Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

2 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Nadchodzący czas, to czas umysłowego robotnika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się. PETER DRUKER

3 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY K S P PIRAMIDA TAYLORA – I połowa XX wieku KADRA KIEROWNICZA SPECJALIŚCI PRACOWNICY WYKONAWCY

4 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY STRUKTURA LIŚCIA – II połowa XX wieku MENEDŻEROWIE SAMODZIELNI SPECJALIŚCI PRACOWNICY - WYKONAWCY

5 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY STRUKTURA GRZYBA – przełom XX i XXI wieku LIDERZY SAMODZIELNI SPECJALIŚCI PRACOWNICY - WYKONAWCY

6 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY CZYNNIKI WARUNKUIJĄCE ZMINAY NA RYNKU PRACY XXI WIEKU: CZYNNIKI WARUNKUIJĄCE ZMINAY NA RYNKU PRACY XXI WIEKU: globalizacja gospodarki globalizacja gospodarki rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych rozwój i upowszechnianie technologii teleinformatycznych wzrost znaczenia sektora usług wzrost znaczenia sektora usług zmieniający się system wartości zmieniający się system wartości wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji wzrost poziomu wykształcenia i stałe podnoszenie kwalifikacji częste zmiany miejsca pracy częste zmiany miejsca pracy wzrost samozatrudnienia (konieczność tworzenia sobie miejsca pracy) wzrost samozatrudnienia (konieczność tworzenia sobie miejsca pracy)

7 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Zmiana - to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji - to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji Psychologia organizacji

8 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Zmiana luka luka Teraźniejszość Przyszłość (to, co znane, (to, co nieznane, oczywiste) niejasne) oczywiste) niejasne)

9 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Postrzeganie zmian przez człowieka: zapowiedź potencjalnych zagrożeń, strat zapowiedź potencjalnych korzyści, sukcesów

10 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Konsekwencje zmian dla firm: zdolność do zmian zdolność do uczenia się otwartośćdynamiczność

11 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Globalizacja, a zmiana oczekiwań wobec współczesnych firm i ich pracowników Procesy globalizacyjne, nowe otoczenie człowieka, nowy świat Zmiany w firmie, nowy wizerunek firmy Zmiana oczekiwań wobec pracowników, nowy wizerunek pracownika

12 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Stała, nie zmieniająca się Elastyczna, zmieniająca się Stabilne, bezpieczne miejsce pracy, realizowanie zadań zawodowych jak najdłużej przez cały okres aktywności zawodowej w jednej firmie Mało stabilne miejsce pracy, umiejętność radzenia sobie ze zmianami, potrzeba bycia elastycznym, gotowym do przekwalifikowania się Struktura firmy

13 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Stabilna hierarchia pionowa Spłaszczenie hierarchii, hierarchia pozioma Umiejętność funkcjonowania w określonej roli w zależności od zajmowanego miejsca w hierarchii Umiejętność współpracy w zespole, większa samodzielność, odpowiedzialność. Profesjonalizm, fachowość, kreatywność - gwarancją sukcesu Hierarchia organizacyjna

14 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Znalezienie właściwych ludzi na właściwe miejsce Zarządzanie zasobami ludzkimi Człowiek jednym z trwałych, mało zmieniających się elementów organizacji. Podnoszenie kwalifikacji w okresowych szkoleniach pracowniczych. Rola pracownika raczej bierna. Wspieranie i motywowanie pracowników do wykorzystania własnych zasobów. Zaangażowanie pracownika, wysoka motywacja. Rola czynna Cele organizacji

15 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Firma dużą, rozbudowana Firma odchudzona Wykonywanie stabilnych niezmiennych zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, możliwość planowania stabilnej kariery. Większa liczba zadań, obciążenie dodatkowymi obowiązkami, wyczerpanie, niepewność pracy, niemożność planowania stabilnej kariery. Wielkość firmy

16 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Silna tożsamość organizacyjna Słaby związek z firmą Lojalność i przywiązanie do firmy – czasowe i terytorialne (trudność zmiany miejsca pracy oraz zamieszkania). Silniejszy związek z wykonywaną pracą a nie z firmą, łatwość zmiany miejsca pracy i zamieszkania. Tożsamość organizacyjna

17 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Kariera liniowa, stopniowy awans Uczenie się przez całe życie Kariera realizowana w jednej firmie, korzystanie zasobów firmy (doświadczenie, kontakty) brak konieczności planowania kariery, długotrwałe zatrudnienie. Kariera jako pełne realizowanie aspiracji jednostki oraz planów firmy. Konieczność planowania kariery uwzględniającej potrzebę uczenia się. Zmiana modelu kariery

18 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Stabilne, dające się przewidzieć warunki otoczenia Zmieniające się wymagania i oczekiwania otoczenia Realizowanie stałych nie zmieniających się w czasie zadań. Stabilność planowania i przewidywania. Szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany, przystosowywanie się do zmian, kreatywność. Otoczenie firmy

19 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Decyzje podejmowane centralnie Decentralizacja, delegowanie uprawnień Źródło władzy nierozłącznie związane z rangą zajmowanego stanowiska, skuteczne realizowanie poleceń gwarancją uniknięcia ryzyka. Centralne decyzje zmniejszają się na rzecz współpracy i samodzielności, większa partycypacja w decydowaniu, zespołowe podejmowanie decyzji. Decyzje kierownicze

20 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY KONSEKWENCJE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW Obszar zmiany KonsekwencjeniekorzystneKonsekwencjepozytywne Strukturaorganizacyjna Brak stałości zatrudnienia,zagrożenie utratą pracy Rozwój, dążenie do doskonalenia,zdobywaniekwalifikacji

21 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Hierarchiaorganizacyjna Mniejsza liczba miejsc pracy, mniejsza możliwość awansu, większa intensywność pracyWiększasamodzielność,większaodpowiedzialność,kreatywność Wielkośćfirmy Przeciążenie, stres, przemęczenie; mała skuteczność działaniafirmy Większa sprawność działania, większa elastyczność, ekonomiczność, łatwiejsze przystosowanie się do zmian

22 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Zadania wobec pracowników Inercja, mała gotowość do uczenia się, mała elastyczność, bierność Uczenie się umiejętności rozpoznawania i rozwijania własnych zasobów, uczenie się brania losu w swoje ręce Otoczeniefirmy Poczucie niestabilności, konieczność stałego przystosowywania się do zmian Kreatywność, elastyczność, plastyczność, uczenie się przystosowywania do zmian

23 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Modelkariery Brak potrzeby planowania kariery, brak motywacji do uczenia się, podnoszenia własnych kwalifikacji Wykorzystywanie własnych zasobów,rozwój, uczenie się Decyzjekierownicze Lęk przed odpowiedzialnością za centralne decyzje, współodpowiedzial- ność pracownicza Partycypacja, tożsamość organizacyjna, współudział w zarządzaniu, uczenie się rozwiązywania problemów i współdziałania

24 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Tożsamośćorganizacyjna Brak zakorzenienia, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji Mobilność, niezależność, satysfakcja z pracy a nie z przynależności

25 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętności przywódcze łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich umiejętność pracy w zespole umiejętność efektywnego komunikowania się, zwięzłego wypowiadania swoich poglądów i racji oraz łatwość formułowania swoich myśli na piśmie

26 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętność zarządzania własnym czasem inicjatywa i umiejętność realizowania postawionych sobie celów kreatywność oraz umiejętność znajdywania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, a także szybkiego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach

27 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wymagania współczesnych firm wobec pracowników: umiejętność podejmowania efektywnych decyzji, rozwiązywania problemów oraz myślenia koncepcyjnego i analitycznego bardzo dobra znajomości języków obcych (szczególnie angielskiego)

28 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Cechy idealnego kandydata (absolwenta) do pracy Wykształcenie kierunkowe (często liczy się renoma uczelni) Wiedza specjalistyczna ( zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk inżynierskich) Znajomość języków obcych (co najmniej jednego w stopniu bardzo dobrym) Znajomość programów komputerowych Doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie studiów

29 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY komunikatywność komunikatywność systematyczność systematyczność kreatywność kreatywność samodzielność samodzielność zdolności analityczne zdolności analityczne chęć uczenia się chęć uczenia się dyspozycyjność dyspozycyjność motywacja motywacja entuzjazm entuzjazm zaradność uczciwość otwartość na doświadczenia umiejętność pracy w grupie stabilność emocjonalna odporność na stres optymizm umiejętności interpersonelne i predyspozycje osobowościowe : umiejętności interpersonelne i predyspozycje osobowościowe :

30 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY ZAWODY, KTÓRE BĘDĄ SIĘ NAJLEPIEJ ROZWIJAŁY INFORMATYKA, TELEINFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA INFORMATYKA, TELEINFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA Analityk systemów informatycznych Analityk systemów informatycznych Administrator sieci komputerowych Administrator sieci komputerowych Administrator baz danych Administrator baz danych Informatyk/specjalista ds. telekomunikacji Informatyk/specjalista ds. telekomunikacji Grafik komputerowy Grafik komputerowy Projektant stron www Projektant stron www Programista Programista Operator sprzętu komputerowego Operator sprzętu komputerowego Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci Specjalista ds. bezpieczeństwa sieci Specjalista ds. tworzenia i wdrażania systemów informatycznych Specjalista ds. tworzenia i wdrażania systemów informatycznych

31 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY LOGISTYKA I SPEDYCJA LOGISTYKA I SPEDYCJA Logistyk Logistyk SPRZEDAŻ DÓBR I USLUG SPRZEDAŻ DÓBR I USLUG Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel farmaceutyczny Przedstawiciel farmaceutyczny Specjalista ds. sprzedaży Specjalista ds. sprzedaży Merchendaiser (specjalista pozycjonowania produktu) Merchendaiser (specjalista pozycjonowania produktu) Telemarketer Telemarketer Specjalista ds. obsługi klienta Specjalista ds. obsługi klienta Pracownik call center Pracownik call center Doradca klienta Doradca klienta Negocjator Negocjator

32 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY TURYSTYKA/ROZRYWKA TURYSTYKA/ROZRYWKA Zawody związane z turystyką Zawody związane z turystyką Zawody związane z organizacją czasu wolnego Zawody związane z organizacją czasu wolnego PSYCHOTERAPIA PSYCHOTERAPIA Terapeuta Terapeuta Psycholog Psycholog Psychiatra Psychiatra PRAWNICY PRAWNICY INŻYNIEROWIE/SPECJALIŚCI INŻYNIEROWIE/SPECJALIŚCI Elektronicy Elektronicy Elektrotechnicy Elektrotechnicy Inżynier budowlany Inżynier budowlany architekt architekt

33 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY PUBLIC RELATION (PR) PUBLIC RELATION (PR) Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. marketingu Specjalista ds. PR Specjalista ds. PR Specjalista ds. komunikacji międzyludzkiej Specjalista ds. komunikacji międzyludzkiej HUMAN RESORCES (HR) HUMAN RESORCES (HR) Specjalista ds. personalnych Specjalista ds. personalnych Specjalista ds. rekrutacji Specjalista ds. rekrutacji Terener/szkoleniowiec Terener/szkoleniowiec REHABILITACJA I GERIATRIA REHABILITACJA I GERIATRIA Fizjoterapeuta Fizjoterapeuta Opiekun osób starszych Opiekun osób starszych Specjalista rehabilitacji ruchowej Specjalista rehabilitacji ruchowej

34 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY DORADCY DORADCY Doradca inwestycyjny Doradca inwestycyjny Doradca finansowy Doradca finansowy Doradca zawodowy Doradca zawodowy Doradca ds. funduszy europejskich Doradca ds. funduszy europejskich FINANSE I UBEZPIECZENIA FINANSE I UBEZPIECZENIA Analityk rynku Analityk rynku Specjalista ds. kredytów Specjalista ds. kredytów Specjalista ds. finansów Specjalista ds. finansów Ekonomista Ekonomista

35 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA Inspektor ochrony środowiska Inspektor ochrony środowiska Inżynier ochrony środowiska Inżynier ochrony środowiska Technolog recyklingu Technolog recyklingu Edukator ekologiczny Edukator ekologiczny USŁUGI USŁUGI Archiwista dokumentów elektronicznych Archiwista dokumentów elektronicznych Pracownik usług domowych Pracownik usług domowych Pracownik usług gastronomicznych Pracownik usług gastronomicznych Pracownik usług ochrony Pracownik usług ochrony Robotnik budowlany Robotnik budowlany Goniec Goniec Bagażowy Bagażowy Portier Portier

36 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Spółki giełdowe Spółki giełdowe Biura maklerskie Biura maklerskie Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Bankowość Bankowość Ubezpieczenia Ubezpieczenia Towarzystwa emerytalne Towarzystwa emerytalne Leasing Leasing Sprzedaż ratalna Sprzedaż ratalna Telekomunikacja – producenci i operatorzy Telekomunikacja – producenci i operatorzy Produkcja oprogramowania Produkcja oprogramowania Produkcja elektronicznego sprzętu biurowego Produkcja elektronicznego sprzętu biurowego Media Media Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Poligrafia Poligrafia Motoryzacja Motoryzacja Transport Transport Budownictwo Budownictwo BRANŻE PRZYSZŁOŚCI:

37 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY NOWE ZAWODY: NOWE ZAWODY: Mediator Mediator Negocjator Negocjator Menadżer programów pomocy pracownikom Menadżer programów pomocy pracownikom Prawnik zajmujący się sprawami zdrowotnymi Prawnik zajmujący się sprawami zdrowotnymi Rehabilitant geriatryczny Rehabilitant geriatryczny Organizator pracy wirtualnej Organizator pracy wirtualnej Etyczny haker Etyczny haker Specjalista ds. komunikacji międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania Specjalista ds. komunikacji międzykulturowej i międzykulturowego zarządzania Specjalista ds. zarządzania zmianą Specjalista ds. zarządzania zmianą

38 WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Czarnul Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi (w prezentacji wykorzystano materiał E. Turskiej, UŚ)


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google