Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Mańkiewicz-Cudny. 12 grudnia 1945 r. w Warszawie grupa 50 osób z uczelni technicznych grupa 50 osób z uczelni technicznych i reaktywowanych stowarzyszeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Mańkiewicz-Cudny. 12 grudnia 1945 r. w Warszawie grupa 50 osób z uczelni technicznych grupa 50 osób z uczelni technicznych i reaktywowanych stowarzyszeń."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Mańkiewicz-Cudny

2 12 grudnia 1945 r. w Warszawie grupa 50 osób z uczelni technicznych grupa 50 osób z uczelni technicznych i reaktywowanych stowarzyszeń branżowych, związków regionalnych i ogólnopolskich podjęła decyzję o powołaniu do życia zrzeszenia stowarzyszeń. Przyjęto nazwę NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA która nawiązywała do przedwojennych tradycji Naczelnej Organizacji Inżynierów RP oraz Naczelnej Organizacji Stowarzyszeń Technicznych RP

3 Najwcześniej po II wojnie światowej swoją działalność wznowiły następujące stowarzyszenia ogólnotechniczne:  Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego (Lublin 1944) (Lublin 1944)  Stowarzyszenie Techników Polskich (Warszawa 1945) (Warszawa 1945)  Stowarzyszenie Techników Polskich (Bydgoszcz 1945) (Bydgoszcz 1945)  Stowarzyszenie Techników Polskich (Poznań 1945) (Poznań 1945)  Krakowskie Towarzystwo Techniczne (Kraków 1945) (Kraków 1945)  Ogólnopolskie Towarzystwo Techniczne (Łódź 1945) (Łódź 1945)  Wielobranżowy Związek Inżynierów i Techników (Kielce 1945) (Kielce 1945)

4 Najwcześniej po II wojnie światowej swoją działalność podjęły następujące stowarzyszenia branżowe:  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji (24 maja 1945) (24 maja 1945)  Stowarzyszenie Elektryków Polskich (28 sierpnia 1945) (28 sierpnia 1945)  Związek Mierniczych Rzeczypospolitej (16 września 1945) (16 września 1945)  Polski Związek Inżynierów Budowlanych (24 września 1945) (24 września 1945)  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (1 października 1945) (1 października 1945)  Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (2 listopada 1945) (2 listopada 1945)  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (23 marca 1946) (23 marca 1946)

5 Do końca 1946 r. NOT liczyła już 15 członków:  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego  Stowarzyszenie Techników Cukrowników  Stowarzyszenie Elektryków Polskich  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskiego Przemysłu Węglowego  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego Budowlanych i Mineralnego  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Papierniczego  Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Włókienniczego  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych RP oraz 6 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź i Poznań

6 Polskie środowisko techniczne integrowało się podczas zwoływanych na przestrzeni lat Zjazdów i Kongresów: zwoływanych na przestrzeni lat Zjazdów i Kongresów: W CZASIE ZABORÓW: W CZASIE ZABORÓW: Zjazdy Techników Polskich Zjazdy Techników Polskich - Kraków 1882, 1899, 1912 - Kraków 1882, 1899, 1912 - Lwów 1886, 1894, 1910 - Lwów 1886, 1894, 1910 - Warszawa 1917 - Warszawa 1917 PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI: PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI: Zjazdy Techników Polskich: Zjazdy Techników Polskich: - Warszawa 1923 - Warszawa 1923 - Lwów 1927 - Lwów 1927 - Poznań 1929 - Poznań 1929 Polskie Kongresy Inżynierów: Polskie Kongresy Inżynierów: - Lwów 1937 - Lwów 1937 - Warszawa 1938 - Warszawa 1938

7 Po II wojnie światowej Naczelna Organizacja Techniczna zorganizowała 12 Kongresów Techników Polskich: zorganizowała 12 Kongresów Techników Polskich: XIII KTP- Realizacja planu odbudowy (Katowice 1946) XIII KTP- Realizacja planu odbudowy (Katowice 1946) XIV KTP - Inżynierowie i technicy w walce o postęp techniki (Warszawa 1952) XIV KTP - Inżynierowie i technicy w walce o postęp techniki (Warszawa 1952) XV KTP - Technika - czynnik rozwoju i postępu kraju (Warszawa 1957) XV KTP - Technika - czynnik rozwoju i postępu kraju (Warszawa 1957) XVI KTP - Plan modernizacji i rekonstrukcji technicznej (Wrocław 1961) XVI KTP - Plan modernizacji i rekonstrukcji technicznej (Wrocław 1961) XVII KTP - Jakość = kadra + technika + organizacja (Zabrze 1966) XVII KTP - Jakość = kadra + technika + organizacja (Zabrze 1966) XVIII KTP - Technika w procesie intensyfikacji gospodarki (Poznań 1971) XVIII KTP - Technika w procesie intensyfikacji gospodarki (Poznań 1971) XIX KTP - Twórczą pracą pomnażamy dobrobyt ojczyzny (Warszawa 1977) XIX KTP - Twórczą pracą pomnażamy dobrobyt ojczyzny (Warszawa 1977) XX KTP - Propozycje i programy wychodzenia z kryzysu (Łódź 1982) XX KTP - Propozycje i programy wychodzenia z kryzysu (Łódź 1982) XXI KTP - Kodeks etyki zawodowej inżynierów i techników (Gdańsk 1987) XXI KTP - Kodeks etyki zawodowej inżynierów i techników (Gdańsk 1987) XXII KTP - Ruch stowarzyszeniowy po przemianach ustrojowych (Warszawa 1992-1993) XXII KTP - Ruch stowarzyszeniowy po przemianach ustrojowych (Warszawa 1992-1993) XXIII KTP - Technicy bliżej rynku (Warszawa 2001-2002) XXIII KTP - Technicy bliżej rynku (Warszawa 2001-2002) XXIV KTP - Innowacyjność, energetyka, transport (Łódź 2010-2011) XXIV KTP - Innowacyjność, energetyka, transport (Łódź 2010-2011)

8  39 stowarzyszeń naukowo-technicznych w tym 2 polonijne  ponad 109 tys. członków  51 oddziałów terenowych  38 czasopism branżowych,  udział w 46 organizacjach inżynierskich, m.in. WFEO i FEANI ZASOBY I INFRASTRUKTURA NOT

9  organizuje imprezy naukowo–techniczne takie jak kongresy, sympozja, wystawy i coroczne Forum Inżynierskie  prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe kadr techniczn. poprzez organizację kursów, seminariów i kursokonferencji  świadczy usługi w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, w tym na podstawie umowy z PARP opiniuje i opracowuje ekspertyzy związane z wdrażaniem nowoczesnych wyrobów  nadaje uprawnienia rzeczoznawców i tłumaczy tekstów technicznych  współuczestniczy w nadawaniu tytułu EUR ING w Polsce PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ( 1 )

10  popularyzuje wiedzę techniczną i dorobek nauki: - regionalne „Dni Techniki”, - prestiżowe tytuły „Złotego Inżyniera” i „Mistrza Techniki”, - nagrody „Dźwignia” w sferze gospodarki  prowadzi działalność edukacyjno-oświatową: - Muzeum Techniki NOT, - Olimpiada Wiedzy Technicznej, - Konkurs „Młody Innowator”  opiniuje projekty aktów prawnych z różnych dziedzin gospodarki zwłaszcza w sferze: - nauki, - nauki, - techniki - techniki - technologii - technologii PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA ( 2 )

11 CENTRUM INNOWACJI NOT  Program Projektów Celowych NOT - realizacja 2 umów z 2001 i 2005 r. na prowadzenie przez NOT programu do 2009 r. na kwotę ok.135 mln zł - ok.650 projektów MŚP - podpisanie z MNiSW 3 umowy w 2009 r. na kontynuację programu do 2014 r. na kwotę 70 mln PLN.  Sieć Ośrodków Innowacji NOT - doskonalenie działalności na rzecz MŚP przez wyspecjalizowane TJO NOT i stworzenie z nich sieci 35 Ośrodków Innowacji  Kredyt Technologiczny dla MŚP - Ośrodki Innowacji świadczą odpłatne usługi doradcze w zakresie przygotowania, wdrożenia i realizacji projektu inwestycyjnego w ramach działania 4.3 POIG - od 2010 r.  Akcelerator Innowacji NOT - spółka celowa, która realizuje projekt „Zwiększenie Liczby innowacyjnych przedsiębiorców przez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców projektów innowacyjnych” realizowanego w ramach działania 3.1 POIG - od 2010 r.

12 Organizowane corocznie podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich „Innowacje-Technologie-Maszyny” w salonie „Nauka dla Gospodarki”: I Forum 2003 „Innowacyjność przede wszystkim” I Forum 2003 „Innowacyjność przede wszystkim” II Forum 2004 „Optoelektronika szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw” II Forum 2004 „Optoelektronika szansą dla innowacyjnych przedsiębiorstw” III Forum 2005„Innowacyjność w przemyśle maszyn oraz urządzeń rolniczych i ogrodniczych” III Forum 2005„Innowacyjność w przemyśle maszyn oraz urządzeń rolniczych i ogrodniczych” IV Forum 2006 „Innowacyjność w przemyśle - na przykładzie odlewnictwa” IV Forum 2006 „Innowacyjność w przemyśle - na przykładzie odlewnictwa” V Forum 2007 „Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw” V Forum 2007 „Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw” VI Forum 2008 „NOT-promotorem innowacyjnych przedsiębiorców” VI Forum 2008 „NOT-promotorem innowacyjnych przedsiębiorców” VII Forum 2009 „Innowacje lekiem na kryzys” VII Forum 2009 „Innowacje lekiem na kryzys” VIII Forum 2010 „Zaawansowane technologie motorem wzrostu gospodarczego” FORA INŻYNIERSKIE NOT

13 WFEO: Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich prowadzenie sekretariatu Komitetu ds. Kształcenia i Szkolenia przez Biuro Federacji FSNT-NOT i organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma IDEAS do 2009 roku prowadzenie sekretariatu Komitetu ds. Kształcenia i Szkolenia przez Biuro Federacji FSNT-NOT i organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma IDEAS do 2009 roku udział w Światowych Kongresach Inżynierów udział w Światowych Kongresach Inżynierów FEANI: Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera oraz pomoc w ubieganiu się o Paszport europejski inżyniera współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera oraz pomoc w ubieganiu się o Paszport europejski inżyniera upowszechnianie rozwiązań obowiązujących w UE, dotyczących zawodów inżynierskich, specjalizacji zawodowej i działalności organizacji zawodowych upowszechnianie rozwiązań obowiązujących w UE, dotyczących zawodów inżynierskich, specjalizacji zawodowej i działalności organizacji zawodowych WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

14 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POLONIJNYMI Organizacja 5 cyklicznych sympozjów „Polacy Razem” 1996 – Warszawa, 1999 - Warszawa, 2000 - Londyn, 1996 – Warszawa, 1999 - Warszawa, 2000 - Londyn, 2003 - Wilno, 2006 - Wiedeń Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Nauk.-Tech. udział w organizacji podmiotu i bieżąca współpraca udział w organizacji podmiotu i bieżąca współpraca uczestnictwo w dwóch edycjach Światowych Forów Polskich Federacji Naukowo-Technicznych organizowanych w Londynie uczestnictwo w dwóch edycjach Światowych Forów Polskich Federacji Naukowo-Technicznych organizowanych w Londynie Kontynuacja i rozwój kontaktów dwustronnych: szczególnie intensywne kontakty z organizacjami z Francji, Wlk.Brytanii, USA, Litwy, Kanady, Austrii i Niemiec szczególnie intensywne kontakty z organizacjami z Francji, Wlk.Brytanii, USA, Litwy, Kanady, Austrii i Niemiec wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje

15 Prezesi Naczelnej Organizacji Technicznej w ciągu 65-lecia działania organizacji: Bolesław RUMIŃSKI- 1945-1952, 1960-1971 Witold WIERZBICKI- 1952-1957 Janusz TYMOWSKI- 1957-1960 Jerzy BUKOWSKI- 1971-1976 Aleksander KOPEĆ- 1976-1984 Jan KACZMAREK- 1984-1990 Jan Lech LEWANDOWSKI- 1990-1993 Andrzej ZIELIŃSKI- 1993-2000 Wojciech RATYŃSKI- 2000-2008 Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY- 2008

16 Znani i zasłużeni ludzie związani z inżynierską działalnością stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 1 ): stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 1 ): prof. Kazimierz JAROSZ - wieloletni prezes SITSpoż. prof. Stanisław PACHUTA - wieloletni prezes SGP prof. Władysław FABISZEWSKI- wieloletni prezes SITLiD prof. Jerzy DOERFF - wieloletni prezes Rady w Gdańsku prof. Waleryj GOETEL - wieloletni prezes Rady w Krakowie Jerzy JABŁKIEWICZ - wieloletni prezes Rady Łodzi Eugeniusz SKOTNICKI - wieloletni prezes Rady w Poznaniu Kazimierz WAWRZYNIAK - wieloletni sekretarz Federacji NOT Witold GAWORZEWSKI - wieloletni sekretarz STC Jacek SOŻYŃSKI - wieloletni sekretarz SITPNiG Stanisław HAUSMAN - wieloletni sekretarz SITWiM Ryszard PARUSZEWSKI - wieloletni sekretarz PZITS

17 Znani i zasłużeni ludzie związani z inżynierską działalnością stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 2 ): stowarzyszeniową w ciągu 65-lecia istnienia NOT ( 2 ): prof. Janusz TYMOWSKI- członek SIMP, prezes Komitetu NOT prof. Zygmunt RUDOLF- członek PZITB prof. Alfons ZIELONKO- członek SITO prof. Edward ŚWIRKOWSKI- członek SITPMB prof. Roman CIESIELSKI- członek PZITB Ignacy BRACH- członek SIMP Aleksander GAJKOWSKI- członek SITK Kazimierz ORZECHOWSKI- członek SGP Jan LEGAT- członek SIMP Stefan PIETRUSIEWICZ- członek PZITB Janusz RAJEWSKI- przewodniczący Rady Słownika Biograficznego Techników Polskich

18 Inne rocznice związane z działalnością środowiska inżynierskiego obchodzone w 2010 roku:  175-lecie polskiego ruchu stowarzyszeń inżynierskich, które datuje się od założenia pierwszego polskiego stowarzyszenia o charakterze się od założenia pierwszego polskiego stowarzyszenia o charakterze inżynierskim przez generała Józefa Bema inżynierskim przez generała Józefa Bema  144-lecie „Przeglądu Technicznego” jednego z najstarszych na świecie czasopism o profilu technicznym świecie czasopism o profilu technicznym  105-lecie Warszawskiego Domu Technika, który jest siedzibą władz NOT od jej powstania, a który został wybudowany ze składek NOT od jej powstania, a który został wybudowany ze składek inżynierów warszawskiego stowarzyszenia inżynierskiego będącego inżynierów warszawskiego stowarzyszenia inżynierskiego będącego protoplastą dzisiejszej NOT protoplastą dzisiejszej NOT  55-lecie Muzeum Techniki, które jest własnością NOT i zostało reaktywowane po II wojnie światowej w nawiązaniu do swojego reaktywowane po II wojnie światowej w nawiązaniu do swojego przedwojennego odpowiednika przedwojennego odpowiednika  20-lecie przekształcenia Naczelnej Organizacji Technicznej w Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

19 SPONSORZY: 12 GRUDNIA 2010


Pobierz ppt "Ewa Mańkiewicz-Cudny. 12 grudnia 1945 r. w Warszawie grupa 50 osób z uczelni technicznych grupa 50 osób z uczelni technicznych i reaktywowanych stowarzyszeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google