Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstwa (5) dr Wanda Pełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstwa (5) dr Wanda Pełka"— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstwa (5) dr Wanda Pełka wanda.pelka@wp.pl

2 2 Źródła finansowania przedsiębiorstw Kapitał własny Kapitał obcy (1) udziały (2) odpisy z zysku (3) anioły biznesu (4) venture capital/private equity (5) emisja akcji (1)zobowiązania (kredyt kupiecki) (2) faktoring (3) obligacje i KPD (4) kredyty i pożyczki (5) leasing (6) fundusze UE Kapitał mezzanine

3 3 Źródła kapitału ryzyka Rynek nieformalny Rynek formalny AB Fundusze venture capital Fundusze private equity

4 4 Private equity a venture capital (PE/VC) - PE/VC – kapitał wysokiego ryzyka -PE jest pojęciem szerszym niż VC. Private equity obejmuje inwestycje we wszystkie fazy rozwoju przedsiębiorstwa, tymczasem venture capital określa inwestycje we wczesne fazy rozwoju (seed, start-up). - Podmioty dostarczające kapitału ryzyka to fundusze wysokiego ryzyka. - Fundusze PE dokonują inwestycji o wyższej wartości w porównaniu z funduszami VC - Zgromadzone przez fundusze środki są inwestowane w spółki, mogące dać wysoką stopę zwrotu i jednocześnie charakteryzujące się wysokim ryzykiem.

5 5 Inne cechy kapitału wysokiego ryzyka - kapitał średnio- i długoterminowy - inwestowany poprzez nabycie udziałów lub akcji - inwestowany w przedsiębiorstwa innowacyjne, nowatorskie projekty - celem inwestycji jest przyrost wartości przedsiębiorstwa i wyjście z inwestycji - kapitał jest inwestowany w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie

6 6 Struktura inwestycji VC/PE w Polsce według etapu rozwoju firmy w 2007 r. (%) w tys EUR Kwota inwestycji% Liczba spółek% Zasiew2,4830,446,2% Start-up1,8150,3913,8% Ekspansja131,28619,22335,4% Restruktury zacja1,2570,211,5% Wykupy i refinansowa nie546,678802843% Razem683,519100,065100,0% Źródło: EVCA

7 7 WYJŚCIE Z INWESTYCJI (DEZINWESTYCJA) (1) Oferta publiczna – IPO (Initial Public Offer) (2) Sprzedaż inwestorowi branżowemu (3) Sprzedaż inwestorowi finansowemu (4) Sprzedaż innemu funduszowi PE/VC (5) Likwidacja (spisanie na straty)

8 8 Forma wyjścia 200120022003200420052006 (%)mln EUR (%) Sprzedaż inwestorowi strategicznemu 62,952,69,331,764,119,013,6 IPO7,332,021,527,919,0 74,853,4 Sprzedaż innemu funduszowi 4,77,23,44,31,021,115,1 Sprzedaż przez zwrot pożyczki 9,70,029,85,2 0,3 17,212,3 Likwidacja7,15,612,319,97,00,0 Pozostałe8,32,623,710,98,67,95,6 RAZEM100,0 140,0100,0 Roczna stopa zwrotu z indeksu WIG (%) -21,993,244,9227,9433,6641,60 Struktura dezinwestycji funduszy VC/PE w Polsce w latach 2001-2006

9 9 Wartość inwestycji VC/PE jako % PKB w 2007 r. Bułgaria – 1,923 Szwecja – 1,195 Wielka Brytania – 1,027 Łotwa – 0,796 Dania – 0,751 …. Polska – 0,222

10 10 OBLIGACJE KORPORACYJNE

11 11 Obligacja emitowany w seriach dłużny papier wartościowy, w którym wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu w ustalonym z góry terminie oraz do zapłaty odsetek. Subskrybent – pierwotny nabywca obligacji. Obligatariusz – właściciel obligacji. Może nim być subskrybent. Rejestr Nabywców Obligacji – wykaz posiadaczy obligacji, prowadzony przez agenta emisji. List emisyjny – oficjalny dokument wydany przez emitenta określający szczegółowe warunki emisji papierów – wartościowych. O B L I G A C J E

12 12 (1)nominalna - określana przez emitenta i oznacza kwotę jaką powinien otrzymać obligatariusz po upływie terminu wykupu. (2)emisyjna - ustalana przez emitenta, może być równa, wyższa lub niższa od nominału. (3) bieżąca - czynniki decydujące o tej cenie: np. zmiany oprocentowania depozytów bankowych, wahania koniunktury i inwestycje w akcje, przywileje podatkowe, obligacje zamienne, bliski termin dla kolejnej wypłaty odsetek. Cena obligacji

13 13 TZ 1110COI 1111EDO 1117TZ 0211COI 0212EDO 0218 OBLIGACJE KORPORACYJNE (1) Rodzaj przedsiębiorstwa: przemysłowe, transportowe, użyteczności publicznej, jednostki finansowe. (2) Cel emisji: obligacje aktywne i obligacje pasywne. (3) Miejsce emisji: krajowe, międzynarodowe. (4) Waluta: w jednej walucie, w dwóch walutach, z opcją wyboru waluty. (5) Oprocentowanie: stałe, zmienne, zerokuponowe, dochodowe, przychodowe.

14 14 TZ 1110COI 1111EDO 1117TZ 0211COI 0212EDO 0218 JUNK BONDS - junk – bonds - obligacje śmieciowe, obligacje emitowane przez firmy o słabej kondycji finansowej, o ratingu spekulacyjnym od BB do D – high-yield bonds - obligacje wysokodochodowe pierwszy kryzys naftowy rentowność amerykańskich obligacji rządowych „głód kredytu”

15 15 TZ 1110COI 1111EDO 1117TZ 0211COI 0212EDO 0218 Ocena ratingowa obligacji według agencji

16 16 TZ 1110COI 1111EDO 1117TZ 0211COI 0212EDO 0218 Inne kategorie obligacji (1)Obligacje perpetualne. (2)Obligacje wymienne (3)Obligacje katastrofalne (4)Obligacje zamienne


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstwa (5) dr Wanda Pełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google