Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Panie z biblioteki -Joanna Ciszek-Wilk, Katarzyna Stolarska- przygotowa ł y plakaty informacyjne, og ł oszenia, zaprosi ł y go ś ci, ustali ł y ciekawe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Panie z biblioteki -Joanna Ciszek-Wilk, Katarzyna Stolarska- przygotowa ł y plakaty informacyjne, og ł oszenia, zaprosi ł y go ś ci, ustali ł y ciekawe."— Zapis prezentacji:

1

2  Panie z biblioteki -Joanna Ciszek-Wilk, Katarzyna Stolarska- przygotowa ł y plakaty informacyjne, og ł oszenia, zaprosi ł y go ś ci, ustali ł y ciekawe pozycje ksi ąż kowe, które zosta ł y zaprezentowane na spotkaniach  Nauczycielka plastyki – p. Wanda Pobocha zaj ęł a si ę opraw ą plastyczn ą, wykona ł a odpowiedni ą dekoracj ę  Pani Zofia Mogielska – udost ę pni ł a na spotkania wi ę ksze pomieszczenie – ś wietlic ę, aby w imprezie mog ł o uczestniczy ć jak najwi ę cej uczniów, ponadto zadba ł a o s ł odki pocz ę stunek dla wszystkich s ł uchaczy

3 Cykl spotka ń podczas Tygodnia Czytania rozpocz ęł a pani dyr. El ż bieta Kowal. Powita ł a pierwszego go ś cia – pani ą El ż biet ę Fitas, która jest kierownikiem koneckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Zgromadzona m ł odzie ż z uwag ą wys ł ucha ł a fragmentu ksi ąż ki „ Paulina w orbicie kotów” autorstwa Marty Fox. Dlaczego Paulina twierdzi, ż e ma dwóch tatusiów? Jak potocz ą si ę losy nastolatki mieszkaj ą cej na Ś l ą sku? Uczniowie dowiedz ą si ę o tym, si ę gaj ą c po lektur ę. Pani El ż bieta Fitas zach ę ci ł a tak ż e s ł uchaczy do poprzednich cz ęś ci ksi ąż ki „Magda.doc.”i „Paulina.doc”. Kto zetkn ął si ę z twórczo ś ci ą Marty Fox, wie ż e autorka porusza niezwykle istotne problemy, m.in. – odrzucenie, samotno ść, wczesne macierzy ń stwo, pierwsza mi ł o ść, przemoc psychiczna. „Codzienne czytanie uczniom dla przyjemno ś ci i chwila rozmowy po lekturze to najlepszy sposób, by nauczy ć ich j ę zyka, rozbudzi ć zainteresowania, zach ę ci ć do nauki, poprawi ć koncentracj ę ” http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/madra-szkola-czyta-dzieciom

4 „Wywrotka” Kazimierza Szymeczki to tytu ł ksi ąż ki, której fragment przedstawi ł uczniom pan Miros ł aw Dworak. Bohaterka zmaga si ę z problemami rodzinnymi, pomaga mamie w opiece nad rodze ń stwem, próbuje zarobi ć na ż ycie ś cigaj ą c si ę na rolkach i pomagaj ą c innym. Jaki splot zdarze ń doprowadzi ł do tego, ż e nie ma oparcia ani w ojcu, ani w mamie? Nastoletnie problemy, pot ę ga przyja ź ni, pierwsza mi ł o ść –to motywy, które pojawiaj ą si ę w tej ś wietnej ksi ąż ce. Interpretacja pana Dworaka bardzo przypad ł a do gustu naszym czytelnikom, którzy z zainteresowaniem ws ł uchiwali si ę w kolejne rozdzia ł y. „ Ludzie, którzy czytaj ą, podejmuj ą lepsze decyzje, maj ą szans ę na lepsz ą prac ę, lepsze relacje z lud ź mi, a nawet na d ł u ż sze ż ycie. Je ś li chcemy, by dzieci wyros ł y na m ą drych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im.” http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/madra-szkola-czyta-dzieciom

5 W gronie czytaj ą cych osób nie bez powodu znalaz ł si ę kolejny pan, wkrótce przecie ż Dzie ń Ojca. Go ść pan Artur Ko ł odziejczyk zainteresowa ł s ł uchaczy pozycj ą „Wszystko za ż ycie”, której autorem jest ameryka ń ski dziennikarz, pisarz i podró ż nik Jon Krakauer. Opowiada ona o ż yciu Chrisa McCandlessa, który po sko ń czeniu studiów, zainspirowany powie ś ciami Jacka Londona, wyrusza w trwaj ą c ą niemal 2 lata podró ż po Ameryce Pó ł nocnej. Co sk ł oni ł o m ł odego m ęż czyzn ę do tego, by zerwa ć kontakt z bliskimi, wybra ć si ę w podró ż z niemal ż e z pustym plecakiem? Ksi ąż ka niezwykle ciekawa, oparta na faktach. „ Powodów do czytania jest tyle, ile dobrych ksi ąż ek. Ksi ąż ki na ka ż dej stronie skrywaj ą wiele tajemnic, niezliczonych fantastycznych przygód oraz inspiruj ą cych podró ż y w niesamowite miejsca, a nieraz w magiczne ś wiaty i krainy. Odgadn ąć mog ą je jedynie czytelnicy, którzy ch ę tnie si ę gaj ą po wci ą gaj ą ce lektury.” http://www.lustrobiblioteki.pl/2015/05/lokomotywa-ruszya.html

6 Dzi ę kujemy za przybycie wszystkim mi ł o ś nikom ksi ąż ek, uczestnikom tegorocznego Tygodnia Czytania. Ż YCZYMY WAM UDANYCH WYBORÓW CZYTELNICZYCH PODCZAS WAKACJI! Nauczyciele bibliotekarze


Pobierz ppt " Panie z biblioteki -Joanna Ciszek-Wilk, Katarzyna Stolarska- przygotowa ł y plakaty informacyjne, og ł oszenia, zaprosi ł y go ś ci, ustali ł y ciekawe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google