Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał został opracowany w trzech częściach:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał został opracowany w trzech częściach:"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin gimnazjalny 2012 w pigułce (dla nauczycieli, rodziców i uczniów)
Materiał został opracowany w trzech częściach: Część I – materiał szkoleniowy zawierający informacje objaśniające zmiany w egzaminie gimnazjalnym (slajdy 2-19) Część II – zawiera przykładowe zadania z informatora gimnazjalnego opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych opracowanych przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro (slajdy 20-41) Część III – zawiera przykładowe próbne zestawy egzaminacyjne opracowane przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro

2 Część I Dlaczego zmiany ?
nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) zmiana warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Rozp. MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.)

3 Czego dotyczą zmiany w egzaminie gimnazjalnym?
Zakres wymagań egzaminacyjnych Struktura egzaminu Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych Czas trwania egzaminu Komunikowanie wyników egzaminu

4 Co będzie sprawdzane na egzaminie
Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (może odnosić się także do wybranych przedmiotów nauczania z wcześniejszych etapów).

5 Jaka jest forma egzaminu
Jaka jest forma egzaminu? Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

6 Jaka jest struktura egzaminu
Jaka jest struktura egzaminu? Egzamin składa się z 3 części, ale każda ma inną strukturę niż dotychczas. Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia.

7 Część humanistyczna egzaminu składa się z dwóch części, które obejmują swym zakresem następujące przedmioty: historię i wiedzę o społeczeństwie język polski.

8 Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą
Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych odwołujących się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

9 Część matematyczno – przyrodnicza składa się także z dwóch części, które sprawdzają wiedzę i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia i fizyka) matematyki.

10 Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.
W nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki (w porównaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym) mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytmów i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zadań zamkniętych.

11 Czas trwania egzaminu W częściach: humanistycznej matematyczno-przyrodniczej czas trwania egzaminu został wydłużony ze minut do 150 minut. Część językowa trwa 60 minut na każdym poziomie. W każdej części możliwe jest wydłużenie czasu trwania egzaminu.

12 Jak prezentowane będą wyniki egzaminu
Jak prezentowane będą wyniki egzaminu? Wyniki z egzaminu podane będą w podziale na wyniki częściowe: - polonistyczny, - historyczno-społeczny, - matematyczny, - przyrodniczy, - z języka obcego – poziom podstawowy, - z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę), - z drugiego języka obcego – poziom podstawowy (jeśli uczeń chce przystąpić dodatkowo), - z drugiego języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę).

13 Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

14 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

15 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

16 Egzamin w 2012 roku Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek): – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut ·dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut ·dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

17 Część matematyczno – przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r
Część matematyczno – przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa): – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

18 Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek): – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

19 Jak przygotować się do egzaminu
Jak przygotować się do egzaminu? Ćwiczyć, ćwiczyć, wszak ćwiczenie czyni mistrza.

20 Część II Przykłady zadań – matematyka (slajdy 21-27) Przykłady zadań – część humanistyczna (slajdy 28-41)

21 Przykłady zadań – matematyka
Zadanie 1 *) VAT to podatek doliczany do cen towarów i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywana jest ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 22%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć jego cenę bez podatku, wystarczy I. od ceny brutto odjąć jej 22%  TAK  NIE II. podzielić cenę brutto przez 1,22  TAK  NIE III. obliczyć 78% ceny brutto  TAK  NIE IV. pomnożyć cenę brutto przez 100 i wynik podzielić przez 122  TAK  NIE V. podzielić cenę brutto przez 0,78  TAK  NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

22 Zadanie 2 *) Aby otrzymać kartę wstępu do klubu, należy poprawnie rozwiązać wylosowane zadanie. Ola i Ania wylosowały zadanie, które rozwiązywały wspólnie. Miały ocenić, czy podane zdania są prawdziwe. Jak oceniły, skoro weszły do klubu? Skoro 210  1000, 310  , to I. 212  TAK NIE II. 39  TAK NIE III. 220  TAK NIE IV. 610  TAK NIE *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

23 Zadanie 3 *) W pudełku znajduje się 30 losów loterii. 5 z tych losów jest wygrywających, 10 jest przegrywających, a wyciągnięcie jednego z pozostałych upoważnia do wyciągnięcia jeszcze jednego losu Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Pierwsza osoba, która brała udział w tej loterii, wyciągnęła los przegrywający. Czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu wygrywającego wzrosło.  PRAWDA  FAŁSZ II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu przegrywającego zmalało. III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu upoważniającego do ponownego losowania nie zmieniło się.  PRAWDA  FAŁSZ *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

24 Zadanie 4 *). Równoległobok, w którym stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające trójkąty. Obwód każdego z tych trójkątów jest równy 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Równoległobok ma obwód 40 cm  TAK  NIE II. Równoległobok ma bok o długości 12 cm  TAK  NIE III. Jeden z boków równoległoboku jest dwa razy krótszy od drugiego  TAK  NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

25

26 Zadanie 6 *) Na rysunku przedstawiono dwa równoległoboki ABCD i ABEF. Uzasadnij, że czworokąty CDAG oraz EFGB mają równe pola. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

27 Zadanie 7 *) Przedstawiony na rysunku teren ma kształt trapezu. Uzasadnij, że pola rabat z kwiatami są równe. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

28 Przykłady zadań – część humanistyczna
Zadanie 1 *) W poniższym zdaniu użyto niewłaściwego typu liczebnika. Zapisz to zdanie poprawnie i podaj nazwę właściwego typu liczebnika. W klasie jest dziewiętnaście dzieci. poprawione zdanie nazwa typu liczebnika *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

29 Zadanie 2 *) Przepisz zdania, wyrażając występujące w nich liczebniki cyframi: „Wychodziła zwykle do miasta o ósmej rano. Około pierwszej wracała na parę godzin do domu (…)”. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

30 Zadanie 3 *) Znajdź występujące w poniżej zacytowanym zdaniu liczebniki i nazwij je. „Sofy – lectus ustawiano z trzech stron stołu, z czwartej, niezajętej, służba miała swobodny dostęp, podając potrawy”. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

31 Zadanie 4 *) W tekście WSTĘP POETY (fragment Dziadów A. Mickiewicza podany w arkuszu) sformułowanie „w teraźniejszych czasach” oznacza wiek A. XVII. B. XIX. C. XX. D. XXI. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

32 Zadanie 5 *) Kiedy rozgrywa się akcja tego dramatu (fragment Dziadów A. Mickiewicza podany w arkuszu)? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, odwołaj się zarówno do zacytowanego fragmentu, jak i do swojej wiedzy o utworze. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

33 Zadanie 6 *) (podano fragment Dziadów A. Mickiewicza)
Której ze zjaw z Dziadów cz. II nigdy nie uda się odkupić ziemskich win? *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

34 Zadanie 7 *) podano fragment Dziadów A. Mickiewicza
Na czym polega kara, której podlega Widmo? *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

35 Zadanie 8 *) Na podstawie planu, legendy (podane w arkuszu egzaminacyjnym) oraz wiedzy własnej zaznacz poprawne odpowiedzi. W Zamościu żyli A. katolicy, protestanci, wyznawcy islamu. B. protestanci, wyznawcy islamu, wyznawcy judaizmu. C. katolicy, wyznawcy islamu, wyznawcy prawosławia. D. katolicy, wyznawcy judaizmu, wyznawcy prawosławia. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

36 Zadanie 9 *) Na podstawie planu, legendy (podane w arkuszu egzaminacyjnym) oraz wiedzy własnej zaznacz poprawne odpowiedzi. Jan Zamoyski lokował Zamość za panowania Stefana Batorego. Działo się to A. przed zawarciem unii w Lublinie. B. przed uchwaleniem konfederacji warszawskiej. C. po pierwszej wolnej elekcji. D. po przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

37 Zadanie 10 *) Hugenoci i purytanie to wyznawcy prawosławia. arianizmu. luteranizmu. kalwinizmu. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

38 Zadanie 11 *) Wśród pięciu wydarzeń dotyczących Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. Rokosz Lubomirskiego. Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Rokosz Zebrzydowskiego. Elekcja Jana II Kazimierza. Pierwsze liberum veto. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

39 Zadanie 12 *) Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. B. Rada Ministrów. C. Sąd Najwyższy. D. Naczelny Sąd Administracyjny. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

40 Zadanie 13 *) Sądy i Trybunały w RP wydają wyroki w imieniu prawa. Prezydenta RP. Rzeczpospolitej Polskiej. Rządu RP. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

41 Zadanie 14 *) Instytucja zajmująca się wypłatą emerytur i rent to SKOK. PFRON. NFZ. ZUS. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

42 biologia, chemia, geografia, fizyka
NOWY egzamin gimnazjalny 2012 Szybciej niż myślisz przyjdzie 2012 rok, a wraz z nim — nowy egzamin gimnazjalny... Przygotuj się do niego razem z nami! historia i wiedza o społeczeństwie matematyka język polski biologia, chemia, geografia, fizyka

43 Nasi przedstawiciele:
przyjadą do Państwa szkoły, aby przedstawić ofertę wydawnictwa; dokonają wśród grona nauczycieli prezentacji podręczników z jednego lub z kilku przedmiotów; porozmawiają indywidualnie z każdym nauczycielem i pomogą w wyborze podręczników; udzielą szczegółowych informacji na temat konferencji i warsztatów organizowanych  przez wydawnictwo; przedstawią najkorzystniejsze warunki zakupu publikacji Oficyny. Zapraszamy: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO ul. Kościańska Warszawa tel.  (22)        fax (22)

44 wydanymi przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro
Zapraszamy do zapoznania się w części III z próbnymi zestawami egzaminacyjnymi, wydanymi przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro Część humanistyczna 1. Historia i wiedza o społeczeństwie 2. Język polski Część matematyczno-przyrodnicza 1. Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geografia i fizyka ) 2. Matematyka


Pobierz ppt "Materiał został opracowany w trzech częściach:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google