Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Art. 82- 88 KC Wady oświadczenia woli. Koncepcja wad oświadczenia woli Zespół instytucji uregulowanych w dziale IV ksi ę gi I wskazuj ą cych w jakich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Art. 82- 88 KC Wady oświadczenia woli. Koncepcja wad oświadczenia woli Zespół instytucji uregulowanych w dziale IV ksi ę gi I wskazuj ą cych w jakich."— Zapis prezentacji:

1 Art. 82- 88 KC Wady oświadczenia woli

2 Koncepcja wad oświadczenia woli Zespół instytucji uregulowanych w dziale IV ksi ę gi I wskazuj ą cych w jakich okoliczno ś ciach pewne stany psychiki lub wiedzy człowieka towarzysz ą ce składaniu o ś wiadcze ń woli uwzgl ę dnia system prawny, okre ś laj ą c ich wpływ na wa ż no ść czynno ś ci prawnej.

3 Wady oświadczenia woli w koncepcji teorii woli Zgodnie z zało ż eniami tej teorii, instytucja wad o ś wiadczenia woli miała prowadzi ć do uchylenia wszelkich konsekwencji prawnych, które nie odpowiadały tre ś ci rzeczywi ś cie prze ż ywanego przez działaj ą cy podmiot „aktu woli” podj ę tego zarazem w sposób ś wiadomy i wolny.

4 Katalog wad oświadczenia woli Stan wył ą czaj ą cy ś wiadome albo swobodne powzi ę cie decyzji i wyra ż enie woli, Pozorno ść, Bł ą d, Podst ę p, Gro ź ba.

5 Brak świadomości lub swobody Dotyczy stanu psychicznego, który pozwala odpowiedzialnie podj ąć i wyrazi ć decyzj ę o wywołaniu skutków prawnych, Art. 82 KC stanowi, ż e niewa ż ne jest ka ż de o ś wiadczenie woli zło ż one przez przez osob ę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała si ę w stanie wył ą czaj ą cym ś wiadome albo swobodne powzi ę cie decyzji i wyra ż enie woli, Przepis dotyczy nawet przemijaj ą cych zaburze ń psychicznych je ś li w chwili dokonywania czynno ś ci prawnych wył ą czały ś wiadome albo swobodne powzi ę cie decyzji lub wyra ż enie woli,

6 Ciężar dowodu Ci ęż ar dowodu wskazanych okoliczno ś ci spoczywa na osobie, która powołuje si ę z tego wzgl ę du na niewa ż no ść czynno ś ci prawnej – art. 6 KC. – zwykle b ę dzie to osoba składaj ą ca o ś wiadczenie woli, Cz ę sto dowód ten jest trudny do przeprowadzenia, w dogodniejszej sytuacji z tego punktu widzenia znajduj ą si ę osoby ubezwłasnowolnione – ich brak zdolno ś ci do czynno ś ci prawnych tych osób powoduj ą cy niewa ż no ść czynno ś ci udokumentowany jest orzeczeniem s ą dowym.

7 Przymus fizyczny Art. 82 KC odnosi si ę nie tylko do stanów patologicznych ale i fizjologicznych człowieka, w których układ nerwowy nie osi ą gn ą ł odpowiedniego poziomu aktywno ś ci umo ż liwiaj ą cej mu odbierania i przetwarzanie informacji, ale tak ż e do przypadków podlegania przemocy czyli tzw. przymusowi fizycznemu – w przypadku, którego ruchy człowieka nie s ą sterowane przez jego układ nerwowy, lecz poddane zewn ę trznemu naciskowi.

8 Zakres podmiotowy Ochron ą okre ś lon ą w art. 82 KC obj ę te s ą wył ą cznie osoby, co do których mo ż na s ą dzi ć, ż e składaj ą o ś wiadczenie woli, Przepis ten nie odnosi si ę do interesów innych osób np. kontrahenta działaj ą cego w dobrej wierze, Nie obejmuje tak ż e sytuacji zewn ę trznej, w jakiej osoba składaj ą ca o ś wiadczenie woli została postawiona – zwłaszcza presji ekonomicznej oddziałuj ą cej na jego decyzj ę.

9 Pozorność Niewa ż ne jest o ś wiadczenie woli zło ż one drugiej stronie za jej zgod ą dla pozoru – Art. 83 § 1 KC, Przepis ten dotyczy sytuacji, w której strony umawiaj ą si ę potajemnie, ż e ujawnione wobec osoby trzeciej o ś wiadczenie woli nie wywoła skutków prawnych, Nie chodzi w tym przypadku o sprzeczno ść z wol ą i jej przejawem, poniewa ż ta potajemna umowa równie ż dochodzi do skutku poprzez przejaw woli, tyle ż e wył ą cznie mi ę dzy jej stronami, a nie ju ż wobec osób trzecich

10 Pozorność Pozorne mog ą by ć tylko umowy lub o ś wiadczenia woli składane jednostronnie innej osobie, Obok umowy potajemnej, powoduj ą cej niewa ż no ść strony mog ą dokona ć innej tzw. ukrytej (dyssymulowanej) czynno ś ci prawnej, która zgodnie z zamiarem ma wywoła ć okre ś lone w niej skutki prawne. Nie jest ona niewa ż na tylko ze wzgl ę du, ż e pozostaje ukryta wobec osób trzecich. Czynno ść prawna ukryta musi odpowiada ć nie tylko przesłankom wa ż no ś ci przewidzianym dla wszystkich czynno ś ci prawnych, ale równie ż takim jakie prawo wskazuje dla czynno ś ci tego rodzaju do którego nale ż y ukryta czynno ść prawna.

11 Skutki pozorności Pozorno ść mo ż e by ć przedmiotem dowodu mi ę dzy stronami, ze ś wiadków albo z przesłuchania stron, chocia ż umowa miała posta ć pisemn ą, Mimo, ż e pozorne o ś wiadczenie woli jest bezwzgl ę dnie niewa ż ne ma ono doniosło ść prawn ą wzgl ę dem osób trzecich, które odpłatnie nabyły prawo lub zwolniły si ę z obowi ą zku, działaj ą c w zaufaniu, ż e o ś wiadczenie woli nie zostało zło ż one dla pozoru.

12 Pozorność, a czynności prawne nie na serio i zastrzeżenie potajmene Nale ż y odró ż nia ć od siebie obie kategorie czynno ś ci, O ś wiadczenie woli nie na serio ma nie wywoła ć skutków prawnych, co wynika z samego kontekstu sytuacyjnego, Zastrze ż enie potajemne (reservatio mentalis) polega na wewn ę trznym, niezakomunikowanym nikomu zastrze ż eniu, ż e czynno ść prawna nie wywoła ż adnych skutków – jest ono pozbawione doniosło ś ci prawnej.

13 Błąd Przez bł ą d rozumie si ę niezgodno ść mi ę dzy obiektywn ą rzeczywisto ś ci ą i jej odbiciem w ś wiadomo ś ci człowieka, Ma doniosło ść prawn ą tylko wtedy gdy dotyczy czynno ś ci prawnej i jest istotny – art. 84 § 2 KC. Strona działa pod wpływem bł ę du co do tre ś ci czynno ś ci prawnej wtedy gdy ustalony ostatecznie w drodze wykładni sens czynno ś ci prawnej nie odpowiada wyobra ż eniom ż ywionym przez ni ą w tym wzgl ę dzie. Nie ma charakteru bł ę du co do tre ś ci czynno ś ci niezgodne z rzeczywisto ś ci ą wyobra ż enie dotycz ą ce okoliczno ś ci nieuregulowanych w czynno ś ci, chocia ż by miały wpływ na jej dokonanie.

14 Istotność błędu Jest drug ą konieczn ą cech ą doniosło ś ci prawnej bł ę du, Kryterium subiektywno – obiektywne – odniesienie zarówno do szczególnych okoliczno ś ci, indywidualnie dotycz ą cych składaj ą cego o ś wiadczenie woli jak i do wzoru „osoby rozs ą dnej” Chodzi o bł ą d uzasadniaj ą cy przypuszczenie, ż e gdyby składaj ą cy nie działał pod wpływem bł ę du, nie zło ż yłby o ś wiadczenia woli tej tre ś ci.

15 Przypadki szczególne Odnosz ą si ę do ochrony interesów adresatów o ś wiadcze ń woli wtedy gdy: O ś wiadczenie woli składane jest innej osobie, Dotycz ą odpłatnych czynno ś ci prawnych. Na bł ą d dotycz ą cy tre ś ci czynno ś ci prawnej mo ż na si ę powoła ć w tylko wtedy gdy jest istotny a ponadto adresat o ś wiadczenia woli: albo bł ą d wywołał, chocia ż by nie ze swej winy, albo wiedział o bł ę dzie, albo mógł z łatwo ś ci ą bł ą d zauwa ż y ć (art. 84 par. 1 zd. 2 KC)

16 Oświadczenie woli zniekształcone przez posłańca i inne wypadki regulowane przepisami szczególnymi Posła ń cem jest osoba nieb ę d ą ca stron ą czynno ś ci prawnej, Nale ż y stosowa ć przepisy o bł ę dzie (art. 85 KC) – nale ż y oceni ć czy zniekształcenie ma charakter istotny i czy adresat o ś wiadczenia woli o nim wiedział lub mógł je z łatwo ś ci ą zauwa ż y ć W odniesieniu do niektórych rodzajów czynno ś ci przepisy szczególne modyfikuj ą ogólne zasady dotycz ą ce bł ę du: art. 918, 945, 1045 KC.

17 Skutki błędu NIE POWODUJE NIEWA Ż NO Ś CI CZYNNO Ś CI PRAWNEJ Stanowi podstaw ę uchylenia si ę od jej skutków

18 Podstęp – błąd wywołany podstępnie Art. 86 – odr ę bna wada o ś wiadczenia woli, Podst ę pne działanie polega na ś wiadomym wprowadzeniu jakiej ś osoby w bł ą d lub na umocnieniu jej bł ę dnego mniemania i to w celu skłonienia tej osoby do zło ż enia o ś wiadczenia woli okre ś lonej tre ś ci. Za podst ę p uwa ż a si ę tak ż e ś wiadome przemilczenie pewnych informacji, ale tylko wtedy gdy istniał obowi ą zek ich ujawnienia.

19 Podstęp Składaj ą cy o ś wiadczenie woli pod wpływem podst ę pu mo ż e si ę powoła ć na bł ą d nawet wtedy gdy nie był on istotny lub gdy nie dotyczył tre ś ci czynno ś ci prawnej, Konieczne jest wykazanie zwi ą zku mi ę dzy podst ę pnym działaniem wywołuj ą cym mylne wyobra ż enie o rzeczywisto ś ci a zło ż eniem o ś wiadczenia woli okre ś lonej tre ś ci

20 Skutki podstępu Wada ta, podobnie jak bł ą d, uzasadnia uchylenie si ę od skutków zło ż onego o ś wiadczenia woli, Zwykle podst ę pu dopuszcza si ę strona czynno ś ci prawnej, ale ze wzgl ę du na du żą szkodliwo ść społeczn ą tej wady dopuszcza w dwóch przypadkach mo ż liwo ść powołania si ę na podst ę p osoby trzeciej: Gdy czynno ść prawna jest nieodpłatna, Gdy druga strona (adresat o ś wiadczenia woli) wiedziała o podst ę pie osoby trzeciej i nie zawiadomiła o nim składaj ą cego o ś wiadczenie woli.

21 Groźba Zapowied ź wyrz ą dzenia komu ś jakiego ś zła w razie gdyby nie dokonał on żą danej czynno ś ci prawnej, Sytuacja przymusowa (tzw. przymus psychiczny) Osoba zagro ż ona stoi przed alternatyw ą : albo dokona ć żą danej czynno ś ci prawnej, albo narazi ć si ę na realizacj ę stanu rzeczy okre ś lonego w gro ź bie – nie jest ona jednak pozbawiona mo ż liwo ś ci wyboru (gdyby tak było zachowanie to kwalifikowane byłoby z art. 82 KC i z mocy prawa w ogóle nie miałoby cech czynno ś ci prawnej

22 Cechy groźby Generalnie system prawny nie chroni osób, które dokonuj ą czynno ś ci prawnych pod wypływem obawy, ż e spotka je jakie ś zło, Jedynie w sytuacji, gdy sytuacja ta powstała wskutek celowego i bezprawnego działania innej osoby – art. 87 KC. Bezprawno ść gro ź by: Zapowied ź dokonania czynu bezwzgl ę dnie zabronionego przez system prawny, Zapowied ź podj ę cia działa ń wprawdzie dozwolonych, lecz nie w tym celu aby skłoni ć kogo ś do zło ż enia o ś wiadczenia woli okre ś lonej tre ś ci.

23 Cechy groźby Znaczenie prawne gro ź by uzale ż nione jest nie tylko od tego czy jest bezprawna, ale te ż czy jest powa ż na tzn. powoduj ą ca powa ż ne niebezpiecze ń stwo dla osobistych lub maj ą tkowych dóbr niekoniecznie składaj ą cego o ś wiadczenie woli, ale te ż innej osoby. Zgodnie z tre ś ci ą art. 87 KC takie same konsekwencje ma gro ź ba pochodz ą ca od strony, której zło ż one zostało o ś wiadczenie woli jak i od jakiejkolwiek osoby trzeciej., chocia ż by strona nie wiedziała o gro ź bie osoby trzeciej. Skutek: uchylenie si ę do skutków prawnych o ś w.

24 Uchylenie się od skutków prawnych Dotyczy: o ś wiadczenia zło ż onego pod wpływem: Bł ę du, Podst ę pu, Gro ź by Jest to prawo podmiotowe kształtuj ą ce do uchylenia si ę od skutków prawnych zło ż onego o ś wiadczenia.

25 Warunki uchylenia się Poprzez kolejne o ś wiadczenie woli, Wymaga formy pisemnej (dla celów dowodowych – ad probationem), Zło ż one drugiej stronie czynno ś ci prawnej, a je ż eli jej nie ma, osobie zainteresowanej w skutkach czynno ś ci prawnej, Bez udziału organu orzekaj ą cego, S ą d rozstrzyga spory co do tego czy zaistniały przesłanki uchylenia si ę – wyrok deklaratoryjny Termin – rok – od dnia wykrycia bł ę du lub podst ę pu albo ustania stanu obawy w przypadku gro ź by.

26 Skutki uchylenia się Zaga ś ni ę cie wszelkich zwi ą zanych z o ś wiadczeniem woli konsekwencji prawnych, Od chwili jego zło ż enia (ex tunc), Brak mo ż liwo ś ci zmiany tre ś ci wadliwej czynno ś ci prawnej.


Pobierz ppt "Art. 82- 88 KC Wady oświadczenia woli. Koncepcja wad oświadczenia woli Zespół instytucji uregulowanych w dziale IV ksi ę gi I wskazuj ą cych w jakich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google