Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- obejmuje trzy województwa:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- obejmuje trzy województwa:"— Zapis prezentacji:

1

2 - obejmuje trzy województwa:
REALIZACJA PROJEKTU - obejmuje trzy województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie w okresie październik 2009 – sierpień 2012.

3 ODBIORCAMI BEZPOŚREDNIMI PROJEKTU SĄ
Uczniowie klas pierwszych gimnazjów – obecnie klas drugich. Uczniowie chętni do uczestnictwa w projekcie przez 3 lata szkolne zostali przydzieleni do 2 grup dziesięcioosobowych MARLENA KUFEL HUBERT ADAMCZYK NATALIA PILIMON ADAM BIJAK AGATA PILIMON JOANNA NAWROCKA MAGDALENA LIS MAGDALENA PIETRUCHA EWELINA CIEŚLIK TOMASZ WIŚNIEWSKI ROKSANA RUSIECKA OLIWIA NAWROCKA ALEKSANDRA GOTOWAŁA ARKADIUSZ SZYNIEC KLAUDIA CEPOWSKA ADAM WIŚNIEWSKI MAGDALENA BIJAK ADRIAN CIEŚLAK SAMANTA MARCINIAK BŁAŻEJ KSIĄŻEK Każdej grupie wytypowano nauczycieli jako opiekuna.

4 CELE PROJEKTU Projekt „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat” ma na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsiębiorczości i wykorzystania ich w praktyce. Adresowany jest do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów. W ramach utworzonych w szkołach Uczniowskich Grup Projektowych uczniowie mieli możliwości rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach.

5 KORZYŚCI DLA UCZNIÓW 1. Bezpłatny udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia matematyczno-fizyczne lub w zakresie przedsiębiorczości, prowadzonych przez nauczycieli oraz kadrę dydaktyczną uczelni wyższych . 2. Trzyletnie uczestnictwo w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne do uczenia się przez całe życie oraz do wyboru przyszłej drogi kształcenia i własnego rozwoju. 3. Praca w grupach projektowych w szkołach oraz w kołach naukowych w uczelniach wyższych umożliwi rozwój wiedzy i umiejętności z obszaru nauk matematyki i fizyki oraz z zakresu przedsiębiorczości, ponadto umożliwi rozwój umiejętności uczenia się, interpersonalne, komunikacyjne. 4. Wsparcie akademickie w pogłębianiu wiedzy i umiejętności poprzez realizację m.in. zajęć, spotkań, mentoringu, festiwali i wycieczek naukowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną uczelni wyższych. 5. Rozwój umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w tym e-learningu.

6 6. Uczestnictwo w grupie lub kole matematyczno – fizycznym umożliwi rozwój kompetencji naukowych i technicznych obejmujących zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, stosowanie wiedzy i metodologii w praktyce. 7. Uczestnictwo w grupie lub kole przedsiębiorczości umożliwi rozwój m.in. takich umiejętności jak: kreatywność, innowacyjność i umiejętność oceniania i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 8. Korzyścią dla uczniów będzie trzyletnia praca nad rozwijaniem zainteresowań z matematyki i fizyki lub przedsiębiorczości co da szansę osiągnięcia przez uczniów sukcesów na egzaminie gimnazjalnym. 9. Bezpośrednią korzyścią będzie nabycie przez uczniów umiejętności pracy zespołowej, stosowania wiedzy w praktyce, analitycznego, logicznego i twórczego myślenia. 10. Udział w projekcie będzie stanowił inspirację i motywację dla uczniów do wyznaczania celów edukacyjnych, co w przyszłości stanowić może solidną podstawę do podejmowania nauki na wyższych etapach kształcenia, a także do wyboru kierunku przyszłych studiów.

7 KORZYŚCI DLA SZKOŁY 1. Szkoła biorąc udział w projekcie została wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, który po zakończeniu projektu zostanie przekazany nieodpłatnie na jej własność. 2. W ramach zawiązanego Szkolnego Ruchu Naukowego stworzymy możliwość współpracy i integracji szkół z uczelniami wyższymi na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 3. Szkoła miała możliwość nieodpłatnego korzystania z portalu edukacyjnego projektu oraz wdrożenia wspólnego dla wszystkich uczniów systemu edukacji e-learningowej.

8 REALIZATORAMI PROJEKTU SĄ: Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.
Uniwersytet Szczeciński jest liderem projektu, który jest realizowany w okresie od października 2009 do sierpnia 2012 roku. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. organizuje zajęcia pozalekcyjne w szkołach, prowadzi portal projektu, stanowiący e-learningowe wsparcie edukacyjne i informacyjne uczniów biorących udział w projekcie oraz pozostałych uczniów i nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie. COMBIDATA dostarczy do szkół sprzęt dydaktyczny przewidziany do zakupu w ramach projektu PATRONI PROJEKTU Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

9 Przy pomocy naszych opiekunów opracowaliśmy następujące tematy projektowe:
Gęstość substancji, Potęgi w służbie pozycyjnych systemów liczbowych, Geometria trójkąta, Ruch, Ciekawa optyka, Wyrażenia algebraiczne, Opis statystyczny naszej klasy.

10 Przedstawimy teraz krótką prezentacje jednego
tematu projektu

11 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ID grupy:
98/9_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYKA I FIZYKA. Temat projektowy: Różne ciekawe historie związane z ruchem. Semestr/rok szkolny: I I / /2011.

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ w BACZYNIE ul. Szkolna 1 Baczyna

13 TEMAT PREZENTACJI: RUCH

14 CO TO JEST RUCH? Ruch - to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia.

15 Względność ruchu Ruch ciała zależy od wybranego układu odniesienia (tj. ciał pozostających w spoczynku względem których obserwujemy zmianę położenia ciała). Ruch w ujęciu filozoficznym napotykał na różnego rodzaju interpretacje (poglądy Arystotelesa i Galileusza). Zdefiniowanie układu odniesienia rozstrzygnęło wątpliwości dotyczące pojęcia ruchu.

16 Podstawowe prawa rządzące ruchem sformułował Izaak Newton i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku. Obecnie ruch ciał fizycznych opisują trzy teorie: mechanika klasyczna – opisująca ruch obiektów niezbyt małych i poruszających się niezbyt szybko, teoria względności: szczególna teoria względności – opisująca ruch ciał o prędkościach porównywalnych z prędkością światła, ale nie uwzględniająca grawitacji, ogólna teoria względności – uwzględniająca grawitację, mechanika kwantowa – opisująca zachowanie się obiektów małych (atomy, cząstki subatomowe).

17 PARAMETRY OPISUJĄCE RUCH:
przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym, tor – linia, po której porusza się ciało: w ruchu prostoliniowym torem jest linia prosta, w ruchu krzywoliniowym torem jest linia krzywa, droga – długość odcinka toru, czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu.

18 PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE
Rodzaje ruchów RUCH WZGLĘDNOŚĆ RUCHU SZYBKOŚĆ ŚREDNIA PROSTOLINIOWY KRZYWOLINIOWY JEDNOSTAJNY ZMIENNY PRZYSPIESZONY OPÓŹNIONY PRZYSPIESZENIE ZIEMSKIE

19 Ruch którego torem jest linia prosta.
Ruch Prostoliniowy Ruch którego torem jest linia prosta. JEDNOSTAJNY ZMIENNY

20 Ruch jednostajny prostoliniowy
Stosunek przebytej przez ciało drogi w stosunku do czasu jaki upłynął nazywamy prędkością (jeśli mamy na myśli wielkość wektorową) lub szybkością (gdy mamy na myśli wielkość skalarną – najczęściej używana). Podstawową jednostką jest metr na sekundę - Wzór opisujący prędkość V- szybkość S- droga t- czas

21 Wykresy w ruchu jednostajnym prostoliniowym
Wykres s(t) Wykres v(t) S(m) V(m/s) t(s) t(s)

22 POMIARY RUCHU JEDNOSTAJNEGO

23

24

25 Ruch i jego względność

26 Prędkość ulega zmianie. Ruch ten dzielimy na 2 grupy:
Ruch zmienny Prędkość ulega zmianie. Ruch ten dzielimy na 2 grupy: OPÓŹNIONY PRZYSPIESZONY

27 Ruch jednostajnie przyspieszony
Ruch w którym prędkość wzrasta. Przyspieszenie- wielkość wektorowa o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem prędkości. Wartość przyśpieszenia obliczamy wg wzoru: Jednostka przyśpieszenia:

28 Wzory w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Prędkość końcowa: Droga:

29 Wykresy w ruchu jednostajnie przyspieszonym

30 Ruch jednostajnie opóźniony
Ruch w którym wartość prędkości w każdej sekundzie maleje. Opóźnienie- wektor przeciwny do przyspieszenia. Jednostka opóźnienia jest taka sama jak wektora przyspieszenia

31 Wzory w ruchu jednostajnie opóźnionym
Prędkość: Droga:

32 Ruch krzywoliniowy Najprostszym przykładem tego ruchu jest ruch jednostajny po okręgu. Wartość prędkości w tym ruchu jest stała, a jej kierunek zmienia się nieustannie, przy czym pozostaje cały czas styczny do okręgu i prostopadły do promienia tego okręgu. Pojęcia opisujące ruch krzywoliniowy: Okres- czas jednego obiegu ciała po okręgu; Częstotliwość – liczba obiegów po okręgu w ciągu 1s

33 Szybkość liniowa w ruchu po okręgu
Określa długość toru po jakim porusza się ciało (obwód okręgu) do czasu jego obiegu (okres) Jednostką szybkości liniowej

34 Szybkość średnia Skalarna wielkość fizyczna równa stosunkowi drogi przebytej przez ciało do czasu w którym ona została przebyta. Δ s- całkowita długość toru Δt- czas niezbędny do przebycia toru

35 Wolniej i szybciej

36 Opracowanie pomiarów – wyznaczanie szybkości średnich

37

38

39

40 W ramach projektu organizowane były dla nas wykłady prowadzone przez wykładowców PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Dr Susło

41

42

43

44

45

46 Dr Ostrowski

47

48

49

50

51 Nasze grupy projektowe

52

53 OPRACOWAŁ : JAN KŁOSEK - OPIEKUN GRUPY


Pobierz ppt "- obejmuje trzy województwa:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google