Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011r. Działanie 9.2 w ramach PO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011r. Działanie 9.2 w ramach PO."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011r. Działanie 9.2 w ramach PO KL dla szkolnictwa zawodowego KONFERENCJA

2 - zasadnicze szkoły zawodowe * - technika * - szkoły policealne (co do rodzaju) * pod warunkiem, że nie są szkołami dla dorosłych.

3 Szkoły zawodowe samodzielnie – na podstawie upoważnienia organu prowadzącego (nie posiadają osobowości prawnej) Organy prowadzące ww. szkół Inne podmioty o ile składane przez nie projekty stanowią możliwy do realizacji typ projektu (program rozwojowy szkoły) i projekt dotyczy konkretnej szkoły/szkół za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły i organu prowadzącego Kto może składać wnioski?

4 Kto może uczestniczyć w projektach? uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych) kadra pedagogiczna szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) szkoły policealne partnerzy społeczno - gospodarczy pracodawcy

5 Przykłady finansowanych działań: zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne i pozaszkolne) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo- matematycznych doradztwo edukacyjno-zawodowe wprowadzanie nowych kierunków kształcenia wprowadzanie nowych systemów kształcenia (np. kształcenie modułowe) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących

6 Przykłady finansowanych działań: współpraca z pracodawcami, włączanie pracodawców do procesu kształcenia organizowanie praktyk i staży zawodowych (będących rozszerzeniem, wzbogaceniem, uatrakcyjnieniem w stosunku do tych wynikających z programu nauczania lub dotychczasowej działalności szkoły) finansowanie opiekunów praktyk doposażanie szkoły w nowoczesny sprzęt informatyczny i nowoczesne materiały dydaktyczne doposażanie szkolnych pracowni/warsztatów do nauki zawodu zatrudnianie do nauczania zawodu specjalistów w danej branży, nie będących nauczycielami

7 Działanie 9.2 w województwie podlaskim: Alokacja dla województwa podlaskiego: 18 mln euro (ok. 75 mln zł) dotychczas wykorzystano ok. 25 mln zł realizowanych jest 47 projektów w ramach których: - liczba szkół zawodowych które wdrożyły programy rozwojowe: 83 - liczba szkół zawodowych które wdrożyły programy rozwojowe we współpracy z przedsiębiorstwami: 72 - liczba uczniów którzy wzięli udział w atrakcyjnych stażach i praktykach zawodowych: 1250

8 Możliwy do realizacji typ projektu: Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia

9 Definicja programu rozwojowego wg SZOP: kompleksowo odpowiada na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów); Program rozwojowy jest odpowiedzią na problemy danej szkoły/placówki oświatowej, a ich diagnoza powinna być podstawą przyjętych rozwiązań ujętych w programie rozwojowym. Program rozwojowy powinien być kompleksową próbą rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co oznacza, że powinien w sposób możliwie jak najszerszy traktować istniejące potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły lub placówki. Nie może zatem stanowić programu rozwojowego projekt, który nie zawiera diagnozy potrzeb szkoły lub placówki oświatowej. Potrzeby danej szkoły mogą (i powinny w szczególności w odniesieniu do szkól zawodowych) wynikać z sytuacji na lokalnym lub regionalnym rynku pracy. Odpowiedź na powyższe potrzeby powinna skutkować rozszerzeniem oferty edukacyjnej danej szkoły lub prowadzić do podniesienia jakości świadczonych usług edukacyjnych.

10 kompleksowo i trwale przyczynia się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek oświatowych); W zależności od analizy potrzeb i polityki edukacyjnej danej szkoły lub placówki oświatowej może ona stworzyć program rozwojowy ukierunkowany na: - reformę szkoły, w celu podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty i/lub - program rozwojowy ukierunkowany na rozszerzenie oferty edukacyjnej, w celu dopasowania tej oferty do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy.

11 Należy zaznaczyć, że programem rozwojowym w żadnym z powyższych rodzajów programów rozwojowych nie mogą być np. jedynie zajęcia z j. obcego czy też zajęcia sportowe, bo mimo że podniosą atrakcyjność oferty edukacyjnej danej szkoły, to nie będzie to systemowe podejście do rozszerzenia oferty edukacyjnej. Program rozwojowy powinien w sposób całościowy (systemowy) i trwały przyczyniać się do rozwoju szkoły/placówki oświatowej. Program rozwojowy powinien zatem koncentrować się na wywołaniu efektu trwałej zmiany pracy szkoły (np. wprowadzeniu nowych elementów nauczania, mechanizmów dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, itp.). Efekt trwałej zmiany pracy szkoły może również wynikać z osiągniętych rezultatów miękkich programu rozwojowego (np. doświadczenie i kwalifikacje nauczycieli zdobyte podczas realizacji programu rozwojowego są wykorzystywane w dalszej działalności szkoły). Należy jednocześnie zaznaczyć, że program rozwojowy finansowany z EFS nie powinien zastępować działań, które do tej pory były realizowane ze środków organu prowadzącego. Możliwe jest natomiast rozszerzenie lub modyfikacja programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, w przypadku, gdy posiadają one takie programy.

12 Definicja programu rozwojowego wg SZOP: zawiera elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa; Program rozwojowy ma się przyczyniać do wzmocnienia atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej szkoły i jednocześnie musi być powiązany z polityką edukacyjną państwa. Aby projekt zakładający rozwój danej szkoły był kompatybilny z działaniami podejmowanymi na szczeblu centralnym, aby mógł stanowić logiczne rozwinięcie i wdrożenie założeń polityki edukacyjnej państwa, musi wpisywać się w określone kierunki jej rozwoju. Jednocześnie program rozwojowy powinien zawierać elementy zgodne z polityką edukacyjną danego regionu, która w dużej mierze wynika z sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy.

13 zawiera określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania; Cele projektu oraz konkretne działania w programie rozwojowym są znane już na etapie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programem rozwojowym nie jest projekt zakładający wybór szkół, określenie ich potrzeb, a następnie ustalenie odpowiednich działań w celu zaspokojenia tych potrzeb dopiero po uzyskaniu wsparcia. Rezultaty w programie rozwojowym powinny być długofalowe i powinny pokazywać wywołane efekty trwające po zakończeniu trwania projektu. Rezultatami programu rozwojowego będzie zatem nie tylko liczba uczniów objętych zajęciami pozalekcyjnymi czy liczba przeprowadzonych zajęć, ale również zmiany takie jak np. wprowadzone nowe elementy nauczania, wypracowany system pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy opracowany i wdrożony system zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

14 Definicja programu rozwojowego wg SZOP: działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) lub kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego i stanowią co najmniej 70% ogółu działań podejmowanych w projekcie

15 Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiują 8 kompetencji kluczowych, potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem oraz do pełnej integracji społecznej i zatrudnienia. Ze względu na szczególną wagę powyżej określonych kompetencji kluczowych program rozwojowy powinien z jednej strony przyczyniać się do ich rozwoju, z drugiej zaś stanowić w oparciu o nie instrument wyrównywania szans edukacyjnych. Kompetencje kluczowe w kontekście programów rozwojowych mogą być rozwijane zarówno poprzez zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe oraz wyrównawcze, jak i tworzenie i wdrażanie nowych metod ich rozwijania.

16 Kompetencje kluczowe : 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość oraz 8) świadomość i ekspresja kulturalna.

17 1.Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

18 3. W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości od 12% do 15% wartości projektu. Wkład własny może być wnoszony w formie finansowej i/lub rzeczowej. Jednocześnie może być wnoszony zarówno przez beneficjenta jak i uczestników projektu. Z wniosku o dofinansowanie powinno jednoznacznie wynikać co stanowi wkład własny i jakie jest jego źródło (niezbędne dla późniejszego określenia w umowie o dofinansowanie wkładu własnego w podziale na źródła finansowania). W budżecie szczegółowym projektu wnioskodawca powinien zaznaczyć pozycje stanowiące wkład własny (w nazwach pozycji) tak aby po zsumowaniu wskazanych pozycji otrzymać kwotę wkładu własnego ogółem określoną w pkt 4.2 budżetu ogólnego.

19 4. W przypadku projektów obejmujących tylko 1 szkołę, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł. W kontekście założeń niniejszego konkursu nie są więc możliwe projekty kierowane do bliżej nieokreślonej szkoły/grupy szkół. 5. W przypadku projektów obejmujących więcej niż 1 szkołę, maksymalna wartość projektu stanowi odpowiednią wielokrotność kwoty 500 000 zł i jednocześnie wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł. W przypadku Zespołu szkół: nazwy i liczby szkół powinny dotyczyć poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu, które uczestniczą w projekcie. Warunkiem koniecznym jest więc umieszczenie we wniosku o dofinansowanie dokładnych nazw szkół, których projekt dotyczy.

20 6. Okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy. 7. W danym konkursie ten sam podmiot (szkoła, placówka oświatowa) może być objęty tylko jednym projektem.

21 KRYTERIA DOSTĘPU podlegające ocenie merytorycznej: 1.Projekt realizowany jest w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w branżach: Z wniosku o dofinansowanie powinno jednoznacznie wynikać kształcenie w jakim zawodzie/ach objęte jest projektem, do jakiej branży należą uczestniczące w projekcie szkoły/ew. kierunki szkół, a w przypadku gdy związek zawodu z daną branżą nie jest bezpośredni należy ten związek wykazać.

22 BRANŻE KLUCZOWE DLA ROZWOJU REGIONU Na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 oraz Raportu Rozwój Struktur Klastrowych w Polsce Wschodniej

23 SPOŻYWCZA

24 DRZEWNA I MEBLARSKA

25 MASZYNOWA (ELEKTROMASZYNOWA, ELEKTRONICZNA, MECHATRONICZNA)

26 SZKUTNICZA

27 TURYSTYCZNA

28 BIELIŹNIARSKA

29 BUDOWNICTWO

30 2. Projekt jest realizowany we współpracy z przynajmniej jednym przedsiębiorstwem w zakresie realizacji programu rozwojowego, przy czym współpraca obligatoryjnie zawiera realizację praktyk i/lub staży dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwie dla co najmniej 50% grupy docelowej. Realizowane w ramach projektów dz. 9.2 POKL praktyki powinny stanowić rozszerzenie w stosunku do obowiązkowych praktyk realizowanych przez szkołę na podstawie programu nauczania w danym zawodzie. Rozszerzenie może polegać na zwiększonym wymiarze, wzbogaceniu zajęć, zmianie miejsca w stosunku do praktyk realizowanych przez szkołę obowiązkowo. Treść wniosku o dofinansowanie powinna zawierać: - informację na jakim kierunku i dla ilu osób realizowane będą praktyki - uzasadnienie realizacji zaplanowanych w projekcie praktyk i liczby/procentu osób biorących w niej udział - opis praktyk: gdzie, kiedy, w jakim wymiarze ogółem i na jednego uczestnika, oraz na czym polega ubogacenie praktyk projektowych w stosunku do praktyk wynikających z programu nauczania W przypadku staży należy opisać podobnie dobierając właściwe ww. wskazówki.

31 1. Projekt w ramach programu rozwojowego szkoły zakłada wdrażanie modułowego systemu kształcenia. Z treści wniosku o dofinansowanie powinno jednoznacznie wynikać że w ramach projektu dana szkoła/szkoły będą realizowały modułowy system kształcenia oraz na jakich kierunkach/w jakich zawodach. Powyższe powinno mieć odzwierciedlenie w szczególności uzasadnieniu i celach projektu (pkt. 3.1), opisie działań (pkt. 3.3) oraz budżecie projektu. Za spełnianie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 20 punktów. 2. Projekt zakłada wykorzystanie sprzętu ICT zakupionego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004-2006. Za spełnianie tego kryterium przyznawana będzie premia w wysokości 10 punktów.

32 PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW Wniosek powinien być złożony w dwóch egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną (w formacie zip_pokl i PDF), w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z Dokumentacją konkursową. Wniosek należy sporządzić w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych wersja 6.4, korzystając z Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL i po zapoznaniu się z Dokumentacją konkursową.

33 KONKURS 9.2 Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM 2011r alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 mln zł Termin ogłoszenia konkursu– listopad 2011

34 1.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa podlaskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 2.W ramach projektu wymagany jest wkład własny w wysokości od 12% do 15% wartości projektu.

35 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 4.Wartość komponentu ponadnarodowego stanowi nie więcej niż 40% wartości projektu. 5.Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej w tym obligatoryjnie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.

36 Formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy: 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2.Prowadzenie badań i analiz. 3.Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4.Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5.Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wypracowanie nowych rozwiązań.

37 Dziękuję za uwagę! Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20 15 – 691 Białystok Tel. (0-85) 65 48 220 (0-85) 65 48 245 (0-85) 65 48 245 (0-85) 65 48 255 (0-85) 65 48 255 (0-85) 65 48 275 (0-85) 65 48 275 (0-85) 65 48 285 (0-85) 65 48 285 (0-85) 65 48 209 (0-85) 65 48 209 Faks: (0-85) 65 48 220 INFOLINIA: 0 801 308 008 www.pokl.wrotapodlasia.p l www.pokl.wrotapodlasia.p l


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 26 października 2011r. Działanie 9.2 w ramach PO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google