Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słońce – centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa Ziemi gwiazda która powstała niemal 5 miliardów lat temu. Znajduje się w odległości 149.600.000km.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słońce – centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa Ziemi gwiazda która powstała niemal 5 miliardów lat temu. Znajduje się w odległości 149.600.000km."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Słońce – centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa Ziemi gwiazda która powstała niemal 5 miliardów lat temu. Znajduje się w odległości km od naszej planety. Słońce to najjaśniejszy obiekt na niebie i główne źródło energii docierającej do Ziemi.

4 Słońce zbudowane jest głównie z wodoru (70%) i helu (28%). Zawiera również domieszki (2%) pierwiastków cięższych. Średnica jądra wynosi ok km, ale zawiera się w nim 60% słonecznej masy. D o z a ć m i e n i a S ł o ń c a d o c h o d z i w t e d y g d y K s i ę ż y c z n a j d z i e s i ę m i ę d z y Z i e m i ą a S ł o ń c e m.

5 Merkury – najbardziej wewnętrzna w Układzie Słonecznym i druga co do wielkości (4878km) planeta obiegająca Słońce w ciągu 87 dni. W dzień temperatura wynosi średnio 400C, dochodząc nawet do 600C, nocą spada do - 180C. Planeta ta nie ma księżyców.

6 Merkury może być obserwowany tylko po zmierzchu lub przed świtem i nisko nad horyzontem. Gęstość Merkurego, 5,4 razy większa od gęstości wody, sugeruje, że we wnętrzu planety znajduje się rozległe żelazno-niklowe jądro. R o k n a M e r k u r y m r ó w n a s i ę 8 8 d n i o m n a Z i e m i. J e d e n d z i e ń n a M e r k u r y m o d p o w i a d a d n i o m z i e m s k i m.

7 Wenus – druga w kolejności od Słońca planeta Układu Słonecznego, średnica 12200km; masa 81% masy Ziemi, okres obiegu wokół Słońca 224,7 dnia; okres obiegu wokół własnej osi 243 dni.

8 Wenus otoczona jest gęstą atmosferą (składa się głównie z dwutlenku węgla- 96% i azotu-3%). Przy powierzchni ciśnienie wynosi ok. 90 atmosfer, a temperatura ok. 480 stopni. W e n u s n a z y w a n a j e s t G w i a z d ą W i e c z o r n ą, g d y w i d a ć j ą w i e c z o r e m i j u t r z e n k ą, g d y ś w i e c i n a d r a n e m.

9 Ziemia – trzecia planeta w Układzie Słonecznym. Jest największą spośród Planet Ziemiopodobnych (6378km). Ziemia obraca się wokół własnej osi w ciągu 23 godz. i 56 min. i 4,09 sekundy. Obieg wokół Słońca trwa 365 dni, 6 godz., 9 min. i 10 sek.

10 Ziemia ma jednego naturalnego satelitę – Księżyc. Ziemia otoczona jest gazową atmosferą składającą się głównie z azotu i tlenu oraz Magnetosferą. 2/3 powierzchni planety pokrywa woda. Średnia temperatura powierzchni wynosi 13C. Z i e m i a j e s t j e d y n ą p l a n e t ą, k t ó r e j n a z w a n i e w y w o d z i s i ę z m i t o l o g i i g r e c k i e j l u b r z y m s k i e j.

11 Mars – czwarta wg odległości od Słońca planeta. Czas obrotu wokół własnej osi wynosi 24 godz., 37 min. 23 sek., jest więc prawie taki sam jak na Ziemi. Temperatury wahają się od +30C w dzień na równiku do –150C zimą na biegunach. Powierzchnia Marsa to zaledwie 28% powierzchni Ziemi.

12 Mars ma dwa małe księżyce: Fobosa i Dejmosa. Powierzchnia Marsa oglądana przez teleskop wygląda jak pomarańczowoczerwo na tarcza z nieostrymi ciemniejszymi plamami, które dawniej uważano za morza. N i e g d y ś s ą d z o n o, ż e k a n a ł y d o s t r z e ż o n e n a p o w i e r z c h n i M a r s a w r o k u b y ł y d z i e ł e m i s t o t ż y w y c h.

13 Jowisz – największa planeta Układu Słonecznego okrąża Słońce w przeciągu 11,86 lat. Okres obrotu wokół własnej osi wynosi 9godz i 50min. Średnica równikowa wynosi km, a bieguna km. To spłaszczenie wynika z szybkiego wirowania Jowisza.

14 Masa Jowisza jest większa niż podwojona masa wszystkich pozostałych planet, ale jego gęstość, 1,3g/cm3 sugeruje, że jest on zbudowanych głównie z lekkich pierwiastków, wodoru i helu. W i d o c z n a n a p o w i e r z c h n i J o w i s z a c z e r w o n a p l a m a t o o z n a k a o b e c n o ś c i f o s f o r u.

15 Saturn – szósta wg oddalenia od Słońca, planeta Układu Słonecznego i druga pod względem wielkości ( km). Czas obiegu wokół Słońca wynosi 29,46 lat. Saturn obraca się wokół własnej osi w ciągu 10 godz. i 14 min.

16 Saturn jest planetą o najniższej średniej gęstości. Saturn oglądany przez teleskop wyróżnia się przede wszystkim jasnym pierścieniem. W rzeczywistości jest to ciasny układ wielu pierścieni leżących w płaszczyźnie równika planety. G ę s t o ś ć S a t u r n a j e s t t a k m a ł a ( 0, 7 g / c m ) ż e u n o s i ł b y s i ę n a p o w i e r z c h n i w o d y ! ! !

17 Uran – siódma wg oddalenia od Słońca planeta w Układzie. Jest pierwszą, jaka została odkryta dopiero przez teleskop – dokonał tego w 1781 William Herschel. Jest jedną z planet jowiszowych.

18 Jowisz ma średnicę równikową ok km, masę 14,5 razy większą od masy Ziemi i gęstość 1,3 razy większą od gęstości wody. Uran obiega Słońce raz na 84,01 lata w odległości zmieniającej się między 18,31 j.a. a 20,07 j.a. D z i e ń n a U r a n i e t r w a 4 2 l a t a, a p o n i m z a p a d a t r w a j ą c a 4 2 l a t a n o c ! ! !

19 Neptun – ósma wg odległości od Słońca planeta, obierająca je raz na 164,79 lat w prawie stałej odległości równej 30,06 j.a. Jest najodleglejszą z Planet Olbrzymów. Jest czterokrotnie większa niż Ziemia.

20 Średnica Neptuna wynosi km, masa jego 17,6 razy przewyższa masę Ziemi, a gęstość równa się 1,76g/cm3. Koło tej planety krąży 8 znanych księżyców; największe – Tryton i Nereida. O g r o m n a c i e m n a p l a m a z d r a d z a g i g a n t y c z n y h u r a g a n, k t ó r e g o p r ę d k o ś ć m o ż e o s i ą g a ć k m / m.

21 Gwiazdozbiór – jeden z 88 obszarów nieba, na której zostało ono podzielone. Każda gwiazda, galaktyka czy inne ciało niebieskie znajduje się w jakimś gwiazdozbiorze. W s t a r o ż y t n o ś c i g w i a z d o z b i o r a m i b y ł y f a n t a s t y c z n e w z o r y p r z y p o m i n a j ą c e k s z t a ł t e m m i t o l o g i c z n y c h h e r o s ó w.

22 Mała niedźwiedzica – gwiazdozbiór nieba północnego zawierający i otaczający północny biegun niebieski. Najjaśniejszą gwiazdą jest drugiej wielkości gwiazdowej Gwiazda Polarna. M a ł a n i e d ź w i e d z i c a w j ę z y k u ł a c i ń s k i m t o U r s a M i n o r.

23 Wielka Niedźwiedzica - Gwiazdozbiór biegunowy nieba północnego, a zarazem trzecia co do wielkości konstelacja nieba. Najjaśniejsze gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy tworzą charakterystyczny i łatwy do odszukania na niebie układ Wielkiego Wozu W i e l k a N i e d ź w i e d z i c a w j ę z y k u ł a c i ń s k i m t o U r s a M a i o r.

24 Komety są ciałami zbudowanymi ze zmrożonych gazów i pyłu, które krążą wokół Słońca po bardzo wydłużonych orbitach. W Układzie Słonecznym istnieje blisko tysiąc miliardów komet. P i e r w s z ą a s t e r o i d ą ( p l a n e t o i d ą ), o d k r y t ą w , b y ł C e r e s. D o d z i ś d o l i c z o n o s i ę p o n a d a s t e r o i d.

25 Kometa Halleya – kometa porusza się po swej orbicie ruchem wstecznym, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu planet. K o m e t a z o s t a ł a n a z w a n a n a z w i s k i e m s ł y n n e g o a n g i e l s k i e g o a s t r o n o m a E d m o n d a H a l l e y a.

26 Meteoryty są najmniejszymi cząstkami materii Układu Słonecznego. Tylko największe z nich mogą przetrwać przejście przez atmosferę i dotrzeć do powierzchni Ziemi jako meteoryt. N a j w i ę k s z y m e t e o r y t z o s t a ł o d n a l e z i o n y w r o k u w N a m i b i i ; w a ż y 6 0 t o n.

27 Droga mleczna – gęste pasmo słabych gwiazd rozciągające się naokoło sfery niebieskiej i dzielące ją na mniej więcej równe części. Widzimy Drogę Mleczną ponieważ Słonce, a zatem i Ziemia, znajdują się blisko płaszczyzny dysku galaktycznego. W i e l e z w i d o c z n y c h w D r o d z e M l e c z n e j p r z e r w j e s t s p o w o d o w a n a p r z e z c i e m n e m g ł a w i c e.

28


Pobierz ppt "Słońce – centralne ciało Układu Słonecznego, najbliższa Ziemi gwiazda która powstała niemal 5 miliardów lat temu. Znajduje się w odległości 149.600.000km."

Podobne prezentacje


Reklamy Google