Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel"— Zapis prezentacji:

1 Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel (wojtek@pp.org.pl)

2 Plan prezentacji Wstęp 1.Co znaczy „naród wybrany”? 2.Boża strategia zbawienia 3.Bieg przez historię 4.Biblia 5.Współczesność – państwo Izrael 6.Przyszłość – chrześcijańska eschatologia 7.Czas na pytania

3 Wstęp zO mnie... zTrudności z pracą nad tym tematem ydużo emocji związanych ze stosunkami polsko-żydowskimi ydużo emocji związanych ze stosunkami Kościół-Żydzi zWarto, bo jest obietnica błogosławieństwa (obietnica Boga: Księga Rodzaju 12:1nn) zWarto, ale wymaga pewnego wysiłku (ruszyć mózgi !)

4 1. Co oznacza „naród wybrany”?

5 Naród... Naród to grupa ludzi posiadająca wspólne cechy. Jakie? Wspólny przodek, wspólne pochodzenie, to samo plemię. (kryterium rasowe) Wspólną kulturę: religię, język, historię, sposób życia, zachowania, ubiór,... (kryterium kulturowe) Wspólne terytorium: ziemia, kraj, miejsce. (kryterium terytorialne) Ziemia Obiecana (Erec Israel) !

6 Żydzi jako naród zPochodzą od Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego 12 synów tworzących 12 rodów (12 pokoleń Izraela). zŻydzi używają języka hebrajskiego, (choć używają też innych języków, np. idisz), mają spójną kulturę (sposób zachowywania się, jedzenia, ubioru) i religie. zZwiązani są ze swoją ziemią, daną im przez Boga, zwaną ziemią obiecaną albo ziemią Izraela (Erec Israel).

7 ... wybrany Wybór to wskazanie jednego spośród wielu !

8 Wybrany?! Ale przez kogo? Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. (...) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał mu się Pan i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący. Służ Mi i bądź nieskazitelny, chcę bowiem zawrzeć moje przymierze pomiędzy Mną a tobą i dać ci niezmiernie liczne potomstwo. (...) Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham. Księga Rodzaju 12.1, 17.1nn Bóg zwrócił się do Abrama, aby wyszedł z ziemi Ur i udał się do ziemi Kanaan obiecując, że uczyni z niego wielki naród. Abram to uczynił W ziemi Kanaan Bóg zawarł z Abramem przymierze, potwierdzając obietnice i zmieniając Abramowi imię na Abraham.

9 Wybrany?!... i do czego? Wy jesteście moimi świadkami (...) i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja (1) zapowiedziałem, (2) wyzwoliłem i (3) obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi (...) że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam? Księga Izajasza. 43.10-13 Bóg potwierdza wybór: „Wy jesteście ci których wybrałem”. Bóg określa cel tego wyboru: „abyście mogli poznać, uwierzyć, zrozumieć, że tylko Ja istnieję”. Bóg mówi jak go mają sprawdzać: To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem, obwieściłem... a Wy jesteście świadkami tego. Bóg określa się tu jako wszechmocny.

10 Pamiętaj #1  Żydzi to potomkowie Abrahama, tworzący przez wieki naród, cechujący się własną rasą, kulturą (religią i językiem) i związany z własną ziemią (ziemią obiecaną, ziemią Izraela).  Żydzi zostali wybrani przez Boga, aby być na ziemi Jego świadkami (świadkami Boga).  Relacja Boga z jego ludem stała się podstawą Judaizmu (religii Żydów) a później, po przyjściu żydowskiego Mesjasza – Jezusa, rozszerzona na inne narody (pogan) i przerodziła się w chrześcijaństwo. !

11 2. Boża strategia zbawienia

12 (Meta)historia wszechświata stworzenie Ogród Eden upadek Świat  zbawienie Nowa ziemia i nowe niebo Mesjasz zniszczenie Jezus w rozmowie z Samarytanką powiedział: „zbawienie bierze początek od Żydów.” Ewangelia Jana 4.22 Dzieło zbawienia Bóg realizuje poprzez naród żydowski

13 Pamiętaj #2  Do przyjścia Jezusa relacje człowieka z Bogiem realizowane były poprzez naród żydowski (przykłady: Rut, Samarytanka, prozelici).  Jezus, jego rodzice, apostołowie oraz pierwsi chrześcijanie byli Żydami.  Poprzez naród żydowski Bóg przygotowywał świat do przyjęcia zbawienia, które jest teraz dostępne dla wszystkich ludzi, ze wszystkich narodów. !

14 3. Bieg przez historie

15 Historia Izraela Powszechna historia świata Odkrycie Ameryki Napoleon Juliusz Cezar Św. Augustyn Arystoteles i Platon Starożytny EgiptEuropaRzymUSA Asyria Babilon Persja Polska -2000-1000010002000-3700 Św. Tomasz z Akwinu Starożytność Średniowiecze Nowożytność

16 Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata -2000-1000010002000-3700 #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela Starożytność Nowożytność Średniowiecze

17 Historia Kościoła Historia Izraela Historia Żydów na tle historii świata -2000-1000010002000-3700 Abraham Mojżesz Jezus Dawid #2 Państwowość #3 Rozproszenie #4 Syjonizm #1 Prehistoria Izraela #6 TK #5 WU Wyjście i wejście Sędziowie Królestwa Niewola Patriarchowie Czasy Helleńskie     Majmonides Herzl

18 Kościół Historia Żydów i historia zbawienia -2000-1000010002000-3700 Izrael Abraham Mojżesz Jezus Dawid Prorocy Jezus Mesjasz Pierwsze przyjście Święci Duch Święty Mesjasz Drugie przyjście w chwale  

19 Pamiętaj #3  Historia Żydów to historia 4000 lat! Prawie tyle (w zasadzie pokrywa się) co znana i udokumentowana historia powszechna.  W czasie historii Bóg ingeruje na ziemi poprzez...  swoją bezpośrednią obecność (np. wyprowadzenie Żydów z Egiptu)  Proroków przemawiających w jego imieniu  osobistą wizytę na ziemi w osobie Jezusa z Nazaretu  poprzez Ducha Świętego  Historia działania Boga, historia Żydów (narodu wybranego), opis wizyty Jezusa na ziemi oraz powstania Kościoła zapisany jest w Biblii. !

20 4. Biblia

21 Biblia na tle historii -2000-1000010002000-3700 Historia Izraela Biblia Historia biblijna Kronika Proroctwo Okresy opisywane przez Biblię Okresy, w których pisano Biblię Abraham Mojżesz Jezus Dawid

22 Pamiętaj #4  Biblia to zbiór ksiąg opisujących relacje ludzi z Bogiem.  W Biblii znajdziemy księgi historyczne, kroniki i proroctwa. Zapisy najczęściej realizowane są prozą, ale znajdziemy też poezję, przysłowia i księgi mądrości.  Biblia została spisana b. dawno temu.... ale do dziś zachowała się bardzo wielu bardzo starych, ale dokładnych manuskryptach (odpisach).  O Żydach często mówi się, iż są Narodem Księgi, gdyż ich historia, kultura, język i religia bardzo ściśle związane są z Biblią. !

23 5. Współczesność – państwo Izrael

24 Współczesność 1.Rozproszenie i prześladowania (120 – 1947) zprześladowania w państwach europejskich, problem Kościoła zholokaust 2.Zgromadzenie (1897, 1947) zProroctwa biblijne zTeodor Herzl i Syjoniści zpionierzy 3.Państwo Izrael zStyl życia zŚwieccy i religijni 4.Konflikt bliskowschodni

25 Państwo Izrael zPowierzchnia 27 tys. km 2 (12 razy mniej niż Polska) z6mln mieszkańców (Polska około 40 mln) zStolica: Jerozolima zRóżne klimaty zRóżne ciekawostki: yWykopaliska yCiepłe morza i... y... słone morza yNarty zGraniczy z Libanem, Syrią, Jordanią i Egiptem 60km 500km

26 Konflikt bliskowschodni 4 proroctwo o Ismaelitach Anioł Pański znalazł Hagar na pustyni u źródła (...) I mówił: Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, (...) A będzie to człowiek dziki jak onager: będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy - przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców. Księga Rodzaju 16:7-12

27 Pamiętaj #5  Państwo Izrael jest państwem utworzonym w XXw. przez powracających z całego świata żydowskich imigrantów.  W Biblii jest wiele proroctw mówiących o ponownym zgromadzeniu Żydów w ziemi obiecanej. Obecnie możemy był świadkami wykonania się tych proroctw. (Jer 31.7-12, Iz 11.11n, Ez 36.26, Iz 43.5n, Łk 21.24)  Nauczanie Kościoła o Żydach znajdziemy w deklaracji Soboru Watykańskiego II „ Nostra aetate” a szczególnie w rozdziale 4. http://www.dialog.org/dialog_pl/nostra01.html !

28 6. Przyszłość – chrześcijańska eschatologia

29 Przyszłość 1.Żydzi to jedyny naród, który zna swoją przyszłość! Przyszłość ta jest ona opisana w proroctwach biblijnych i jak dotychczas jest dokładnie przez Boga realizowana. 2.Czeka nas powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w co wierzymy wypowiadając co niedziela słowa Credo „...i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”. 3.Dobrą rzeczą jest studiowanie proroctw Pisma Świętego.

30 Pamiętaj #6  Jezus powróci.....  Jezus powróci i Żydzi masowo uznają w nim swojego Mesjasza zbawiciela. Biblia mówi, że „ujrzą tego, którego przebodli”. (Zach 12.10)  Opis przyszłych wydarzeń znajdziemy w Biblii w księgach prorockich, głównie w Apokalipsie świętego Jana. !

31 Błogosławieństwo Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Księga Rodzaju 12.1nn Wnioski:  Bóg jest wiarygodny i warto z nim robić interesy. Skoro obiecał.... ... to można się załapać na błogosławieństwo!  Lepiej być ostrożnym i z Bogiem nie zadzierać.... skoro ostrzegł!

32 7. Czas na pytania Prezentacja: http://www.pp.org.pl/wojtek/ Pytania: wojtek@pp.org.phttp://www.pp.org.pl/wojtek/wojtek@pp.org.p ?

33 Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel (wojtek@pp.org.pl) Koniec


Pobierz ppt "Izrael – naród wybrany Jaworzno, 13 czerwca 2003 r. Wojciech Apel"

Podobne prezentacje


Reklamy Google