Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Mańkiewicz-Cudny."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Mańkiewicz-Cudny

2 NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA
12 grudnia 1945 r. w Warszawie grupa 50 osób z uczelni technicznych i reaktywowanych stowarzyszeń branżowych, związków regionalnych i ogólnopolskich podjęła decyzję o powołaniu do życia zrzeszenia stowarzyszeń. Przyjęto nazwę NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA która nawiązywała do przedwojennych tradycji Naczelnej Organizacji Inżynierów RP oraz Naczelnej Organizacji Stowarzyszeń Technicznych RP

3 Najwcześniej po II wojnie światowej swoją działalność
wznowiły następujące stowarzyszenia ogólnotechniczne: Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego (Lublin 1944) Stowarzyszenie Techników Polskich (Warszawa 1945) (Bydgoszcz 1945) (Poznań 1945) Krakowskie Towarzystwo Techniczne (Kraków 1945) Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne (Łódź 1945) Wielobranżowy Związek Inżynierów i Techników (Kielce 1945)

4 Najwcześniej po II wojnie światowej swoją działalność podjęły
następujące stowarzyszenia branżowe: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (24 maja 1945) Stowarzyszenie Elektryków Polskich (28 sierpnia 1945) Związek Mierniczych Rzeczypospolitej (16 września 1945) Polski Związek Inżynierów Budowlanych (24 września 1945) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (1 października 1945) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (2 listopada 1945) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (23 marca 1946)

5 Do końca 1946 r. NOT liczyła już 15 członków:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Stowarzyszenie Techników Cukrowników Stowarzyszenie Elektryków Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych RP oraz 6 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź i Poznań

6 Polskie środowisko techniczne integrowało się podczas
zwoływanych na przestrzeni lat Zjazdów i Kongresów: W CZASIE ZABORÓW: Zjazdy Techników Polskich - Kraków 1882, 1899, 1912 - Lwów 1886, 1894, 1910 - Warszawa 1917 PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI: Zjazdy Techników Polskich: - Warszawa 1923 - Lwów 1927 - Poznań 1929 Polskie Kongresy Inżynierów: - Lwów 1937 - Warszawa 1938

7 Po II wojnie światowej Naczelna Organizacja Techniczna
zorganizowała 12 Kongresów Techników Polskich: XIII KTP - Realizacja planu odbudowy (Katowice 1946) XIV KTP - Inżynierowie i technicy w walce o postęp techniki (Warszawa 1952) XV KTP Technika - czynnik rozwoju i postępu kraju (Warszawa 1957) XVI KTP Plan modernizacji i rekonstrukcji technicznej (Wrocław 1961) XVII KTP - Jakość = kadra + technika + organizacja (Zabrze 1966) XVIII KTP - Technika w procesie intensyfikacji gospodarki (Poznań 1971) XIX KTP Twórczą pracą pomnażamy dobrobyt ojczyzny (Warszawa 1977) XX KTP Propozycje i programy wychodzenia z kryzysu (Łódź 1982) XXI KTP Kodeks etyki zawodowej inżynierów i techników (Gdańsk 1987) XXII KTP - Ruch stowarzyszeniowy po przemianach ustrojowych (Warszawa ) XXIII KTP - Technicy bliżej rynku (Warszawa ) XXIV KTP - Innowacyjność, energetyka, transport (Łódź )

8 ZASOBY I INFRASTRUKTURA NOT
39 stowarzyszeń naukowo-technicznych w tym 2 polonijne ponad 109 tys. członków 51 oddziałów terenowych 38 czasopism branżowych, udział w 46 organizacjach inżynierskich, m.in. WFEO i FEANI

9 PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ( 1 )
organizuje imprezy naukowo–techniczne takie jak kongresy, sympozja, wystawy i coroczne Forum Inżynierskie prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr techniczn. poprzez organizację kursów, seminariów i kursokonferencji świadczy usługi w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, w tym na podstawie umowy z PARP opiniuje i opracowuje ekspertyzy związane z wdrażaniem nowoczesnych wyrobów nadaje uprawnienia rzeczoznawców i tłumaczy tekstów technicznych współuczestniczy w nadawaniu tytułu EUR ING w Polsce

10 PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ( 2 )
popularyzuje wiedzę techniczną i dorobek nauki: - regionalne „Dni Techniki”, - prestiżowe tytuły „Złotego Inżyniera” i „Mistrza Techniki”, - nagrody „Dźwignia” w sferze gospodarki prowadzi działalność edukacyjno-oświatową: - Muzeum Techniki NOT, - Olimpiada Wiedzy Technicznej, - Konkurs „Młody Innowator” opiniuje projekty aktów prawnych z różnych dziedzin gospodarki zwłaszcza w sferze: - nauki, - techniki - technologii

11 CENTRUM INNOWACJI NOT Program Projektów Celowych NOT
- realizacja 2 umów z 2001 i 2005 r. na prowadzenie przez NOT programu do 2009 r. na kwotę ok.135 mln zł - ok.650 projektów MŚP - podpisanie z MNiSW 3 umowy w 2009 r. na kontynuację programu do 2014 r. na kwotę 70 mln PLN. Sieć Ośrodków Innowacji NOT - doskonalenie działalności na rzecz MŚP przez wyspecjalizowane TJO NOT i stworzenie z nich sieci 35 Ośrodków Innowacji Kredyt Technologiczny dla MŚP - Ośrodki Innowacji świadczą odpłatne usługi doradcze w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji projektu inwestycyjnego w ramach działania 4.3 POIG - od 2010 r. Akcelerator Innowacji NOT - spółka celowa, która realizuje projekt „Zwiększenie Liczby innowacyjnych przedsiębiorców przez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych” realizowanego w ramach działania 3.1 POIG - od 2010 r.

12 FORA INŻYNIERSKIE NOT Organizowane corocznie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich „Innowacje-Technologie-Maszyny” w salonie „Nauka dla Gospodarki”: I Forum „Innowacyjność przede wszystkim” II Forum „Optoelektronika szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw” III Forum 2005 „Innowacyjność w przemyśle maszyn oraz urządzeń rolniczych i ogrodniczych” IV Forum „Innowacyjność w przemyśle - na przykładzie odlewnictwa” V Forum „Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw” VI Forum „NOT-promotorem innowacyjnych przedsiębiorców” VII Forum „Innowacje lekiem na kryzys” VIII Forum „Zaawansowane technologie motorem wzrostu gospodarczego”

13 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI
WFEO: Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich prowadzenie sekretariatu Komitetu ds. Kształcenia i Szkolenia przez Biuro Federacji FSNT-NOT i organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma IDEAS do 2009 roku udział w Światowych Kongresach Inżynierów FEANI: Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera oraz pomoc w ubieganiu się o Paszport europejski inżyniera upowszechnianie rozwiązań obowiązujących w UE, dotyczących zawodów inżynierskich, specjalizacji zawodowej i działalności organizacji zawodowych

14 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POLONIJNYMI
Organizacja 5 cyklicznych sympozjów „Polacy Razem” 1996 – Warszawa, Warszawa, Londyn, Wilno, Wiedeń Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Nauk.-Tech. udział w organizacji podmiotu i bieżąca współpraca uczestnictwo w dwóch edycjach Światowych Forów Polskich Federacji Naukowo-Technicznych organizowanych w Londynie Kontynuacja i rozwój kontaktów dwustronnych: szczególnie intensywne kontakty z organizacjami z Francji, Wlk.Brytanii, USA, Litwy, Kanady, Austrii i Niemiec wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje

15 Prezesi Naczelnej Organizacji Technicznej
w ciągu 65-lecia działania organizacji: Bolesław RUMIŃSKI , Witold WIERZBICKI Janusz TYMOWSKI Jerzy BUKOWSKI Aleksander KOPEĆ Jan KACZMAREK Jan Lech LEWANDOWSKI Andrzej ZIELIŃSKI Wojciech RATYŃSKI Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

16 Znani i zasłużeni ludzie związani z inżynierską działalnością
stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 1 ): prof. Kazimierz JAROSZ - wieloletni prezes SITSpoż. prof. Stanisław PACHUTA - wieloletni prezes SGP prof. Władysław FABISZEWSKI- wieloletni prezes SITLiD prof. Jerzy DOERFF - wieloletni prezes Rady w Gdańsku prof. Waleryj GOETEL - wieloletni prezes Rady w Krakowie Jerzy JABŁKIEWICZ - wieloletni prezes Rady Łodzi Eugeniusz SKOTNICKI - wieloletni prezes Rady w Poznaniu Kazimierz WAWRZYNIAK - wieloletni sekretarz Federacji NOT Witold GAWORZEWSKI - wieloletni sekretarz STC Jacek SOŻYŃSKI - wieloletni sekretarz SITPNiG Stanisław HAUSMAN - wieloletni sekretarz SITWiM Ryszard PARUSZEWSKI - wieloletni sekretarz PZITS

17 Znani i zasłużeni ludzie związani z inżynierską działalnością
stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 2 ): prof. Janusz TYMOWSKI - członek SIMP, prezes Komitetu NOT prof. Zygmunt RUDOLF - członek PZITB prof. Alfons ZIELONKO - członek SITO prof. Edward ŚWIRKOWSKI - członek SITPMB prof. Roman CIESIELSKI - członek PZITB Ignacy BRACH - członek SIMP Aleksander GAJKOWSKI - członek SITK Kazimierz ORZECHOWSKI - członek SGP Jan LEGAT - członek SIMP Stefan PIETRUSIEWICZ - członek PZITB Janusz RAJEWSKI - przewodniczący Rady Słownika Biograficznego Techników Polskich

18 Inne rocznice związane z działalnością środowiska
inżynierskiego obchodzone w 2010 roku: 175-lecie polskiego ruchu stowarzyszeń inżynierskich, które datuje się od założenia pierwszego polskiego stowarzyszenia o charakterze inżynierskim przez generała Józefa Bema 144-lecie „Przeglądu Technicznego” jednego z najstarszych na świecie czasopism o profilu technicznym 105-lecie Warszawskiego Domu Technika, który jest siedzibą władz NOT od jej powstania, a który został wybudowany ze składek inżynierów warszawskiego stowarzyszenia inżynierskiego będącego protoplastą dzisiejszej NOT 55-lecie Muzeum Techniki, które jest własnością NOT i zostało reaktywowane po II wojnie światowej w nawiązaniu do swojego przedwojennego odpowiednika 20-lecie przekształcenia Naczelnej Organizacji Technicznej w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

19 12 GRUDNIA 2010 SPONSORZY:


Pobierz ppt "Ewa Mańkiewicz-Cudny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google