Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień
Dorota Szmidt PODM w Polkowicach marzec 2009 r.

2 KONSTRUKCJA SZKOLNEGO PROGRAMU WU

3 I. Wprowadzenie II. Uzasadnienie III. Cele IV. Zadania szkoły Zadania kadry kierowniczej Zadania Rady Pedagogicznej Zadania Rady Rodziców Zadania Samorządu Uczniowskiego Zadania Zespołu Wspierania Uzdolnień Zadania Lidera Zespołu Wspierania Uzdolnień V. Procedury identyfikowania i kwalifikowania uczniów do programu

4 VI. Procedury osiągania celów
Formy pracy Wskazania metodyczne VII. Wskaźniki osiągnięć VIII. Promocja ucznia zdolnego i nauczyciela opiekuna IX. System opieki instytucjonalnej i finansowej X. System doskonalenia nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień XI. Standardy sposobności XII. Ewaluacja XIII. Możliwości zaspokajania potrzeb uczniów zdolnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego XIV. Bibliografia XV. Aneksy

5 EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WU

6 Ewaluacja szkolna – proces,
za pomocą którego nauczyciele oceniają funkcjonowanie swoich własnych szkół jako grupa profesjonalistów w dążeniu do usprawnień

7 PROCES EWALUACJI WYBRANIE OBSZARU PRACY SZKOŁY
ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ USTALENIE REZULTATÓW SFORMUŁOWANIE WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY

8 OBSZARY I STANDARDY WU

9 Standardami w zakresie wspierania uzdolnień powinny być przyjęte
i akceptowane przez społeczność szkolną oczekiwania względem tego aspektu pracy szkoły, istotnego w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia Ustalenie takich standardów pozwala na określenie, co jest w danej szkole ważne, co określa jej tożsamość, co stanowi istotę jej koncepcji pedagogicznej w zakresie WU.

10 Konstruując szkolne standardy, nie powinno się zapominać o porównywaniu ich z:
standardami wymagań egzaminacyjnych, założeniami oświatowymi państwa przedstawionymi w podstawach programowych, polityką oświatową regionu ujętą w zewnętrznych standardach oświatowych, określonych przez kuratora oświaty (priorytety), misją i wizją szkoły, strategią szkoły, oczekiwaniami poszczególnych organów szkoły (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców), gminną polityką oświatową, zasobami materialnymi, kompetencjami nauczycieli, profilem i strukturą szkoły.

11 PRZYKŁAD: IV obszar – klimat szkoły
1. Szkoła zapewnia uczniom zdolnym opiekę i pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 2. W szkole organizuje się doradztwo dla nauczycieli i rodziców na tematy związane z problematyką uzdolnień. 3. Rodzice traktowani są jako partnerzy w rozwijaniu uzdolnień uczniów i ważne źródło informacji o możliwościach, zainteresowaniach i cechach ucznia. 4. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 5. Program wychowawczy szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia na miarę jego możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej. 6. Budowany jest etos pracy nad sobą i własnym rozwojem.

12 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY
ZAPLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ: analiza dokumentacji współpracy z PPP (pedagog szkolny), analiza dokumentacji szkolnego lidera WU, analiza dokumentacji pracy wychowawcy klasy w zakresie WU (np. charakterystyki zespołu klasowego, w której nie powinno zabraknąć informacji o osiągnięciach uczniów i współpracy z rodzicami, zapisów dokumentujących indywidualne rozmowy o zainteresowaniach i osiągnięciach ich dzieci, również np. pisemnych zezwoleń na wyjazdy w celu udziału w konkursach, innych imprezach,

13 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY
zredagowanie, przeprowadzenie ankiet nt. poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, opracowanie wyników (koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny), analiza zapisów w programie wychowawczym szkoły (przewodniczący zespołu wychowawców), przegląd dokumentacji projektów uczniowskich i szkolnych (nauczyciele), analiza dokumentacji zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych itp. (nauczyciele, pedagog szkolny), przegląd zbiorów prac i wytworów uczniowskich, refleksja nad misją i wizją szkoły.

14 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY
USTALENIE REZULTATÓW (np.: w semestrze/ roku szkolnym przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli nt. stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniami; zorganizowano szkolenie dla rodziców nt. efektywnej pracy z dzieckiem w domu). WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY (Mocne strony pracy szkoły w zakresie WU to…; słabsze strony to…; np.: należy rzetelnie dokumentować kontakty indywidualne z rodzicami w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów).

15 Osiągnięcie przez szkołę danego standardu sprawdzamy za pomocą wskaźników. Stosowanie wskaźnika w formie operacyjnej powoduje, że punkt ciężkości przesunięty jest na osiągany cel. Zatem wskaźnik jest dowodem osiągnięcia przez szkołę danego standardu. Określone przez szkoły wskaźniki powinny świadczyć o uwzględnianiu oczekiwanych osiągnięć uczniów zgodnych z wymaganiami zapisanymi w aktach prawnych.

16 Poza wzorcami – standardami –
do przeprowadzenia ewaluacji szkolnego programu WU potrzebne są narzędzia pomiarowe. To one pozwolą sprawdzić, jak jest w naszej szkole i postawić diagnozę. Rodzaj stosowanych narzędzi pomiarowych zależy od badanego obszaru działalności w zakresie WU, np. testy sprawdzające poziom wiadomości i umiejętności uczniów, ankiety dla uczniów i nauczycieli, kwestionariusz dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

17 Doskonalenie szkolnego programu WU zapewni uczniom szansę na dalszą realizację własnych zamierzeń, na realizację marzeń.

18 P R A W O O W U Art. I pkt. 6 Ustawy o systemie oświaty z dn r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. z dnia 15 maja 2002 r.) Rozporządzenie MENiS z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. nr 3 z 2002r., poz. 28) Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 6, poz. 624), z późniejszymi zmianami Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2003).

19 Netografia Elżbieta Pierszała, Scenariusz szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej. Temat: Jakość w edukacji; Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień; Mariusz Tomiczek, System zarządzania jakością, prezentacja PowerPoint; strona www SP1 w Bolesławcu, Szkolny Program Rozwijania i Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów


Pobierz ppt "Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google