Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał został opracowany w trzech częściach: Część I – materiał szkoleniowy zawierający informacje objaśniające zmiany w egzaminie gimnazjalnym (slajdy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał został opracowany w trzech częściach: Część I – materiał szkoleniowy zawierający informacje objaśniające zmiany w egzaminie gimnazjalnym (slajdy."— Zapis prezentacji:

1 Materiał został opracowany w trzech częściach: Część I – materiał szkoleniowy zawierający informacje objaśniające zmiany w egzaminie gimnazjalnym (slajdy 2-19) Część II – zawiera przykładowe zadania z informatora gimnazjalnego opracowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych opracowanych przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro (slajdy 20-41) Część III – zawiera przykładowe próbne zestawy egzaminacyjne opracowane przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro

2 Dlaczego zmiany ? nowa Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Rozp. MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.) zmiana warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Rozp. MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.) Część I

3 Czego dotyczą zmiany w egzaminie gimnazjalnym? -Zakres wymagań egzaminacyjnych -Struktura egzaminu -Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych -Czas trwania egzaminu -Komunikowanie wyników egzaminu

4 Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego (może odnosić się także do wybranych przedmiotów nauczania z wcześniejszych etapów).

5 Jaka jest forma egzaminu? Egzamin ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

6 Jaka jest struktura egzaminu? Egzamin składa się z 3 części, ale każda ma inną strukturę niż dotychczas. Każda część egzaminu przeprowadzana jest innego dnia.

7 Część humanistyczna egzaminu składa się z dwóch części, które obejmują swym zakresem następujące przedmioty: - historię i wiedzę o społeczeństwie - język polski.

8 Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają wyłącznie formę zamkniętą. Są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, sposobu udzielania odpowiedzi. Mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych odwołujących się do różnych epok i różnorodnej tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych.

9 Część matematyczno – przyrodnicza składa się także z dwóch części, które sprawdzają wiedzę i umiejętności z - przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, geografia i fizyka) - matematyki.

10 Zadania z matematyki mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. W nowym zestawie egzaminacyjnym z matematyki (w por ó wnaniu z dotychczasowym egzaminem gimnazjalnym) mniej będzie zadań sprawdzających znajomość algorytm ó w i umiejętność posługiwania się nimi w typowych zastosowaniach, więcej natomiast zadań sprawdzających rozumienie pojęć matematycznych oraz umiejętności dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunk ó w. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają wyłącznie formę zadań zamkniętych.

11 Czas trwania egzaminu W częściach: -humanistycznej -matematyczno-przyrodniczej czas trwania egzaminu został wydłużony ze 120 minut do 150 minut. Część językowa trwa 60 minut na każdym poziomie. W każdej części możliwe jest wydłużenie czasu trwania egzaminu.

12 Jak prezentowane będą wyniki egzaminu? Wyniki z egzaminu podane będą w podziale na wyniki częściowe: - polonistyczny, - historyczno-społeczny, - matematyczny, - przyrodniczy, - z języka obcego – poziom podstawowy, - z języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę), - z drugiego języka obcego – poziom podstawowy (jeśli uczeń chce przystąpić dodatkowo), - z drugiego języka obcego – poziom rozszerzony (dla tych, którzy kontynuowali naukę).

13 Każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

14 Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

15 Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.

16 Egzamin w 2012 roku Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek): – z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

17 Część matematyczno – przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa): – z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

18 Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek): – na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut – na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut · dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

19 Jak przygotować się do egzaminu? Ćwiczyć, ćwiczyć, wszak ćwiczenie czyni mistrza.

20 Przykłady zadań – matematyka (slajdy 21-27) Przykłady zadań – część humanistyczna (slajdy 28-41) Część II

21 Zadanie 1 *) VAT to podatek doliczany do cen towarów i usług. Cena powiększona o doliczony podatek VAT nazywana jest ceną brutto. W pewnym sklepie stawka VAT na wszystkie towary wynosi 22%. Jeśli znamy cenę brutto towaru z tego sklepu, to aby obliczyć jego cenę bez podatku, wystarczy I. od ceny brutto odjąć jej 22% TAK NIE II. podzielić cenę brutto przez 1,22 TAK NIE III. obliczyć 78% ceny brutto TAK NIE IV. pomnożyć cenę brutto przez 100 i wynik podzielić przez 122 TAK NIE V. podzielić cenę brutto przez 0,78 TAK NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Przykłady zadań – matematyka

22 Zadanie 2 *) Aby otrzymać kartę wstępu do klubu, należy poprawnie rozwiązać wylosowane zadanie. Ola i Ania wylosowały zadanie, które rozwiązywały wspólnie. Miały ocenić, czy podane zdania są prawdziwe. Jak oceniły, skoro weszły do klubu? Skoro 2 10 1000, 3 10 60 000, to I. 2 12 1 200 TAK NIE II. 3 9 20 000 TAK NIE III. 2 20 1 000 000 TAK NIE IV. 6 10 60 000 000 TAK NIE *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

23 Zadanie 3 *) W pudełku znajduje się 30 losów loterii. 5 z tych losów jest wygrywających, 10 jest przegrywających, a wyciągnięcie jednego z pozostałych upoważnia do wyciągnięcia jeszcze jednego losu. Po wyciągnięciu los nie jest zwracany do pudełka. Pierwsza osoba, która brała udział w tej loterii, wyciągnęła los przegrywający. Czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu wygrywającego wzrosło. PRAWDA FAŁSZ II. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu przegrywającego zmalało. PRAWDA FAŁSZ III. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę losu upoważniającego do ponownego losowania nie zmieniło się. PRAWDA FAŁSZ *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

24 Zadanie 4 *). Równoległobok, w którym stosunek długości sąsiednich boków wynosi 2:3, podzielono wzdłuż przekątnej o długości 13 cm na dwa przystające trójkąty. Obwód każdego z tych trójkątów jest równy 33 cm. Czy podane zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź. I. Równoległobok ma obwód 40 cm. TAK NIE II. Równoległobok ma bok o długości 12 cm. TAK NIE III. Jeden z boków równoległoboku jest dwa razy krótszy od drugiego. TAK NIE *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

25

26 Zadanie 6 *) Na rysunku przedstawiono dwa równoległoboki ABCD i ABEF. Uzasadnij, że czworokąty CDAG oraz EFGB mają równe pola. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

27 Zadanie 7 *) Przedstawiony na rysunku teren ma kształt trapezu. Uzasadnij, że pola rabat z kwiatami są równe. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

28 Zadanie 1 *) W poniższym zdaniu użyto niewłaściwego typu liczebnika. Zapisz to zdanie poprawnie i podaj nazwę właściwego typu liczebnika. W klasie jest dziewiętnaście dzieci........................... poprawione zdanie.......................... nazwa typu liczebnika *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Przykłady zadań – część humanistyczna

29 Zadanie 2 *) Przepisz zdania, wyrażając występujące w nich liczebniki cyframi: Wychodziła zwykle do miasta o ósmej rano. Około pierwszej wracała na parę godzin do domu (…). ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………........... *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

30 Zadanie 3 *) Znajdź występujące w poniżej zacytowanym zdaniu liczebniki i nazwij je. Sofy – lectus ustawiano z trzech stron stołu, z czwartej, niezajętej, służba miała swobodny dostęp, podając potrawy. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

31 Zadanie 4 *) W tekście WSTĘP POETY (fragment Dziadów A. Mickiewicza podany w arkuszu) sformułowanie w teraźniejszych czasach oznacza wiek A. XVII. B. XIX. C. XX. D. XXI. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

32 Zadanie 5 *) Kiedy rozgrywa się akcja tego dramatu (fragment Dziadów A. Mickiewicza podany w arkuszu)? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, odwołaj się zarówno do zacytowanego fragmentu, jak i do swojej wiedzy o utworze. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

33 Zadanie 6 *) (podano fragment Dziadów A. Mickiewicza) Której ze zjaw z Dziadów cz. II nigdy nie uda się odkupić ziemskich win?................................................................... *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

34 Zadanie 7 *) podano fragment Dziadów A. Mickiewicza Na czym polega kara, której podlega Widmo? *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

35 Zadanie 8 *) Na podstawie planu, legendy (podane w arkuszu egzaminacyjnym) oraz wiedzy własnej zaznacz poprawne odpowiedzi. W Zamościu żyli A. katolicy, protestanci, wyznawcy islamu. B. protestanci, wyznawcy islamu, wyznawcy judaizmu. C. katolicy, wyznawcy islamu, wyznawcy prawosławia. D. katolicy, wyznawcy judaizmu, wyznawcy prawosławia. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

36 Zadanie 9 *) Na podstawie planu, legendy (podane w arkuszu egzaminacyjnym) oraz wiedzy własnej zaznacz poprawne odpowiedzi. Jan Zamoyski lokował Zamość za panowania Stefana Batorego. Działo się to A. przed zawarciem unii w Lublinie. B. przed uchwaleniem konfederacji warszawskiej. C. po pierwszej wolnej elekcji. D. po przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

37 Zadanie 10 *) Hugenoci i purytanie to wyznawcy A.prawosławia. B.arianizmu. C.luteranizmu. D.kalwinizmu. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

38 Zadanie 11 *) Wśród pięciu wydarzeń dotyczących Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. 1.Rokosz Lubomirskiego. 2.Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 3.Rokosz Zebrzydowskiego. 4.Elekcja Jana II Kazimierza. 5.Pierwsze liberum veto. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

39 Zadanie 12 *) Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. B. Rada Ministrów. C. Sąd Najwyższy. D. Naczelny Sąd Administracyjny. *) Informator gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

40 Zadanie 13 *) Sądy i Trybunały w RP wydają wyroki w imieniu A.prawa. B.Prezydenta RP. C.Rzeczpospolitej Polskiej. D.Rządu RP. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

41 Zadanie 14 *) Instytucja zajmująca się wypłatą emerytur i rent to A.SKOK. B.PFRON. C.NFZ. D.ZUS. *) Próbne zestawy egzaminacyjne. Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro

42 NOWY egzamin gimnazjalny 2012 Szybciej niż myślisz przyjdzie 2012 rok, a wraz z nim nowy egzamin gimnazjalny... Przygotuj się do niego razem z nami! biologia, chemia, geografia, fizyka język polskimatematykahistoria i wiedza o społeczeństwie

43 Nasi przedstawiciele: przyjadą do Państwa szkoły, aby przedstawić ofertę wydawnictwa; dokonają wśród grona nauczycieli prezentacji podręczników z jednego lub z kilku przedmiotów; porozmawiają indywidualnie z każdym nauczycielem i pomogą w wyborze podręczników; udzielą szczegółowych informacji na temat konferencji i warsztatów organizowanych przez wydawnictwo; przedstawią najkorzystniejsze warunki zakupu publikacji Oficyny. Zapraszamy: OFICYNA EDUKACYJNA * KRZYSZTOF PAZDRO ul. Kościańska 4 01-695 Warszawa tel. (22) 560 81 00 fax (22) 560 81 27 e-mail: pazdro@pazdro.com.pl

44 Zapraszamy do zapoznania się w części III z próbnymi zestawami egzaminacyjnymi, wydanymi przez Oficynę Edukacyjną * Krzysztof Pazdro Część humanistyczna 1. Historia i wiedza o społeczeństwie 2. Język polski Część matematyczno-przyrodnicza 1. Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, geografia i fizyka ) 2. Matematyka


Pobierz ppt "Materiał został opracowany w trzech częściach: Część I – materiał szkoleniowy zawierający informacje objaśniające zmiany w egzaminie gimnazjalnym (slajdy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google