Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. - prezentacja próbnych zestawów egzaminacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. - prezentacja próbnych zestawów egzaminacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. - prezentacja próbnych zestawów egzaminacyjnych

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

3 Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w ostatnim roku nauki w gimnazjum na mocy art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z p ó źn. zm.). Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa podstawa programowa kształcenia og ó lnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia og ó lnego w poszczeg ó lnych typach szk ó ł (DzU z 2009 r. nr 4, poz. 17).

4 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk ó w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni ó w i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian ó w i egzamin ó w w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z p ó źn. zm.) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunk ó w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni ó w oraz przeprowadzania sprawdzian ó w i egzamin ó w w publicznych szkołach i plac ó wkach artystycznych (DzU nr 65, poz. 400, z p ó źn. zm.).

5 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunk ó w organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach og ó lnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunk ó w organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166).

6 Założenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej Wprowadzanie (z możliwością wcześniejszego wprowadzania niektórych elementów): rok 2012 – egzamin gimnazjalny rok 2015 – matura i sprawdzian po szkole podstawowej

7 I. Trzykrotnie pytania w tej samej formie Matematyka Egzamin składa się z zadań zamkniętych oraz 2-3 zada ń wymagających przedstawienia toku rozumowania, ocenianych holistycznie według upublicznionych ogólnych kryteriów. Stosowany sposób przyznawania punktów za poszczególne zadania zamknięte oraz opis sposobu oceniania toku rozumowania uczniów jest stały i jawny. W szkołach kończących się maturą, po egzaminie podstawowym można przystąpić do drugiej części egzaminu – na poziomie rozszerzonym.

8 II. Stopniowe rozszerzanie zakresu egzaminowania Egzamin gimnazjalny Składa si ę z trzech części pisemnych oraz z wewnętrznej części ustnej – każda przeprowadzana innego dnia. Cz ęś ci pisemne to: - egzamin humanistyczny, - egzamin matematyczno-przyrodniczy - egzamin z języka obcego.

9 Egzamin matematyczno-przyrodniczy ma dwie części, łatwe do rozdzielenia, do osobnego sprawdzania, dostarczane uczniom jednocze ś nie: - zadania matematyczne i przyrodnicze zamknięte, - zadania matematyczne wymagaj ą ce prezentacji toku rozumowania. Czas trwania części matematyczno – przyrodniczej został wydłużony do 150 minut.

10 Wyniki Wyniki z egzaminu gimnazjalnego podaje si ę w podziale na wyniki cz ęś ciowe: - polonistyczny, - historyczno-społeczny, - matematyczny, - przyrodniczy, - z języka obcego – poziom podstawowy, - z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę), - z drugiego języka obcego – poziom podstawowy (jeśli uczeń chce przystąpić dodatkowo), - z drugiego języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę).

11 III. Sposób punktowania oraz prezentowania wyników Wynik matematyczny (analogicznie polonistyczny podstawowy i z języka obcego) jest sumą wyniku za zadania wymagaj ą ce oceny toku rozumowania (w przypadku języka polskiego za polonistyczne zadania zamknięte i wypowiedź pisemną ). Wynik z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest sumą wyników za część podstawową i rozszerzającą (matura).

12 Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczeg ó łowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakres ó w będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

13 Wynik procentowy to odsetek punkt ó w (zaokrąglony do liczby całkowitej), kt ó re zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośr ó d 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy r ó wny 77. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

14 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalist ó w (zaokrąglony do liczby całkowitej), kt ó rzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, kt ó rego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalist ó w uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalist ó w uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.;

15 Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej. Wynik z każdego egzaminu przedstawia się następująco: Uczeń otrzymał a na c wszystkich możliwych do uzyskania punkt ó w. Jego wynik jest taki sam lub lepszy od b% liczby wszystkich os ó b zdających.

16 Szkołom przedstawia si ę dlaczego i jakie wysokości punktów ustalono za poszczególne zadania, jaka była ich trudność i jakie wyniki osiągnęli za każde zadanie poszczególni uczniowie. Przedstawia się to wszystko na tle średnich wyników w gminie, powiecie, województwie i w kraju.

17 Sprawdza w jakim stopniu gimnazjalista spełnia wymagania z zakresu matematyki określone w podstawie programowej kształcenia og ó lnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczeg ó lne zadania zestawu egzaminacyjnego mogą też – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do etap ó w wcześniejszych (I i II).

18 Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki (w por ó wnaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym) mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytm ó w i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, Więcej zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunk ó w.

19 Ocena rozwiązania zadania otwartego zależy od tego, jak daleko dotarł rozwiązujący w drodze do całkowitego rozwiązania. Egzaminatorzy będą musieli odtwarzać sposób rozumowania ucznia i stawiać mu punkty za to, jak daleko doszedł na drodze do całkowitego poprawnego rozwiązania zadania. Wyróżnia się siedem poziomów rozwiązania.

20

21 Poziom 6: pełne rozwiązanie. Poziom 5: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe, niedokonanie wyboru właściwych rozwiązań itp.). Poziom 4: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne. Poziom 3: zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale w trakcie ich pokonywania popełniono błędy. Poziom 2: dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane. Poziom 1: dokonano niewielkiego, ale koniecznego postępu na drodze do całkowitego rozwiązania. Poziom 0: rozwiązanie niestanowiące postępu.

22 Przy ocenianiu rozwiązań niekt ó rych zadań wykorzystuje się wszystkie poziomy, a przy ocenianiu innych – tylko część z nich.

23 Przykładowe zadania

24 Dotychczasowe zestawy egzaminacyjne – zadania zamknięte wielokrotnego wyboru (ograniczenie możliwości badania umiejętności złożonych) WW, - Zadania otwarte krótkiej (KO) i rozszerzonej odpowiedzi (RO). Nowy egzamin – wprowadzenie innych form zadań zamkniętych - na dobieranie (D), - prawda-fałsz (PF), - zadania z luką (L).

25 Zadanie 1. VAT to podatek doliczany do cen towar ó w i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywana jest ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 22%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć jego cenę bez podatku, wystarczy I. od ceny brutto odjąć jej 22% TAK NIE II. podzielić cenę brutto przez 1,22 TAK NIE III. obliczyć 78% ceny brutto TAK NIE IV. pomnożyć cenę brutto przez 100 i wynik podzielić przez 122 TAK NIE V. podzielić cenę brutto przez 0,78 TAK NIE Wymagania og ó lne II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiekt ó w matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. Wymagania szczeg ó łowe 5.4. Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problem ó w w kontekście praktycznym [...].

26 Zadanie 2. Wyobraź sobie, że układasz rzędami guziki ż ó łte (ż) i białe (b) według reguły przedstawionej na schemacie: 1. rząd ż 2. rząd b ż b 3. rząd ż b ż b ż 4. Rząd b ż b ż b ż b 5. rząd ż b ż b ż b ż b ż 6. rząd b ż b ż b ż b ż b ż b 7. rząd................... W kolejnym rzędzie najpierw układasz guziki tak, jak w poprzednim rzędzie, a potem dokładasz na obu końcach po jednym guziku, dbając o to, by sąsiednie guziki w rzędzie r ó żniły się kolorami. Uzupełnij zdania. A. W 6. rzędzie jest...... guzików, w tym...... białych i...... żółtych. B. W 7. rzędzie będzie...... guzików, w tym...... białych i...... żółtych. C. W 100. rzędzie będzie...... białych i...... żółtych guzików. D. W 101. rzędzie będzie...... białych i...... żółtych guzików. E. Jeśli n jest liczbą parzystą, to w rzędzie o numerze n będzie...... białych i...... żółtych guzików.

27 Wymagania ogólne III. Modelowanie matematyczne. Uczeń [...] buduje model matematyczny danej sytuacji. V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania [...]. Wymagania szczegółowe 2.7. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2. 6.1. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

28 Zadanie 3. Kod dostępu do komputera Andrzeja złożony jest z czterech kolejnych wielokrotności liczby 7 ustawionych od najmniejszej do największej. Suma tych wielokrotności wynosi 294. Znajdź liczby, z kt ó rych złożony jest ten kod. Zapisz swoje rozumowanie. Wymagania og ó lne IV. Tworzenie i użycie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu. V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. Wymagania szczeg ó łowe 1.7. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problem ó w w kontekście praktycznym.

29 Zadanie 4. W pudełku znajduje się 30 los ó w loterii. 5 z tych los ó w jest wygrywających, 10 jest przegrywających, a wyciągnięcie jednego z pozostałych upoważnia do wyciągnięcia jeszcze jednego losu. Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Pierwsza osoba, kt ó ra brała udział w tej loterii, wyciągnęła los przegrywający. Czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu wygrywającego wzrosło. PRAWDA FAŁSZ II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu przegrywającego zmalało. PRAWDA FAŁSZ III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu upoważniającego do ponownego losowania nie zmieniło się. PRAWDA FAŁSZ Wymagania ogólne V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania [...]. Wymagania szczegółowe 9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką lub monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach […].

30 Zadanie 5. W koszu znajduje się 6 jabłek zielonych, 8 czerwonych i 4 ż ó łte. Joasia z zawiązanymi oczami wyjmuje jabłka z kosza. Ile co najmniej jabłek powinna wyjąć, aby mieć pewność, że wyjęła przynajmniej jedno czerwone jabłko? A. 8 B. 10 C. 11 D. 17 Wymagania og ó lne V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania [...]. Wymagania szczeg ó łowe 9.5. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe [...] i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach [...].

31 Zadanie 6. R ó wnoległobok, w kt ó rym stosunek długości sąsiednich bok ó w wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające tr ó jkąty. Obw ó d każdego z tych tr ó jkąt ó w jest r ó wny 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. R ó wnoległobok ma obw ó d 40 cm. TAK NIE II. R ó wnoległobok ma bok o długości 12 cm. TAK NIE III. Jeden z bok ó w r ó wnoległoboku jest dwa razy kr ó tszy od drugiego. TAK NIE Wymagania og ó lne IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu. Wymagania szczeg ó łowe 7.4. Uczeń zapisuje związki między nieznanymi wielkościami za pomocą układu dw ó ch r ó wnań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. 10.9. Uczeń oblicza obwody tr ó jkąt ó w i czworokąt ó w.

32 Zadanie 7. Ponumeruj poniższe czynności od 1 do 4 według kolejności prowadzącej do skonstruowania symetralnej odcinka KL...... Kreślimy okręgi o promieniu r i środkach w K i L...... Prowadzimy prostą przechodzącą przez punkty wspólne okręgów...... Wybieramy odcinek r większy od połowy długości odcinka KL...... Wyznaczamy punkty wspólne okręgów. Wymagania ogólne IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu. Wymagania szczegółowe 10.19. Uczeń konstruuje symetralną odcinka […].

33 Zadanie 8. Paweł zam ó wił szybę w kształcie rombu o przekątnych 40 cm i 30 cm. Zaproponował szklarzowi, by wyciął romb z prostokątnego kawałka szyby, tak jak na rysunku. Jakie wymiary ma ten prostokątny kawałek szyby? Wymagania og ó lne II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiekt ó w matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi. IV. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu. Wymagania szczeg ó łowe 10.8. Uczeń korzysta z własności kąt ó w i przekątnych w prostokątach, r ó wnoległobokach, rombach i w trapezach. 10.9. Uczeń oblicza pola i obwody tr ó jkąt ó w i czworokąt ó w. 10.7. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.

34 Zadanie 9. Uzasadnij, że oba kąty przy podstawie AB trójkąta ABC są równe. Wymagania og ó lne V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. Wymagania szczeg ó łowe 8.6. (szkoła podstawowa) Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności. 9.3. (szkoła podstawowa) Uczeń stosuje twierdzenie o sumie kąt ó w tr ó jkąta. 8.5. (szkoła podstawowa) Uczeń por ó wnuje kąty. 6.1. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między r ó żnymi wielkościami.

35 Zadanie 10. Na rysunku przedstawiono dwa r ó wnoległoboki ABCD i ABEF. Uzasadnij, że czworokąty CDAG oraz EFGB mają r ó wne pola.

36 Wymagania og ó lne V. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania. Wymagania szczeg ó łowe 9.5. (szkoła podstawowa) Uczeń zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, r ó wnoległoboku, trapezu. 10.9. Uczeń oblicza pola i obwody tr ó jkąt ó w i czworokąt ó w.

37 Zadanie 11. Puszki z przecierem pomidorowym mają kształt walca o średnicy podstawy 4 cm oraz wysokości 3 cm. Puszki te mogą być na kilka sposobów zapakowane ciasno po 4 sztuki w prostopadłościenne tekturowe pudełka. Wybierz jeden z możliwych sposobów zapakowania puszek, zrób odręczny rysunek siatki odpowiedniego prostopadłościanu i podaj długości krawędzi tego prostopadłościanu. Wymagania ogólne III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji. Wymagania szczegółowe 14.5. (szkoła podstawowa) Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

38 Strategie rozwiązywania zadań zamkniętych

39 Strategia eliminacji i preferencji Polega na kolejnym odrzucaniu odpowiedzi, które nie spełniają warunków zadania, począwszy od tych najbardziej odbiegających od warunków zadania do tych najbardziej zbliżonych.

40 Zadanie 1. Badania wykazały, że w minionym roku mieszkańcy regionu spędzili prze telewizorem średnio 30 godz. miesięcznie, z czego 60 procent przeznaczyli na oglądanie filmów. Średnio po ile godzin miesięcznie mieszkańcy tego regionu oglądali filmy? A.3B.5C.15D.18 Uczeń zauważając, że 60% jest większe od połowy z 30 godzin, czyli od 15 godzin eliminuje dystraktory A, B i C.

41 Zadanie 2 Chleb waży o 30% więcej niż wzięta do wypieku mąka. Ile waży chleb upieczony z 5 kg mąki? A.5,30kgB. 6,50kg C. 5,15kg D. 3,50kg Uczeń eliminuje dystraktor D, korzystając z informacji, że chleb waży więcej niż wzięta do wypieku mąka. Uczeń odrzuca odpowiedzi A i C, bo 30% z 5 kg to więcej niż 1 kg.

42 Strategia sprawdzania warunków Uczeń sprawdza warunki zadania dla kolejnych zaproponowanych odpowiedzi i na tej podstawie wybiera właściwe.

43 Zadanie 1 Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to 2/9 jego czasu wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur? A.80 min. B. 6 godz. C. 3 godz. D. 20 min. Uczeń wykonuje kolejne obliczenia 2/9 z 80 min. – to nie jest liczba naturalna, 2/9 z 6 godz. – to więcej niż godzina, 2/9 z 3 godz. – to 40 min

44 Zadanie 2 Z domu do sklepu jest 150 m. ile to centymetrów na planie w skali 1:5000? A.3 B. 2 C. 10 D. 7,5 Uczeń wykonuje kolejne obliczenia: 3 cm x 5000 = 15000 cm = 150 m

45 Strategia otwierania Uczeń rozwiązuje zada nie – jak zadanie otwarte, a otrzymany wynik porównuje z zaproponowanymi odpowiedziami.

46 Zadanie 1 Pudło po telewizorze ma wysokość 64 cm i podstawę o wymiarach 60 cm x 70 cm. Wojtek chce je wykorzystać, by zrobić okrągła tarczę do gry w strzałki. Ze ściany bocznej o największej powierzchni wyciął możliwie największe koło. Jaki jest promień tego koła? A.60cm B. 32cm C. 64cm D. 35cm Uczeń wybiera ścianę boczną o największej powierzchni. Wyznacza długość promienia i odszukuje otrzymaną wielkość wśród podanych.

47 Łączenie strategii Uczeń eliminuje część odpowiedzi, a pozostałe sprawdza z warunkami zadania dla i wybiera właściwą.

48 Zadanie 1 Artur ogląda telewizję przeciętnie 40 minut dziennie. Obliczył, że to 2/9 jego czasu wolnego. Ile czasu wolnego dziennie ma Artur? A.80 min. B. 6 godz. C. 3 godz. D. 20 min. Uczeń eliminuje dystraktor D – mniej niż 40 min., czyli od ułamka szukanej wielkości. Uczeń eliminuje dystraktor A – zaproponowana wielkość nie jest podzielna przez 9. Uczeń dokonuje wyboru z dwóch pozostałych odpowiedzi, stosując strategię sprawdzania warunków.

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowe zasady egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. - prezentacja próbnych zestawów egzaminacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google