Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARSZAWA 11.12.2008 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Dr inż. Wojciech Ratyński DZIAŁALNOŚĆ FSNT-NOT W KADENCJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARSZAWA 11.12.2008 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Dr inż. Wojciech Ratyński DZIAŁALNOŚĆ FSNT-NOT W KADENCJI."— Zapis prezentacji:

1 WARSZAWA 11.12.2008 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Dr inż. Wojciech Ratyński DZIAŁALNOŚĆ FSNT-NOT W KADENCJI 2004-2008

2 2 WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI INŻYNIERSKIMI WFEO: pełnienie przez przedstawiciela NOT funkcji Przewodniczącego Komitetu WFEO ds. Kształcenia i Szkolenia pełnienie przez przedstawiciela NOT funkcji Przewodniczącego Komitetu WFEO ds. Kształcenia i Szkolenia prowadzenie sekretariatu komitetu przez Biuro Federacji prowadzenie sekretariatu komitetu przez Biuro Federacji organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopisma organizowanie posiedzeń komitetu oraz wydawanie czasopismaFEANI: popularyzacja i współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera popularyzacja i współudział w nadawaniu tytułu Euroinżyniera pomoc w ubieganiu się o Paszport Europejski Inżyniera pomoc w ubieganiu się o Paszport Europejski Inżyniera upowszechnianie rozwiązań dotyczących zawodów inżynierskich i specjalizacji zawodowych obowiązujących w UE upowszechnianie rozwiązań dotyczących zawodów inżynierskich i specjalizacji zawodowych obowiązujących w UE Zacieśnienie kontaktów z chińską organizacją CAST: podpisanie umowy o współpracy podpisanie umowy o współpracy wzajemne wizyty przedstawicieli obydwu organizacji wzajemne wizyty przedstawicieli obydwu organizacji

3 3 WSPÓŁPRACA Z POLONIJNYMI ORGANIZACJAMI INŻYNIERSKIMI Organizacja cyklicznych sympozjów Polacy Razem: Wilno 21–24.10.04: Polska myśl techniczna w Unii Europejskiej Wilno 21–24.10.04: Polska myśl techniczna w Unii Europejskiej Wiedeń 16–18.11.06: Energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska Wiedeń 16–18.11.06: Energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń N–T: udział w organizacji podmiotu i bieżąca współpraca udział w organizacji podmiotu i bieżąca współpraca uczestnictwo w dwóch edycjach Światowych Forów Polskich Federacji Naukowo–Technicznych organizowanych w Londynie uczestnictwo w dwóch edycjach Światowych Forów Polskich Federacji Naukowo–Technicznych organizowanych w Londynie Kontynuacja i rozwój kontaktów dwustronnych: szczególnie intensywne kontakty z organizacjami z Francji, Wlk.Brytanii, USA, Litwy, Kanady, Austrii i Niemiec szczególnie intensywne kontakty z organizacjami z Francji, Wlk.Brytanii, USA, Litwy, Kanady, Austrii i Niemiec wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje wspólny udział w konferencjach, kongresach i ważniejszych wydarzeniach organizowanych przez poszczególne organizacje

4 4 BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Narodowy Program FORESIGHT Polska 2020: Wojciech Ratyński – Prezes FSNT–NOT Wojciech Ratyński – Prezes FSNT–NOT Programy operacyjne na lata 2007-2013: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -Komitet Monitorujący (Włodzimierz Hausner–Centrum Innowacji) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - Komitet Monitorujący (Piotr Szubkiewicz – TJO Białystok) Regionalny Program Operacyjny w woj. opolskim Regionalny Program Operacyjny w woj. opolskim - Komitet Monitorujący (Jan Broniewicz – TJO Opole) Program Operacyjny Kapitał Ludzki w woj. warm.–mazur. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w woj. warm.–mazur. - Podkomitet Monitorujący (Dorota Czarzasta–Wardyn– TJO Olsztyn)

5 5 DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA STRUKTUR NOT W 2005 – 2007 Prowadzenie szkoleń i doskonalenia zawodowego poprzez kursy, seminaria, kursokonferencje itp.: 2005 – ogółem 7,7 tys. form kształcenia dla 201 tys. osób 2005 – ogółem 7,7 tys. form kształcenia dla 201 tys. osób 2006 – ogółem 11,3 tys. form kształcenia dla 328 tys. osób 2006 – ogółem 11,3 tys. form kształcenia dla 328 tys. osób 2007 – ogółem 10,2 tys. form kształcenia dla 227 tys. osób 2007 – ogółem 10,2 tys. form kształcenia dla 227 tys. osób Organizacja imprez naukowo-technicznych takich jak kongresy, konferencje, sympozja, wystawy i odczyty: 2005 – ogółem 6,5 tys. imprez dla 590 tys. osób 2005 – ogółem 6,5 tys. imprez dla 590 tys. osób (w tym 121 międzynarodowych i 306 ogólnokrajowych) (w tym 121 międzynarodowych i 306 ogólnokrajowych) 2006 – ogółem 5,9 tys. imprez dla 540 tys. osób 2006 – ogółem 5,9 tys. imprez dla 540 tys. osób (w tym 135 międzynarodowych i 387 ogólnokrajowych) (w tym 135 międzynarodowych i 387 ogólnokrajowych) 2007 – ogółem 6,6 tys. imprez dla 556 tys. osób 2007 – ogółem 6,6 tys. imprez dla 556 tys. osób (w tym 134 międzynarodowe i 399 ogólnokrajowych) (w tym 134 międzynarodowe i 399 ogólnokrajowych)

6 6 Działania na rzecz młodych inżynierów i twórców techniki: prace Głównej Komisji Młodzieży FSNT – NOT i powołanie Zespołu ds. Młodzieży prace Głównej Komisji Młodzieży FSNT – NOT i powołanie Zespołu ds. Młodzieży podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspierania młodych kadr technicznych przez Zarząd Główny FSNT – NOT z: podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspierania młodych kadr technicznych przez Zarząd Główny FSNT – NOT z: - Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych - Komisją ds. Uczelni Technicznych Parlamentu Studentów RP - Urzędem Dozoru Technicznego - Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - Komendą Główną Straży Pożarnej porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską INNE INICJATYWY O TEMATYCE NAUKOWO – TECHNICZNEJ ( 1 )

7 7 Fundacja Techniki Polskiej: opracowanie założeń działalności fundacji w ramach statusu organizacji pożytku publicznego i zorganizowanie konsultacji z SNT poprzez spotkanie z Prezesami SNT i zbieranie opinii opracowanie założeń działalności fundacji w ramach statusu organizacji pożytku publicznego i zorganizowanie konsultacji z SNT poprzez spotkanie z Prezesami SNT i zbieranie opinii podjęcie uchwały przez Radę Krajową FSNT–NOT w sprawie utworzenia Fundacji podjęcie uchwały przez Radę Krajową FSNT–NOT w sprawie utworzenia Fundacji podpisanie aktu notarialnego o utworzeniu Fundacji (01.12.08) podpisanie aktu notarialnego o utworzeniu Fundacji (01.12.08) Duże międzynarodowe konferencje o tematyce N-T m.in: 2005 – Jednostki badawcze na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 2005 – Jednostki badawcze na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 2006 – Racjonalne wykorzystanie energii w świetle przepisów UE 2006 – Racjonalne wykorzystanie energii w świetle przepisów UE 2007 – Wspieranie MŚP w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych (razem z WFEO w Krakowie) 2007 – Wspieranie MŚP w działalności inżynierskiej i innowacji technologicznych (razem z WFEO w Krakowie) 2008 – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008 (razem z Zarządem Targów Warszawskich i SPWiR) 2008 – Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS 2008 (razem z Zarządem Targów Warszawskich i SPWiR) INNE INICJATYWY O TEMATYCE NAUKOWO – TECHNICZNEJ ( 2 )

8 8 ZESPÓŁ KOMERCJALIZACJI NAUKI I TECHNOLOGII NOT Utworzenie: powołany w dn. 29.08.2006 przez Zarząd Główny FSNT–NOT powołany w dn. 29.08.2006 przez Zarząd Główny FSNT–NOT Obsługiwane projekty: Platforma Technologiczna Opto i Nanoelektroniki – bieżąca obsługa działalności platformy i prowadzenie sekretariatu projektu Platforma Technologiczna Opto i Nanoelektroniki – bieżąca obsługa działalności platformy i prowadzenie sekretariatu projektu Inkubator Platform Technologicznych – realizacja projektu zwiększającego kompleksowość świadczenia usług proinnowacyjnych przez sieć punktów kontaktowych Inkubator Platform Technologicznych – realizacja projektu zwiększającego kompleksowość świadczenia usług proinnowacyjnych przez sieć punktów kontaktowych PolSkills – EuroSkills – WorldSkills – współorganizacja i prowadzenie konkursów umiejętności zawodowych młodzieży PolSkills – EuroSkills – WorldSkills – współorganizacja i prowadzenie konkursów umiejętności zawodowych młodzieży Giełdy Komercjalizacji Ofert Naukowo–Technicznych NOTUS – dotychczas NANO, OPTO i EMRS, a także organizacja Dni NOTUS 2006 (Europa–Polska–Wschód) w TJO Białystok Giełdy Komercjalizacji Ofert Naukowo–Technicznych NOTUS – dotychczas NANO, OPTO i EMRS, a także organizacja Dni NOTUS 2006 (Europa–Polska–Wschód) w TJO Białystok

9 9 Rozliczenie dotychczasowej umowy i przygotowanie nowej: rozliczono się z pierwszej umowy na lata 2001 – 2005 i sporządzono specjalny raport z jej realizacji rozliczono się z pierwszej umowy na lata 2001 – 2005 i sporządzono specjalny raport z jej realizacji przygotowano i podpisano 19.04.2005 nową umowę w sprawie prowadzenia PPC przez FSNT–NOT do 2009 roku przygotowano i podpisano 19.04.2005 nową umowę w sprawie prowadzenia PPC przez FSNT–NOT do 2009 roku zarejestrowano 1200 wniosków, zawarto 635 umów, z czego 575 zakończono i rozliczono, dofinansowanie sięga ok.130 mln PLN zarejestrowano 1200 wniosków, zawarto 635 umów, z czego 575 zakończono i rozliczono, dofinansowanie sięga ok.130 mln PLN Powierzenie zadań w ramach PO Innowacyjna Gospodarka: kontynuacją PPC są połączone działania 1.4 i 4.1 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 kontynuacją PPC są połączone działania 1.4 i 4.1 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 podjęcie na szeroką skalę spotkań i konsultacji z MG, MNiSW, MRR i PARP w celu powierzenia w ramach PO IG działań 1.4 i 4.1 organizacji pozarządowej FSNT–NOT jako instytucji pośredniczącej II stopnia czyli wdrażającej. podjęcie na szeroką skalę spotkań i konsultacji z MG, MNiSW, MRR i PARP w celu powierzenia w ramach PO IG działań 1.4 i 4.1 organizacji pozarządowej FSNT–NOT jako instytucji pośredniczącej II stopnia czyli wdrażającej. PROGRAM FSNT–NOT PROJEKTÓW CELOWYCH DLA MŚP

10 10 CENTRUM INNOWACJI NOT Utworzenie: powołane w dn. 29.01.05 przez Radę Krajową FSNT–NOT powołane w dn. 29.01.05 przez Radę Krajową FSNT–NOT Obsługiwane projekty: Program Projektów Celowych NOT – bieżąca realizacja umowy z MNiSW o prowadzenie PPC przez NOT Program Projektów Celowych NOT – bieżąca realizacja umowy z MNiSW o prowadzenie PPC przez NOT Sieć Ośrodków Innowacji NOT – utworzono 35 ośrodków prowadzących działalność proinnowacyjną przy TJO NOT Sieć Ośrodków Innowacji NOT – utworzono 35 ośrodków prowadzących działalność proinnowacyjną przy TJO NOT Era–Net–Work in Net – projekt międzynarodowy skupiający się na metodach tworzenia miejsc pracy w wyniku innowacji Era–Net–Work in Net – projekt międzynarodowy skupiający się na metodach tworzenia miejsc pracy w wyniku innowacji Meta–Modas – projekt badawczo–techniczny prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest NOT Meta–Modas – projekt badawczo–techniczny prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest NOT certyfikat EN–ISO 9001:2001 oraz uprawnienia KSU i KSI certyfikat EN–ISO 9001:2001 oraz uprawnienia KSU i KSI

11 11 Realizacja projektu pozwoliła na: Realizacja projektu pozwoliła na: stworzenie przez NOT pomostu między zapleczem naukowo– badawczym, a MŚP i transfer niezbędnej wiedzy na terenie kraju stworzenie przez NOT pomostu między zapleczem naukowo– badawczym, a MŚP i transfer niezbędnej wiedzy na terenie kraju Status poszczególnych TJO biorących udział w projekcie: Status poszczególnych TJO biorących udział w projekcie: Sieć Ośrodków Innowacji NOT (OI NOT): Białystok, Biała Podlaska, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Gliwice, Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Olsztyn, Ostrołęka, Opole, Piła, Poznań, Radom, Siedlce, Słupsk, Suwałki, Świdnica, Tarnów, Wrocław, Zielona Góra Sieć Ośrodków Innowacji NOT (OI NOT): Białystok, Biała Podlaska, Bielsko Biała, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Gliwice, Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Olsztyn, Ostrołęka, Opole, Piła, Poznań, Radom, Siedlce, Słupsk, Suwałki, Świdnica, Tarnów, Wrocław, Zielona Góra Krajowy System Usług (KSU): Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Legnica, Łódź, Opole, Ostrołęka, Piła, Słupsk Krajowy System Usług (KSU): Białystok, Bydgoszcz, Gliwice, Legnica, Łódź, Opole, Ostrołęka, Piła, Słupsk Krajowa Sieć Innowacji (KSI): Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Słupsk Krajowa Sieć Innowacji (KSI): Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Słupsk SIEĆ OŚRODKÓW INNOWACJI NOT

12 12 III Forum 2005 Innowacyjność w przemyśle maszyn oraz urządzeń rolniczych i ogrodniczych III Forum 2005 Innowacyjność w przemyśle maszyn oraz urządzeń rolniczych i ogrodniczych IV Forum 2006 Innowacyjność w przemyśle - na przykładzie odlewnictwa IV Forum 2006 Innowacyjność w przemyśle - na przykładzie odlewnictwa V Forum 2007 Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw V Forum 2007 Banki i Jednostki Badawczo-Rozwojowe partnerem innowacyjnych przedsiębiorstw VI Forum 2008 NOT-promotorem innowacyjnych przedsiębiorców VI Forum 2008 NOT-promotorem innowacyjnych przedsiębiorców FORUM INŻYNIERSKIE NOT PODCZAS MTP W POZNANIU

13 13 Działalność promocyjno-informacyjna FSNT-NOT: Działalność promocyjno-informacyjna FSNT-NOT: działalność popularyzatorska Muzeum Techniki NOT, które odwiedza rocznie ponad 100 tysięcy głównie młodych ludzi działalność popularyzatorska Muzeum Techniki NOT, które odwiedza rocznie ponad 100 tysięcy głównie młodych ludzi działalność edukacyjno – oświatowa SNT i TJO, zamykająca się kilkunastoma tysiącami form szkolenia zawodowego oraz imprez naukowo – technicznych dla kilkuset tysięcy ludzi rocznie działalność edukacyjno – oświatowa SNT i TJO, zamykająca się kilkunastoma tysiącami form szkolenia zawodowego oraz imprez naukowo – technicznych dla kilkuset tysięcy ludzi rocznie Sigma – NOT: 37 tytułów prasy branżowej w tym Przegląd Techniczny wykraczający poza ramy środowiska technicznego Sigma – NOT: 37 tytułów prasy branżowej w tym Przegląd Techniczny wykraczający poza ramy środowiska technicznego comiesięczny biuletyn informacyjny FSNT – NOT wydawany w nakładzie 1500 egzemplarzy comiesięczny biuletyn informacyjny FSNT – NOT wydawany w nakładzie 1500 egzemplarzy książkowe wydania materiałów z konferencji energetycznych książkowe wydania materiałów z konferencji energetycznych stoiska NOT na targach w kraju i zagranicą stoiska NOT na targach w kraju i zagranicą PROMOCJA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA INŻYNIERSKIEGO

14 14 Nagrody przyznawane w imieniu środowiska inżynierskiego: plebiscyt Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego plebiscyt Złoty Inżynier Przeglądu Technicznego nagroda Dźwignia przyznawana dwa razy w roku na Forum Inżynierskim i na dorocznym Balu Charytatywnym nagroda Dźwignia przyznawana dwa razy w roku na Forum Inżynierskim i na dorocznym Balu Charytatywnym Mistrz Techniki, Technik Roku i Olimpiada Wiedzy Technicznej Mistrz Techniki, Technik Roku i Olimpiada Wiedzy Technicznej honorowe odznaki NOT i medale im. Feliksa Kucharzewskiego honorowe odznaki NOT i medale im. Feliksa Kucharzewskiego Przekazanie przez ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego cennych archiwaliów: Muzeum Techniki NOT zostało depozytariuszem materiałów przekazanych przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie dokumentujących wkład polskich inżynierów w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej Muzeum Techniki NOT zostało depozytariuszem materiałów przekazanych przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie dokumentujących wkład polskich inżynierów w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej DZIAŁANIA NA RZECZ PRESTIŻU ZAWODU INŻYNIERA

15 15 WSPÓŁPRACA Z TJO I PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI ICH DZIAŁAŃ działania w kierunku uzyskania osobowości prawnej przez TJON działania w kierunku uzyskania osobowości prawnej przez TJON działania zmierzające do jednolitych uregulowań własnościowych działania zmierzające do jednolitych uregulowań własnościowych przedstawianie na posiedzeniach Rady Krajowej trudnych problemów TJO i powoływanie komisji oraz zespołów do rozwiązywania problemów dotyczących ich funkcjonowania przedstawianie na posiedzeniach Rady Krajowej trudnych problemów TJO i powoływanie komisji oraz zespołów do rozwiązywania problemów dotyczących ich funkcjonowania opracowanie procedury naprawczej mającej na celu zapobieganie stratom majątkowym w TJO i wywiązywanie się z zobowiązań opracowanie procedury naprawczej mającej na celu zapobieganie stratom majątkowym w TJO i wywiązywanie się z zobowiązań organizacja narad i konsultacji z Prezesami Rad i administracją TJO oraz spotkania wyjazdowe członków Zarządu Głównego organizacja narad i konsultacji z Prezesami Rad i administracją TJO oraz spotkania wyjazdowe członków Zarządu Głównego uruchomienie Ośrodków Innowacji w TJO i zachęcanie ich do uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków UE uruchomienie Ośrodków Innowacji w TJO i zachęcanie ich do uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków UE

16 16 zintegrowanie polskiego środowiska technicznego w kraju oraz zagranicą i doprowadzenie do zaistnienia na większą skalę jako prężnego, skonsolidowanego ruchu zawodowego zintegrowanie polskiego środowiska technicznego w kraju oraz zagranicą i doprowadzenie do zaistnienia na większą skalę jako prężnego, skonsolidowanego ruchu zawodowego doprowadzenie do traktowania FSNT–NOT przez organy władzy państwowej jak równoprawnego uczestnika życia społeczno–gospodarczego i desygnowanie przedstawicieli NOT do coraz większej liczby gremiów opiniujących i doradczych w instytucjach rządowych doprowadzenie do traktowania FSNT–NOT przez organy władzy państwowej jak równoprawnego uczestnika życia społeczno–gospodarczego i desygnowanie przedstawicieli NOT do coraz większej liczby gremiów opiniujących i doradczych w instytucjach rządowych uzyskanie korzystnych zapisów Ustawy o działalności innowacyjnej, gdzie obok JBR również SNT mogą wydawać odpłatnie opinie o nowych wyrobach i technologiach uzyskanie korzystnych zapisów Ustawy o działalności innowacyjnej, gdzie obok JBR również SNT mogą wydawać odpłatnie opinie o nowych wyrobach i technologiach uporządkowanie dużej części spraw związanych ze statusem prawnym i majątkowym jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Federacji NOT i wstrzymanie finansowania budżetu sprzedażą majątku trwałego uporządkowanie dużej części spraw związanych ze statusem prawnym i majątkowym jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Federacji NOT i wstrzymanie finansowania budżetu sprzedażą majątku trwałego NAJBARDZIEJ ZNACZĄCE SUKCESY DZIAŁALNOŚCI LAT 2004–2008

17 Zarząd Główny FSNT–NOT w osobach: – Wojciech Ratyński – Ewa Mańkiewicz–Cudny – Zbigniew Lange – Grzegorz Lipowski – Janusz Maciejewicz – Józef Szczepan Suchy – Kazimierz Wawrzyniak dziękuje wszystkim za współpracę w kadencji 2004–2008


Pobierz ppt "WARSZAWA 11.12.2008 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA Dr inż. Wojciech Ratyński DZIAŁALNOŚĆ FSNT-NOT W KADENCJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google