Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne prowadzenia działalności usługowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne prowadzenia działalności usługowej"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne prowadzenia działalności usługowej

2 Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 69, poz. 763) Obecnie podstawowym aktem regulującym funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce jest Ustawa o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku. Ustawa ta określa zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W całości jej przepisy obowiązują od 1 stycznia 2007 roku.

3 Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej jest działalność:
wytwórcza handlowa budowlana usługowa prowadzona w celach zarobkowych w sposób ciągły i zorganizowany, a także postępowanie polegające na: poszukiwaniu, rozpoznawaniu, eksploatacji zasobów naturalnych.

4 Wykonywanie niektórych rodzajów działalności usługowej może wymagać:
posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych, uzyskania koncesji, uzyskania zezwolenia lub koncesji.

5 Jeżeli obowiązujące przepisy określają, że do wykonywania danej działalności konieczne są określone uprawnienia zawodowe, to przedsiębiorca – o ile sam nie posiada takich uprawnień - ma obowiązek dopilnowania, aby osoba, która tą działalność wykonuje, posiadała odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6 Innym ograniczeniem wspomnianej wyżej swobody jest obowiązek zapewnienia, że prace będą wykonywane przez osoby posiadające określone i wymagane kwalifikacje. Przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić, aby określone prace były wykonywane przez osoby posiadające niezbędne przygotowanie. Wymóg posiadania określonych kwalifikacji wynika z szeregu szczegółowych ustaw.

7 Tytułem przykładu można wskazać następujące zawody:
adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcowie prawni i aplikanci radcowscy, biegli sądowi i tłumacze przysięgli, rzecznicy patentowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, maklerzy, aktuariusze, agenci lub brokerzy ubezpieczeniowi, kierownicy aptek oraz hurtowni farmaceutycznych, personel lotniczy, lekarze i lekarze stomatolodzy, lekarze weterynarii, nauczyciele, nauczyciele akademiccy.

8 W ustawie Prawo działalności gospodarczej zostały wymienione rodzaje działalności wymagające uzyskania koncesji. Uzyskania koncesji wymaga m.in. działalność w tych dziedzinach, które mają szczególne znaczenie na: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli , oraz ważny interes publiczny.

9 Ograniczenia - koncesja
Nie we wszystkich przypadkach podjęcie działalności gospodarczej zależne jest jedynie od warunków panujących na rynku i od wyboru przedsiębiorcy. Nie w każdej dziedzinie gospodarki mamy dowolność wyboru. Zgodnie z przepisami prawa działalności gospodarczej, stosownymi ustawami czy innymi rozporządzeniami, w niektórych przypadkach możemy spotkać się z obowiązkiem uzyskania koncesji na dany rodzaj przedsiębiorczości.

10 Koncesja oznacza specjalne zezwolenie i jest udzielana na czas oznaczony, nie krótszy niż dwa lata i nie dłuższy aniżeli 50 lat. Udzielenie koncesji lub odmowa jej udzielenia leży w gestii ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności podlegającej koncesjonowaniu. Koncesja - akt administracyjny upoważniający osobę fizyczną, prawną do wykonywania określonej działalności.

11 Koncesja, zezwolenie władz administracyjnych na prowadzenie działalności gospodarczej, która wg obowiązującego w danym kraju ustawodawstwa nie może być prowadzona bez takiego zezwolenia. Celem wprowadzenia przymusu koncesyjnego może być dążenie do niedopuszczenia wykonywania określonej działalności przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji, zastrzeżenie określonej działalności dla osób posiadających zasługi wobec państwa itp. Koncesja, stanowiąc jeden z elementów reglamentowania działalności gospodarczej, wymaga bardzo ograniczonego stosowania, szczególnie w warunkach gospodarki rynkowej.

12 Rozdział 3: Koncesjonowanie działalności gospodarczej
O wprowadzeniu koncesji na dany rodzaj działalności gospodarczej w Polsce decyduje Rada Ministrów. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej Rozdział 3: Koncesjonowanie działalności gospodarczej (Art )

13 Koncesji będzie wymagała działalność gospodarcza w zakresie:
poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, ochrony osób i mienia, transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych, budowy i eksploatacji autostrad płatnych, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.

14 Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców, określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, informacje określone w przepisach odrębnych ustaw.

15 Ograniczenia - zezwolenia
Przepisy zawarte w odrębnych ustawach określają rodzaje działalności wymagające zezwolenia. Wydanie zezwolenia, odmowa jego wydania lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez upoważniony organ, po stwierdzeniu, czy zostały spełnione wszystkie wymagane prawem warunki prowadzenia tego rodzaju działalności. Niektóre rodzaje działalności usługowej wymagają uzyskania licencji. Stanowi ona decyzję administracyjną, którą wydaje właściwy minister albo uprawniony organ samorządu terytorialnego. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie licencji powinien spełniać podstawowe kryteria jakościowe dotyczące m. In. Kompetencji zawodowych (tzw. certyfikat kompetencji zawodowych).

16 Zezwolenie to następne ograniczenie swobody podejmowania działalności gospodarczej. Obowiązek uzyskiwania zezwoleń obejmuje bardzo wiele dziedzin działalności gospodarczej. Wynika on z szeregu przepisów szczegółowych. Przykładem działalności wymagającej zezwolenia może być prowadzenie prac konserwatorskich albo wykopaliskowych .

17 Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną - spółka prawa handlowego), która zawodowo i we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

18 W znowelizowanej ustawie o działalności gospodarczej słowo „przedsiębiorstwo” zostało zastąpione słowem „przedsiębiorca”. Wszystkie przedsiębiorstwa charakteryzują się: samodzielnością prowadzenia działalności gospodarczej, równością wobec prawa, zarobkowym i rentownym celem swojej działalności, posiadaniem bazy materialnej niezbędnej do prowadzenia działalności, zarządzaniem przez uprawnione osoby lub organy.

19 Osoba fizyczna to człowiek występujący jako podmiot prawa.
Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, na mocy odpowiednich przepisów wyposażona w zdolność zawierania umów, posiadania praw i obowiązków oraz występowania jako strona.

20 Osoba fizyczna i osoba prawna mają jedną wspólną cechę – posiadają zdolność prawną. Oznacza to, że mogą być podmiotem prawa, czyli przysługują im pewne prawa i obowiązki. zdolność prawna osoby fizycznej trwa od urodzenia aż do śmierci, zdolność prawna osoby prawnej trwa od chwili jej powstania do likwidacji.

21 Różnicą pomiędzy osobami prawnymi i pozostałymi formami przedsiębiorstw jest sposób opodatkowania działalności gospodarczej. osoby prawne płacą podatek dochodowy od osób prawnych, pozostali przedsiębiorcy podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek zryczałtowany.

22 Ustawa Prawo działalności gospodarczej wprowadza także podział przedsiębiorców na małych, średnich i dużych. Za podstawowe kryterium tego podziału przyjęto: wielkość średniego zatrudnienia, osiągnięty w roku obrotowym przychód netto z odpłatnego świadczenia usług, oraz kryterium niezależności wobec większych firm (oznacza to, że w ustawie określony został procent wkładów, udziałów lub akcji, jakie w firmie małej lub średniej mogą posiadać przedsiębiorcy, których nie zalicza się do małych lub średnich.

23 Przedsiębiorstwa można podzielić według różnych kryteriów:

24 Ze względu na rozmiar prowadzonej działalności wyróżnia się:
mikroprzedsiębiorców, zatrudnia mniej niż 10 pracowników i osiąga roczny przychód ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub suma wartości jego majątku nie przekracza równowartości 2 milionów euro. małe przedsiębiorstwa, zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz osiąga roczny przychód ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma wartości jego majątku nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro. średnie przedsiębiorstwa, zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz osiąga roczny przychód ze sprzedaży nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma wartości jego majątku nie przekracza równowartości w złotych 43 milionów euro. duże przedsiębiorstwo, jest to takie które zatrudnia 250 i więcej pracowników lub osiąga roczny przychód ze sprzedaży przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro lub suma wartości jego majątku przekracza równowartości w złotych 23 milionów euro.

25 Ze względu na formę własności wyróżnia się:
sektor publiczny, do którego należą przedsiębiorstwa będące własnością państwa i przedsiębiorstwa komunalne sektor prywatny, do którego należą przedsiębiorstwa będące własnością prywatną. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności grupuje się przedsiębiorstwa w określonych działach i branżach gospodarki narodowej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

26 Działalność PKD obejmuje gospodarkę narodową
Działalność PKD obejmuje gospodarkę narodową. Struktura Polskiej PKD ustala: symbole, nazwy, Zakres, poszczególnych grupowań klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach (z jednym dodatkowym poziomem pośrednim dla niektórych sekcji): sekcji (podsekcji), działów, grup, klas, podklas.

27 Sekcja (poziom pierwszy) dzieli ogólną zbiorowość na 17 grupowań rodzajów działalności gospodarczej oznaczonych kolejno literami od A do Q (usługi występują w 11 sekcjach od G do Q)

28 W praktyce większość jednostek (podmiotów gospodarczych) prowadzi różne rodzaje działalności. Identyfikacja podstawowego, głównego rodzaju działalności jest niezbędna w celu zakwalifikowania jednostki do określonego poziomu (grupowania) PKD.

29 Wyróżniamy trzy rodzaje działalności ze względu na cele grupowań:
podstawowa – jednoznacznie dominująca, drugorzędna – każdy inny rodzaj poza podstawową, pomocnicza – to działalność, bez której nie może być wykonywana działalność główna (transport, księgowość, magazynowanie, zaopatrzenie, promocja).

30 Przedsiębiorstwa muszą być w określony sposób zorganizowane i występować w ustalonej formie prawnej. Według systematyki opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw to: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (spółki osobowe – mają jedynie zdolność sądową tzn. mogą zawierać umowy i być stroną w sądzie).

31 Wybór formy prawnej

32 Decydując się na założenie własnej firmy, stajemy przed dylematem wyboru jej formy prawnej. Wybór ten pociąga za sobą konsekwencje własnościowe, podatkowe, kosztowe czy związane z odpowiedzialnością za zobowiązania. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, którą formę prawną najlepiej wybrać, nawet przy określonym rodzaju działalności. Każda z nich ma pewne zalety i wady oraz pewną specyfikę.

33 Przy wyborze działalności należy brać pod uwagę przede wszystkim:
rodzaj działalności, liczbę wspólników, skalę działalności, odpowiedzialność za zobowiązania firmy, formę opodatkowania/rodzaj prowadzonej księgowości, wpływ na podejmowanie decyzji, koszty założenia, sposoby pozyskiwania kapitału.

34 Spośród wymienionych elementów kieruj się tymi, które mają dla ciebie największe znaczenie. Pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedź to czy chcesz działać samodzielnie czy w spółce. Dla osób pragnących działać samodzielnie najprostszą formą jest firma jednoosobowa, prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli jednak chcesz prowadzić firmę ze wspólnikiem lub wspólnikami, wybierz jedną ze spółek.

35 W Polsce można zakładać:
Spółki osobowe cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytową – akcyjną, Spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną.

36 Powstanie i działalność spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny
Powstanie i działalność spółki cywilnej reguluje kodeks cywilny. Podstawą funkcjonowania pozostałych spółek jest Kodeks Spółek Handlowych; spółki te muszą być zgłoszone do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

37 działalności gospodarczej
Firma jednoosobowa – wpis do ewidencji działalności gospodarczej

38 Jest to najłatwiejszy, najtańszy i najpowszechniejszy sposób na założenie firmy, godny polecenia dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Koszt rejestracji takiej formy prawnej to tylko 100 złotych, rozmiar planowanej działalności nie jest niczym ograniczony, łatwo też taką działalność w razie potrzeby rozszerzyć lub zlikwidować

39 Największą jej zaletą jest sposób zarządzania
Największą jej zaletą jest sposób zarządzania. Przedsiębiorca jest jedynym właścicielem firmy i to on podejmuje wszelkie decyzje. Z punktu widzenia prawa przedsiębiorca i firma to jeden podmiot. Nie ma też żadnej różnicy między pieniędzmi firmy i pieniędzmi przedsiębiorcy. Dochód firmy to dochód przedsiębiorcy i odwrotnie.

40 Największym minusem jest odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzonej działalności całym swoim majątkiem osobistym, jak również wspólnym majątkiem małżonków (zarówno obecnym, jak i przyszłym). Dotyczy to nie tylko długów wobec kontrahentów, ale także zobowiązań podatkowych i należności wobec ZUS-u. W tym wypadku długi firmy to długi właściciela.

41 ZALETY najniższy koszt założenia brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, rozszerzaniu i likwidacji działalności (czynności te wykonywane są w urzędzie gminy lub urzędzie miasta) możliwość wyboru dowolnej formy opodatkowania (dowolność ta jest czasem ograniczona rodzajem wybranej działalności) elastyczność jednoosobowego zarządzania

42 WADY odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym
brak możliwości pozyskania kapitału przez przyjęcie nowego wspólnika

43 Spółka cywilna

44 Jeśli chcesz prowadzić działalność ze wspólnikiem, najprostszą formą spółki jest spółka cywilna. Do 31 grudnia 2000 roku spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze. Obecnie nadal możliwe jest związanie spółki cywilnej, ale wszyscy wspólnicy rejestrują się oddzielenie jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Powstaje więc sytuacja podobna do małżeństwa – jest dwóch oddzielnych przedsiębiorców tworzących spółkę, która jednak nie jest traktowana jako samodzielny podmiot gospodarczy.

45 Jeśli chcesz prowadzić działalność ze wspólnikiem, najprostszą formą spółki jest spółka cywilna. Do 31 grudnia 2000 roku spółki cywilne istniały jako samodzielne podmioty gospodarcze. Obecnie nadal możliwe jest związanie spółki cywilnej, ale wszyscy wspólnicy rejestrują się oddzielenie jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Powstaje więc sytuacja podobna do małżeństwa – jest dwóch oddzielnych przedsiębiorców tworzących spółkę, która jednak nie jest traktowana jako samodzielny podmiot gospodarczy.

46 Jako wkład możesz wnieść do spółki własność rzeczy lub prawo ich używania, inne prawa lub obowiązek świadczenia na rzecz spółki określanych usług (np. pracy). Do prowadzenia praw spółki jest uprawniony (a także zobowiązany) każdy ze wspólników. Podobnie jak w jednoosobowej działalności gospodarczej, w spółce cywilnej nie występuje wynagrodzenie dla wspólników, a jedynie udział w zyskach.

47 Spółka cywilna nadaje się do prowadzenia działalności gospodarczej w stosunkowo niewielkim rozmiarze. Jeżeli przychody netto spółki ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat wyniosą równowartość w walucie polskiej 800 tys. euro, istnieje konieczność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną. Istnieje również możliwość przekształcenia spółki cywilnej w inną dowolną spółkę handlową.

48 Wadą spółki cywilnej jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki całym majątkiem. Jest to tzw. odpowiedzialność solidarna, co oznacza, że wierzyciel może dowolnie wybrać wspólnika lub wspólników, od których będzie dochodził swoich należności, tak więc może się zdarzyć że to ty będziesz musiał pokryć wszystkie długi spółki. Oczywiście możesz wówczas żądać zwrotu części pieniędzy od pozostałych wspólników, ale to nie zawsze się udaje (np. w sytuacji, kiedy nie będą oni posiadali żadnego majątku). Odpowiedzialności solidarnej nie można włączyć ani ograniczyć w umowie spółki, dlatego też ta forma prawna nadaje się do działalności tylko w gronie osób, które mają do siebie zaufanie.

49 ZALETY niski koszt założenia
brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, rozszerzaniu lub likwidacji działalności (czynności te wykonywane są w urzędzie gminy lub miasta ) możliwość wyboru dowolnej formy opodatkowania (dowolność ta jest czasem ograniczona rodzajem wybranej działalności ) duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy spółki brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów

50 WADY solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę (mogą to robić poszczególni wspólnicy)

51 Spółka jawna

52 Spółka jawna jest najbardziej podobna do spółki cywilnej ze wszystkich pozostałych spółek, wymaga ona jednak dla swojej ważności zawarcia umowy na piśmie oraz wpisu do KRS. Umowa ta może być kształtowana z dużą swobodą. Może ona np. wyłączyć wspólnika (wspólników) z reprezentacji spółki. W tych kwestiach które nie zostały zapisane w umowie spółki, stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

53 Umowa spółki jawnej musi obowiązkowo zawierać:
nazwę i siedzibę firmy, wkłady wnoszone przez każdego ze wspólników i ich wartość (może ona być dowolna), podmiot działalności spółki, czas trwania spółki.

54 Zawarcie umowy spółki nie powoduje jednak jeszcze jej powstania, powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru. Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska albo nazwy firm wszystkich wspólników, kilku wspólników lub jednego z nich oraz dodatkowo oznaczenie „spółka jawna”.

55 Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz spółką. Wierzyciel może jednak prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wtedy, gdy zobowiązania nie można zaspokoić z majątku spółki.

56 Spółka nie posiada organów zarządzających – jej sprawy mogą być prowadzone i może ona być reprezentowana przez każdego ze wspólników. Wspólnicy nie pobierają wynagrodzenia za pracę w spółce, ich wynagrodzenie nie może być kosztem uzyskania przychodu.

57 Spółka nie ma osobowości prawnej, podlega więc opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (jest to podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe – tzw. Pełna księgowość) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

58 Koszty założenia spółki jawnej nie są zbyt wysokie, a składają się na nie:
Podatek od zawarcia umowy spółki (zgodnie z Ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych) – wysokość podatku jest uzależniona od wartości wniesionych wkładów (0,5 % tej wartości), Opłata za wpis do KRS (wpis stały w kwocie 1000 zł od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz opłata związana z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 500 zł).

59 Uwaga! Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia. Dodatkowo jeżeli zawrzesz umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, a jego przedsiębiorstwo zostanie wniesione do spółki jawnej, będziesz odpowiadał także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki.

60 ZALETY stosunkowo niski koszt założenia
brak określonych wymagań dotyczących kapitału zakładowego spółki duża wiarygodność w kształtowaniu postanowień umowy spółki możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika

61 WADY solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku spółki koszt rejestracji w KRS-ie

62 Spółka Partnerska

63 Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (zwanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu (lub więcej niż jednego wolnego zawodu – jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej) pod wspólną firmą . Jest to więc jedyna forma działalności gospodarczej , która nie jest dostępna dla wszystkich . Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizycznie uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, inżyniera budownictwa, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Dodatkowa lista ta może być rozszerzona w odrębnych ustawach. Do powstania spółki partnerskiej jest sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców (KRS).

64 Umowa spółki powinna zawierać przynajmniej:
określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki, przedmiot działalności spółki, nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (w przypadku, gdy umowa ta przewiduje, że jeden lub więcej partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej), w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, firmę i siedzibę spółki, przy czym firma (nazwa) powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera z dodatkiem „i partner” „i partnerzy” albo „ spółka partnerska” oraz oznaczenie zawodu wykonywanego w spółce (np. „Mirosław Banaszak i partnerzy- doradcy podatkowi”), przy czym dopuszczalne jest używanie skrótu „sp. p.”, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i wartość.

65 Spółka powstaje z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o jej rejestracji. Spółka odpowiada całym majątkiem za swoje zobowiązania, natomiast partnerzy odpowiadają osobiście (a więc ze swojego prywatnego majątku) tylko za swoje działania, a nie za błędy innych wspólników, czyli: za swoje działania zawodowe, za pracowników, którzy podlegają ich kierownictwu, za zobowiązania spółki nie związane ze świadczeniem konkretnych usług. Tylko partner, który przyjmie nieograniczona odpowiedzialność - taką, jaką ponosi wspólnik spółki jawnej, będzie odpowiadał za wszystkie zobowiązania spółki i pozostałych partnerów. Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

66 ZALETY brak określonych wymagań dotyczących kapitału spółki
ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w wykonywaniu działalności przez innych partnerów możliwość wyboru podatkowej księgi przychodów i rozchodów jednoznaczne określenie rodzaju działalności spółki w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika (np.tylko tego o znanym nazwisku)

67 WADY możliwość działalności spółki wyłącznie w zakresie wykonywania zawodu partnerów wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tego tytułu koszt rejestracji w KRS- ie  

68 Spółka komandytowa

69 Ten rodzaj spółki nie jest w Polsce popularny
Ten rodzaj spółki nie jest w Polsce popularny. Spółka komandytowa to spółka, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za jej zobowiązania bez ograniczenia, czyli całym majątkiem (komplementariusz), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej (nie wymagań dotyczących wysokości sumy komandytowej). Odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej jest osobista i solidarna ze spółką i innymi komandytariuszami i komplementariuszami, co oznacza, że wierzyciel może według swojego uznania żądać spłacenia całości lub części długu od spółki, tylko od niektórych jej wspólników lub od każdego z osobna.

70 Sprawy spółki prowadzi każdy z komplementariuszy, ale umowa spółki może ustalać inne rozwiązanie i powierzyć prowadzenie tych spraw tylko niektórym z komplementariuszy (a nawet jednemu z nich) lub działającym razem z komplementariuszami osobom trzecim. Komandytariusze nie prowadzą spraw spółki, mogą ją jedynie reprezentować na mocy i w zakresie udzielonych pełnomocnictw. Jeżeli jednak komandytariusz dokona w imieniu spółki jakiejś czynności, nie ujawniając swego pełnomocnictwa - wówczas odpowie bez ograniczenia za skutki tej czynności wobec osób trzecich.

71   W nazwie firmy musi być ujawnione nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza, może ona brzmieć na przykład: "Jan Kowalski i wspólnicy – spółka komandytowa". Można też używać skrótu ",sp. k.". Umowa spółki komandytowej musi być sporządzona w formie aktu notarialnego; koszty jej założenia są analogicznie z kosztami założenia spółki partnerskiej.

72 ZALETY brak określonych wymagań dotyczących sumy komandytowej
ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłącznie charakterze pełnomocników

73 WADY wymóg sporządzania umowy w postaci aktu notarialnego, wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości

74 Spółka komandytowo-akcyjna

75 Spółka przeznaczona jest do działalności w większym rozmiarze
Spółka przeznaczona jest do działalności w większym rozmiarze. Inaczej niż w opisanych powyżej spółkach osobowych – wymaga kapitału zakładowego w kwocie przynajmniej zł i działa nie na podstawie umowy, a statutu, większe są też wymogi formalne. W nazwie spółki powinno znaleźć się nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowo oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna”. Statut spółki musi być sporządzony w formie aktu notarialnego; koszty jej rejestracji są analogiczne z kosztami rejestracji spółki partnerskiej czy komandytowej.

76 dla akcjonariusza – wyłącznie odpowiedzialności za zobowiązania spółki
ZALETY dla akcjonariusza – wyłącznie odpowiedzialności za zobowiązania spółki możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji dla komplementariuszy – decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestnictwa w pokryciu kapitału zakładowego

77 WADY wysoki minimalny kapitał zakładowy
wymóg sporządzania umowy w postaci aktu notarialnego konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości dla komlementariuszy – odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem

78 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

79 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wygodną formą prowadzenia działalności zarówno na małą, jak i na dużą skalę. Jest to jedyna spółka, która może być jednoosobowa- może ją utworzyć jedna (lub więcej) osoba fizyczna bądź prawna. Jest szczególnie godna polecenia, gdy planowane przedsięwzięcie jest ryzykowne - ponieważ spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast wspólnicy co do zasady za zobowiązania spółki nie odpowiadają, ryzykując jedynie utratę swoich udziałów. Nie dotyczy to jednak zobowiązań podatkowych, gdzie wspólnicy odpowiadają osobiście, całym majątkiem, w takiej części, w jakiej mają prawo uczestniczyć w podziale zysku.

80 Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i powinna określać przynajmniej:
nazwę firmy i jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest określony.

81 Udziały w spółce obejmuje się w zamian za wniesienie wkładów w postaci pieniędzy lub tzw. aportu (mogą to być maszyny, budynki, lub prawa – np. prawo wieczystego użytkowania gruntu). Minimalny wymagany kapitał zakładowy dla tego rodzaju spółki wynosi zł. W odróżnieniu od wszystkich spółek osobowych opisanych powyżej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i posiada osobowość prawną, jest więc opodatkowana na zasadach ogólnych, w formie podatków od prawnych, i prowadzi tzw. pełną księgowość (księgi rachunkowe).

82 W imieniu spółki działa jej zarząd (mogą to być wspólnicy lub inne osoby). Sposób reprezentacji spółki określa umowa spółki (a jeśli nie, to kodeks spółek handlowych). Pozostałymi organami spółki są: rada nadzorcza (albo komisja rewizyjna) musi być ustawiona tylko wówczas, gdy kapitał zakładowy jest większy niż zł, a wspólników jest więcej niż 25; w pozostałych przypadkach może być, ale nie musi. Nazwa spółki może brzmieć dowolnie, z dopiskiem: „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Można używać skrótów: „spółka z o.o.” lub „ sp. z o.o.”.

83 ZALETY wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki
możliwość pozyskiwania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika możliwość pokrycia udziału wkładem rzeczowym (aportem)

84 WADY wysoki minimalny kapitał zakładowy,
wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego, konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości.

85 Spółka akcyjna

86 Jest to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do działań na największą skalę, dla realizacji przedsięwzięć przekraczających możliwości finansowe lub organizacyjne jednej osoby lub firmy (minimalny kapitał zakładowy to zł.). Aktem założycielskim jest statut. Wobec spółki istnieje szereg złożonych wymogów formalnych. jest to jedna dostępna forma prawna dla prywatnych banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych, ale nie jest to odpowiednia forma prawna dla początkującego przedsiębiorcy. Nazwa spółki może brzmieć dowolnie, z dopiskiem „spółka akcyjna” lub „S.A.”

87 Uwaga! Do kosztów założenia firmy należy doliczyć, bez względu na wybór formy prawnej działalności, koszty rejestracji VAT-152 zł (oczywiście nie dotyczy do podatników korzystających ze zwolnienia z podatku VAT).

88 ZALETY wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki (nawet podatkowe) możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisje akcji i inne instrumenty finansowe łatwe sprawdzanie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów- dane finansowe spółki są jawne

89 WADY bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy
drogi, czasochłonny i skomplikowany proces rejestracji konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości duże wymagania formalne konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej i finansowej brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych akcjonariuszy skomplikowany proces likwidacji

90 Firma jednoosobowa ZALETY WADY najniższy koszt założenia
brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, rozszerzaniu i likwidacji działalności (czynności te wykonywane są w urzędzie gminy lub urzędzie miasta) możliwość wyboru dowolnej formy opodatkowania (dowolność ta jest czasem ograniczona rodzajem wybranej działalności) elastyczność jednoosobowego zarządzania WADY odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym brak możliwości pozyskania kapitału przez przyjęcie nowego wspólnika

91 Spółka cywilna ZALETY WADY niski koszt założenia
brak uciążliwych formalności przy zakładaniu, rozszerzaniu lub likwidacji działalności (czynności te wykonywane są w urzędzie gminy lub miasta ) możliwość wyboru dowolnej formy opodatkowania (dowolność ta jest czasem ograniczona rodzajem wybranej działalności ) duża dowolność w kształtowaniu postanowień umowy spółki brak wymogów prawnych co do rodzaju i wielkości wnoszonych wkładów WADY solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym brak możliwości zaciągania zobowiązań i nabywania uprawnień przez spółkę (mogą to robić poszczególni wspólnicy)

92 Spółka jawna ZALETY WADY stosunkowo niski koszt założenia
brak określonych wymagań dotyczących kapitału zakładowego spółki duża wiarygodność w kształtowaniu postanowień umowy spółki możliwość ujawnienia w nazwie firmy nazwiska tylko jednego wspólnika WADY solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania firmy całym majątkiem osobistym, jeżeli zobowiązania nie można zaspokoić z majątku spółki koszt rejestracji w KRS-

93 Spółka komandytowa ZALETY WADY
brak określonych wymagań dotyczących sumy komandytowej ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania do wysokości sumy komandytowej możliwość działania komandytariuszy w imieniu spółki wyłącznie charakterze pełnomocników WADY wymóg sporządzania umowy w postaci aktu notarialnego, wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości

94 Spółka komandytowo-akcyjna
ZALETY dla akcjonariusza – wyłącznie odpowiedzialności za zobowiązania spółki możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji dla komplementariuszy – decydujący wpływ na działania spółki bez konieczności uczestnictwa w pokryciu kapitału zakładowego WADY wysoki minimalny kapitał zakładowy wymóg sporządzania umowy w postaci aktu notarialnego konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości dla komlementariuszy – odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem

95 Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością
ZALETY wyłączenie odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki możliwość pozyskiwania kapitału poprzez przyjęcie nowego wspólnika możliwość pokrycia udziału wkładem rzeczowym (aportem) WADY wysoki minimalny kapitał zakładowy, wymóg sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego konieczność prowadzenia tzw. Pełnej księgowości

96 Spółka akcyjna ZALETY wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania spółki (nawet podatkowe) możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisje akcji i inne instrumenty finansowe łatwe sprawdzanie wiarygodności spółki przez potencjalnych kontrahentów- dane finansowe spółki są jawne WADY bardzo wysoki minimalny kapitał zakładowy drogi, czasochłonny i skomplikowany proces rejestracji konieczność prowadzenia tzw. pełnej księgowości duże wymagania formalne konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej i finansowej brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych akcjonariuszy skomplikowany proces likwidacji


Pobierz ppt "Podstawy prawne prowadzenia działalności usługowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google