realizacja przyłączenia.  Termin przyłączenia – określony w umowie przyłączeniowej  Przed ostatecznym przyłączeniem operator sieci przeprowadza próby i odbiory częściowe oraz końcowe w zależności od potrzeb.

21 Przyłączenie do sieci – Opłaty  Za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.  Za przyłączenie źródeł OZE o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.  Mikroinstalacje zwolnione są od opłat za przyłączenie do sieci. 21

22 Zmiany w zakresie przyłączenia Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. 22

23 Zmiany w zakresie przyłączenia Umowa o przyłączenie do sieci instalacji odnawialnego źródła energii oprócz postanowień wskazanych w ust. 2, powinna również zawierać postanowienia określające: 1)termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy, a w przypadku instalacji źródła energii wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu – 72 miesiące, od dnia zawarcia tej umowy; 2)niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji we wskazanym w umowie o przyłączenie terminie jako podstawę wypowiedzenia umowy o przyłączenie. 23

24 Etapy Procesu Inwestycyjnego  Wybranie i pozyskanie lokalizacji  Sprawdzenie uwarunkowań planistycznych  Postępowania środowiskowe  Postępowania planistyczne  Postępowanie budowlane 24

25 Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości  Wybór lokalizacji na podstawie analizy warunków naturalnych do produkcji energii w instalacji PV  Konieczność zapewnienia tytułu prawnego dla całej inwestycji – instalacja PV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieci i drogi)  Tytuły prawne do nieruchomości: a)Prawo własności b)Dzierżawa c)Użytkowanie d)Najem e)Służebności gruntowe oraz służebność przesyłu 25

26 Planowanie przestrzenne  Procedury planistyczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Podstawowe akty planistyczne: a)Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy b)Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego c)Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego d)Decyzja o warunkach zabudowy 26

27 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Ustala przeznaczenie terenu, w tym rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określa sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.  Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.  Procedura uchwalania planu a)Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu b)Obowiązki informacyjne c)Sporządzenie projektu planu miejscowego d)Uzyskanie opinii i uzgodnień e)Wyłożenie projektu planu i rozpatrywanie uwag do planu f)Uchwała rady gminy o przyjęciu planu 27

28 OZE w aktach planistycznych gminy  Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie.  W planie miejscowym, w zależności od potrzeb, ustala się granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. 28

29 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  W przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego lokalizowana jest na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  Cel publiczny ustalany jest poprzez zakres wskazany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. art. 6 pkt. 2 Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych urządzeń i obiektów służących do korzystania z tych przewodów i urządzeń  Brak możliwości lokalizowania urządzeń i infrastruktury produkcyjnej na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 29

30 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części możliwa jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.  Decyzji o warunkach zabudowy nie wymagają roboty budowlane: a)polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, b)niewymagające pozwolenia na budowę, o ile nie zmieniają zagospodarowania terenu. 30

31 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  Ograniczone zastosowanie zasady dobrego sąsiedztwa w stosunku do obiektów OZE – zwolnienie dla urządzeń infrastruktury technicznej  Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele  Kontrowersje związane z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do możliwości lokalizacji OZE na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 31

32 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: -przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, -przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Katalog przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko („Rozporządzenie”). 32

33 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Systemy PV, których powierzchnia zabudowy wynosi co najmniej 1 ha kwalifikowane są jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (interpretacja GDOŚ § 3 ust. 1 pkt 52 Rozporządzenia).  Mikro i małe instalacje nie powinny wymagać konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o pozwoleniu na budowę i załącza się ją do wniosku o wydanie tych decyzji. 33

34 Postępowanie budowlane  Postępowania budowlane regulowane są przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa przewiduje katalog inwestycji wymagających zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy oraz tych, które można zrealizować bez żadnych formalności.  Montaż pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.  Pozostałe instalacje wymagać będą pozwolenia na budowę. 34

35 Postępowanie budowlane  Stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18 lutego 2013 r. w odniesieniu do obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji PV: a)montaż wolnostojących ogniw fotowoltaicznych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia; b)instalowanie na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, w celu produkcji energii elektrycznej na potrzeby obiektu, na którym zostały zainstalowane, nie wymaga dokonania zgłoszenia właściwemu organowi ani uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana całość nie przekracza 3 m wysokości. Przekroczenie wysokości 3 m wymaga wcześniejszego zgłoszenia; c)montażu ogniw fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej służących do produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji (tzw. farma fotowoltaiczna) należy traktować jako budowę obiektu budowlanego, a co za tym idzie na jego realizację inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę - decydujące jest podłączenie choćby jednego z ogniw fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. 35

36 Dziękuję za uwagę Radosław Wasiak  Aleje Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00  radoslaw.wasiak@wardynski.com.pl Całość niniejszej prezentacji jest chroniona prawami autorskimi. Nie wyraża się zgody na wykorzystywanie a w szczególności kopiowanie jakichkolwiek jej fragmentów. Prezentacja nie stanowi porady prawnej. Osoba podejmująca jakiekolwiek działania na jej podstawie działa wyłącznie na własne ryzyko.


Pobierz ppt "1 Mikro i małe instalacje w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne Wardyński i Wspólnicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google