Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE OKRESOWE „ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM” Prowadzący:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE OKRESOWE „ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM” Prowadzący:"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE OKRESOWE „ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM” Prowadzący: mgr inż. Elżbieta Domaszewicz

2 Agenda BHP W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI PYTANIA Strona 2

3 Punkt 1 WYBRANE REGULACJE PRAWNE
IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA ANALIZA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ERGONOMIA Strona 3

4 WYBRANE REGULACJE PRAWNE
„ KAŻDY MA PRAWO DO BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY. SPOSÓB REALIZACJI TEGO PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI PRACODAWCY OKREŚLA USTAWA” Art. 66 Konstytucji RP z r.

5 Przepisy obowiązujące powszechnie: Specyficzne źródła prawa:
ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Przepisy obowiązujące powszechnie: Specyficzne źródła prawa: Konstytucja Kodeks pracy Inne ustawy Rozporządzenia Inne akty prawne Polskie Normy Układy zbiorowe pracy Regulaminy pracy Przepisy wewnątrzzakładowe Umowy międzynarodowe Konwencje MOP Zasady BHP

6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony życia i zdrowia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy Bezpieczeństwo pracy to działania i angażowane w nie środki, służące zapobieganiu urazom i wypadkom przy pracy Higiena pracy to działania i angażowane w nie środki, zapobiegające chorobom zawodowym

7 SYSTEM OCHRONY PRACY Łączy się z funkcją pracodawcy i osób kierujących pracownikami, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie zadań wynikających z przepisów i zasad BHP. Segment Wykonawczy Tworzą organy państwowe, nadzorujące przestrzeganie przepisów i zasad BHP. Najpełniejszy zakres nadzoru posiada PIP. Pozostałe organy jak: IS, UDT, Wyższy Urząd Górniczy i inne wykonują nadzór specjalistyczny, z racji uprawnień obejmujących tylko niektóre dziedziny bezpieczeństwa Segment Nadzoru Tworzą instytuty naukowe i placówki badawcze. Przedstawicielami są: CIOP, Instytut Medycyny Pracy (Łódź i Sosnowiec). Placówki te prowadzą badania w różnych dziedzinach ochrony pracy i ergonomii, opracowują wytyczne, opinie i ekspertyzy, oceniają prototypy ochron osobistych, dostarczają podstawy naukowe do regulacji prawnych. Segment Naukowo - Techniczny

8 ZAŁĄCZNIKI: KARTA ZGŁOSZENIA PRACODAWCY DO PIP nr 1
KARTA ZGŁOSZENIA PRACODAWCY DO PIS nr 2

9 Obowiązki pracodawcy Chronić życie i zdrowie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp Wydawać polecenia usunięcia uchybień i kontrolować wykonanie tych zaleceń

10 Obowiązki pracodawcy c.d.
Zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień i decyzji wydanych przez organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy Zapewnić wykonanie zaleceń sip Wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem pracy pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu pracy

11 Odpowiedzialność cywilna
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności

12 Obowiązki pracownika Znać przepisy bhp, brać udział w szkoleniu oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym Wykonywać prace zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych Dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz porządek i ład w miejscu pracy Stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych śoi oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem

13 Obowiązki pracownika c.d.
Poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku przy pracy lub zagrożeniu i ostrzec współpracowników Współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

14 Odpowiedzialność pracownika
Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować: - karę upomnienia - karę nagany - karę pieniężną

15 PRAWA PRACOWNIKA Prawo do bezpiecznej pracy Prawo do wynagrodzenia
Prawo do urlopu Prawo do opieki lekarskiej Ochrona pracy młodocianych Ochrona pracy kobiet

16 PRAWA PRACOWNIKA Prawo do bezpiecznej pracy
Art.210 Kodeksu pracy Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, jeżeli: warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej Uprawnienia wymienione powyżej nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

17 PRAWA PRACOWNIKA Prawo do wynagrodzenia
Art. 212 Kodeksu Pracy Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę Wypłaty dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie Wypłaty dokonuje się w formie pieniężnej do rąk pracownika lub w innej formie

18 PRAWA PRACOWNIKA Prawo do urlopu
Art. 152 Kodeksu pracy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu Wymiar urlopu wynosi: 20 dni roboczych 26 dni roboczych Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części Co najmniej jedna część powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni

19 PRAWA PRACOWNIKA Prawo do opieki lekarskiej
Art Kodeksu pracy Pracodawca nie może dopuścić do świadczenia pracy przez osobę bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy / zajmowania określonego stanowiska Wstępne badania lekarskie – wykonują wszyscy pracownicy przyjmowani do pracy Okresowe badania lekarskie – wykonują wszyscy pracownicy w określonych terminach Kontrolne badania lekarskie – w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni Badania przeprowadza się na koszt pracodawcy

20 PRAWA PRACOWNIKA Ochrona pracy kobiet
Art.176 – 1891 Kodeksu Pracy obowiązek przeniesienia kobiety w ciąży do innej pracy, jeżeli ze względu na stan ciąży nie powinna ona wykonywać pracy dotychczasowej (art.179 KP);

21 ERGONOMIA „ Nazwiskiem ergonomia wziętym od wyrazów greckich (ergon=praca, nomos=prawa naturalne) oznaczamy naukę o pracy, czyli o używaniu nadanych człowiekowi od stwórcy sił i zdolności” Wojciech Jastrzębowski – 1857 rok

22 ERGONOMIA Ergonomia koncepcyjna, projektowa – optymalizacja układu człowiek – technika – środowisko na etapie projektowania

23 ERGONOMIA Ergonomia korekcyjna jest realizowana w środowisku pracy, na stanowiskach pracy

24 ERGONOMIA W projektowaniu optymalnych warunków pracy i ich współkształtowaniu powinni być zaangażowani wszyscy zainteresowani : - pracownicy - służby - pracodawcy

25 SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP
KP Art , § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

26 SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP
. Szkolenie (w dziedzinie bhp) prowadzone jest jako : Szkolenie wstępne, Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane „szkoleniem okresowym”

27 SZKOLENIA W DZIEDZINIE BHP
Szkolenie wstępne obejmuje : Szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym”, Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”

28 SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE „INSTRUKTAŻ OGÓLNY”
Cel szkolenia - zapoznać uczestników szkolenia z: podstawowymi przepisami w zakresie bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i w Regulaminie Pracy, zasadami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy, ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, zasadami postępowania na wypadek pożaru, zasadami udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

29 SZKOLENIE WSTĘPNE NA STANOWISKU PRACY „INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY”
Cel instruktażu - zapoznać uczestników szkolenia z : Zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, Sposobami ochrony przed zagrożeniami, Metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż stanowiskowy dotyczy: Pracowników przyjmowanych na stanowiska robotnicze, których charakter pracy będzie się wiązał z produkcją lub z narażeniem na zagrożenia zawodowe, Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, w przypadku zmiany warunków techniczno – organizacyjnych,

30 SZKOLENIE OKRESOWE Szkolenie okresowe – powinno być przeprowadzane dla pracowników: nie rzadziej niż raz na 3 lata - zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; nie rzadziej niż raz w roku - dla stanowisk pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenie dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe; nie rzadziej niż raz na 6 lat - dla pozostałych pracowników. Czas szkolenia: Pracodawcy wykonujący zadania służby BHP– 64 godz. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami – 16 godz. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 8 godz. Pracownicy administracyjno-biurowi – 8 godz.

31 Szkolenia z bhp Załącznik nr 3 film

32 Maszyny i inne urządzenia
Maszyny i inne urządzenia techniczne, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w Polskich Normach i właściwych przepisach, przez cały okres ich użytkowania. Montaż, eksploatacja i obsługa powinna być zgodna z dokumentacją techniczno – ruchową.

33 Procesy pracy Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności: utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników Przeprowadzać na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać pracownikom.

34 Procesy pracy c.d. Pracodawca rejestruje wyniki wykonywanych badań i pomiarów, wpisując je na bieżąco do rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy oraz do kart pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia Rejestry oraz karty przechowywane są przez okres 40 lat

35 Procesy pracy c.d. W razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, pracodawca jest obowiązany zastępować te substancje i czynniki mniej szkodliwymi lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia. Pracodawca jest obowiązany rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami i czynnikami o działaniu rakotwórczym.

36 Procesy pracy c.d. Załącznik nr 4

37 Ochrona radiologiczna – obowiązki kierowników jednostek

38 Ochrona radiologiczna
KIEDY ZEZWOLENIE ? (Prawo atomowe art.4) stosowanie źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych

39 Ochrona radiologiczna
Zgłaszanie przekroczeń, przez pracowników, limitów użytkowych dawek określonych w zezwoleniu Prowadzenie pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy Prowadzenie kontroli źródeł promieniowania jonizującego oraz prowadzenie ewidencji stanu i ruchu źródeł promieniotwórczych Skierowanie pracownika na badania lekarskie w przypadku przekroczenia którejkolwiek z dawek granicznych Konsultacja z inspektorem ochrony radiologicznej Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów w zakresie ochrony radiologicznej Odpowiedzialność za kary nałożone na jednostkę organizacyjną związane z nieprzestrzeganiem zasad ochrony radiologicznej

40 Dawki Roczna dawka graniczna (skuteczna) dla osób zawodowo narażonych: 20 mSv Roczna dawka graniczna (skuteczna) może w danym roku przekroczyć wartość 20 mSv jeśli w ciągu kolejnych 5 lat nie przekroczy ona 100 mSv. Roczna dawka graniczna (dawka równoważna): Dla soczewek oczu mSv, Dla skóry mSv, Dla dłoni, przedramion, stóp i podudzia 500 mSv.

41 pracownia rentgenowska
Szczególne wymagania co do projektu pracowni np. wysokość min. 2,5m, wentylacja nawiewno-wywiewna z co najmniej 4 krotną wymianą powietrza na godzinę, Projekt osłon stałych Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni rentgenowskiej Szczegółowe wymagania w rozporządzeniu: Dz. U. 2003r., nr 173, poz. 1681

42 Kary za nieprzestrzeganie ochrony radiologicznej
Kara nakładana jest na kierownika jednostki organizacyjnej Kara pieniężna – do pięciokrotności średniej krajowej Główne przyczyny nakładania kar pieniężnych: Użytkowanie źródeł promieniowani bez zezwolenia Nie prowadzenie kontroli dawek Nie oznakowanie terenów nadzorowanych i kontrolowanych Nie prowadzenie ewidencji dawek Nie wysyłanie pracowników na badania lekarskie Nie zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów Nie prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony radiologicznej Nie przestrzeganie warunków zezwolenia W szczególnych przypadkach organ wydający zezwolenie może je cofnąć

43 Ochrona radiologiczna
Załącznik nr 5 Załącznik nr 6

44 Zagrożenia zawodowe Czynniki fizyczne – między innymi : zagrożenia pożarowe, wybuchowe, klimat, oświetlenie, hałas, wibracja promieniowanie.. Czynniki chemiczne – substancje toksyczne, drażniące, żrące, rakotwórcze, mutagenne, tetratogenne, powodujące alergie Zagrożenia biologiczne – żywe komórki, części składowe komórek, makroorganizmy Czynniki psychofizyczne – stres, relacje osobowe, nadmierne obciążenie statyczne i dynamiczne.

45 Zagrożenia zawodowe Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dokonuje się: Co najmniej raz w roku, gdy wykazują wartość powyżej 0,5 jego NDS (NDN) Raz na 2 lata, gdy wykazują wartość powyżej 0,1 do 0,5 jego wartości NDS (NDN)

46 Zagrożenia zawodowe NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie – chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia – to wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracowników w ciągu 8 godzin i przeciętnego tygodnia pracy nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie szkodliwego dla zdrowia czynnika fizycznego

47 SUBSTANCJE I PREPARATY NIEBEZPIECZNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE
Bezpieczeństwo chemiczne jest to całokształt środków prawnych, organizacyjnych i technicznych dla kontroli i profilaktyki zagrożeń dla zdrowia człowieka i dla środowiska, związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, transportem i składowaniem oraz stosowaniem chemikaliów tj. surowców, półproduktów i produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych.

48 Szkodliwe czynniki biologiczne
Szkodliwe czynniki biologiczne są definiowane jako czynniki mogące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia i obejmują : Drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie Jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego Hodowle komórkowe, Pasożyty wewnętrzne człowieka

49 Szkodliwe czynniki biologiczne
Najważniejsze czynniki biologiczne stwarzające zagrożenie zawodowych chorób i dolegliwości: Priony (7) Wirusy Pochodzenia ludzkiego (HBV, HCV, HIV) grypy, różyczki, opryszczki Wirusy odzwierzęce - wścieklizny, pryszczycy, odkleszczowego zapalenia mózgu, Ebola

50 Szkodliwe czynniki biologiczne
riteksje i mykoplazmy – chlamydia ornitozy, Bakterie – wąglik, bruceloza, borelioza, tularemia, listerioza, prątki gruźlicy, paciorkowce, gronkowce, termofilne promieniowce, endotoksyny bakteryjne

51 Szkodliwe czynniki biologiczne
grzyby – grzybice narządowe, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Zwierzęta – toksoplazmozy, tasiemce, nicienie, glisty, świerzbowce, wszy, karaluchy, prusaki, mrówki faraona Rośliny – pyły, pyłki, zarodniki, pył drewna twardego (rakotwórczy)

52 Szkodliwe czynniki biologiczne
Specyfika działania czynników biologicznych : Nieproporcjonalność odpowiedzi organizmu ludzkiego Czynna obrona narażonego organizmu Mutacje, ewolucja i selekcja czynników biologicznych Narażenie zawodowe i pozazawodowe

53 Szkodliwe czynniki biologiczne
Drogi wnikania do organizmu : Droga oddechowa – poprzez wniknięcie bioaerozolu przez nosogardziel Droga bezpośredniego kontaktu – poprzez wniknięcie przez uszkodzoną lub pozornie nieuszkodzoną skórę, błony śluzowe i spojówki Droga pokarmowa – wniknięcie przez jamę ustną z pokarmem lub wodą, a także poprzez kontakt ręka – usta (droga fekalno – oralna)

54 Szkodliwe czynniki biologiczne
Medyczne działania profilaktyczne: Oświata zdrowotna, higiena osobista i stanowiska pracy, Szczepienia ochronne, Stała opieka lekarska i badania profilaktyczne, Medyczna kwalifikacja zatrudnienia, Zapobieganie rozwojowi mikroorganizmów w środowisku pracy, Czystość i dezynfekcja pomieszczeń pracy.

55 Szkodliwe czynniki biologiczne
Organizacyjno – techniczne środki zapobiegawcze : Opracowanie i stosowanie procedur odkażania, czyszczenia, niszczenia odzieży i środków ochrony indywidualnej, Zapewnienie warunków spożywania posiłków, Wyposażenie pracowników w środki ochron indywidualnych Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, środki higieny osobistej (odkażających)

56 Szkodliwe czynniki biologiczne
Obowiązki pracodawcy: Prowadzenie rejestru prac narażających pracowników na działanie SCB z grupy 3 i 4, uwzględniający liczbę pracowników, wykaz czynności, imię i nazwisko, telefon do osoby odpowiedzialnej za bhp. Czas przechowywania – do 40 lat

57 Szkodliwe czynniki biologiczne
Załącznik nr 7 Załącznik nr 8

58 Ocena ryzyka zawodowego
Co to jest ryzyko zawodowe ? Podstawowe wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego

59 Ryzyko zawodowe Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

60 Ryzyko zawodowe Pracodawca:
ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Kodeks Pracy art. 226

61 Ryzyko zawodowe Ocena ryzyka zawodowego jest systematycznym badaniem wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia: Jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się zdrowia pracownika Czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie środki ochronne należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

62 Ryzyko zawodowe Czynniki zagrożeń na stanowiskach pracy
Mechaniczne i elektryczne Fizyczne (hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, itp..) Substancje chemiczne i pyły Biologiczne Uciążliwe (obciążenie statyczne, obciążenie psychiczne, monotypia,)

63 Ocena ryzyka zawodowego
Ocenę można przeprowadzić w 5 krokach 1 – zebranie informacji 2 – identyfikacja zagrożeń 3 – oszacowanie prawdopodobieństwa i ciężkości następstw zagrożeń oraz decydowanie czy ryzyko jest dopuszczalne Planowanie działań korygujących , przegląd oceny ryzyka Dokumentowanie oceny ryzyka

64 Ryzyko zawodowe ZDROWIE JEST STANEM DOBREGO SAMOPOCZUCIA FIZYCZNEGO, PSYCHICZNEGO ORAZ SOCJALNEGO, A NIE TYLKO BRAKIEM CHOROBY

65 Wypadki i choroby zawodowe
Wypadek przy pracy Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy Wypadek w drodze do pracy Dokumentacja wypadkowa Choroby zawodowe

66 W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. URAZ

67 Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy
Na równi z wypadkiem przy pracy - traktuje się – w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu pracownik uległ: 1. W czasie trwania podróży służbowej, 2. W związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy. 3. Przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje zawodowe...

68 Wypadek w drodze do/z pracy
Jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które pozostawało w bezpośrednim związku z dojazdem (dojściem) pracownika z miejsca zamieszkania do zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy lub dojazdem (dojściem) pracownika z zakładu pracy do miejsca zamieszkania – po zakończeniu pracy. Za taki wypadek uważa się, jeśli: droga do pracy lub z pracy była drogą najkrótszą i nie została przerwana; droga do pracy została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby; innego zatrudnienia; zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych ...; zwykłego spożywania posiłków; odbywania nauki lub studiów pracujących na podstawie skierowania;

69 Wypadek przy pracy. Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległo co najmniej dwie osoby

70 Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy
Pracodawca Zapewnić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku Nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza „Protokół powypadkowy” Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia

71 Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy:
jednorazowe odszkodowanie – dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; jednorazowe odszkodowanie – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty; świadczenia wyrównawcze – dla pracownika, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy – dla pracownika lub dla członków jego rodziny; renta rodzinna – dla członków rodziny zmarłego pracownika lub rencisty; nieodpłatne świadczenia lecznicze, położnicze i rehabilitacyjne, zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, protezy, środki pomocnicze oraz prawo do przysposobienia zawodowego i innych świadczeń w naturze – dla pracownika lub rencisty oraz członków jego rodziny.

72 C H O R O B Y Z A W O D O W E Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie chorób zawodowych § Za choroby zawodowe uważa się choroby określone w wykazie chorób zawodowych, jeżeli zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. § Na podstawie orzeczenia oraz wyników dodatkowego dochodzenia epidemiologicznego właściwy ze względu na siedzibę zakładu pracy inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzję o braku podstaw do jej stwierdzenia.

73 C H O R O B Y Z A W O D O W E Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie chorób zawodowych Art § 1. Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę. Art § 1. W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu , przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy.

74 Wypadki Załącznik nr 9 (protokół powypadkowy) Film

75 Pytania ???

76 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SZKOLENIE OKRESOWE „ WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM” Prowadzący:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google