Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo imprez masowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo imprez masowych"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo imprez masowych
- na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

2 Definicja imprezy masowej
Za imprezę masową uznaje się każdą imprezę masową artystyczno – rozrywkową, a także masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej (art.3 pkt 1) Zmiany w porównaniu do ustawy wcześniejszej : orzeczenie II SA/Po 458/10

3 Impreza masowa artystyczno – rozrywkowa

4 Impreza masowa artystyczno – rozrywkowa
- każda impreza artystyczna lub rozrywkowa, która ma odbyć się: na stadionie, w obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy, w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy (art. 3 pkt. 2)

5 Masowa impreza sportowa
-ma na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej

6 Masowa impreza sportowa
zorganizowana może być: a) na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy, lub też b) na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej (art. 3 pkt 3).

7 Mecz piłki nożnej - masowa impreza sportowa, mająca na celu współzawodnictwo w piłce nożnej, organizowana na stadionie lub innym obiekcie sportowym, na którym liczba miejsc udostępnionych przez organizatora wynosi nie mniej niż 1000 ( art. 3 pkt 4).

8 Impreza masowa podwyższonego ryzyka
impreza masowa, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania uczestników, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji (art. 3 pkt. 5)

9 Impreza masowa ? Zgodnie z art. 3 pkt. 1a) do 1f) ustawy imprezą masową nie są min. imprezy organizowane w : teatrach, operach i operetkach, bibliotekach, kinach, szkołach i placówkach oświatowych, jak również imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

10 Bezpieczeństwo imprezy masowej
- spoczywa przede wszystkim na jej organizatorze, czyli na każdej osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przeprowadzającej imprezę masową przeprowadzenie tej samej imprezy przez kilka osób? – wyrok IV SA/Po 524/08 (+) konieczność współpracy organizatora imprezy min. z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, wojewodą, z Policją, służbą zdrowia, Państwową Strażą Pożarną, a także w razie potrzeby z innymi służbami i organami (art. 5§3)

11 Bezpieczeństwo imprezy masowej
Zadania organizatora w miejscu imprezy: zapewnienie służby porządkowej i informacyjnej wyznaczenie zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz miejsca, w którym udzielana będzie pomoc medyczna, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służbom ratowniczym zorganizowanie łączności między podmiotami zabezpieczającymi imprezę masową, a także sprzętu ratowniczego i gaśniczego opracowanie i udostępnienie regulaminu obiektu oraz regulaminu imprezy masowej, jak również instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia ponadto liczne uprawnienia

12 Bezpieczeństwo imprezy masowej
Służby porządkowe i informacyjne - pierwsza z owych służb działa na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na czas trwania imprezy, służba informacyjna natomiast ma na celu zapewnić bezpieczeństwo jej uczestników, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych (art.19)

13 Służby porządkowe i informacyjne
- współdziałają min. przy: sprawdzaniu i stwierdzaniu uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie, a w razie braku tych uprawnień do jej opuszczenia, legitymowaniu osób w celu ustalenia ich tożsamości, a także przy przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w razie podejrzenia usiłowania wniesienia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, wydawaniu poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub regulamin imprezy masowej bądź regulamin obiektu, a ostatecznie również przy wezwaniu do opuszczenia imprezy (art.20§1).

14 Służby porządkowe i informacyjne
Obowiązki służb porządkowych: odmowa wstępu na imprezę masową osobom, w stosunku do których wydano orzeczenie o zakazie wstępu stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub innych technik obrony, a także kajdanek oraz miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr Obowiązki służb informacyjnych: informowanie uczestników imprezy o udogodnieniach, wymogach bezpieczeństwa, umiejscowieniu punktów medycznych czy gastronomicznych, a także nadzorowanie wejścia i wyjścia

15 Gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. imprez masowych
organ właściwy upoważniony do gromadzenia informacji tego typu? - Komendant Główny Policji (art.36§1) baza danych ? możliwość przekazywania informacji innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania, takim jak min. komendanci wojewódzcy i powiatowi (rejonowi, miejscy) Policji, prokuratorzy czy sądy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przez bezpośrednie doręczenie do komisariatu lub komendy

16 Gromadzenie i przetwarzanie informacji dot. imprez masowych
Baza danych zawiera informacje o: osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne za czyn dot. imprezy masowej oraz o osobach, które zostały już za w/w czyny prawomocnie skazane miejscu, czasie, rodzaju imprezy i podjętych działaniach w ramach reakcji na naruszany porządek i bezpieczeństwo imprezy masowej obiektach, na których przeprowadzane są masowe imprezy sportowe o klubach, organizacjach czy stowarzyszeniach kibiców

17 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
wydawane w formie decyzji administracyjnej wniosek o wydanie takiego zezwolenia składa organizator do rąk wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy (art.25§1) obowiązuje opłata skarbowa w wys. 82 zł, organ właściwy wyraża zgodę lub odmawia wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej co najmniej 7 dni przed planowanym jej rozpoczęciem

18 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Do wniosku należy dołączyć min.: opinie komendantów powiatowych Policji, Państwowej straży pożarnej, kierownika pogotowia ratunkowego i państwowego inspektora sanitarnego, dotyczące niezbędnej wielkości sił i środków na zabezpieczenie imprezy masowej (art.25§1 pkt.2), regulamin i program imprezy, regulamin obiektu, w którym się ona odbędzie, Informację o liczbie miejsc oraz liczbie służb porządkowych i informacyjnych wskazać zainstalowane urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz (art.25§4, 26§1)

19 Obowiązek kontroli bezpieczeństwa imprezy
w przypadku imprez masowych podwyższonego ryzyka organ wydający zezwolenie ma obowiązek kontrolowania zgodności jej przebiegu z określonymi warunkami, przy pozostałych imprezach jest to fakultatywne (art.31§1,2) decyzja o przerwaniu imprezy masowej (art.31§4) – gdy kontrola organów uprawnionych wykaże niespełnienie warunków określonych w zezwoleniu jeżeli kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej wypadnie negatywnie, możliwe jest jej przeprowadzenie bez udziału publiczności lub zakazanie organizatorowi przeprowadzania imprez masowych na terenie województwa lub jego części

20 Odmowa wydania zezwolenia
następuje, gdy organizator : nie dołączy do wniosku wymaganych załączników lub opinii, albo nie spełni innych narzuconych mu przez ustawę obowiązków i wymogów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas trwania imprezy (art.29§4). organizatorowi przysługuje odwołanie od decyzji organu do samorządowego kolegium odwoławczego, którego termin rozpatrzenia wynosi 4 dni

21 Odpowiedzialność za szkodę
w odniesieniu do szkód poniesionych przez Policję, Żandarmerię Wojskową, straż miejską, Państwową Straż Pożarną, służbę zdrowia czy inne jednostki w czasie trwania imprezy organizator jest zobowiązany do zwrotu równowartości zniszczonego lub uszkodzonego mienia (art.52§1), w odniesieniu do szkód odniesionych przez osoby w niej uczestniczące, ponosi on odpowiedzialność cywilną na zasadzie umowy ubezpieczenia, do której zawarcia jest on zobowiązany (art.53§1), a o której szczegółowym zakresie decyduje minister właściwy do spraw instytucji finansowych wraz z ministrem kultury i sportu.

22 Przestępstwa i wykroczenia
niewykonanie polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu przez służby porządkowe lub informacyjne zagrożone jest grzywną nie niższą niż 2000 zł; podobnie w przypadku niewykonania polecenia Policji lub Żandarmerii Wojskowej (art. 54,55), wnoszenie lub posiadanie na imprezie masowej napojów alkoholowych podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 2000 zł (art.56), za wdzieranie się w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, na teren, na którym rozgrywają się zawody sportowe, albo nieopuszczenie miejsca takiego wbrew żądaniu osoby uprawnionej grozi kara grzywny nie mniejsza niż 180 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3 (art.60§1)

23 Przestępstwa i wykroczenia
rzucanie podczas trwania imprezy masowej takimi przedmiotami, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa jej uczestników zagrożone jest karą grzywny nie mniejszą niż 120 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2 (art.60§2), prowokowanie kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej przez spikera zawodów podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności (art.61)

24 I po imprezie;) THE END


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo imprez masowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google