Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień Dorota Szmidt PODM w Polkowicach marzec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień Dorota Szmidt PODM w Polkowicach marzec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień Dorota Szmidt PODM w Polkowicach marzec 2009 r.

2 KONSTRUKCJASZKOLNEGOPROGRAMUWU

3 I. Wprowadzenie II. Uzasadnienie III. Cele IV. Zadania szkoły  Zadania kadry kierowniczej  Zadania Rady Pedagogicznej  Zadania Rady Rodziców  Zadania Samorządu Uczniowskiego  Zadania Zespołu Wspierania Uzdolnień  Zadania Lidera Zespołu Wspierania Uzdolnień V. Procedury identyfikowania i kwalifikowania uczniów do programu

4 VI. Procedury osiągania celów  Formy pracy  Wskazania metodyczne VII. Wskaźniki osiągnięć VIII. Promocja ucznia zdolnego i nauczyciela opiekuna IX. System opieki instytucjonalnej i finansowej X. System doskonalenia nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień XI. Standardy sposobności XII. Ewaluacja XIII. Możliwości zaspokajania potrzeb uczniów zdolnych w świetle obowiązującego prawa oświatowego XIV. Bibliografia XV. Aneksy

5 EWALUACJASZKOLNEGOPROGRAMUWU

6 Ewaluacja szkolna – proces, za pomocą którego nauczyciele oceniają funkcjonowanie swoich własnych szkół jako grupa profesjonalistów w dążeniu za pomocą którego nauczyciele oceniają funkcjonowanie swoich własnych szkół jako grupa profesjonalistów w dążeniu do usprawnień do usprawnień

7 PROCES EWALUACJI  WYBRANIE OBSZARU PRACY SZKOŁY  ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH  PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ  USTALENIE REZULTATÓW  SFORMUŁOWANIE WNIOSKÓW DO DALSZEJ PRACY

8 OBSZARY I STANDARDY WU

9  Standardami w zakresie wspierania uzdolnień powinny być przyjęte i akceptowane przez społeczność szkolną oczekiwania względem tego aspektu pracy szkoły, istotnego w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia. Ustalenie takich standardów pozwala i akceptowane przez społeczność szkolną oczekiwania względem tego aspektu pracy szkoły, istotnego w szczególności z punktu widzenia rozwoju ucznia. Ustalenie takich standardów pozwala na określenie, co jest w danej szkole ważne, co określa jej tożsamość, co stanowi istotę jej koncepcji pedagogicznej w zakresie WU. na określenie, co jest w danej szkole ważne, co określa jej tożsamość, co stanowi istotę jej koncepcji pedagogicznej w zakresie WU.

10 Konstruując szkolne standardy, nie powinno się zapominać o porównywaniu ich z:  standardami wymagań egzaminacyjnych,  założeniami oświatowymi państwa przedstawionymi w podstawach programowych,  polityką oświatową regionu ujętą w zewnętrznych standardach oświatowych, określonych przez kuratora oświaty (priorytety), przez kuratora oświaty (priorytety),  misją i wizją szkoły,  strategią szkoły,  oczekiwaniami poszczególnych organów szkoły (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców), (uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców),  gminną polityką oświatową,  zasobami materialnymi,  kompetencjami nauczycieli,  profilem i strukturą szkoły.

11 PRZYKŁAD: IV obszar – klimat szkoły 1. Szkoła zapewnia uczniom zdolnym opiekę i pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 2. W szkole organizuje się doradztwo dla nauczycieli i rodziców na tematy związane z problematyką uzdolnień. 3. Rodzice traktowani są jako partnerzy w rozwijaniu uzdolnień uczniów i ważne źródło informacji o możliwościach, zainteresowaniach i cechach ucznia. 4. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 5. Program wychowawczy szkoły sprzyja wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia na miarę jego możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej. 6. Budowany jest etos pracy nad sobą i własnym rozwojem.

12 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY ZAPLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ:  analiza dokumentacji współpracy z PPP (pedagog szkolny),  analiza dokumentacji szkolnego lidera WU,  analiza dokumentacji pracy wychowawcy klasy w zakresie WU (np. charakterystyki zespołu klasowego, w której nie powinno zabraknąć informacji o osiągnięciach uczniów i współpracy w zakresie WU (np. charakterystyki zespołu klasowego, w której nie powinno zabraknąć informacji o osiągnięciach uczniów i współpracy z rodzicami, zapisów dokumentujących indywidualne rozmowy o zainteresowaniach i osiągnięciach ich dzieci, również np. pisemnych zezwoleń na wyjazdy w celu udziału w konkursach, innych imprezach, z rodzicami, zapisów dokumentujących indywidualne rozmowy o zainteresowaniach i osiągnięciach ich dzieci, również np. pisemnych zezwoleń na wyjazdy w celu udziału w konkursach, innych imprezach,

13 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY  zredagowanie, przeprowadzenie ankiet nt. poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów, opracowanie wyników (koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny), i psychicznego uczniów, opracowanie wyników (koordynator ds. bezpieczeństwa, pedagog szkolny),  analiza zapisów w programie wychowawczym szkoły (przewodniczący zespołu wychowawców), przegląd dokumentacji projektów uczniowskich i szkolnych (nauczyciele), analiza dokumentacji zajęć wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych itp. (nauczyciele, pedagog szkolny),  przegląd zbiorów prac i wytworów uczniowskich, refleksja nad misją i wizją szkoły.

14 EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU WU W OBSZARZE: KLIMAT SZKOŁY  USTALENIE REZULTATÓW (np.: w semestrze/ roku szkolnym przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli nt. stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniami; zorganizowano szkolenie dla rodziców nt. efektywnej pracy z dzieckiem w domu).  WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY (Mocne strony pracy szkoły w zakresie WU to…; słabsze strony to…; np.: należy rzetelnie dokumentować kontakty indywidualne z rodzicami w zakresie wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów).

15  Osiągnięcie przez szkołę danego standardu sprawdzamy za pomocą wskaźników. Stosowanie wskaźnika w formie operacyjnej powoduje, że punkt ciężkości przesunięty jest na osiągany cel. Zatem wskaźnik jest dowodem osiągnięcia przez szkołę danego standardu. Określone przez szkoły wskaźniki powinny świadczyć o uwzględnianiu oczekiwanych osiągnięć uczniów zgodnych z wymaganiami zapisanymi w aktach prawnych. na osiągany cel. Zatem wskaźnik jest dowodem osiągnięcia przez szkołę danego standardu. Określone przez szkoły wskaźniki powinny świadczyć o uwzględnianiu oczekiwanych osiągnięć uczniów zgodnych z wymaganiami zapisanymi w aktach prawnych.

16  Poza wzorcami – standardami – do przeprowadzenia ewaluacji szkolnego programu WU potrzebne są narzędzia pomiarowe. To one pozwolą sprawdzić, jak jest w naszej szkole i postawić diagnozę. Rodzaj stosowanych narzędzi pomiarowych zależy do przeprowadzenia ewaluacji szkolnego programu WU potrzebne są narzędzia pomiarowe. To one pozwolą sprawdzić, jak jest w naszej szkole i postawić diagnozę. Rodzaj stosowanych narzędzi pomiarowych zależy od badanego obszaru działalności w zakresie WU, np. testy sprawdzające poziom wiadomości od badanego obszaru działalności w zakresie WU, np. testy sprawdzające poziom wiadomości i umiejętności uczniów, ankiety dla uczniów i umiejętności uczniów, ankiety dla uczniów i nauczycieli, kwestionariusz dla nauczycieli i nauczycieli, kwestionariusz dla nauczycieli i dyrektora szkoły. i dyrektora szkoły.

17 Doskonalenie szkolnego programu WU zapewni uczniom szansę na dalszą realizację własnych zamierzeń, na realizację marzeń.

18 P R A W O O W U  Art. I pkt. 6 Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. z późniejszymi zmianami. z późniejszymi zmianami.  Rozporządzenie MEN z dn. 04.08.1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania pomocy materialnej dla uczniów, z późniejszymi zmianami.  Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. z dnia i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. z dnia 15 maja 2002 r.) 15 maja 2002 r.)  Rozporządzenie MENiS z dnia 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. nr 3 na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. nr 3 z 2002r., poz. 28) z 2002r., poz. 28)  Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 6, poz. 624), oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 6, poz. 624), z późniejszymi zmianami z późniejszymi zmianami  Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2003). w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z dnia 29 stycznia 2003).

19 Netografia  Elżbieta Pierszała, Scenariusz szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej. Temat: Jakość w edukacji; w edukacji;  www.DCDNiIP, Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień;  Mariusz Tomiczek, System zarządzania jakością, prezentacja PowerPoint;  strona www SP1 w Bolesławcu, Szkolny Program Rozwijania i Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów i Uzdolnień Uczniów


Pobierz ppt "Realizacja szkolnego programu wspierania uzdolnień Dorota Szmidt PODM w Polkowicach marzec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google