Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dalej S ł o ń ce Ziemia Merkury Wenus Ksi ęż yc Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton O uk ł adzie s ł onecznym Kliknij na planet ę By si ę o niej czego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dalej S ł o ń ce Ziemia Merkury Wenus Ksi ęż yc Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton O uk ł adzie s ł onecznym Kliknij na planet ę By si ę o niej czego."— Zapis prezentacji:

1

2 Dalej

3 S ł o ń ce Ziemia Merkury Wenus Ksi ęż yc Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton O uk ł adzie s ł onecznym Kliknij na planet ę By si ę o niej czego ś Dowiedzie ć !

4 Jak powstał układ słoneczny Dooko ł a S ł o ń ca kr ąż y 9 planet: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Uk ł ad S ł oneczny powsta ł oko ł o 5 - 6 miliardów lat temu z ob ł oku gazowo - py ł owego, który przyci ą ga ł materi ę ku g ę stniej ą cemu j ą dru. W ś rodku ob ł oku gaz kurczy ł si ę szybciej ni ż w zewn ę trznych warstwach. Powsta ł o S ł o ń ce, a pozosta ł a materia utworzy ł a dysk. Oko ł o 50 milionach lat pó ź niej zacz ęł y zachodzi ć reakcje j ą drowe co spowodowa ł o ś wiecenie S ł o ń ca. We wcze ś niej powsta ł ym dysku cz ą steczki si ę ze sob ą zderza ł y i łą czy ł y w py ł tworz ą cy wi ę ksze obiekty. Kolizje ró ż norodnych obiektów doprowadzi ł y do powstania du ż ych cia ł, z których ostatecznie powsta ł y planety. Najpierw utworzy ł y si ę 4 planety wewn ę trzne czyli: Merkury, Wenus, Ziemia i Mars. Planety zewn ę trzne za ś tworzy ł y g ł ównie gazy a uformowa ł y si ę ze skalno - lodowych bry ł kr ążą cych w dalszej odleg ł o ś ci od S ł o ń ca.

5 Słońce Ś rednica (km): 1.392.000 Masa (Ziemia = 1): 332.950 G ę sto ść (g/cm³, Woda = 1): 1,41 Okres obrotu: ok. 27 dni Przy ś pieszenie grawitacyjne (m/²) 273 Szybko ść ucieczki (km/s): 620 S ł o ń ce jest nasz ą najbli ż sz ą gwiazd ą, która jest centrum naszego Uk ł adu. Planety kr ążą wokó ł niego po eliptycznych orbitach. Maksymalna temperatura na S ł o ń cu osi ą ga +6000°C, a minimalna +3870°C. Temperatura j ą dra wynosi a ż +15mln°C. S ł o ń ce powsta ł o oko ł o 4,6 miliarda lat temu. Uczeni s ą dz ą, ż e powsta ł o ono z wiruj ą cej chmury gazów i py ł ów. W obr ę bie Galaktyki istnieje wiele takich chmur, zwanych mg ł awicami. We wn ę trzu S ł o ń ca bez przerwy zachodz ą reakcje j ą drowe, których g ł ównym sk ł adnikiem S ł o ń ca jest wodór. Sk ł ada si ę ono z czterech warstw. Zewn ę trzna, roz ż arzona warstwa, nosi nazw ę korony s ł onecznej. Mo ż na j ą ogl ą da ć podczas za ć mienia S ł o ń ca, kiedy Ksi ęż yc znajduje si ę mi ę dzy nim a Ziemi ą. Kolejn ą warstw ę, tworz ą c ą wraz z koron ą atmosfer ę s ł oneczn ą, nazywamy chromosfer ą. Zachodz ą w niej erupcje, a najwi ę ksze z nich nosz ą nazw ę proturberancji. W ł a ś ciw ą powierzchni ę S ł o ń ca nazywamy fotosfer ą. Poni ż ej niej znajduje si ę j ą dro, w którym powstaje ś wiat ł o i ciep ł o. S ł o ń ce nie spala si ę, tylko produkuje energi ę ciepln ą i ś wietln ą. Kiedy dwa atomy wodoru si ę ze sob ą łą cz ą daj ą c hel, powstaje ma ł a cz ęść materii, która przesuwa si ę w kierunku powierzchni S ł o ń ca i jest tam uwalniana w postaci ś wiat ł a i ciep ł a. W ten sposób S ł o ń ce traci cz ęść swojej masy. S ł o ń ce ma czasami ciemne plamy na swej powierzchni - plamy s ł oneczne. Pojawiaj ą si ę one zwykle w skupiskach i mog ą trwa ć od kilku godzin do kilku miesi ę cy. Przy kilkudniowej obserwacji widoczne jest przesuwanie si ę plam na tarczy s ł onecznej. Dzieje si ę tak, poniewa ż S ł o ń ce obraca si ę wokó ł swej osi, co trwa miesi ą c.

6 Merkury Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 59,9 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 87,969 dnia Okres rotacji: 58,65 dni Ś rednica (km): 4878 Masa (Ziemia = 1): 0,056 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 0,05 G ę sto ść (g/cm³): 5,43 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 47,4 Liczba znanych ksi ęż yców: 0 Merkury jest pierwsz ą i najmniejsz ą planet ą naszego Uk ł adu. Ci ęż ko zobaczy ć go z Ziemi poniewa ż zawsze pojawia si ę blisko S ł o ń ca. Merkury jest pozbawiony atmosfery. P ł aszcz pod skorup ą sk ł ada si ę ze stopionych ska ł, a w ś rodku planety znajduje si ę j ą dro ż elazne. Merkury kr ąż y wokó ł S ł o ń ca szybko, jednak wokó ł swojej osi wolno. Sprawia to, ż e wschód S ł o ń ca nast ę puje na nim co 176 dni. Jest on jednym z najgor ę tszych i jednocze ś nie najzimniejszych planet Uk ł adu S ł onecznego. Maksymalna temperatura na tMerkurym wynosi +427°C, a minimalna -212°C. Merkury ma wiele kraterów, wyst ę puj ą na nim góry a tak ż e kilka p ł askich obszarów. Najwi ę kszy krater o nazwie Caloris Planitia ma ś rednic ę 1300 km. Sonda kosmiczna "Mariner 10" zbli ż y ł a si ę do Merkurego po przebyciu w przestrzeni kosmicznej prawie 170 milionów kilometrów. Jej podró ż trwa ł a 146 dni. "Mariner 10" przelecia ł obok Merkurego 3 razy fotografuj ą c go. Odkryto wtedy, ż e powierzchni ę Merkurego przecinaj ą wielkie, strome skarpy o wysoko ś ci ponad 3 km. Przecinaj ą one ś ciany kraterów i ci ą gn ą si ę na przestrzeni setek kilometrów. Oko ł o 14 razy w ka ż dym stuleciu Merkury przesuwa si ę dok ł adnie mi ę dzy S ł o ń cem a Ziemi ą. Astronomowie nazywaj ą to przej ś ciem Merkurego przez tarcz ę s ł oneczn ą. Planeta ta jest wtedy widoczna jako ma ł a plamka przesuwaj ą ca si ę ze wschodu na zachód przez tarcz ę S ł o ń ca.

7 Wenus Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 108,2 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 224,7 doby Okres rotacji: 243 doby Ś rednica (km): 12104 Masa (Ziemia = 1): 0,815 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 0,88 G ę sto ść (g/cm³): 5,24 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 35,0 Liczba znanych ksi ęż yców: 0 Wenus jest drug ą planet ą od S ł o ń ca. Jest bardzo jasna poniewa ż jej g ę ste chmury bardzo dobrze odbijaj ą ś wiat ł o. Maksymalna temperatura na Wenus dochodzi do +482°C. Jest ona otoczona ob ł okami truj ą cych gazów. Czas obrotu Wenus wokó ł osi jest najd ł u ż szy w Uk ł adzie S ł onecznym i wynosi a ż 243 doby - mniej ni ż na okr ąż enie S ł o ń ca, przez co dzie ń na Wenus jest d ł u ż szy ni ż rok. Wenus wiruje w przeciwn ą stron ą ni ż porusza si ę po swojej orbicie, jest to tzw. "obrót wsteczny". Pierwsza sonda, jaka wyl ą dowa ł a na Wenus, po oko ł o godzinie zosta ł a zniszczona przez jej wysok ą temperatur ę i ci ś nienie. W 1978 r. ameryka ń ska sonda kosmiczna "Pioneer - Venus" sta ł a si ę sztucznym satelit ą tej planety. Dzi ę ki niej odkryto na jej powierzchni rozleg ł e p ł askie równiny z kraterami, dolinami oraz pasmami górskimi, a tak ż e wulkany.

8 Ziemia Ziemia jest trzeci ą planet ą od S ł o ń ca i jedyn ą, na której istnieje ż ycie, bynajmniej dotychczas nie udowodniono go na innych planetach naszego Uk ł adu. Uwa ż a si ę, ż e powsta ł a ona oko ł o 4,6 miliarda lat temu, a jej temperatura wynosi ł a wtedy 4000°C. Wyj ą tkowo ść Ziemi polega na tym, ż e wyst ę puje na niej woda i zawieraj ą ca tlen atmosfera. W grudniu Ziemia znajduje si ę nieco bli ż ej S ł o ń ca, a w czerwcu jest najbardziej od niego oddalona. O ś Ziemi jest nachylona w stosunku do S ł o ń ca, dzi ę ki czemu mamy pór roku. Natomiast obroty Ziemi wokó ł w ł asnej osi powoduj ą zjawiska dnia i nocy. Atmosfera sk ł ada si ę g ł ównie z azotu i tlenu, ma grubo ść oko ł o 100 km i sk ł ada si ę z kilku warstw. Jedn ą z najwa ż niejszych jest warstwa ozonowa, która rozci ą ga si ę na wysoko ś ci ok. 20- 35 km i pe ł ni rol ę tarczy os ł aniaj ą cej nas przed szkodliwym promieniowaniem. Pocz ą tkowo na Ziemi nie by ł o oceanów. Powsta ł y one dopiero wskutek wybuchów wulkanów, które po emisji du ż ej ilo ś ci gazów tworzy ł y chmury, przez co zacz ęł y pada ć deszcze. By ł o to pierwszym czynnikiem, który wp ł yn ął na powstanie na Ziemi ż ycia. Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 149,6 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 365 dni 6h Okres rotacji: 23 h 56 min Ś rednica (km): 12752 Masa (Ziemia = 1): 1,000 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 1,00 G ę sto ść (g/cm³): 5,52 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 29,8 Liczba znanych ksi ęż yców: 1

9 Księżyc Ksi ęż yc jest jedynym satelit ą naturalnym Ziemi. Jego ś rednica wynosi 3476 km, a odleg ł o ść od Ziemi 380 tys. km. Jego przyci ą ganie grawitacyjne powoduje na Ziemi przyp ł ywy i odp ł ywy mórz i oceanów, czyli p ł ywy. Ksi ęż yc ma ró ż ne fazy, gdy ż istniej ą na nim dni i noce, przez co czasem jego widoczna cz ęść znajduje si ę w cieniu. Ksi ęż yc okr ąż a Ziemi ę w czasie 27,3 dnia, tyle samo co jego obrót wokó ł w ł asnej osi. Powoduje to, ż e zawsze widzimy tylko jedn ą stron ę Ksi ęż yca. Na powierzchni naszego naturalnego satelity znajduj ą si ę ogromne zag łę bienia, które powstawa ł y po upadkach meteorytów. Wype ł ni ł a je lawa, a astronomowie nazwali je "morzami". Jedno z nich, Morze Spokoju, ma 1000 km ś rednicy. To w ł a ś nie tutaj, w 1969 roku, cz ł owiek po raz pierwszy postawi ł stop ę na Ksi ęż ycu, a by ł nim Neil Armstrong. Naukowcy nie s ą pewni co do tego w jaki sposób powsta ł Ksi ęż yc. Móg ł kiedy ś stanowi ć jedno ść z Ziemi ą i oderwa ć si ę od niej, a tak ż e oba cia ł a mog ł y si ę utworzy ć oddzielnie, po czym Ksi ęż yc by ł by przechwycony przez grawitacyjne przyci ą ganie Ziemi. Jednak sk ł ad chemiczny Ksi ęż yca przypomina sk ł ad ziemskiego p ł aszcza. Na widocznej stronie Ksi ęż yca istnieje ponad 30 tysi ę cy kraterów. Ich istnienie ś wiadczy o intensywnym bombardowaniu w tym obszarze przestrzeni kosmicznej.

10 Mars Mars jest widoczny na niebie jako czerwony, podobny do gwiazdy punkt. Mars jest skalist ą planet ą, któr ą pokrywaj ą czerwone pustynie, st ą d popularna nazwa - Czerwona Planeta. Staro ż ytni Rzymianie nazwali j ą imieniem boga wojny. Atmosfera sk ł ada si ę w wi ę kszo ś ci z dwutlenku w ę gla, co uniemo ż liwia oddychanie. Wyst ę puj ą tam pot ęż ne burze py ł owe. Na Marsie jest niezwykle zimno, jego powierzchnia jest pokryta okruchami ska ł ró ż nej wielko ś ci. Maksymalna temperatura na Marsie dochodzi do +27°C, a minimalna -126°C. Powierzchnia Czerwonej Planety jest urozmaicona, tworz ą je kratery, góry, doliny oraz wulkany. Mars ma 2 ksi ęż yce, b ę d ą ce prawdopodobnie fragmentami planetoid. S ą to: Phobos i Deimos. Prawdopodobnie s ą to dwie mniejsze planety, które zbli ż y ł y si ę do Marsa i znalaz ł y si ę na orbitach wokó ł niego. Obiegaj ą one Marsa po prawie ko ł owych orbitach. Obracaj ą si ę one w ten sposób, ż e pozostaj ą zwrócone do Marsa t ą sam ą stron ą. Zdj ę cia przekazane przez sond ę "Mariner 9", wystrzelon ą w 1972 roku ujawni ł y, ż e na Marsie mo ż na spotka ć dwa ró ż ne typy krajobrazów. Po ł udniowe wy ż yny wznosz ą si ę oko ł o 4 km powy ż ej pó ł nocnych równin. Pó ł nocna cz ęść planety to w wi ę kszo ś ci wyg ł adzona równina pokryta law ą, która wyp ł yn ęł a z wulkanów, po ł udniowa za ś zryta jest g łę bokimi kraterami. "Mariner" sfotografowa ł te ż ogromn ą, kolist ą nieck ę na powierzchni Marsa, któr ą nazwano Hellas Planitia. Jest ona najni ż szym punktem na powierzchni Marsa. Opad gruzu o grubo ś ci 2,4 km jest wielko ś ci troch ę mniejszej ni ż Azja z Europ ą. Powsta ł a ona w wyniku uderzenia planetoidy. "Mariner 9" odkry ł tak ż e rozpadlin ę przecinaj ą c ą centraln ą cz ęść planety, któr ą nazwano Valles Marineri (Dolina Marinera). Jest ona 10 razy d ł u ż sza i 3 razy g łę bsza ni ż Wielki Kanion Kolorado i ma ponad 6 km g łę boko ś ci. Na Marsie odkryto tr ą by powietrzne. Zawirowania w atmosferze Marsa spowodowane s ą pr ą dami konwekcyjnymi, których przyczyn ą jest ró ż nica temperatur pomi ę dzy nagrzan ą powierzchni ą i ch ł odnym powietrzem.

11 Jowisz Jowisz wybrzusza si ę na równiku i sp ł aszcza na biegunach z powodu du ż ych wirowa ń. Wiatry na Jowiszu osi ą gaj ą pr ę dko ść do 500 km/h. Szybki ruch wirowy i ciep ł o z wn ę trza planety powoduj ą powstanie silnych wiatrów, dziel ą cych atmosfer ę na równole ż nikowe pasy opadaj ą cych lub wznosz ą cych si ę gazów. Na tarczy Jowisza wida ć te ż cyklon o ś rednicy dwukrotnie wi ę kszej od Ziemi, zwany Wielk ą Czerwon ą Plam ą. Ten huragan szaleje na Jowiszu od co najmniej 300 lat. Na Jowiszu wyst ę puje wodór i hel, z których zbudowane s ą gwiazdy. Jowisz jest pierwsz ą z czterech wielkich planet - gazowych gigantów i jednocze ś nie najwi ę ksz ą planet ą Uk ł adu S ł onecznego. Jest on gazowa kul ą, cho ć posiada prawdopodobnie j ą dro z p ł ynnych ska ł. Ob ł oki na Jowiszu tworz ą jedn ą warstw ę, jednak jej sk ł ad nie jest jeszcze zidentyfikowany. Gdyby Jowisz by ł du ż o wi ę kszy, móg ł by sta ć si ę gwiazd ą. Galileusz odkry ł cztery ksi ęż yce Jowisza prawie 400 lat temu. By ł y to pierwsze obiekty w przestrzeni kosmicznej odkryte za pomoc ą teleskopu. Od nazwiska odkrywcy nosz ą one nazw ę ksi ęż yców galileuszowskich. S ą to: Io, Europa, Ganimedes i Callisto. Ganimedes to najwi ę kszy ksi ęż yc w Uk ł adzie S ł onecznym. Pewne obszary jego powierzchni pokrywaj ą dziwne bruzdy, które ci ą gn ą si ę na tysi ą ce kilometrów. Callisto najbardziej przypomina nasz Ksi ęż yc. Jest ca ł kowicie pokryty kraterami. 16 lipca 1994 roku ogromne kawa ł ki komety Shoemaker - Levy 9 zderzy ł y si ę z Jowiszem. Gdyby to samo przydarzy ł o si ę Ziemi, si ł a uderzenia wyrzuci ł aby olbrzymie ilo ś ci py ł u w atmosfer ę. Zablokowa ł oby to ciep ł o i ś wiat ł o s ł oneczne, czyni ą c Ziemi ę znacznie zimniejsz ą. Od ł amki tej komety porusza ł y si ę z pr ę dko ś ci ą 60 km/s. Po nied ł ugim czasie eksplodowa ł y, a fontanna rozgrzanej materii kometarnej zmiesza ł a si ę z gor ą cymi gazami atmosfery Jowisza, które unios ł y si ę na wysoko ść kilku tysi ę cy kilometrów ponad warstw ę ob ł oków spowijaj ą cych planet ę olbrzyma. Gdy wyrzucona w gór ę materia opad ł a z powrotem ku stratosferze Jowisza, utworzy ł a ciemn ą plam ę w kszta ł cie pó ł ksi ęż yca. Otacza ł a ona niedu ż y, jeszcze ciemniejszy ś lad, który powsta ł w miejscu wtargni ę cia komety w atmosfer ę. Dwa dni pó ź niej inny od ł amek komety uderzy ł w Jowisza z tak ą si łą, ż e fontann ę wyrzuconej materii roz ś wietli ł blask przewy ż szaj ą cy jasno ść ca ł ej planety. Ostatecznie powierzchnia Jowisza zosta ł a naznaczona 21 ciemnymi pi ę tnami. Ś rednica ka ż dego z nich przewy ż sza ł a ś rednic ę Ziemi. Tutaj znajduje si ę zestawienie satelitów naturalnych Jowisza.Tutaj

12 Saturn Saturn jest szóst ą planet ą od S ł o ń ca, drug ą co do wielko ś ci, po Jowiszu, planet ą naszego Uk ł adu. Jest jedn ą z planet zewn ę trznych, gazowych gigantów. Jest bardzo zimny poniewa ż znajduje si ę bardzo daleko od S ł o ń ca i otrzymuje od niego zaledwie 1/10 ilo ś ci ciep ł a i ś wiat ł a co Ziemia. Pier ś cienie wokó ł Saturna, odkryte przez Galileusza, czyni ą go jedn ą z najpi ę kniejszych planet Uk ł adu S ł onecznego. S ą ich setki a rozci ą gaj ą si ę one na przestrzeni tysi ę cy kilometrów. Prawdopodobnie sk ł adaj ą si ę z milionów bry ł lodu o ś rednicy od kilku centymetrów do kilkudziesi ę ciu metrów, które s ą widoczne za pomoc ą teleskopu. Ich grubo ść wynosi zaledwie oko ł o 10 metrów. Najprawdopodobniej pier ś cienie tworzy materia ł, z którego kiedy ś mia ł si ę uformowa ć ksi ęż yc. Siedem spo ś ród pier ś cieni jest oznaczonych kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, D, E, F i G. Okres obiegu Saturna wokó ł w ł asnej osi trwa prawie 11 godzin. Atmosfera jego sk ł ada si ę g ł ównie z wodoru, helu i amoniaku. Tytan, najwi ę kszy z ksi ęż yców Saturna, jest jedynym ksi ęż ycem w Uk ł adzie S ł onecznym otoczonym atmosfer ą podobn ą do ziemskiej. Inny ksi ęż yc Saturna, Phoebe, nie powsta ł w otoczeniu planety, lecz zosta ł przechwycony przez jej si ł y grawitacyjne. Zawiera on du ż o mniej lodu i wi ę cej ska ł ni ż inne ksi ęż yce Saturna. Phoebe okr ąż a planet ę w kierunku odwrotnym od wi ę kszo ś ci pobliskich ksi ęż yców, jej orbita jest mocno nachylona do równika planety. W maju 2005 roku odkryto kolejnych 12 ksi ęż yców Saturna, co daje łą cznie liczb ę 46. Tutaj znajduje si ę zestawienie wszystkich satelitów naturalnych Saturna.Tutaj Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 1427 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 29 lat 167 dni Okres rotacji: 10 h 14 min Ś rednica (km): 120660 Masa (Ziemia = 1): 95,1 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 755 G ę sto ść (g/cm³): 0,7 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 9,6 Liczba znanych ksi ęż yców: 46

13 Uran jest kolejn ą spo ś ród planet zewn ę trznych, b ę d ą cych gazowymi olbrzymami. Z Ziemi jest ledwo widoczny nawet przez teleskop gdy ż znajduje si ę w odleg ł o ś ci 2870 mln km od S ł o ń ca. W 1781 roku Brytyjczyka, Williama Herschel'a, odkry ł t ę planet ę obserwuj ą c niebo przez w ł asnor ę cznie zbudowany teleskop. Przez to, ż e nachylenie p ł aszczyzny równika Urana do p ł aszczyzny jego orbity wynosi 98o, planeta wiruje wokó ł w ł asnej osi ruchem wstecznym. Jego pole magnetyczne jest 3 razy silniejsze ni ż na naszej planecie. Pier ś cienie Urana, których jest 11, s ą bardzo niewyra ź ne i ci ęż ko je zobaczy ć z Ziemi. S ą jednak mocniejsze od pier ś cieni Jowisza, a odkryto je w 1977 roku. Uran zielonkawy kolor zawdzi ę cza chmurom metanu w górnych warstwach atmosfery. Ró ż nice temperatur nie s ą du ż e. Od -208°C do - 212°C. Wiele wiadomo ś ci o Uranie przekaza ł na Ziemi ę "Voyager 2". Dopiero od tej pory znamy dok ł adnie czas obrotu Urana. Uran wyró ż nia si ę w ś ród gazowych gigantem tym, ż e nie ma skalnego j ą dra. Górna warstwa jego atmosfery sk ł ada si ę g ł ównie z wodoru i helu, a w warstwach ni ż szych tworz ą si ę metanowe chmury. Metan poch ł ania ś wiat ł o czerwone, dlatego te ż Uran ogl ą dany z przestrzeni kosmicznej jest zielono - niebieski. Tutaj znajduje si ę zestawienie wszystkich satelitów naturalnych Urana.Tutaj Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 2870 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 84,014 lat Okres rotacji: 10 h 49 min Ś rednica (km): 51108 Masa (Ziemia = 1): 14,5 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 52 G ę sto ść (g/cm³): 1,27 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 6,8 Liczba znanych ksi ęż yców: 27Uran

14 Neptun jest najbardziej odleg łą planet ą gazow ą i jest najmniejszy spo ś ród nich. Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca trwa blisko 165 lat, a porusza si ę ona ze ś redni ą pr ę dko ś ci ą 5,4 km/s. J ą dro Neptuna stanowi oko ł o 50% jego obj ę to ś ci i jest ska ł i lodu. Otacza je amoniak i metan, co nadaje mu niebieskie zabarwienie. Pr ę dko ść wiatrów dochodzi do 2,5 tys. km/h. Wyst ę puj ą tam równie ż burze w formie wielkiej ciemnej plamy. Na jednym z ksi ęż yców Neptuna, lodowym Trytonie, odkryto gejzery. Sonda Voyager 2 potwierdzi ł a wcze ś niejsze przypuszczenia o istnieniu pier ś cieni wokó ł Neptuna. Na skutek oddzia ł ywa ń z satelitami magnetosfera Neptuna ma zmienn ą geometri ę. Tutaj znajduje si ę zestawienie wszystkich satelitów naturalnych Neptuna.Tutaj Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 4497 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 164,78 lat Okres rotacji: 15 h 40 min Ś rednica (km): 49530 Masa (Ziemia = 1): 17,2 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 44 G ę sto ść (g/cm³): 1,77 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 5,4 Liczba znanych ksi ęż yców: 13Neptun

15 Pluton, dziewi ą ta planeta Uk ł adu S ł onecznego, jest najbardziej odleg łą planet ą gazow ą. Znajduje si ę tak daleko od S ł o ń ca, w odleg ł o ś ci 5900 mln km, ż e jest on lodow ą kul ą. Jest pi ę ciokrotnie mniejszy ni ż Ziemia, dlatego jest bardzo ma ł o widoczny. Ś rednica Plutona wynosi 2350 km. Jego orbita jest wyd ł u ż ona i przecina si ę z orbit ą Neptuna, przez co czasem przez 20 lat znajduje si ę bli ż ej S ł o ń ca ni ż Neptun. Kiedy Pluton jest najbardziej oddalony od S ł o ń ca, atmosfera zamarza i pokrywa powierzchni ę planety szronem. Pluton ma cienk ą i rzadk ą, ś ladow ą atmosfer ę, z ł o ż on ą g ł ównie z metanu. Zosta ł on odkryty w 1930 roku przez Clyde'a Tombaugh'a. Ma on jeden ksi ęż yc, zwany Charonem. Wielko ś ci ą si ę ga on po ł owy planety i porusza si ę on po orbicie bliskiej Plutona. Znaleziono go dzi ę ki temu, ż e astronomowie zauwa ż yli na fotografii wybrzuszenie w jednej strony planety. Jak si ę pó ź niej okaza ł o, by ł nim w ł a ś nie Charon. Jest on prawie dwa razy mniejszy od Plutona, co sprawia, ż e Pluton i Charon s ą w ł a ś ciwie podwójn ą planet ą. Odleg ł o ść od S ł o ń ca w mln km: 5900 Okres obiegu wokó ł S ł o ń ca: 248,4 lat Okres rotacji: 6,4 doby Ś rednica (km): 2350 Masa (Ziemia = 1): 0,02 Obj ę to ść (Ziemia = 1): 0,005 G ę sto ść (g/cm³): 1,99 Pr ę dko ść ruchu po orbicie (km/s): 4,7 Liczba znanych ksi ęż yców: 1 Pluton


Pobierz ppt "Dalej S ł o ń ce Ziemia Merkury Wenus Ksi ęż yc Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton O uk ł adzie s ł onecznym Kliknij na planet ę By si ę o niej czego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google